ข้อสอบ ระบบเศรษฐกิจ วิชาสังคมศึกษา ม.4

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ตัวอย่างข้อสอบ บทที่ 4 เศรษฐศาสตร์ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจ วิชาสังคมศึกษา ม.4

1. ข้อใดอธิบายลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบผสมผสานได้ถูกต้องที่สุด

ก) รัฐบาลควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมด

ข) รัฐบาลและภาคเอกชนร่วมกันควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ค) ภาคเอกชนควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมด

ง) ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ

เฉลย: ข

คำอธิบาย: ระบบเศรษฐกิจแบบผสมผสาน เป็นระบบที่ผสมผสานระหว่างกลไกตลาด (ภาคเอกชน) และการแทรกแซงจากรัฐบาล รัฐบาลมีบทบาทในการควบคุมและกำกับดูแลกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางส่วน เช่น การจัดสรรทรัพยากรสาธารณะ การออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค การจัดบริการสาธารณะ ฯลฯ ภาคเอกชนมีอิสระในการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจ

2. ลักษณะเด่นของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมีอะไรบ้าง

ก) รัฐบาลเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต

ข) รัฐบาลควบคุมราคาสินค้าและบริการ

ค) ประชาชนมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ

ง) รัฐบาลจัดสรรทรัพยากรตามแผน

เฉลย: ค

คำอธิบาย: ลักษณะเด่นของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม คือ

 • เสรีภาพในการประกอบอาชีพ: ประชาชนมีอิสระในการเลือกอาชีพและดำเนินธุรกิจ
 • ระบบการแข่งขัน: ธุรกิจแข่งขันกันเพื่อดึงดูดลูกค้า
 • ระบบราคา: ราคาสินค้าและบริการถูกกำหนดโดยกลไกตลาด
 • กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล: ประชาชนสามารถเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต

3. ระบบเศรษฐกิจแบบใดที่เน้นการพึ่งพาตนเอง

ก) ทุนนิยม

ข) สังคมนิยม

ค) เศรษฐกิจแบบผสมผสาน

ง) เศรษฐกิจพอเพียง

เฉลย: ง

คำอธิบาย: เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาเศรษฐกิจที่เน้นการพึ่งพาตนเอง การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานราก การคำนึงถึงความพอประมาณ และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

4. ปัจจัยการผลิตที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจมีอะไรบ้าง

ก) แรงงาน ทุนดิน ทุนมนุษย์ ทุนทรัพย์

ข) แรงงาน ทุนดิน ทุนมนุษย์ เทคโนโลยี

ค) แรงงาน ทุนดิน ทุนมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ

ง) แรงงาน ทุนดิน ทุนมนุษย์ สินค้าและบริการ

เฉลย: ก

คำอธิบาย: ปัจจัยการผลิตที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจ ประกอบด้วย

 • แรงงาน: ความสามารถในการทำงานของมนุษย์
 • ทุนดิน: ทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์นำมาใช้
 • ทุนมนุษย์: ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของมนุษย์
 • ทุนทรัพย์: เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ

5. กลไกตลาดมีบทบาทอย่างไรในระบบเศรษฐกิจ

ก) กำหนดราคาสินค้าและบริการ

ข) จัดสรรทรัพยากร

ค) กระตุ้นการแข่งขัน

ง) ทั้งหมด

เฉลย: ง

คำอธิบาย: กลไกตลาดมีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจ ดังนี้

 • กำหนดราคาสินค้าและบริการ: ราคาสินค้าและบริการถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทาน
 • จัดสรรทรัพยากร: กลไกตลาดช่วยจัดสรรทรัพยากร
 • กระตุ้นการแข่งขัน: กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในด้านคุณภาพและราคา

6. ข้อใดเป็นตัวอย่างของนโยบายการคลัง

ก) การลดอัตราดอกเบี้ย

ข) การออกกฎหมายควบคุมราคาสินค้า

ค) การเพิ่มภาษีเงินได้

ง) การลดค่าเงิน

เฉลย: ค

คำอธิบาย: นโยบายการคลัง เป็นนโยบายที่รัฐบาลใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อควบคุมเศรษฐกิจ ตัวอย่างของนโยบายการคลัง เช่น

 • การเพิ่มหรือลดภาษี
 • การเพิ่มหรือลดการใช้จ่ายภาครัฐ
 • การกู้ยืมเงิน

7. ข้อใดเป็นตัวอย่างของนโยบายการเงิน

ก) การเพิ่มเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ

ข) การลดภาษีสรรพสามิต

ค) การเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ

ง) การลดอัตราดอกเบี้ย

เฉลย: ง

คำอธิบาย: นโยบายการเงิน เป็นนโยบายที่รัฐบาลใช้ธนาคารกลางควบคุมปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ตัวอย่างของนโยบายการเงิน เช่น

 • การลดหรือเพิ่มอัตราดอกเบี้ย
 • การซื้อหรือขายพันธบัตรรัฐบาล
 • การกำหนดเพดานเงินฝาก

8. ปัญหาเศรษฐกิจที่พบในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมีอะไรบ้าง

ก) ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ข) การว่างงาน ค) เงินเฟ้อ ง) ทั้งหมด

เฉลย: ง

คำอธิบาย: ปัญหาเศรษฐกิจที่พบในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เช่น

 • ความเหลื่อมล้ำทางรายได้: ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน
 • การว่างงาน: ผู้คนไม่มีงานทำ
 • เงินเฟ้อ: ระดับราคาสินค้าและบริการเพิ่มสูงขึ้น
 • ภาวะเศรษฐกิจถดถอย: เศรษฐกิจหดตัว

9. แนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมีอะไรบ้าง

ก) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ข) การกระจายรายได้ ค) การพัฒนาเทคโนโลยี ง) ทั้งหมด

เฉลย: ง

คำอธิบาย: แนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เช่น

 • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: พัฒนาทักษะและความรู้ของแรงงาน
 • การกระจายรายได้: ลดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน
 • การพัฒนาเทคโนโลยี: เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 • การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ: ควบคุมเงินเฟ้อและภาวะเศรษฐกิจถดถอย

10. บทบาทของประชาชนในระบบเศรษฐกิจมีอะไรบ้าง

ก) เป็นผู้ผลิต

ข) เป็นผู้บริโภค

ค) เป็นผู้จ่ายภาษี

ง) ทั้งหมด

เฉลย: ง

คำอธิบาย: ประชาชนมีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจ ดังนี้

 • เป็นผู้ผลิต: ผลิตสินค้าและบริการ
 • เป็นผู้บริโภค: ซื้อสินค้าและบริการ
 • เป็นผู้จ่ายภาษี: สนับสนุนรายได้ของรัฐบาล
 • เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ: มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจ

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง