ข้อสอบวิชาการงานอาชีพ ม.1

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ตัวอย่างข้อสอบวิชาการงานอาชีพ ม.1 จำนวน 50 ข้อ สำหรับนักเรียนชั้นม1 ใช้เป็นแนวข้อสอบ หรือ นักเรียนชั้น ป6 ที่ต้องการแนวข้อสอบเข้าม1

1. ข้อใดเป็นหลักการทำงานด้วยความเสียสละ

        ก.  ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

        ข.  หัวหน้ากลุ่มตัดสินใจถูกต้องเสมอ

        ค.  รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม

        ง.  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว

2. เมื่อการทำงานไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ควรปฏิบัติอย่างไรมากที่สุด

        ก.  ปล่อยวาง                                                             

        ข.  ทำงานชิ้นใหม่

        ค.  ให้คนอื่นทำให้                                                   

        ง.  พยายามหาวิธีการใหม่

3. คุณสมบัติของบุคคลใดสามารถทำงานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

        ก.  ปอ นักโต้วาทีของโรงเรียน เธอชื่นชอบการพูดมาก         

        ข.  หวาย เป็นคนมีโลกส่วนตัวสูง ชอบเก็บตัวอยู่ในห้องเพื่ออ่านหนังสือการ์ตูน

        ค.  ฟาง เป็นคนอัธยาศัยดี เธอมักจะชักชวนเพื่อนๆ เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนเสมอ

        ง.  ป่าน เป็นคนมีฝัน และพยายามทำให้ฝันของเธอเป็นจริงให้ได้

4. ก่อนที่ส้มจะลงมือทำความสะอาดบ้าน เธอจะต้องทำอะไรเป็นอันดับแรก

        ก.  วิเคราะห์งาน                                                       

        ข.  วางแผนการทำงาน

        ค.  ปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน                            

        ง.  ประเมินผลการทำงาน

5. ข้อใดเป็นผลที่ได้รับจากการทำงานกลุ่มมากที่สุด

        ก.  จิ๊บ มีสีหน้าเรียบเฉยอยู่เสมอ

        ข.  จอย เป็นผู้ประสานงานที่ดีเยี่ยม             

        ค.  แจ๊ส เป็นผู้สร้างความบันเทิงตลอดเวลา

        ง.  โจ เป็นหัวหน้ากลุ่มที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมาก

6. บ้านที่น่าอยู่มีลักษณะอย่างไร

        ก.  สมาชิกในครอบครัวรักกัน

        ข.  มีคนทำงานบ้าน คนขับรถ

        ค.  บ้านหลังใหญ่ มีบริเวณกว้าง                            

        ง.  ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า

7. วิธีการในข้อใดเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว

        ก.  มีความเป็นปัจเจกบุคคล

        ข.  มีความเป็นตัวของตัวเองสูง

        ค.  ทำกิจกรรมในครอบครัวร่วมกัน                      

        ง.  ดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ

8. บุคคลใดปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวได้ดีที่สุด

        ก.  พ่อ ทำงานหนักจนไม่มีเวลาให้ครอบครัว

        ข.  แม่ ทำงานบ้านเองทุกอย่างโดยไม่ยอมให้ลูกช่วยทำ เพราะกลัวลูกเหนื่อย

        ค.  ลูกชายคนโต ขออนุญาตคุณพ่อไปเที่ยวต่างประเทศกับเพื่อนในช่วงปิดเทอม

        ง.  ลูกสาวคนเล็ก ตั้งใจเรียนหนังสือจนสามารถสอบชิงทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศได้

9. หลักการอยู่ร่วมกันในครอบครัวมีหลายประการ ยกเว้น ขอใด

        ก.  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน                                     

        ข.  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน

        ค.  รับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง                             

        ง.  มีการให้และรับตามความเหมาะสม

10. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการวางแผนในการดูแลรักษาบ้าน

        ก.  ประหยัดค่าใช้จ่าย                                              

        ข.  ประหยัดเวลาในการทำงาน

        ค.  ไม่ต้องทำความสะอาดบ้านบ่อยๆ                   

        ง.  ไม่ต้องทำงานบ้านด้วยตนเอง

11. แผนการทำงานที่ดีมีลักษณะอย่างไร

        ก.  กำหนดภาระงานตามความถนัด                      

        ข.  ประเมินการปฏิบัติงานเมื่อภาระงานเสร็จสิ้น

        ค.  กำหนดระยะเวลาการทำงานตามความเป็นจริง                      

        ง.  เครื่องมือเครื่องใช้เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

12. ข้อใดเป็นขั้นตอนการวางแผนการทำงานบ้านที่ดีที่สุด

        ก.  ปฏิบัติงาน – ติดตามและปรับปรุงแก้ไข – นำเสนอผลงาน

        ข.  ประเมินงาน – จัดทำแผนการทำงาน – ปฏิบัติงาน – สรุปงาน

        ค.  จัดทำแผนการทำงาน – วิเคราะห์งาน – ปฏิบัติงาน – ปรับปรุงแก้ไข

        ง.  วิเคราะห์งาน – จัดทำแผนการทำงาน – ปฏิบัติงาน – ติดตามและปรับปรุงแก้ไข

13. ข้อใดเป็นการเลือกใช้เครื่องดูดฝุ่นที่ถูกต้อง

        ก.  ราคาถูก                                                                

        ข.  รูปแบบสวยงาม

        ค.  มีการรับรองคุณภาพ                                          

        ง.  ขนาดเล็กเพื่อสะดวกในการจัดเก็บ

14. เมื่อต้องการทำความสะอาดพื้นในห้องรับแขกควรใช้ไม้กวาดประเภทใด

        ก.  ไม้กวาดทางมะพร้าว – ไม้กวาดไนลอน

        ข.  ไม้กวาดดอกหญ้า – ไม้กวาดยางพารา            

        ค.  ไม้กวาดขนไก่ – ไม้กวาดจากข้าวโพด           

        ง. ไม้กวาดจากข้าวโพด – ไม้กวาดทางมะพร้าว

15. ถ้าต้องการทำความสะอาดพื้นไม้ที่สกปรกมาก ควรใช้แปรงขัดชนิดใด

        ก.  แปรงลวด                                                             

        ข.  ฝอยขัด

        ค.  แปรงไนลอน

        ง.  แปรงพลาสติก

                                                     

16. ข้อใดเป็นขั้นตอนการทำความสะอาดบ้านที่ถูกต้อง

        ก.  กวาดเพดาน – กวาดพื้น – เช็ดประตู               

        ข. กวาดเพดาน – เช็ดขอบหน้าต่าง – กวาดพื้น

        ค.  กวาดพื้น – เช็ดขอบหน้าต่าง – กวาดหลังคา 

        ง.  กวาดหลังคา – กวาดพื้น – เช็ดขอบหน้าต่าง

17. ข้อใดเป็นหลักการในการซื้อ การใช้ และการดูแลรักษาเครื่องเรือน

        ก.  ราคาแพง                                                             

        ข.  สวยงาม

        ค.  ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง                               

        ง.  สามารถเปลี่ยนได้บ่อยๆ

18. การจัดเครื่องเรือนแบบติดฝาผนัง เหมาะกับสถานที่ใดมากที่สุด

        ก.  ห้องที่แคบยาว                                                    

        ข.  ห้องรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่า

        ค.  ห้องที่ผนังสองด้านขนานกัน                           

        ง.  อาคารชุดหรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัด

19. ข้อใดเป็นการดูแลรักษาห้องต่างๆ ในบ้านได้ถูกต้องที่สุด

        ก.  ซักเครื่องนอนเดือนละ 1 ครั้ง                           

        ข.  จัดชั้นวางหนังสือไว้ที่ห้องรับแขก

        ค.  ในห้องครัวมีอากาศถ่ายเท มีแสงสว่างเพียงพอ  

        ง.  ขัดพื้นห้องน้ำด้วยผงซักฟอกสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

20. พันธุ์ไม้ชนิดใดเหมาะในการจัดสวนถาด

        ก.  เฟิร์น   สาวน้อยปะแป้ง                                     

        ข.  โกศล   ว่านหางจระเข้

        ค.  ฟ้าทลายโจร บอนไซ                                         

        ง.  ต้นแก้ว   เดปกระเป๋า

21. ข้อใดเป็นหลักการจัดสวนถาดที่ถูกต้อง

        ก.  เลือกพันธุ์ไม้ที่ต้องการแสงแดดจัด

        ข.  เลือกภาชนะปลูกที่มีรูระบายน้ำ

        ค.  รดน้ำบ่อยในปริมาณมาก ให้ต้นไม้ชุ่มอยู่เสมอ

        ง.  เลือกวัสดุปลูกที่ช่วยในการดูดซับความชื้นได้ดี

22. อาหารประเภทใดที่ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย

        ก.  ข้าว แป้ง เผือก มัน น้ำตาล                                

        ข.  เนื้อสัตว์ ไข่ ถั่วเมล็ดแห้ง นม

        ค.  ผักใบเขียว ผักที่มีสีเหลือง ผลไม้                     

        ง.  ไขมันจากพืช ไขมันจากสัตว์ มะพร้าว

23. ผลไม้ที่ให้วิตามินซีมากที่สุดคือข้อใด

        ก.  ฝรั่ง มะขามป้อม                                                 

        ข.  มังคุด ลางสาด

        ค.  มะม่วง มะละกอสุก                                           

        ง.  ลองกอง มะเฟือง

24. เมื่อมีกลิ่นอาหารติดในภาชนะพลาสติกควรทำความสะอาดอย่างไร

        ก.  ล้างด้วยน้ำยาล้างจานที่ผสมมะนาว                 

        ข.  ใช้น้ำยาทำความสะอาดขัดด้วยฝอยแบบอ่อน

        ค.  ล้างด้วยน้ำส้มสายชู แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด

        ง.  นำไปต้มในน้ำผสมเกลือ แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด

25. ข้อใดเป็นการเลือกใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารที่ถูกต้อง

        ก.  ใช้เตาไมโครเวฟต้มไข่                                      

        ข.  นึ่งขนมตาลด้วยลังถึง

        ค.  ร้านขายก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นใช้หม้อตุ๋นหมู

        ง.  ใช้จานพลาสติกใส่อาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆร้อนๆ

26. การเลือกซื้ออาหารควรคำนึงถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรก

        ก.  ประหยัด                                                              

        ข.  ปลอดภัย

        ค.  สวยงาม                                                               

        ง.  ถูกต้องตามหลักโภชนาการ

27. การเลือกซื้อปลา ควรเลือกอย่างไร

        ก.  เหงือกมีสีแดง   ท้องไม่แตก   ตาใส                 

        ข.  หัวติดกับตัวแน่น   เนื้อแข็งกดไม่ลง

        ค.  ตัวเป็นมัน   ตาใส   เหงือกมีสีแดง   มีกลิ่นเล็กน้อย

        ง.  ตัวสีน้ำเงินเป็นประกาย   ตาใส   หัวติดกับลำตัวแน่น

28. จันทร์ซื้อผักมาเป็นจำนวนมาก รับประทานไม่หมด จันทร์ควรมีวิธีเก็บรักษาผักที่เหลืออย่างไร

        ก.  ห่อใบตองเก็บไว้ในที่ร่ม                                   

        ข.  ใส่ถุงพลาสติก มัดปากถุงให้แน่น เก็บไว้ในที่ร่ม

        ค.  ใส่ถุง เจาะรูข้างถุง แช่น้ำไว้ และนำมาผึ่งลมบ้าง

        ง.  นำโคนผักแช่น้ำ ใช้ผ้าขาวบางชุบน้ำบิดหมาดคลุม พรมน้ำบ้าง

29. การเลือกผลไม้มาบริโภคในครอบครัว ควรเลือกอย่างไร

        ก.  เลือกผลไม้ที่มีราคาแพง                                    

        ข.  เลือกผลไม้ที่มีตำหนิบ้าง

        ค.  เลือกบริโภคผลไม้ตามฤดูกาล                         

        ง.  เลือกผลไม้ที่นำเข้าจากต่างประเทศ

30. การเลือกซื้ออาหารกระป๋อง ควรมีวิธีการเลือกซื้ออย่างไร

       ก.  เลือกกระป๋องที่บุบ                                             

        ข.  เลือกที่ลดราคา

        ค.  เลือกกระป๋องที่ใหม่ ไม่เป็นสนิม                     

        ง.  เลือกกระป๋องที่มีน้ำหนักมาก

31. ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ของการถนอมอาหารได้ถูกต้อง

        ก.  ทำให้อาหารมีรสชาติดี                                      

        ข.  ทำให้มีอาหารรับประทานตลอดปี

        ค.  ทำให้อาหารสุกโดยไม่ต้องใช้ความร้อน        

        ง.  ทำให้มีจุลินทรีย์ในอาหารเพิ่มมากขึ้น

32. การพาสเจอร์ไรซ์เป็นเทคโนโลยีการถนอมอาหารในข้อใด

        ก.  การใช้ความร้อนอุณหภูมิต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียส เพื่อทำลายเชื้อจุลินทรีย์           

        ข.  การใช้ความร้อนอุณหภูมิสูงกว่า 100 องศาเซลเซียส เพื่อทำลายเชื้อจุลินทรีย์

        ค.  การใช้ความร้อนอุณหภูมิ 135-150 องศาเซลเซียส เพื่อแปรรูปอาหาร         

        ง.  การใช้รังสียับยั้งการเจริญเติบโตของไข่ ตัวอ่อนแมลง และการงอกของผลไม้

33. ครอบครัวของแน่งน้อยมีอาชีพปลูกกล้วยขาย ปีนี้ชาวบ้านปลูกกล้วยกันมาก ทำให้กล้วยมีมากจนล้นตลาด จึงมีราคาถูก แน่งน้อยควรทำอย่างไร

        ก.  ปล่อยทิ้งไว้ในสวน

        ข.  นำไปขายในหมู่บ้านอื่น

        ค.  ตัดกล้วยทิ้ง เปลี่ยนไปปลูกผลไม้ชนิดอื่น

        ง.  นำกล้วยดิบมาทำกล้วยฉาบ ส่วนกล้วยสุกนำมาทำกล้วยตาก

34. การประกอบอาหารในข้อใดเป็นการสงวนคุณค่าทางอาหารมากที่สุด

        ก.  ลวกผักให้เปื่อย รับประทานกับน้ำพริก

        ข.  ข้าวร้อนๆ หุงแบบไม่เช็ดน้ำ รับประทานกับไข่เจียว

        ค.  ใช้ไฟอ่อนๆ ต้มไก่ เพื่อให้ไก่เปื่อยนุ่ม รสชาติดี

        ง.  หั่นผักเป็นชิ้นพอดีคำ แล้วนำไปล้างก่อนนำไปผัดน้ำมันหอย

35. ข้อใดเป็นการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น

        ก.  น้อยนำโฟมมาทำกระทง

        ข.  นางนำกระป๋องน้ำอัดลมมาตัดเป็นดอกไม้

        ค.  พี่กุ้งสานปลาตะเพียนแขวนไว้ที่เปลของน้อง

        ง.  ก้อยนำขวดน้ำมาทำเป็นกระถางต้นไม้แขวนที่ระเบียงบ้าน

36. งานประดิษฐ์ชนิดใดจัดเป็นงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย

        ก.  แจกันจากไม้ไผ่                                                  

        ข.  พวงมาลัยดอกไม้สด       

        ค.  กระเป๋าจากผ้าบาติก                                          

        ง.  ดอกบัวประดิษฐ์จากขวดพลาสติก

37. ชิ้นงานประเภทใดเหมาะสำหรับแขวนหน้าต่างมากที่สุด

        ก.  มู่ลี่กันแดด                                                           

        ข.  วิมานพระอินทร์ 

        ค.  ระย้าดอกไม้สด                                                  

        ง.  โมบายเปลือกหอย 

38. ของใช้ภายในครัวเรือนข้อใดที่ประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่น

        ก.  เสื่อทำจากกระจูด                                               

        ข.  แคนทำจากไม้ไผ่

        ค.  ดอกไม้ประดิษฐ์จากกะลามะพร้าว                 

        ง.  บายศรีจากใบตองในพิธีบายศรีสู่ขวัญ

39. บรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษมีข้อดีอย่างไร

        ก.  ราคาถูก ป้องกันความชื้นได้                            

        ข.  น้ำหนักเบา มีความคงรูป

        ค.  ป้องกันกลิ่น มีความคงรูป                                

        ง.  ป้องกันกลิ่น น้ำหนักเบา

40. สมใจต้องการแกะสลักผักเพื่อจัดตกแต่งบนโต๊ะอาหาร สมใจจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไร

        ก.  มีดหั่น                                                                  

        ข.  มีดสับ

        ค.  มีดแกะสลัก                                                        

        ง.  มีดปอกผลไม้

41. ข้อใดเป็นงานประดิษฐ์ประเภทของใช้เพื่อการประกอบอาชีพ

        ก.  ไซ                                                                         

        ข.  ชะลอม

        ค.  กระด้ง                                                                  

        ง.  กระจาด

42. ถ้าเราต้องการใช้เส้นในการออกแบบเพื่อให้ชิ้นงานมีความรู้สึกอ่อนไหว ไม่แข็งกระด้าง ควรใช้เส้นลักษณะใด

        ก.  เส้นตรง                                                                

        ข.  เส้นโค้ง

        ค.  เส้นหัก                                                                 

        ง.  เส้นตั้ง

43. ในการแต่งกายควรเน้นจุดเด่น และอำพรางส่วนบกพร่องของตนเอง ดังนั้นถ้าคุณแม่มีใบหน้าที่สวยงาม ควรเลือกใช้เครื่องประดับชนิดใด

        ก.  เข็มขัดมุก                                                            

        ข.  กำไลข้อมือ

        ค.  สร้อยข้อมือ                                                         

        ง.  สร้อยคอมุก

44. เมื่อได้รับมอบหมายให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อทำงานประดิษฐ์จากวัสดุท้องถิ่น กลุ่มละ 1 ชิ้น มาส่งครูในสัปดาห์ถัดไป นักเรียนกลุ่มใดปฏิบัติได้ถูกต้อง

         ก.  กลุ่มที่ 1 ประชุมแบ่งงานกันทำตามความถนัด

         ข.  กลุ่มที่ 2 หัวหน้ากลุ่มรับไปทำคนเดียว

         ค.  กลุ่มที่ 3 มอบหมายให้ก้อยและจิ๊บไปทำ

         ง.  กลุ่มที่ 4 แยกย้ายกันไปหาวัสดุมาคนละ 1 ชิ้น

45. ข้อใดเป็นการเก็บและดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ได้ถูกต้อง

      ก.  ใช้ค้อนไม้ตอกตะปู     

      ข.  ใช้กรรไกรตัดผ้ามาตัดกระดาษ

      ค.  ใช้ไขควงปากแบนขันตะปูที่ใหญ่กว่า    

      ง.  ให้ถอดดอกสว่านออกก่อนนำไปเก็บในที่เก็บ

46. ช่องทางการเลือกอาชีพในข้อใดสะดวกรวดเร็วที่สุดในปัจจุบัน

        ก.  โทรทัศน์                                                                

        ข.  หนังสือพิมพ์

        ค.  อินเทอร์เน็ต                                                          

        ง.  หนังสือจัดหางาน

47. ข้อใดเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพ

        ก.  มีความถนัด  ค่าตอบแทนสูง  สวัสดิการดี

        ข.  มีความถนัด  มีความมั่นคง  เป็นอาชีพสุจริต

        ค.  ค่าตอบแทนสูง  สวัสดิการดี  มีความก้าวหน้าเร็ว

        ง.  ค่าตอบแทนสูง  ตามสมัยนิยม  มีความก้าวหน้าเร็ว

48.  ข้อใดเป็นการเลือกทำเลที่ตั้งกิจการได้เหมาะสมในการประกอบอาชีพสุจริต

        ก.  เลือกเช่าตึกแถวที่มีราคาถูก

        ข.  อยู่ในซอยลึกเพื่อความปลอดภัย

        ค.  อยู่ใกล้ชุมชน  มีคนจำนวนมาก

        ง.  ห่างจากย่านธุรกิจเพื่อสะดวกในการเดินทาง

49.  เพราะเหตุใดก่อนที่จะเลือกประกอบอาชีพอิสระจะต้องรู้ตลาดสินค้าและกลุ่มลูกค้า

      ก.  ต้องการทราบทำเลที่ตั้งของสินค้า

      ข.  สามารถรู้ถึงสภาพชุมชนและความต้องการของชุมชน

      ค.  ต้องการทราบถึงความสนใจและความชอบของแต่ละบุคคล

      ง.  ต้องการทราบแนวโน้มความต้องการและบริการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

50.  ข้อใดเป็นเหตุผลที่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการต้องรู้วิธีการขายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

      ก.  เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนในอนาคต

      ข.  เพื่อเป้าหมายด้านความสำเร็จที่แตกต่างกัน

      ค.  เพื่อวางแผนการจัดองค์กรและการควบคุมการทำธุรกิจ

      ง.  เพื่อหมั่นดูแลและพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการอยู่เสมอ

เฉลยข้อสอบ

ข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบ
1.ค.11.ค.21.ง.31.ข.41.ก.
2.ง.12.ง.22.ข.32.ก.42.ข.
3.ค.13.ค.23.ก.33.ง.43.ง.
4.ก.14.ข.24.ค.34.ข.44.ก.
5.ข.15.ก.25.ข.35.ค.45.ง.
6.ก.16.ข.26.ง.36.ข.46.ค.
7.ค.17.ค.27.ก.37.ง.47.ข.
8.ง.18.ง.28.ง.38.ก.48.ค.
9.ข.19.ก.29.ค.39.ข.49.ง.
10.ข.20.ข.30.ค.40.ค.50.ง.

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง