ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ม.4

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ตัวอย่างข้อสอบรายวิชาสังคมศึกษา ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 พร้อมเฉลย

1. แผนที่ที่กําหนดให้ คือแผนที่ชนิดใด ที่มีการอธิบายได้อย่างถูกต้อง

ก. แผนที่ลายเส้น คือ แผนที่แสดงรายละเอียดด้วยเส้นที่ประกอบกันเป็นแผนที่ โดยมีแสดงรายละเอียดด้วยสีที่แตกต่างกัน

ข. แผนที่รูปถ่าย คือ แผนที่แสดงรายละเอียดผํานทางภาพถํายที่มีการลงลายละเอียดขอบรูปภาพด้วยเส้นโครงและตารางกริด ตาม ขนาดของแผนที่ โดยแสดงรายละเอียดด้วยสี และชั้นข้อมูลที่แยกจากกันได้ 

ค. แผนที่ลายเส้น คือ เป็นแผนที่แสดงรายละเอียดในพื้นที่ด้วยเส้นและองค์ประกอบของเส้น ซึ่งอาจเป็นเส้นตรง เส้นโค้ง ท่อนเส้น  หรือเส้นใด ๆ ที่ประกอบเป็นรูปแบบต่าง ๆ  

ง. แผนที่รูปถ่าย คือ เป็นแผนที่ซึ่งมีรายละเอียดในแผนที่ที่ได้จากการถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายภาพ ซึ่งอาจถ่ายภาพจากเครื่องบินหรือ ดาวเทียม การผลิตแผนที่ทําด้วยวิธีการนําเอาภาพถ่ายมาทําการดัดแก้ แล้วนํามาตํอเป็นภาพแผํนเดียวกันในบริเวณที่ต้องการ แล้วนํามาใส่เส้น โครงพิกัด ใส่รายละเอียดประจําขอบระวาง 

จ. แผนที่แบบผสม คือ เป็นแบบที่ผสมระหวํางแผนที่ลายเส้นกับแผนที่ภาพถ่าย โดยรายละเอียดที่เป็นพื้นฐานส่วนใหญํจะเป็น รายละเอียดที่ได้จากการถ่ายภาพ ส่วนรายละเอียดที่สําคัญ ๆ ที่ต้องการเน้นให้เห็นเด่นชัดก็แสดงด้วยลายเส้น

2. ข้อใดคือประโยชน์ของแผนที่แสดงลักษณะทางกายภาพที่เห็นได้เด่นชัดที่สุด

ก. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ทางการทหาร 

ค. เพื่อกําหนดอาณาเขตเพื่อการบริหารงบประมาณ 

ง. เพื่อการแก้ไขปัญหาแนวพรมแดนระหวํางประเทศ 

จ. เพื่อวางแผนพัฒนาธรรมชาติและพัฒนาขึ้นเป็นแหลํงทํองเที่ยว 

3. ข้อใดกล่าวถึงรูปถ่ายทางอากาศไม่ถูกต้อง

ก. รูปถ่ายทางอากาศส่วนใหญ่ มีขนาด 9×9 นิ้ว 

ข. รูปถ่ายทางอากาศที่ถํายในแนวดิ่ง สามารถนํามาศึกษาในลักษณะภาพสามมิติได้ 

ค. รูปถ่ายทางอากาศที่ถํายในแนวเฉียง สามารถมองเห็นท้องฟ้าก็ได้ มองไม่เห็นก็ได้ 

ง. รูปถํายทางอากาศสามารถมองด้วยกล้องสามมิติ แบบเลนส์เดี่ยว เพื่อให้เห็นความสูงต่ําของข้อมูล 

จ. รูปถ่ายทางอากาศสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในภาพที่มีรายละเอียดไม่ซับซ้อนและมาตราส่วนขนาดใหญ่

4. ดาวเทียมในข้อใดจับคู่การใช้ประโยชน์ไม่ถูกต้อง

ก. LandSat – ใช้สํารวจทรัพยากรธรรมชาติ

ข. NoAA – ใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

ค. ThaiCom – ใช้รับและส่งสัญญาณดาวเทียม เพื่อการสื่อสาร

ง. GeoEye 1 – ใช้สํารวจเพื่อการทําแผนที่

จ. CoRoNa – ใช้สําหรับการวางผังเมือง 

5. ในการศึกษาภูมิอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ไม่สามารถใช้ข้อมูลจากข้อใด

ก. รูปถ่ายทางอากาศ 1 : 25,000 และบารอมิเตอร์

ข. ภาพถ่ายจากดาวเทียม 1 : 50,000 และเทอร์โมมิเตอร์

ค. แผนที่ความกดอากาศ 1 : 2,000,000 และไซโครมิเตอร์

ง. สถิติภูมิอากาศประเทศไทย 30 ปี และสถานีตรวจอากาศ

จ. ไม่มีข้อใดถูกต้อง 

6. ข้อใดกล่าวถึงองค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผิด  

ก. ข้อมูลและสารสนเทศ คือ ข้อมูลเฉพาะเรื่องที่สามารถนําไปใช้ในการตอบคําถามต่างๆได้ถามวัตถุประสงค์ มีความถูกต้อง และ เชื่อถือได้ 

ข. ระบบฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อํานข้อมูล อุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูล และอุปกรณ์การนําเข้าข้อมูล ค. ซอฟแวร์ทํางาน คือ โปรแกรมที่ใช้ในการจัดการระบบและสั่งงานต่างๆเพื่อให้ฮาร์ดแวร์ทํางาน 

ง. กระบวนการวิเคราะห์และขั้นตอนการทํางาน เป็นขั้นตอนที่จะตัดสินข้อมูลว่าสําคัญหรือไมํ และออกแบบกระบวนการคิดตัดสินใจ เพื่อการนําข้อมูลไปใช้ในหลากหลายกิจกรรมตามที่ต้องการ 

จ. บุคลากร คือ ผู้ที่ทําหน้าที่จัดการองค์ประกอบทั้ง 4 ข้างต้นทํางานประสานกันอยํางมีประสิทธิภาพ 

7. นักภูมิศาสตร์คนหนึ่งต้องการสํารวจเส้นทางภายในเหมืองถ่านหินและบริเวณโดยรอบเพื่อจัดทําแผนที่ของเหมืองถ่านหินที่จะพัฒนาเป็น แหล่งท่องเที่ยวอีกแหํงของจังหวัด อยากทราบวํานักภูมิศาสตร์คนนี้จะต้องใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในข้อใดที่เหมาะสมที่สุด  

ก. รูปถ่ายทางอากาศบริเวณเหมืองถํานหินของบริษัทขุดเจาะเหมืองถ่านหินในแนวเฉียง 

ข. รูปถ่ายทางอากาศบริเวณเหมืองถํานหินของบริษัทขุดเจาะเหมืองถ่านหินในแนวดิ่ง 

ค. แผนที่การขุดเจาะถ่านหินของบริษัทขุดเจาะเหมืองถ่านหิน 

ง. ภาพถ่ายจากดาวเทียม ในระบบการทํางานแบบพาสซีฟ 

จ. ภาพถ่ายจากดาวเทียม ในระบบการทํางานแบบแอกทีฟ 

8. ใครไม่ได้ใช้ประโยชน์จากระบบกําหนดตําแหน่งบนพื้นโลก

ก. นารี เดินทางไปโรงเรียนวันแรก

ข. ราตรี เดินทางไกลอยู่คํายพักแรม 

ค. กีรณา ขับรถข้ามจังหวัดไปเยี่ยมญาติ

ง. วิฬาร ตามสัญญาณมือถือเพื่อดักจับภรรยาและกิ๊กของเธอ

จ. สตี ส่งสถานที่ที่ตนเองอยูํในโปรแกรมไลน์ให้เพื่อน เพื่อรวมตัวกัน 

9. ข้อใดไม่ใช่การนําประโยชน์ของ GPS มาประยุกต์ใช้ 

 ก. การขนส่งสินค้าเพื่อตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหว ตําแหนํง 

 ข. การใช้ประโยชน์ที่ดินในการหาพื้นที่ วัดพื้นที่หาค่าพิกัดได้ในความละเอียดสูง 

 ค. การติดตามภัยพิบัติธรรมชาติ ทําให้เห็นถึงขอบเขตพื้นที่เกิดอุบัติภัย 

 ง. ด้านการกีฬา เพื่อช่วยในการคํานวณเส้นทาง และติดตามผู้เล่น 

 จ. การติดตาม เพื่อรู้ว่าสิ่งของหรือทรัพย์สิน ถ้าหากถูกขโมยจะได้ติดตามหามันได้ 

จงอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อที่ 10 
หินที่เกิดจากการทับถมของตะกอน โดยตะกอนเหล่านี้เกิดจากการผุพังแตกสลายของหินอัคนี หินแปร หรือหินชั้น ที่มีอายุ เก่าแล้ว ถูกพัดพาสะสมโดยน้ำลม ธารน้ําแข็งหรือหรือการตกตะกอนทางเคมี รวมถึงหินที่เกิดจากการสะสมของซากดึกดําบรรพ์  ตะกอนต่างๆเหล่านี้ จึงมีการสะสมตัวเป็นชั้นๆ 

10. จากข้อความข้างต้น กล่าวถึงหินชนิดใดบ้าง ตามลําดับ

ก. หินทราย หินดินดาน ถ่านหิน

ข. หินชนวน หินปูน หินอ่อน 

ค. หินไรโอไลต์ หินบะซอลต์ หินบะซอลต์

ง. หินแกรนิต หินปุ หินไนล์ 

จ. หินแกมโบ หินดินดาน หินทราย 

11. ใครอธิบายแนวแบ่งเขตเปลือกโลกได้ถูกต้องที่สุด

ก. ดร.สตีฟ กลําววํา บริเวณที่แผ่นเปลือกโลกชนกันจะทําให้เปลือกโลกแผ่นหนึ่งมุดตัวไปอยูํใต้อีกแผ่นหนึ่ง เกิดร่องลึกที่มหาสมุทรได้

ข. ดร.คิม กล่าวว่า แนวแบํงเขตเปลือกโลกที่ดีที่สุดคือสันเขากลางมหาสมุทรเพราะเป็นบริเวณที่มีแรงแม่เหล็กไฟฟ้ามากที่สุด

ค. ดร.จิล กล่าวว่า รอยเลื่อนแปลงคือหนึ่งในแนวแบ่งเขตเปลือกโลกที่แสดงถึงการเลื่อนแผํนเปลือกโลกเข้ามาชิดกัน

ง. ดร.การ์ฟ กล่าวว่า สันเขากลางมหาสมุทรเกิดขึ้นจากการเลื่อนออกจากกันของแผ่นเปลือกโลกในทิศทางตรงกันข้าม

จ. ดร.โอ กล่าวว่า การมุดตัวและยกตัวของแผ่นเปลือกโลก คือสาเหตุที่ทําให้เกิดการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกในแนวระนาบ

12. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการไหลเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทร

ก. ความหนาแน่นและอุณหภูมิของน้ำในมหาสมุทรที่แตกตํางกัน

ข. ลมประจําฤดูและลมประจําถิ่นที่กระทําตํอผิวน้ำ

ค. การลดระดับและเพิ่มระดับของน้ำจืด

ง. ปรากฏการณ์แผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด

จ. ระดับน้ำในมหาสมุทรแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน 

13. ปรากฏการณ์จากโลกหมุนรอบตัวเอง และโคจรรอบดวงอาทิตย์ กํอนให้เกิดปรากฎการณ์แบบไหน

ก. น้ำขึ้น-น้ำลง

ข. การเกิดกระแสน้ำอุํน

ค. การเกิดกระแสน้ำเย็น 

ง. การเกิด-น้ำตาย

จ. กลางวัน-กลางคืน 

14. บุคคลในข้อใดใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพื่อตนเองได้ดีที่สุด

ก. มานะ สร้างกังหันน้ําในบริเวณน้ำตกหลังบ้านเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

ข. ดารา ทําความสะอาดบ้านโดยการถูพื้นทุกเช้า

ค. ลดา เดินทางไปทํางานด้วยเรือจากคลองแสนแสบ

ง. ระริน เลี้ยงกุ้งกุลาดําในบ่อน้ำของตนเอง

จ. กระทิง เล่นกีฬาว่ายน้ำทุกวันหยุด เพื่อสุขภาพที่ดี 

15. ปรากฏการณ์สุริยุปราคาและปรากฏการณ์จันทรุปราคา สามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

ก. เกิดขึ้นพร้อมกันได้ เพราะเป็นปรากฏการณ์ที่มีพระอาทิตย์ พระจันทร์ และโลกอยู่ร่วมกัน 

ข. เกิดขึ้นพร้อมกันได้ เพราะปรากฏการณ์ทั้งสองเกิดขึ้นในเวลายามค่ำคืนเช่นเดียวกัน 

ค. เกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้ เพราะจันทรุปราคาเกิดขึ้นตอนกลางวัน และสุริยุปราคาเกิดขึ้นตอนกลางคืน 

ง. เกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้ เพราะสุริยุปราคาเกิดขึ้นตอนกลางวัน และจันทรุปราคาเกิดขึ้นตอนกลางคืน 

จ. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง 

จงอ่านข้อความที่กำหนดให้ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อที่ 16 
ป่าชายเลน เป็นกลุํมของสังคมพืช ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นไม้ไม่ผลัดใบ มีลักษณะทางเสรีวิทยา และการปรับตัวทางโครงสร้างที่คล้ายคลึงกัน และการขึ้นของพรรณไม้ในป่าชายเลน จะขึ้นอยู่กับแนวเขต ซึ่งผิดแปลกไปจากสังคมพืชป่าบก ทั้งนี้เพราะอิทธิพลจากลักษณะของดิน  ความเค็มของน้ำทะเล และการขึ้นลงของน้ำทะเลเป็นสําคัญ 

16. พันธุ์ไม้ในข้อใดคือพันธุ์ไม้ในป่าชายเลนทั้งหมด

ก. ไม้โกงกาง ไม้ลําพูทะเล ไม้มะคํา

ข. ไม้แสม ไม้เสม็ด ไม้ตะบูน

ค. ไม้ตะบูน ไม้สัก ไม้พยุง

ง. ไม้ประสัก ไม้แก้วเจ้าจอม ไม้โปรง

จ. ไม้ทองหลาง ไม้ตะบูน ไม้ลําแพน 

17. สัตว์โลกในข้อใดไม่ได้อยูํอาศัยในเขตที่อยูํอาศัยของตนเองอยํางที่ควรจะเป็นที่สุด

ก. อลัน ชาวออสเตรเลีย ให้อาหารจิงโจ้ตามบริเวณสวนสาธารณะใกล้บ้านของตน 

ข. อาลี ชาวอียิปต์ พบงูหางกระดิ่งไซด์ไวน์เดอร์ใกล้พีระมิดแห่งกีซาหลายสิบตัว 

ค. อเล็กซ์ ชาวเอสกิโม เลี้ยงกวางคาริบู จํานวนหลายสิบตัวรอบบ้านของตนเอง 

ง. อาตี๋ ชาวจีน เข้าชมหลินฮุ่ย หมีแพนด้าตัวไม่เล็กไม่ใหญํในสวนสัตว์เชียงใหม่ 

จ. อนันต์ ชาวเนปาล เลี้ยงจามรี 3 ตัว เพื่อใช้ขนของในระหว่างการเดินทาง 

18. เมื่อนักเรียนได้รับหน้าที่มัคคุเทศก์น้อยประจําจังหวัดภาคเหนือ สถานที่ในข้อใดที่นักเรียนควรแนะนํา

