ตัวอย่างโปรแกรมหาเลขคู่ เลขคี่

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ตัวอย่างโปรแกรมหาเลขคู่ เลขคี่ ด้วยภาษา Python จากรายการข้อมูลที่กำหนด

เราสามารถตรวจสอบว่าจำนวนใดเป็นคู่หรือคี่ได้ด้วยการเอา 2 ไปหาร หากหารลงตัว ก็จะเป็นเลขคู่ แต่ถ้าหารแล้วมีเศษ ก็แสดงว่าเป็นเลขคี่ ซึ่งสามารถเขียนเป็นโปรแกรมด้วยภาษา Python ได้ดังตัวอย่างด้านล่าง


# กำหนด list ของตัวเลข
numbers = [1, 2, 3, 4, 5]

# แยกรายการตัวเลขคี่และตัวเลขคู่
odd_numbers = []
# รายการเลขคี่
even_numbers = []

#รายการเลขคู่
for num in numbers:
 if num % 2 == 1:

  # % หริอ modulus คือการหารเอาเศษ ถ้าเศษ 1 แสดงว่าเป็นเลขคี่
  odd_numbers.append(num)

  #เพิ่มตัวเลขเข้าไปในรายการเลขคี่ , append คือคำสั่งแทรกข้อมูลไปยังรายการ
 else:
  even_numbers.append(num)
  #เพิ่มตัวเลขเข้าไปในรายการเลขคู่ , append คือคำสั่งแทรกข้อมูลไปยังรายการ

# แสดงผลลัพธ์
print("ตัวเลขคี่:", odd_numbers)
print("ตัวเลขคู่:", even_numbers)

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง