สรุป เรื่องย่อ สุภาษิตพระร่วง

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

สรุปเนื้อหาเรื่องสุภาษิตพระร่วง วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประวัติ

สุภาษิตพระร่วงเป็นวรรณคดีประเภทสุภาษิตที่เก่าแก่ที่สุดของไทย แต่งเป็นร่ายยาวจำนวน 158 บท สันนิษฐานว่าแต่งขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย และมีการเพิ่มเติมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ประมาณพุทธศตวรรษที่ 18-19 แต่ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าใครเป็นผู้แต่ง

เนื้อหา

สุภาษิตพระร่วงเป็นวรรณคดีประเภทร่ายสุภาพ ประกอบด้วยโคลงและร่าย สอนหลักการดำเนินชีวิตและค่านิยมต่าง ๆ แบ่งเป็น 8 หมวดหมู่ ดังนี้

1. การคบคน

 • ควรคบคนดี มีคุณธรรม
 • เลือกคบเพื่อนที่ดี
 • อย่าคบคนชั่ว

2. การวางตัว

 • วางตัวให้เหมาะสม
 • รู้จักประมาณตน
 • สำรวมกิริยาท่าทาง

3. การหาวิชาความรู้

 • มุ่งมั่นใฝ่หาความรู้
 • เรียนรู้จากประสบการณ์
 • ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

4. การรู้จักรักษาตัวรอด

 • รู้จักป้องกันภัย
 • ระวังอันตราย
 • เตรียมพร้อมรับมือกับปัญหา

5. การครองเรือน

 • ดูแลครอบครัว
 • ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
 • ปกครองบ้านให้สงบสุข

6. การปกครองบ้านเมือง

 • ปกครองด้วยความยุติธรรม
 • เมตตาต่อประชาชน
 • พัฒนาบ้านเมือง

7. การประพฤติตน

 • ประพฤติดีงาม
 • ละเว้นความชั่ว
 • ดำรงชีวิตตามหลักศีลธรรม

8. การรู้จักประมาณตน

 • รู้จักพอเพียง
 • ไม่โลภมาก
 • ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย

ตัวอย่างสุภาษิต

 • “อันคนดีมีศีลธรรม ย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์”
 • “อันความรู้เป็นยอดของทรัพย์สมบัติ”
 • “อันความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย”
 • “อันความเพียรพยายามย่อมนำความสำเร็จมาสู่”
 • “อันความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมอันประเสริฐ”

คุณค่า

สุภาษิตพระร่วงเป็นวรรณคดีที่มีคุณค่าทั้งด้านวรรณศิลป์และเนื้อหา สอนให้คนรู้จักประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม คิดดี ทำดี และเป็นคนดีของสังคม

 • เป็นวรรณคดีสอนคติธรรมและหลักการดำเนินชีวิต
 • ภาษาเรียบง่าย เข้าใจง่าย
 • สะท้อนค่านิยมและวัฒนธรรมของไทย

ความสำคัญ

 • เป็นวรรณคดีที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งของไทย
 • เป็นคำสอนที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
 • สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมและวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยโบราณ

ตัวอย่างข้อสอบ สุภาษิตพระร่วง