ข้อสอบ การแยกองค์ประกอบและการย่อยปัญหา ม.4

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ข้อสอบ เรื่อง การแยกองค์ประกอบและการย่อยปัญหา บทที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ วิชาวิทยาการคำนวณ ม.4

1. การแยกองค์ประกอบและการย่อยปัญหา หมายถึงอะไร

(ก) การออกแบบกระบวนการทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอน

(ข) การคิดแบบนามธรรม มุ่งเน้นความสำคัญของปัญหาโดยไม่สนใจรายละเอียดที่ไม่จำเป็น

(ค) การแบ่งปัญหาหรืองานออกเป็นส่วนย่อย

(ง) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2. ข้อใดไม่ใช่ตัวอย่างของการแยกองค์ประกอบและการย่อยปัญหา

(ก) การแยกส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ออกเป็นส่วนย่อย เช่น ซีพียู แรม ฮาร์ดดิสก์

(ข) การแบ่งขั้นตอนการทำอาหารออกเป็นส่วนย่อย เช่น เตรียมวัตถุดิบ ปรุงอาหาร จัดเสิร์ฟ

(ค) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยแบ่งเป็นฟังก์ชันย่อย

(ง) การแบ่งทีมนักกีฬาออกเป็นกลุ่มย่อย เช่น กลุ่มกองหน้า กลุ่มกองกลาง กลุ่มกองหลัง

3. ข้อดีของการแยกองค์ประกอบและการย่อยปัญหา คือ

(ก) ทำให้เข้าใจปัญหาง่ายขึ้น

(ข) ทำให้แก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น

(ค) ทำให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้น

(ง) ทั้งหมด

4. ตัวอย่างของการแยกองค์ประกอบและการย่อยปัญหาในชีวิตประจำวัน มีอะไรบ้าง

(ก) การวางแผนการเดินทาง

(ข) การเขียนเรียงความ

(ค) การประกอบเฟอร์นิเจอร์

(ง) ทั้งหมด

5. เครื่องมือใดที่ใช้ในการแยกองค์ประกอบและการย่อยปัญหา

(ก) แผนภูมิลำดับขั้นตอน (Flowchart)

(ข) แผนภูมิโครงสร้าง (Structure chart)

(ค) ไดอะแกรม UML

(ง) ทั้งหมด

6. ข้อใดไม่ใช่เทคนิคการย่อยปัญหา

(ก) แบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อย

(ข) หารูปแบบและความสัมพันธ์ของส่วนประกอบ

(ค) มองหาจุดซ้ำซ้อน

(ง) ลดรายละเอียดที่ไม่จำเป็น

7. ข้อใดเป็นตัวอย่างของการหารูปแบบ

(ก) การหาสูตรคูณ

(ข) การหาจำนวนเฉพาะ

(ค) การหาลำดับฟีโบนักชี

(ง) ทั้งหมด

8. ข้อใดเป็นการใช้งานรูปแบบการทำงานที่มีความซ้ำซ้อน

(ก) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ลูป

(ข) การเขียนสูตรอาหาร

(ค) การเขียนแผนภูมิ

(ง) ทั้งหมด

9. ข้อใดเป็นตัวอย่างของการลดรายละเอียดที่ไม่จำเป็น

(ก) การเขียนแผนภูมิ

(ข) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

(ค) การแก้โจทย์คณิตศาสตร์

(ง) ทั้งหมด

10. การแยกองค์ประกอบและการย่อยปัญหา มีความสำคัญต่อการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์อย่างไร

(ก) ช่วยให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้น

(ข) ช่วยให้แก้ปัญหาได้มีประสิทธิภาพ

(ค) ช่วยให้เข้าใจระบบที่ซับซ้อน

(ง) ทั้งหมด

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง