ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ม.2

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ข้อสอบแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องประวัติศาสตร์ จำนวน 10 ข้อ

1.กษัตริย์ที่ทรงสร้างกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีคือ

(ก) พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

(ข) พ่อขุนรามคำแหง

(ค) สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1

(ง) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เฉลย: (ก) พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

คำอธิบาย: พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงสร้างกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี

2. กษัตริย์ที่ทรงสร้างกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีคือใคร

(ก) พระเจ้าอู่ทอง

(ข) สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1

(ค) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

(ง) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

เฉลย: (ก) พระเจ้าอู่ทอง

คำอธิบาย: พระเจ้าอู่ทองทรงสร้างกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ในปี พ.ศ. 1893

3. สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพจากกรุงหงสาวดีในปีใด

(ก) พ.ศ. 2133

(ข) พ.ศ. 2127

(ค) พ.ศ. 2148

(ง) พ.ศ. 2154

เฉลย: (ข) พ.ศ. 2127

คำอธิบาย: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพจากกรุงหงสาวดี ในยุทธหัตถี ในปี พ.ศ. 2127

4. กรุงธนบุรีมีกษัตริย์ปกครองกี่พระองค์

(ก) 1 พระองค์

(ข) 2 พระองค์

(ค) 3 พระองค์

(ง) 4 พระองค์

เฉลย: (ก) 1 พระองค์

คำอธิบาย: กรุงธนบุรีมีกษัตริย์ปกครองเพียง 1 พระองค์ คือ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

5. ราชวงศ์จักรี ก่อตั้งโดยพระมหากษัตริย์พระองค์ใด

(ก) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

(ข) พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

(ค) พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

(ง) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เฉลย: (ก) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

คำอธิบาย: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงก่อตั้งราชวงศ์จักรี ในปี พ.ศ. 2325

6. หลักฐานชิ้นใดยืนยันได้ว่ามีดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา

(ก) หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง

(ข) หลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์

(ค) หลวงพ่อโต วัดเล่งเน่งยี่

(ง) หลวงพ่อโต วัดระฆังโฆสิตาราม

เฉลย: (ก) หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง

คำอธิบาย:  ตามหนังสือพงศาวดารเหนือกล่าวว่าพระเจ้าสายน้ำผึ้งเป็นผู้สร้าง และพระราชทานนามว่า วัดเจ้าพระนางเชิงและในพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐกล่าวไว้ว่า ได้มีการสถาปนาพระพุทธรูปพุทธชื่อ”พระเจ้าพแนงเชิง” เมื่อปี พ.ศ. 1867 ซึ่งก่อนพระเจ้าอู่ทองจะสถาปนากรุงศรีอยุธยาถึง 26 ปี

7. สงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศไทยได้ประกาศเข้าร่วมกับฝ่ายใด

(ก) ฝ่ายอักษะ

(ข) ฝ่ายสัมพันธมิตร

(ค) ไม่ได้เข้าร่วม

(ง) เข้าร่วมทั้งสองฝ่าย

เฉลย: (ก) ฝ่ายอักษะ

คำอธิบาย: ประเทศไทยได้ประกาศเข้าร่วมกับฝ่ายอักษะ

8. สมัยอยุธยาตำแหน่งใดต่ำสุดในสังคม

(ก) ไพร่

(ข) ขุนนาง

(ค) นายเงิน

(ง) ทาส

เฉลย: (ง) ทาส

คำอธิบาย: ตำแหน่งทาสถือได้ว่ามีศักดิ์ต่ำที่สุดในสมัยอยุทธยา

9. ศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มีข้อความสำคัญกล่าวถึงอะไร

(ก) หลักคำสอนทางศาสนา

(ข) ประวัติของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

(ค) วัฒนธรรม

(ง) กวี

เฉลย: (ข) การปกครอง

คำอธิบาย: ศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มีข้อความสำคัญกล่าวถึงประวัติของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

10. ประโยชน์ของการศึกษาประวัติศาสตร์ คือ

(ก) ช่วยให้เข้าใจอดีต

(ข) ช่วยให้เข้าใจปัจจุบัน

(ค) ช่วยให้คาดการณ์อนาคต

(ง) ทั้งหมด

เฉลย: (ง) ทั้งหมด

คำอธิบาย: ประโยชน์ของการศึกษาประวัติศาสตร์ คือ ช่วยให้เข้าใจอดีต เข้าใจปัจจุบัน และคาดการณ์อนาคต

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง