ข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ ม.1

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ตัวอย่างข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 จำนวน 50 ข้อ พร้อมเฉลยด้านล่าง สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 หรือนักเรียนชั้น ป.6 ที่สอบเข้าม.1

1.เวลามีความสำคัญอย่างไรในการศึกษาประวัติศาสตร์

    ก. ช่วยให้เลือกหลักฐานที่จะนำมาใช้ได้ถูกต้อง

    ข. บอกให้ทราบว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อใด

    ค. เพื่อประหยัดเวลาในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล

    ง. ป้องกันมิให้เกิดความสับสนในการตีความ

2. ข้อใดมีความสอดคล้องกับการระบุเวลาทางประวัติศาสตร์

    ก. กองทัพไทยยกพลเข้ามาตีเมืองทวายได้สำเร็จ

    ข. เหล่าขุนนางอำมาตย์ก็พากันออกมาขอสวามิภักดิ์

    ค. ครั้นสมัยพ่อขุนรามคำแหงจึงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น

    ง. สงครามครั้งนี้สู้รบกันอย่างยาวนานแต่ไม่มีผลแพ้ชนะ

3. การใช้คำบอกเวลาในข้อใดที่สามารถจะระบุเวลาที่เกิดเหตุการณ์ได้ชัดเจนที่สุด

    ก. เดือน  ปี  ศักราช

    ข. ยุคสมัย  ศตวรรษ

    ค. ยุคก่อนประวัติศาสตร์

    ค. กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว

4. การรู้จักเทียบศักราชมีประโชน์ในการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างไร

    ก. ช่วยให้ใช้เอกสารที่ระบุเวลาได้เกือบทุกชนิด

    ข. มีความเข้าใจเหตุการณ์และเรื่องราวได้ง่ายขึ้น

    ค. ทำให้สามารถอ่านตีความเอกสารของต่างชาติได้

    ง. ช่วยให้สรุปเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้ถูกต้อง

5. หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบศักราชในข้อใด  ระบุได้ถูกต้อง

    ก. ม.ศ. +  1122     =   พ.ศ.

    ข. จ.ศ.  +  2324   =   พ.ศ.   

    ค.  ร.ศ. +  1181    =   พ.ศ.

    ง.   ค.ศ. +  543      =   พ.ศ.

6.“ชื่อเมืองธนบุรีนั้นเห็นจะใช้ชื่อเดิมตั้งแต่เมื่อแรกสร้างปรากฏในพระราชกำหนดเก่า  ซึ่งตราไว้เมื่อปีกุน จุลศักราช 1069” จุลศักราชที่ระบุไว้นี้   สามารถเทียบได้กับศักราชข้อใด

    ก. มหาศักราช  2817                                              

ข. พุทธศักราช 2205

    ค. คริต์ศักราช 2793                                                   

    ง.  รัตนโกสินทร์ศก 2324

7. “กว่าฝรั่งเศสจะถอนกำลังออกไปก็ต่อเมื่อมีการทำสัญญา  เมื่อวันที่ 23  มีนาคม ร.ศ.125 ซึ่งทำให้ไทยต้องเสียเมืองพระตะบอง  เสียมราฐ  ศรีโสภณให้ฝรั่งเศส”  เหตุการณ์นี้ตรงกับศักราชข้อใด

    ก. ค.ศ. 1909                                                                      

    ข. พ.ศ. 2449                        

    ค. ฮ.ศ. 3517                                                                       

    ง. ม.ศ. 2070

8. การใช้ศักราชในประวัติศาสตร์ไทยตามหลักฐานข้อใด  ไม่สมเหตุสมผล

    ก. เมื่อปีมะเมีย  ค.ศ. 1595  พระเจ้าจันทโชติได้สวยราชสมบัติกรุงะโว้

    ข. 1205  ศก ปีมะแม  พ่อขุนรามคำแหง  หาใคร่ใจในใจแลใส่ลายสือไทยนี้

    ค. ศุภมัสดุ  ศักราช 721 ปีขาลโทศก ….. สถาปนากรุงพระนครศรีอยุธยา

    ง. วันที่ 19  เมษายน รัตนโกสินทร์ศก  ถึงที่ประชุมเสนาบดี ซึ่งอยู่รักษาพระนคร

9. ขั้นตอนแรกที่เราต้องปฏิบัติในการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์คืออะไร

    ก. สำรวจค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการทำงาน

    ข. กำหนดหัวเรื่องหรือประเด็นที่จะศึกษา

    ค. ตรวจสอบปริมาณข้อมูลหลักฐานที่จะใช้

    ง. ขอคำปรึกษากับผู้รู้หรือนักประวัติศาสตร์

10.เหตุผลที่ต้องใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาประวัติศาสตร์คืออะไร

    ก. ช่วยให้การศึกษาเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว

    ข. สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองเพียงคนเดียว

    ง. มีความซับซ้อนน้อยผู้ไม่มีประสบการณ์ก็ทำได้

    ง. เพื่อให้การศึกษาเป็นระบบและได้ผลที่ถูกต้อง

11. ในศิลาจารึกระบุว่า “เมืองสุโขทัยนี้ดี  ในน้ำมีปลา  ในนามีข้าว” อาจบ่งบอกว่า เมืองสุโขทัยน่าจะมีความอุดมสมบูรณ์ดี”  ข้อความที่เป็นตัวเอน น่าจะเป็นขั้นตอนใด

     ก. การรวบรวมหลักฐาน

     ข. การสังเคราะห์ข้อมูล

     ค.การตีความหลักฐาน

     ง. การประเมินข้อมูล

12. ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ที่ดี  ควรมีคุณสมบัติอย่างไร

    ก. รอบคอบ  ละเอียดถี่ถ้วน

    ข. ชอบค้นคว้า  ใช้ภาษาได้ดี

    ค. เชื่อมั่นตนเอง  มีความอดทนสูง

    ง. สนใจอดีต  คาดเดาอนาคตได้ถูก

13. เราจะใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เมื่อจะศึกษาเรื่องที่มีลักษณะตามข้อใด

    ก. เรื่องที่ไม่เคยมีผู้ศึกษามาก่อน

    ข. เรื่องที่สังคมมักให้ความสนใจ

    ค. เรื่องที่มีหลักฐานสืบค้นได้ง่าย

    ง. เรื่องที่อยู่ในความสงสัยของเรา

14.การจะจำแนกว่าหลักฐานใดเป็นชั้นต้นหรือชั้นรอง  พิจารณาโดยใช้เกณฑ์อะไร

    ก. เจตนาของผู้จัดทำหลักฐาน

    ข. ทัศนะของนักประวัติศาสตร์

    ค. ความอยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์

    ง. สถานที่ที่มีการค้นพบหลักฐาน

15. สภาพทางภูมิศาสตร์ในข้อใดที่ทำให้ดินแดนไทยมีความเหมาะสมกับการตั้งถิ่นฐาน

    ก. มีรูปร่างคล้ายกับขวานโบราณ

    ข. มีพื้นดินและแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์

    ค. ฝนตกชุกไม่หนาวหรือร้อนเกินไป

    ง. มีทะเลขนาบข้างใช้เป็นท่าเรือได้ดี

16. การค้นพบหลักฐานยุคหินทั่วผืนแผ่นดินไทย  ผลสรุปในข้อใดน่าจะเหมาะสม

    ก. มนุษย์ยุคหินน่าจะเป็นบรรพบุรุษคนไทย

    ข. คนไทยไม่ได้อพยพมาจากตอนใต้ของจีน

    ค. ดินแดนไทยมีผู้คนอาศัยอยู่กันมายาวนาน

    ง. ไทยเป็นแหล่งกำเนิดของอารยธรรมเอเชีย

17. การค้นพบอะไรที่นับเป็นวิทยาการสำคัญที่สุดในสมัยก่อนประวัติศาสตร์

    ก. การหลอมโลหะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้

    ข. นำสมุนไพรมาใช้รักษาอาการเจ็บป่วย

    ค. ทำเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้งานได้ทนทาน

    ง. ใช้ไม้มาทำเป็นด้ามผูกติดกับขวานหิน

18. ข้อใดเป็นเหตุผลที่ถือว่าการเพาะปลูกมีความสำคัญยิ่งต่อพัฒนาการของมนุษย์

    ก. ไม่ต้องเร่ร่อนจึงมีชีวิตรอดปลอดภัยมากขึ้น

    ข. มีอาหารอุดมสมบูรณ์จึงรู้จักวิธีติดต่อค้าขาย

    ค. ผู้คนจากดินแดนอื่นเข้ามาติดต่อได้สะดวก

    ง. เกิดการสร้างสรรค์และถ่ายทอดวัฒนธรรม

19. ลักษณะของชุมชนโบราณในข้อใดที่จะขยายตัวไปเป็นรัฐได้อย่างรวดเร็ว

    ก. ทำเลที่ตั้งดีศัตรูเข้ามาโจมตีลำบาก

    ข. มีของป่าหลายชนิดและมีราคาถูก

    ค. มีการติดต่อแลกเปลี่ยนกับชุมชนอื่น

    ง. ผู้คนตั้งถิ่นฐานอยู่กันมาตั้งแต่ยุคหิน

20. ข้อใดคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดพัฒนาการของชุมชนเป็นอาณาจักรในสุวรรณภูมิ

    ก.  จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

    ข. ได้รับการถ่ายทอดอารยธรรมจากอินเดีย

    ค.  การรู้จักถ่ายทอดความรู้โดยใช้ตัวอักษร

    ง.  ผู้คนจากดินแดนจีนตอนใต้อพยพเข้ามา

21. คำกล่าวเกี่ยวกับอาณาจักรทวารวดีในข้อใดถูกต้องที่สุด

    ก. เป็นอาณาจักรแห่งแรกในดินแดนไทย

    ข. ช่วยถ่ายทอดวัฒนธรรมไปสู่ดินแดนอื่น

    ค. นำดินแดนไทยเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์

    ง. รวมดินแดนของคนไทยให้เป็นปึกแผ่น

22. โบราณสถานกับอาณาจักรโบราณในข้อใดที่จัดความสัมพันธ์ไม่ถูกต้อง

    ก. พระปฐมเจดีย์  : ทวารวดี

    ข. พระธาตุพนม   :  โคตรบูรณ์

    ค. พระธาตุหริภุญชัย : โยนกเชียงแสน

    ง. พระบรมธาตุเจดีย์  : ตามพรลิงค์

23. เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยก่อนสมัยสุโขทัย  สามารถสรุปได้ตามข้อใด

    ก. ผู้คนยุคหินได้สร้างบ้านแปลงเมืองจนเป็นอาณาจักร

    ข. ชุมชนมีการขยายตัวเป็นรัฐโบราณทั่วทุกภูมิภาค

    ค. คนไทยได้รวมตัวก่อตั้งรัฐอิสระของตนขึ้นมา

    ง. ไม่มีการรวมตัวกันเป็นชุมชนแต่ต่างคนต่างอยู่

24. มรดกสำคัญของอาณาจักรตามพรลิงค์ที่มีต่อดินแดนไทยคืออะไร

    ก. ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท

    ข. ถ่ายทอดอารยธรรมอินเดียสู่สุวรรณภูมิ

    ค. สร้างสรรค์รูปแบบศิลปกรรมที่เป็นของไทย

    ง. เป็นสำนักตักศิลาให้การศึกษาวิทยาการสมัยใหม่

25.ข้อใดเป็นลักษณะเด่นของอาณาจักรล้านนา

    ก. ใช้การปกครองในระบอบกษัติย์

    ข. นับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท

    ค. ก่อตั้งราชธานีในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ

    ง. มีวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์

26.เหตุผลสำคัญที่ทำให้รัฐโบราณมักตั้งราชธานีอยู่ริมแม่น้ำหรือชายฝั่งทะเลคืออะไร

    ก. ใช้แหล่งน้ำเป็นปราการธรรมชาติป้องกันศัตรู

    ข. สะดวกแก่การเพาะปลูกและติดต่อค้าขาย

    ค. พื้นที่เป็นดินอ่อนนุ่มสร้างบ้านเรือนได้ง่าย

    ง. อากาศสดชื่นเย็นสบายตั้งถิ่นฐานอยู่ได้นาน

27.การเสื่อมอำนาจของขอมเป็นปัจจัยภายนอกที่ช่วยเอื้ออำนวยต่อการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยอย่างไร

    ก.ผู้คนจำนวนมากพากันอพยพเข้ามาสู่สุโขทัย

    ข. กลุ่มคนไทยยอมรับให้สุโขทัยเป็นศูนย์กลาง 

    ค. มีเวลาสร้างบ้านเมืองไม่ต้องกลัวถูกขอมโจมตี

    ง. พ่อค้าต่างชาติเปลี่ยนมาค้าขายกับสุโขทัยแทน

28. เหตุผลสำคัญที่ทำให้กลุ่มคนไทยพร้อมใจต่อสู้กับพวกขอมคือข้อใด

    ก. ต้องการเป็นอิสระได้ปกครองตนเอง

    ข. ไม่อยากเป็นแรงงานสร้างปราสาทหิน

    ค.  ขอมบีบเค้นเรียกบรรณาการเพิ่มขึ้นทุกปี

    ง. ได้รับการสนับสนุนกำลังจากชาวต่างชาติ

29. สภาพภูมิประเทศของสุโขทัยมีลักษณะเด่นตรงตามข้อใด

    ก. พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่าอุดมสมบูรณ์

    ข. อยู่ใกล้ภูเขาข้าศึกเข้ามารุกรานยากลำบาก

    ค. เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อกับเมืองอื่นได้สะดวก

    ง.  มีที่ราบกว้างใหญ่รองรับการขยายตัวของเมือง

30.พัฒนาการทางการปกครองแบบ”พ่อปกครองลูก” มีผลดีต่อสุโขทัยอย่างไร

    ก. แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองได้รวดเร็ว

    ข. กษัตริย์กับราษฎรใกล้ชิดแบบคนในครอบครัว

    ค. ไม่ต้องใช้ข้าราชการมากในการปกครอง

    ง. ป้องกันมิให้ขุนนางแย่งชิงอำนาจได้ง่าย

31. หน้าที่หลักของเมืองลูกหลวงในสมัยสุโขทัยคือข้อใด

    ก. เป็นศูนย์กลางในการบริหารราชการ

    ข. เป็นท้องพระคลังเก็บรายได้ของแผ่นดิน

    ค. เป็นด่านหน้าป้องกันการรุกรานของข้าศึก

    ง. เป็นแหล่งผลิตสะเบียงอาหารเพื่อกองทัพ

32. ข้อใดจัดเป็นพัฒนาการทางด้านเกษตรกรรมของสุโขทัย

    ก. คิดค้นวิธีทำเกษตรกรรมแผนใหม่

    ข. พัฒนาพันธุ์ข้าวที่ทนต่อความแห้งแล้ง

    ค. นำเครื่องทุ่นแรงมาใช้ทำการเกษตรกรรม

    ง. จัดวางระบบชลประทานให้แพร่หลายทั่วถึง

33. การค้าในสมัยสุโขทัยมีลักษณะสอดคล้องกับข้อใด

    ก.ราชการเป็นผู้ผูกขาดการค้า

    ข. ราษฎรทำการค้าขายโดยเสรี

    ค. ใช้ระบบการค้าแบบบรรณาการ

    ง.ให้มีการประมูลสินค้าบางประเภท

34. เจดีย์สมัยสุโขทัยถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความงดงามแบบหนึ่ง   ข้อใดเป็นลักษณะเฉพาะของเจดีย์แบบสุโขทัยแท้

    ก. ยอดทำเป็นทรงแบบดอกบัวตูม

    ข. มีเจดีย์เล็กอยู่รายรอบเจดีย์ใหญ่

    ค. เจดีย์ประธานเป็นปรางค์กลีบมะเฟือง

    ง. ฐานเป็นทรงกลมมีบัลลังค์อยู่ด้านบน

35.ปัจจัยสำคัญอะไรที่ทำให้ผลงานศิลปกรรมสมัยสุโขทัยมีความงดงามอย่างมาก

    ก. ชาวสุโขทัยชอบสร้างสรรค์งานศิลปะ

    ข. ได้รับการถ่ายทอดวิทยาการจากขอม

    ค. มีช่างชาวจีนมาสอนการสร้างงานศิลปะ

    ง. บ้านเมืองสงบร่มเย็นมีฐานะทางเศรษฐกิจดี

36.ผลประโยชน์สำคัญที่สุโขทัยได้จาการมีสัมพันธ์กับจีนคืออะไร

    ก. รู้วิธีการทำเครื่องสังคโลก

    ข. รายได้จากการติดต่อค้าขาย

    ค. ไม่ต้องกลัวการรุกรานจากขอม

    ง. ดินแดนที่จีนแบ่งให้ช่วยดูแล

37. สาเหตุสำคัญที่ทำให้อาณาจักรสุโขทัยเสื่อมอำนาจคือข้อใด

    ก. แม่น้ำยมเปลี่ยนทิศทางการไหล

    ข. ทำสงครามแย่งชิงอำนาจกับล้านนา

    ค. การถือกำเนิดของอาณาจักรอยุธยา

    ง. ประสบภัยธรรมชาติติดต่อกันหลายปี

38. วัตถุประสงค์แรกที่ชาวยุโรปเดินทางเข้ามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คืออะไร

    ก. หาซื้อเครื่องเทศและของป่าหายาก

    ข. เผยแพร่คำสอนของศาสนาคริสต์

    ค. แสวงหาดินแดนเพิ่มเป็นอาณานิคม

    ง. สำรวจหาเส้นทางใหม่ไปยังอินเดีย

39. ส่วนใหญ่ชาติตะวันตกใช้วิธีการใดในการผนวกดินแดนของประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปเป็นอาณานิคม

    ก. ทำสัญญาแลกเปลี่ยนผลประโยชน์

    ข. ใช้กำลังทหารที่เหนือกว่าบีบบังคับ

    ค. ขอซื้อที่ดินในราคาถูกจากชาวพื้นเมือง

    ง.  ทำสงครามแล้วผนวกดินแดนไว้ในอำนาจ

40. ดินแดนอาณานิคมกับประเทศเมืองแม่ในข้อใดที่ไม่สัมพันธ์กัน

    ก. มาเลเซียเป็นของอังกฤษ

    ข. เวียดนามเป็นของฝรั่งเศส

    ค. ฟิลิปปินส์เป็นของสหรัฐอเมริกา

    ง. อินโดนีเซียเป็นของโปรตุเกส

41. ประเทศไทยใช้วิเทโศบายรับมือกับภัยคุกคามจากจักรวรรดินิยมตะวันตกอย่างไร

    ก. ขอกำลังจากต่างชาติเข้ามาช่วยเหลือ

    ข. ทำสัญญาเคารพอธิปไตยซึ่งกันและกัน

    ค. ประนีประนอมยอมสละพื้นที่ส่วนน้อย

    ง. เพิ่มกำลังทหารให้ทัดเทียมกับชาติตะวันตก

42. เป้าหมายของขบวนการชาตินิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือข้อใด

    ก. เรียกร้องเอกราชให้กับประเทศของตน

    ข. ขับไล่ชาติตะวันตกให้พ้นไปจากทวีปเอเชีย

    ค. จัดตั้งรัฐบาลใหม่หลังชาติตะวันตกให้เอกราช

    ง. ช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ ที่ตกเป็นอาณานิคม

43.ปัญหาที่ติดตามมาของประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายหลังได้รับเอกราชคืออะไร

    ก. ขาดแคลนทรัพยากรเพราะส่งให้เมืองแม่ไปหมด

    ข. เกิดการสู้รบแย่งชิงอำนาจในระหว่างกลุ่มผู้นำ

    ค. ขาดประสบการณ์ในการปกครองดูแลบ้านเมือง

    ง. แต่ละเมืองขอแยกตัวไม่ยอมรับอำนาจของรัฐบาลกลาง

44. เพราะอะไรสิงคโปร์ที่เป็นเกาะขนาดเล็กมีทรัพยากรน้อย  แต่สามารถพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าติดอันดับโลกได้

    ก. ประชากรมีคุณภาพได้รับการศึกษาสูง

    ข. มีประเทศอังกฤษให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ

    ค. ทำเลที่ตั้งดีสามารถสร้างท่าเรือได้หลายแห่ง

    ง. ใช้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

45. วัตถุประสงค์ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รวมตัวเป็นกลุ่มอาเซียนสอดคล้องกับข้อใด

    ก. สร้างอำนาจการต่อรองในเวทีการเมืองโลก

    ข. ผนึกกำลังประเทศในภูมิภาคให้มั่นคงเข้มแข็ง

    ค. รับมือปัญหาภัยคุกคามจากการก่อการร้าย

    ง.  ลดการพึ่งพิงสินค้าจากตะวันตกที่มีราคาแพง

46. พัฒนาการก้าวต่อไปของกลุ่มอาเซียนคืออะไร

    ก. ตลาดร่วมอาเซียน

    ข. สหภาพอาเซียน

    ค. กลุ่มการค้าอาเซียน

    ง. ประชาคมอาเซียน

47.“ เป็นโบราณสถานขนาดใหญ่    ตัวปราสาทสูง 60 เมตร ยาว 100 เมตร และกว้าง 80 เมตร มีแผนผังที่ถือว่าเป็นวิวัฒนาการขั้นสุดยอดของปราสาท   มีปราสาท 5  หลังตั้งอยู่บนฐานสูงตามคติของศูนย์กลางจักรวาล    กำแพงด้านนอกยาวด้านละ 1.5 กิโลเมตร  มีคูน้ำล้อมรอบตามแบบมหาสมุทรบนสวรรค์ที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ”  คำบรรยายนี้พอจะบ่งบอกได้ว่าเป็นแหล่งมรดกโลกตามข้อใด

    ก. ปราสาทนครวัด  กัมพูชา

    ข. เจดีย์บุโรพุทโธ  อินโดนีเซีย

    ค. เทวาลัยปรัมบานัน  อินโดนีเซีย

    ง. เมืองโบราณฮอยอัน  เวียดนาม

48. เหตุผลสำคัญที่ทำให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแหล่งอารยธรรมและมรดกโลกหลายแห่ง  เนื่องจากอะไร

    ก. มีวัตถุดิบสำหรับการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก

    ข. เป็นดินแดนเก่าแก่มีผู้คนอาศัยอยู่กันมานาน

    ค. ผู้คนชอบสร้างผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม

    ง. ไม่ได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยธรรมชาติรุนแรง

49. เมืองหลวงพระบางของลาว  ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลก  เนื่องจากปัจจัยสำคัญในข้อใด

    ก. วิถีชีวิตของผู้คนยังเปี่ยมด้วยน้ำใจไมตรี

    ข. ทำเลที่ตั้งที่ยังคงความงดงามตามธรรมชาติ

    ค. อาคารบ้านเรือนที่ยังคงสภาพเดิมเหมือนครั้งอดีต

    ง. ผู้คนยังยึดมั่นปฏิบัติตนตามคำสอนทางศาสนา

50. มรดกทางวัฒนธรรมในอดีตที่ยังคงมีอิทธิพลต่อสังคมไทยอย่างเห็นได้เด่นชัดที่สุดคืออะไร

    ก. ลักษณะการแต่งกายในชุดประจำชาติ

    ข. รูปแบบการสร้างบ้านเรือนแบบทรงไทย

    ค. การนับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท

    ง. วิธีปรุงยารักษาโรคโดยใช้พืชสมุนไพร

เฉลยข้อสอบ

ข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบ
1.ข.11.ค.21.ก.31.ค.41.ค.
2.ค.12.ก.22.ค.32.ง.42.ก.
3.ก.13.ง.23.ข.33.ข.43.ข.
4.ข.14.ค.24.ก.34.ก.44.ก.
5.ง.15.ข.25.ง.35.ง.45.ข.
6.ค.16.ค.26.ข.36.ข.46.ง.
7.ข.17.ก.27.ค.37.ก.47.ก.
8.ก.18.ง.28.ก.38.ก.48.ข.
9.ข.19.ค.29.ค.39.ข.49.ค.
10.ง.20.ข.30.ข.40.ง.50.ค.

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง