ตัวอย่างโปรแกรมหาค่าเฉลี่ย

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ตัวอย่างโจทย์ เขียนโปรแกรมหาค่าเฉลี่ยของ list ด้วยภาษา Python

สิ่งที่ต้องมี

  • ฟังก์ชัน find_average รับ list of numbers เป็น input
  • ฟังก์ชันใช้ sum เพื่อหาผลรวมของตัวเลขทั้งหมดใน list
  • ฟังก์ชันใช้ len เพื่อหาจำนวนตัวเลขใน list
  • ฟังก์ชัน return ค่าเฉลี่ย (ผลรวม / จำนวนตัวเลข)

def find_average(list_nums):
  sum_nums = sum(list_nums)
  #ฟังก์ชัน sum() ใช้หาผลรวมของ list
  average = sum_nums / len(list_nums)
  #ฟังก์ชัน len() ใช้หาจำนวนข้อมูลของ list
  return average

# ตัวอย่างการใช้งาน
list_nums = [1, 2, 3, 4, 5]
average = find_average(list_nums)
print("ค่าเฉลี่ย:", average)