ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ม.1

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ตัวอย่างข้อสอบปรนัยวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องพระพุทธศาสนา (10 ข้อ)

1. พระพุทธเจ้าประสูติที่ใด

(ก) กรุงกบิลพัสดุ์ ประเทศเนปาล

(ข) กรุงราชคฤห์ ประเทศอินเดีย

(ค) กรุงสาวัตถี ประเทศอินเดีย

(ง) กรุงพาราณสี ประเทศอินเดีย

2. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นอะไร

(ก) ต้นพระศรีมหาโพธิ์

(ข) ต้นไทร

(ค) ต้นมะม่วง

(ง) ต้นมะขามเทศ

3. พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาที่ไหน

(ก) ป่าอิสิปตนะมฤคทายวัน

(ข) กรุงกบิลพัสดุ์

(ค) กรุงราชคฤห์

(ง) กรุงสาวัตถี

4. หลักคำสอนที่สำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาคืออะไร

(ก) อริยสัจ 4

(ข) อริยมรรค 8

(ค) ไตรสิกขา

(ง) มัชฌิมาปฏปทา

5. ภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ถือศีลกี่ข้อ

(ก) 227 ข้อ

(ข) 250 ข้อ

(ค) 253 ข้อ

(ง) 277 ข้อ

6. นิกายหลักของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยมีกี่นิกาย

(ก) 1 นิกาย

(ข) 2 นิกาย

(ค) 3 นิกาย

(ง) 4 นิกาย

7. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีการแห่เทียนพรรษาคือ

(ก) วันวิสาขบูชา

(ข) วันอาสาฬหบูชา

(ค) วันเข้าพรรษา

(ง) วันมาฆบูชา

8. สถานที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตหรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรคือ

(ก) วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

(ข) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

(ค) วัดพระป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

(ง) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

9. หลักคำสอนในพระพุทธศาสนาที่สอนให้รู้จักประมาณตน อยู่ในความพอดี คือ

(ก) อริยสัจ 4

(ข) อริยมรรค 8

(ค) ไตรสิกขา

(ง) มัชฌิมาปฏปทา

10. การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี ควรประพฤติดีดังนี้

(ก) ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

(ข) รักษาศีล 5

(ค) ฟังธรรมะ

(ง) ทั้งหมดข้างต้น

เฉลยและคำอธิบาย

1. (ก) กรุงกบิลพัสดุ์ ประเทศเนปาล

พระพุทธเจ้าประสูติที่สวนลุมพินีวัน ใกล้กรุงกบิลพัสดุ์ ประเทศเนปาล

2. (ก) ต้นพระศรีมหาโพธิ์

พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย

3. (ก) ป่าอิสิปตนะมฤคทายวัน

พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวัน เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย

4. (ก) อริยสัจ 4

อริยสัจ 4 คือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ เป็นหลักคำสอนที่สำคัญที่สุดของพระพุทศาสนา

5. (ก) 227 ข้อ

ภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ถือศีล 227 ข้อ

6. (ข) 2 นิกาย

นิกายหลักของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยมี 2 นิกาย คือ

  • นิกายเถรวาท หรือ มหานิกาย
  • นิกายธรรมยุตติกนิกาย

7. (ค) วันออกพรรษา

วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีการแห่เทียนพรรษา

8. (ข) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว เป็นสถานที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย

9. (ง) มัชฌิมาปฏปทา

มัชฌิมาปฏปทา คือ ทางสายกลาง หลักคำสอนในพระพุทธศาสนาที่สอนให้รู้จักประมาณตน ให้อยู่ในความสมดุล ความเหมาะสม ความพอดี

10. (ง) ทั้งหมดข้างต้น

การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี ควรประพฤติดีดังนี้

  • ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
  • รักษาศีล 5
  • ฟังธรรมะ
  • นำธรรมะไปปฏิบัติ

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง