โจทย์เขียนโปรแกรมคำนวณค่าห้องซ้อมดนตรี

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

โจทย์เขียนโปรแกรมคำนวณค่าห้องซ้อมดนตรี สามารถนำไปใช้สำหรับเป็นแบบทดสอบการเขียนโปรแกรม หรือโจทย์ที่ใช้แข่งขันในกิจกรรมแข่งขันต่างๆ

โจทย์

จงเขียนโปรแกรมคำนวณค่าห้องซ้อมดนตรี โดย ห้องซ้อมดนตรีแห่งนี้ คิดค่าเช่าเป็นรายชั่วโมง ชั่วโมงละ 350 บาท จ่ายเป็นแบบครั้งต่อครั้ง ให้โปรแกรมมีการรับค่าจำนวนชั่งโมงที่เช่าและจำนวนเงินที่จ่าย (มีข้อกำหนดว่า จำนวนเงินที่จ่ายที่กรอกนั้นมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนที่จ่ายเสมอ) หากจำนวนเงินที่จ่ายมากกว่าค่าเช่า ให้ทำการแสดงผลเงินทอนด้วย โดยรูปแบบการทำงานและแสดงผลตามตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างการทำงานของโปรแกรม

จำนวนชั่วโมง : 5
จำนวนเงินที่จ่าย : 2000

ค่าเช่า : 1750
เงินทอน : 250

แนวคำตอบ (Python)


# โปรแกรมคำนวณค่าเช่าห้องดนตรี

def calculate_fee(hours, payment):
 # คำนวณค่าเช่าห้องดนตรี ค่าเช่าเท่ากับ ชั่วโมง*350
 fee = hours * 350


 # ตรวจสอบว่าจำนวนเงินที่จ่ายเพียงพอหรือไม่
 if payment < fee:
  return "จำนวนเงินที่จ่ายไม่เพียงพอ", None

 # คำนวณเงินทอน
 change = payment - fee

 return fee, change

# รับข้อมูลจากผู้ใช้
hours = int(input("จำนวนชั่วโมงที่เช่า: "))
payment = int(input("จำนวนเงินที่จ่าย: "))

# เรียกฟังก์ชันคำนวณค่าเช่าห้องดนตรี
fee, change = calculate_fee(hours, payment)

# แสดงผลลัพธ์
if fee is None:
 print(f"{fee}")
else:
 print(f"ค่าเช่าห้องดนตรี: {fee} บาท")
 print(f"เงินทอน: {change} บาท")