ข้อสอบ หน้าที่พลเมือง ป.5

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชั้น ป.5 เรื่อง หน้าที่พลเมือง พร้อมเฉลยด้านล่าง

1. ใครปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี

ก. ตู่ทิ้งขยะลงข้างทาง

ข. ตาเดินข้ามถนนตรงทางม้าลาย

ค. ต๋อยขับรถฝ่าไฟแดง

ง. เต๋ามาโรงเรียนสาย

2. ข้อใดหมายถึงการใช้หลักประชาธิปไตย

ก. ทำตามใจตนเอง

ข. ไม่รับฟังเสียงส่วนน้อย

ค. ใช้เหตุผลเพื่อยุติความขัดแย้ง

ง. ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา

3. ใครปฏิบัติตนตามหลักวิถีประชาธิปไตย

ก. อ้อยึดถือความคิดของตนเป็นหลัก

ข. เอกไม่สนใจเสียงข้างน้อย

ค. เอ๋ใช้อารมณ์ตัดสินปัญหา

ง. อ๊อดใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหา

4. ข้อใดไม่ใช่ผลของการใช้หลักวิถีประชาธิปไตยในการทำงาน

ก. งานเสร็จช้า

ข. งานมีประสิทธิภาพ

ค. งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ง. งานเป็นระเบียบเรียบร้อย

5. ข้อใดไม่ใช่วิธีการปฏิบัติตนเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

ก. ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ข. ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆ

ค. มีความเคารพซึ่งกันและกัน

ง. ทำความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น

6. ข้อใดไม่ใช่การใช้หลักสามัคคีธรรม

ก. ร่วมกันทำงานด้วยความเต็มใจ

ข. แก้ไขพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

ค. คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก

ง. ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ

7. ใครใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

ก. ป่านแสดงความคิดเห็นเข้าข้างเพื่อน

ข. ปิ่นโต้แย้งกับผู้อื่นด้วยเหตุผล

ค. ปุ๋ยวิจารณ์ผู้อื่นอย่างมีอคติ

ง. ปอยใช้ความรู้สึกตัดสินปัญหา

8.ใครประพฤติตนเป็นผู้มีคารวธรรม

ก. กู๋ถือว่าความคิดของตนถูกเสมอ

ข. ก้อยทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง

ค. กบเคารพสิทธิของผู้อื่น

ง. เก่งพูดจาหยาบคาย

9. การแก้ไขปัญหาในข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. ถือว่าเสียงส่วนน้อยเป็นฝ่ายผิด

ข. ยึดเสียงส่วนมากเป็นหลัก

ค. ใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหา

ง. คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล

10. ข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้อง

ก. ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ

ข. ปฏิบัติตามหลักศีลธรรม

ค. ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่

ง. ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

11. ข้อใดไม่ใช่สถานภาพที่ได้มาโดยกำเนิด

ก. สถานภาพทางอาชีพ

ข. สถานภาพทางเชื้อชาติ

ค. สถานภาพทางถิ่นกำเนิด

ง. สถานภาพทางเครือญาติ

12. บทบาท หมายถึงข้อใด

ก. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่เราต้องการ

ข. ปฏิบัติหน้าที่ตามสถานภาพที่มีอยู่

ค. ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของพ่อแม่

ง. ปฏิบัติหน้าที่ตามคำขอของเพื่อน

13. ข้อใดไม่ใช่บทบาทของบิดามารดา

ก. เลี้ยงดูบุตร

ข. ให้บุตรได้รับการศึกษา

ค. อบรมให้มีกิริยามารยาทที่ดี

ง. สอนให้บุตรทำตามใจตนเอง

14. ใครปฏิบัติตามหน้าที่

ก. โน้ตไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ข. แนนเข้าเรียนในชั้นอนุบาล

ค. หน่อยนับถือพระพุทธศาสนา

ง. นิดเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล

15. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก. ทุกคนมีสิทธิตักเตือนผู้อื่น

ข. ทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษา

ค. ทุกคนมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง

ง. ทุกคนมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาล

16. การกระทำของบุคคลตามสิทธิที่ตนมีอยู่โดยไม่รุกล้ำสิทธิของผู้อื่นหมายถึงข้อใด

ก. สิทธิ

ข. เสรีภาพ

ค. หน้าที่

ง. บทบาท

17. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสมาชิกที่ดีของชุมชน

ก. รักและภาคภูมิใจในชุมชนของตน

ข. รักษาและพัฒนาชุมชนให้เจริญ

ค. ย้ายไปอยู่ชุมชนอื่นเนื่องจากชุมชนของตนไม่สะอาด

ง. บริจาคเงินให้แก่เด็กยากจนในชุมชน

18. อมเป็นหน้าที่ของใคร

ก. ครู

ข. นักเรียน

ค. พ่อแม่

ง. ทุกคน

19. แนวทางปฏิบัติของคนในสังคมที่ปฏิบัติอยู่เป็นปกติแต่ถ้าใครไม่ปฏิบัติตามอาจถูกตำหนิจากสังคม เรียกว่าอะไร

ก. จารีต

ข. ค่านิยม

ค. วิถีประชา

ง. กฎหมาย

20. สามีที่นอกใจภรรยาเป็นการทำผิดข้อใด

ก. วิถีประชา

ข. จารีต

ค. กฎหมาย

ง. ค่านิยม

21. ข้อใดถือว่าเป็นการกระทำผิดทั้งจารีตและกฎหมาย

ก. ลบหลู่ศาสนาอื่น

ข. แต่งกายผิดระเบียบของโรงเรียน

ค. ทำร้ายทุบตีพ่อแม่

ง. ไม่แสดงความเคารพญาติผู้ใหญ่

22. ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามข้อใดจะถูกลงโทษ

ก. วิถีประชา

ข. จารีต

ค. ค่านิยม

ง. กฎหมาย

23. ค่านิยมของคนไทยในข้อใดที่ควรแก้ไข

ก. ความกตัญญู

ข. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ค. ความหรูหราฟุ่มเฟือย

ง. ความจงรักภักดีต่อชาติ

24. ค่านิยมใดที่ควรปลูกฝัง

ก. การนิยมใช้ของต่างประเทศ

ข. การยกย่องผู้ที่ทำความดี

ค. การเห็นแก่พวกพ้อง

ง. การเชื่อโชคลาง

25. ความเชื่อในข้อใดที่ทำให้สังคมสงบสุขได้

ก. เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม

ข. เชื่อเรื่องการระลึกชาติ

ค. เชื่อเรื่องการนับถือผี

ง. เชื่อเรื่องโชคลาง

26. การทักทายกันตามแบบประเพณีไทยควรทำอย่างไร

ก. จับมือกัน

ข. ยกมือไหว้

ค. พยักหน้าให้กัน

ง. เอียงหน้าหากัน

27. วัฒนธรรมในข้อใดที่คนไทยดัดแปลงมาจากต่างประเทศ

ก. การกราบไหว้

ข. การกินหมาก

ค. การฟังเพลงไทยเดิม

ง. การใช้ช้อนส้อมรับประทานอาหาร

28. นักเรียนจะช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมของจังหวัดได้อย่างไร

ก. สะสมภาพวัฒนธรรมต่างๆ

ข. เปลี่ยนรูปแบบให้เป็นสากล

ค. เข้าร่วมประเพณีของท้องถิ่น

ง. รับวัฒนธรรมทุกอย่างของต่างชาติ

29. ข้อใดเป็นวัฒนธรรมที่เราควรรักษาไว้

ก. ลูกควรเคารพพ่อแม่

ข. น้องควรปฏิบัติตามพี่

ค. ลูกศิษย์ควรดำเนินรอยตามครู

ง. ลูกควรประกอบวิชาชีพตามพ่อแม่

30. ใครปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมที่ดีงาม

ก. จูนแต่งกายเลียนแบบชาวญี่ปุ่น

ข. จ้อยเห็นคุณครูแล้วเดินหนี

ค. โจเห็นคุณครูแล้วยกมือไหว้

ง. จิ๋วข้ามถนนใต้สะพานลอย

เฉลยข้อสอบ

1. ข

2. ค

3. ง

4. ก

5. ง

6. ค

7. ข

8. ค

9. ก

10. ง

11. ก

12. ข

13. ง

14. ก

15. ก

16. ข

17. ค

18. ง

19. ค

20. ข

21. ค

22. ง

23. ค

24. ข

25. ก

26. ข

27. ง

28. ค

29. ก

30. ค

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง