โปรแกรมหาผลรวม Python

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ตัวอย่างโปรแกรมหาผลรวมจากค่าที่ป้อนเข้าไป ในภาษา Python

ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมหาผลรวม

 1. รับค่าจำนวนตัวเลขที่ต้องการหาผลรวมจากผู้ใช้ด้วยฟังก์ชัน input()
 2. แปลงค่าตัวเลขเป็น integer ด้วยฟังก์ชัน int()
 3. เก็บค่าผลรวมในตัวแปร
 4. วนลูปรับค่าตัวแปรไปเรื่อยๆ จนครบจำนวนที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 1
 5. เพิ่มค่าตัวเลขที่ป้อนเข้าไปในตัวแปร total
 6. แสดงผลลัพธ์ของ total

ตัวอย่างโค้ดภาษา Python


# ระบุจำนวนตัวเลขที่ต้องการให้ผู้ใช้กรอก 
# เช่น ถ้าใส่ 5 หมายถึงเราต้องการตัวเลข 5 ตัวมาหาผลรวม
num_of_inputs = int(input("จำนวนตัวเลข: "))

# เก็บค่าผลรวม
total = 0

# วนลูปรับค่าตัวเลขตามจำนวนที่ระบุไว้ในตัวแปร num_of_inputs 
for i in range(num_of_inputs):
 # รับค่าตัวเลข
 number = int(input("ตัวเลขที่ {}: ".format(i + 1)))

 # เพิ่มค่าตัวเลขที่ป้อนเข้าไปใน total
 total += number

 # คำสั่ง total += number เทียบได้กับ total = total + number
# แสดงผลลัพธ์
print("ผลรวม:", total)