ข้อสอบ เศรษฐศาสตร์ ม.2

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ตัวอย่างข้อสอบแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องเศรษฐศาสตร์

1. การจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง

(ก) การนำทรัพยากรไปใช้ประโยชน์สูงสุด

(ข) การนำทรัพยากรไปใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์

(ค) การนำทรัพยากรไปใช้เพื่อผลิตสินค้าและบริการ

(ง) การนำทรัพยากรไปใช้เพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุด

2. ในการบริโภคสินค้า และบริการ ขึ้นอยู่กับปัจจัยข้อใดน้อยที่สุด

(ก) การโฆษณา

(ข) ต้นทุนการผลิต

(ค) การลดราคาสินค้า

(ง) รายได้ของผู้บริโภค

3. หลักการสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง คือ

(ก) การอดทน

(ข) การไม่ประมาท

(ค) การมีภูมิคุ้มกัน

(ง) การปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง

4. ความหมายของเงินในทางเศรษฐศาสตร์หมายถึงข้อใด

(ก) เช็ค

(ข) ทองคำ

(ค) ธนบัตร

(ง) สิ่งที่สังคมยอมรับให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน

5. ผลดีของการออมเงิน คือ

(ก) มีเงินเก็บไว้ใช้ยามจำเป็น

(ข) มีเงินไว้ลงทุน

(ค) มีเงินไว้เกษียณอายุ

(ง) ทั้งหมดข้างต้น

6. การลงทุน หมายถึง

(ก) การนำเงินไปซื้อสินค้า

(ข) การนำเงินไปฝากธนาคาร

(ค) การนำเงินไปซื้อหุ้น

(ง) การนำเงินไปซื้ออสังหาริมทรัพย์

7. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของเงินที่ดี

(ก) เป็นของหายาก

(ข) คงทน ถาวร

(ค) เปลี่ยนมูลค่าได้ง่าย

(ง) สามารถแบ่งออกเป็นหน่วยย่อยได้

8. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติของประเทศไทย เริ่มในสมัยรัฐบาลใด

(ก) จอมพล ป. พิบูลสงคราม

(ข) จอมพลถนอม กิตติขจร

(ค) จอมพล สฤษดิ์ ธนรัชต์

(ง) พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

9. องค์กรทางเศรษฐกิจใดที่มีบทบาทสำคัญมากที่สุดในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลก

(ก) APEC

(ข) OPEC

(ค) ASEAN

(ง) NAFTA

10. รายได้ส่วนใหญ่ของรัฐ มาจากแหล่งใด

(ก) รัฐพาณิชย์

(ข) การขายหลักทรัพย์ และทรัพย์สิน

(ค) เงินกู้จากในประเทศ และต่างประเทศ

(ง) ภาษีอากร