ก. ดอนเขาโดด เขาคิชฌกูฏ ดอยอุ้มผาง

ข. แอ่งแม่แจ่ม ดอยอ่างขาง วัดพระธาตุพนม

ค. ดอยอินทนนท์ วัดร่องขุน ภูกระดึง

ง. น้ำพุร้อนเทพพนม วัดพระธาตุเขาน้อย ภูลมโล

จ. กว๊านพะเยา ภูชี้ฟ้า ดอยแม่อูคอ

19. ข้อใดกล่าวถึงมนุษย์กับสภาพภูมิศาสตร์ของไทยไม่ถูกต้อง

ก. ภาคเหนือ : ภูมิประเทศส่วนใหญํเป็นเทือกเขา แนวเทือกเขาทอดตัวยาวในแนวเหนือ-ใต้ 

ข. ภาคกลาง : ภูมิประเทศส่วนใหญํเป็นที่ราบ 2 รูปแบบ คือ ที่ราบลุ่มแม่น้ำ และที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ

ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ภูมิประเทศส่วนใหญํเป็นที่ราบสูง รูปร่างคล้ายกระทะหงาย เทือกเขาสําคัญคือ เทือกเขาดงพญาเย็น

ง. ภาคตะวันตก : ภูมิประเทศส่วนใหญํเป็นภูเขาและหุบเขาที่ทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ มีพื้นที่ราบแคบ ๆ มีเทือกเขาสำคัญ คือ  เทือกเขาตะนาวศรี 

จ. ภาคใต้: ภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรยื่นลงไปในทะเล ขนาบด้วยทะเลทั้ง 2 ด้าน คือ ทะเลอันดามันด้านตะวันออกของภาคใต้ และ อ่าวไทยด้านตะวันตกของภาคใต้ 

ให้นักเรียนอ่านข่าวที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามข้อที่ 20 
ป่าไม้ จับกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่ ล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง ทุ่งใหญ่นเรศวร 

เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุํงใหญํนเรศวร ด้านตะวันตก เปิดเผยวํา เมื่อวันที่ 4 ก.พ.เวลา 14.00 น. รับแจ้งพบนักท่องเที่ยวตั้ง แคมป์พักในบริเวณจุดห้ามตั้ง เมื่อรุดตรวจสอบพบ 1 ในกลุํมมีตําแหนํงเป็นประธานบริหารและกรรมการ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเมนต์  บริษัทมหาชน บริเวณจุดพักยึดซากสัตว์ป่าคุ้มครอง คือ ไก่ฟ้าหลังเทา ซากเนื้อเก้ง และปืนลูกกรดติดลํากล้อง 1 กระบอก ปืนไรเฟิลติดลํา กล้อง 1 กระบอก และ ปืนลูกซองแฝด 1 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุนอีกจํานวนมาก 

นอกจากนี้ ยังยึดซากเสือดํา สภาพถูกชําแหละ และถลกหนัง โดย บริเวณใกล้เคียงยังพบเครื่องกระสุนปืนเพิ่มอีกมาก จึงจับกุมเพื่อ นําตัวไปสอบปากคําขยายผล โดยยังไมํมีการสํงตัวหรือเข้าแจ้งความที่ สภ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี แต่อย่างใด ขณะที่ ตํารวจกําลังอยู่ระหว่าง การตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวด้วย
 
ที่มา : ข่าวชํอง 7 วันที่ 6 ก.พ. 2561 เวลา 08:51 น. 

20. ตามกฎหมายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 การลําสัตว์ป่าคุ้มครองจากข่าวที่ได้อ่าน มีบทลงโทษอย่างไร

ก. จําคุก 4 ปี ปรับไมํเกิน 40,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ข. จําคุก 6 ปี ปรับไมํเกิน 60,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ค. จําคุก 8 ปี ปรับไมํเกิน 80,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ง. จําคุก 10 ปี ปรับไมํเกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

จ. จําคุก 12 ปี ปรับไมํเกิน 120,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง