ข้อสอบภูมิศาสตร์ ม.1

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ตัวอย่างข้อสอบวิชาภูมิศาสตร์ ม.1 สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 หรือนักเรียนชั้นป6 ที่ต้องการแนวข้อสอบเข้าม1 จำนวน 50 ข้อ พร้อมกับเฉลยด้านล่าง

1.  การศึกษาลักษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชียควรเลือกใช้เครื่องมือชนิดใด

         ก.  รูปถ่ายทางอากาศ                                        

         ข.  เข็มทิศ

         ค.  แผนที่กายภาพ                                             

         ง.  เครื่องจีพีเอส

2.  เมธิศจะแข่งขันรถยนต์แรลลี่จากจังหวัดสมุทรสาครถึงจังหวัดชุมพร    นักเรียนคิดว่าเขาควรนำอุปกรณ์ใดติดไปด้วย

         ก.  เข็มทิศ                                                           

         ข.  รูปถ่ายทางอากาศ

         ค.   แผนที่                                                           

         ง.   เครื่องจีพีเอส

3.  การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำฝนในช่วงเวลาต่างๆ    ควรเลือกนำเสนอในลักษณะใดที่สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจน

         ก.   ผังความคิด                                                  

         ข.  รูปถ่ายทางอากาศ

         ค.   แผนภูมิรูปวงกลม                                      

         ง.   กราฟเส้น

4.  แผนที่ฉบับหนึ่งกำหนดมาตราส่วน 1 : 200,000    ถ้าวัดถนนในแผนที่ยาว   4   เซนติเมตร ระยะทางในภูมิประเทศจริงจะเป็นเท่าใด

         ก.  0.5 กิโลเมตร                                                

         ข.  8 กิโลเมตร

         ค.  0.8  กิโลเมตร                                               

         ง.  5 กิโลเมตร

5.  อุปกรณ์ในข้อใดที่มีความสำคัญสำหรับการเดินเรือทางทะเล

         ก.  แผนที่                                                            

         ข.  เครื่องจีพีเอส

         ค.  เข็มทิศ                                                      

         ง.  ลูกโลกจำลอง

6.   เวลามาตรฐานสากลมีความสัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด

         ก.  เส้นอิเควเตอร์                                               

         ข.  เส้นโครงแผนที่

         ค.  เส้นขนานละติจูด                                        

         ง.   เส้นเมริเดียนแรก

7.   นายคมสันจะเดินทางกลับกรุงลอนดอนโดยเครื่องบินออกจากกรุงเทพ ฯ  เวลา   14.00 น.    เขาจะเดินทางถึงกรุงลอนดอนตรงกับเวลาใด  (ประเทศไทยตั้งอยู่ที่ลองจิจูด  105 องศาตะวันออก)

           ก.  เวลา   21.00  น.                                                           

            ข. เวลา   7.00 น.

           ค.  เวลา  12.00  น.                                             

            ง.  เวลา   17.00  น.

8.  มิสเตอร์คาร์เตอร์จะเดินทางเที่ยวประเทศจีนโดยทางเครื่องบินจากประเทศแคนาดา ในวันที่  28 มิถุนายน  ผ่านลองจิจูดที่   180  องศา  นักเรียนคิดว่าจะถึงประเทศจีนวันไหน

           ก.  ถึงประเทศจีนในวันที่  28 มิถุนายน          

           ข.  ถึงประเทศจีนในวันที่ 29 มิถุนายน

           ค. ถึงประเทศจีนในวันที่   28  พฤษภาคม     

           ง.  ถึงประเทศจีนในวันที่  29  กรกฎาคม

9.    รายงานข่าวจากศูนย์ธรณีวิทยาสหรัฐฯ ว่า “ได้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นเมื่อเวลา 13.34 น. ตามเวลาในประเทศไทย ซึ่งตรงกับเวลาท้องถิ่นที่ประเทศชิลีเวลา 3.34 น. ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากกรุงซานตี-อาโกของประเทศชิลี  317 กม.”  ข้อความใดกล่าวถูกต้องที่สุด

          ก. ไทยเวลาเร็วกว่าเพราะตั้งอยู่ที่ลองจิจูดทางตะวันตกของเมริเดียนแรก

          ข.  ไทยเวลาเร็วกว่าเพราะตั้งอยู่ที่ลองจิจูดทางตะวันออกของเมริเดียนแรก

          ค.  ไทยเวลาเร็วกว่าเพราะตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือใกล้แนวเส้นศูนย์สูตร

          ง.  ไทยเวลาเร็วกว่าเพราะตั้งอยู่ในซีกโลกใต้ใกล้แนวเส้นศูนย์สูตร

10. ประเทศไทยไม่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศใด

          ก.  อินโดนีเซีย                                                    

         ข.  พม่า

          ค. กัมพูชา                                                            

         ง.  ลาว

11.  ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับที่ตั้งประเทศไทยได้ถูกต้อง

         ก.  ตั้งอยู่แนวใต้ศูนย์สูตร                                      

         ข.  ตั้งอยู่บนคาบสมุทรเดกกัน

         ค.  ตั้งอยู่ระหว่างทะเลจีนใต้กับทะเลอาหรับ         

         ง.  ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีป

12.  เกตุบอกขิมว่า บ้านเธออยู่ในจังหวัดที่อยู่ใต้ของประเทศไทย    บ้านขิมอยู่ในจังหวัดใด

         ก. จังหวัดระนอง                                               

         ข.  จังหวัดยะลา

         ค  จังหวัดตาก                                                    

         ง.  จังหวัดนราธิวาส

13.  ปรีดาเล่าให้เพื่อนฟังว่า  เขาไปเที่ยวและได้ดูดอกกุหลาบพันปี บริเวณที่สูงสุดของประเทศไทย   นักเรียนทราบหรือไม่ว่า เขาไปเที่ยวจังหวัดใด

         ก.   เชียงใหม่                                                      

         ข.  เลย

         ค.  เชียงราย                                                        

         ง. ตาก

14.  เพราะเหตุใดภาคกลางจึงเป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญของประเทศไทย

          ก.  มีแม่น้ำไหลผ่านพื้นที่ราบขนาดใหญ่อย่างทั่วถึง

          ข. มีลักษณะภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก

          ค. มีทิวเขาเป็นแนวกำแพงกันลมมรสุมทั้งสองด้าน

          ง.   มีความอุดมสมบูรณ์จากดินตะกอนแม่น้ำพัดพามาทับถม

15.  ข้อใดแสดงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ของไทยที่ปรากฏเด่นชัด

         ก. การปลูกผลไม้หลายชนิดในทางภาคตะวันออกของไทย

         ข. การมีนักท่องเที่ยวมากในบริเวณชายฝั่งทะเลของภาคใต้

         ค. การตั้งชุมชนของประชากรต่างชาติในจังหวัดสมุทรสาคร

         ง. การสร้างบ้านแบบตะวันตกในเมืองของจังหวัดต่างๆ

16.  ข้อใดบ่งบอกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมใหม่ของไทยอย่างชัดเจน

         ก. การสร้างโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดอยุธยา

         ข. การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ของภาคกลาง

         ค. การที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึ้น

         ง. การแต่งกายที่เป็นแบบตะวันตกเพิ่มมากขึ้น

17.  ผืนแผ่นดินของทวีปเอเชียมีขนาดใหญ่   ถ้าพิจารณาจากแผนที่สามารถมองเห็นผืนแผ่นดินเชื่อมต่อไปสู่ทวีปอื่นได้  นักเรียนคิดว่าควรเป็นข้อใด

         ก.  ดินแดนประเทศตุรกี                                     

         ข.  คาบสมุทรอาหรับ

         ค.  หมู่เกาะประเทศญี่ปุ่น                                 

         ง.  หมู่เกาะประเทศอินโดนีเซีย

 18.   ลักษณะทางทางกายภาพของทวีปเอเชียข้อใดไม่ถูกต้อง

         ก.  พื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุด

         ข.  มียอดเขาสูงที่สุดในโลก และมีบริเวณต่ำที่สุด

         ค.  มีฝนตกชุกไปจนถึงแห้งแล้งเป็นทะเลทราย

         ง.  เป็นป่าโปร่งสลับทุ่งหญ้ากว้าง ไม่ปรากฏป่าดิบชื้น

19.   คำว่า “ยูเรเชีย” หมายถึงข้อใด

         ก.  ผืนแผ่นดินที่ทวีปยุโรปกับเอเชียมาต่อเนื่องกัน

         ข.  ชื่อเมืองท่าของทวีปเอเชียระหว่างทวีปเอเชียและยุโรป

         ค.  ที่ราบขนาดใหญ่เป็นแนวกั้นระหว่างทวีปยุโรปและอเมริกา

         ง.  แนวเทือกเขากั้นต่อเนื่องระหว่างทวีปยุโรปและแอฟริกา

20.  นายสมยศถามมิสเตอร์คิทาโอะว่า  “  คนญี่ปุ่นนิยมสร้างบ้านทรงเตี้ย  ทำด้วยไม้   โครงสร้างเรียบง่าย”  มิสเตอร์คิทาโอะจะตอบว่าอย่างไร

          ก.  เพราะวัสดุก่อสร้างมีราคาแพง                   

          ข.  เพราะคนญี่ปุ่นชอบความเรียบง่าย

          ค.  เพราะเกิดแผ่นดินไหวบ่อย                         

          ง.  เพราะมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มาก

 21.  ประเทศของทวีปเอเชียในข้อใดต่อไปนี้ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทั้งหมด

         ก.  ซีเรีย  อิสราเอล  เลบานอน                          

         ข. จอร์แดน  โอมาน  คูเวต

         ค.  เลบานอน  เยเมน  บาห์เรน                          

         ง. อิสราเอล   อิรัก  กาตาร์

 22.   ถ้านักเรียนเดินทางไปภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้จะพบลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของภูมิภาคนี้เป็นอย่างไร

         ก.  ทะเลทราย                                                      

         ข.  หิมะปกคลุม

         ค.  ที่ราบลุ่มแม่น้ำ                                               

         ง.  ทุ่งหญ้ากว้าง

23.   คุณปู่ทินกรเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ   โดยซื้อรูปภาพที่มีสัตว์อาศัยอยู่ในป่าไผ่มาให้หลานชาย   นักเรียนคิดคุณปู่เดินทางไปเที่ยวที่ใด

           ก.  ประเทศรัสเซีย                                           

           ข.  ประเทศตุรกี

           ค.  ประเทศจีน                                                   

           ง. ประเทศอินเดีย

24.  เพราะเหตุใดดินแดนของทวีปเอเชียที่ตั้งอยู่ในแนวละติจูดเดียวกันจึงมีอากาศแตกต่างกัน

         ก.  มีลักษณะภูมิประเทศแตกต่างกัน

         ข.  ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมไม่เท่ากัน

         ค.  มีพืชพรรณธรรมชาติไม่เหมือนกัน            

         ง.  มีกระแสน้ำในมหาสมุทรไหลผ่านต่างกัน

25.   เพราะเหตุใดประเทศอินเดียและประเทศไทยจึงสามารถปลูกข้าวได้เหมือนกัน   ทั้งที่พื้นที่ไม่ได้ติดต่อกัน

         ก.  มีลักษณะภูมิอากาศแบบเดียวกัน

         ข.  มีแนวพื้นที่ติดต่อกับทะเลเหมือนกัน

         ค.   มีประชากรที่มีพิธีกรรมและนับถือศาสนาเหมือนกัน

         ง.   มีวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตที่เหมือนกัน

26.  ณัชวดีเดินทางไปเที่ยวเกาะปาล์มจูเมอิราห์ ( Jumeirah) ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เธอบอกว่า “เป็นสิ่งแวดล้อมใหม่ของทวีปเอเชีย เนื่องจากเป็นเกาะเทียมที่สร้างขึ้นจากการนำทรายและหินมาถมในทะเล  เป็นรูปต้นปาล์ม” นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร

         ก.  เห็นด้วย  เพราะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใหม่และแตกต่างจากเดิม

         ข.  เห็นด้วย  เพราะใครๆ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ก็ทำได้ทั้งนั้น

         ค.  ไม่เห็นด้วย  เพราะไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศคงเหมือนๆ กัน

         ง.  ไม่เห็นด้วยเพราะสิ่งก่อสร้างเกิดขึ้นมากมายจึงไม่ใช่เรื่องแปลก

27.   ข้อใดที่จัดเป็นสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมของทวีปเอเชีย

         ก.   การตั้งชุมชนริมแม่น้ำคงคา ประเทศอินเดีย

         ข.   แหล่งเกษตรริมแม่น้ำไทกริส- ยูเฟรทีส

         ค.  การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเมืองช่างไห่ (เซี่ยงไฮ้)  ประเทศจีน

         ง.  ป่าดิบอันอุดมสมบูรณ์บนเกาะบอร์เนียว ประเทศอินโดนีเซีย

28.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้งของไทย  ได้จดทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อ พ.ศ. 2534  นักเรียนคิดว่าเกี่ยวข้องกับข้อใด

         ก.   อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ( UNFCCC)

         ข.  อนุสัญญาว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ระหว่างประเทศ (CITES)

         ค.  อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลก(WHC)

         ง.  อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar)

29. ข้อใดจัดเป็นแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

         ก. การเก็บรักษาทรัพยากรไว้เฉยๆ ไม่ให้ใช้หรือทำลาย

         ข. การรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างฉลาดและให้ได้ประโยชน์สูงสุด

         ค. การกระจายการใช้ทรัพยากรอย่างทั่วถึงทุกคน

         ง. การลดและเลิกใช้ทรัพยากรเพื่อให้คงอยู่เท่าเดิม

30. ลุงสิงห์พูดเสมอว่า “ป่าชายเลนถูกทำลายไปมากเท่าใด  แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำก็ลดน้อยมากเท่านั้น”   นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไร

         ก.  ไม่เป็นความจริง เพราะป่าชายเลนเป็นพืชไม่เกี่ยวข้องกันสัตว์น้ำอยู่แล้ว

         ข.  ไม่เป็นความจริง เพราะ มนุษย์เป็นผู้เพาะพันธุ์สัตว์น้ำไม่ใช่ป่าชายเลน

         ค.  เป็นความจริง เพราะป่าชายเลนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำตามธรรมชาติ

         ง.  เป็นความจริง เพราะป่าชายเลนขึ้นในพื้นที่ที่มีน้ำขังย่อมมีสัตว์น้ำอยู่แล้ว

31.   ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมมีลักษณะตรงกับข้อใด

          ก.   มนุษย์เป็นผู้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ข.   มนุษย์เป็นผู้สร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ค.  มนุษย์เป็นผู้ค้นพบและดำรงชีวิตอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

          ง.  มนุษย์พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมาก

32.  ในปัจจุบันลักษณะเศรษฐกิจของทวีปเอเชียได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

          ก.  เศรษฐกิจทุกประเทศเติบโตอย่างมั่นคง

          ข. การหลั่งไหลของสินค้าที่กระจายสู่ประเทศต่างๆ

          ค. ศูนย์กลางเศรษฐกิจกระจายอยู่ทุกประเทศ

          ง.  มีการจัดจำหน่ายภายในภูมิภาคมากขึ้น

33.    ถ้าเดินทางจากเกาะใต้  ประเทศนิวซีแลนด์ ลงไปทางใต้สุดจะพบดินแดนในข้อใด

         ก.  เกาะกรีนแลนด์                                              

         ข.  เกาะสุมาตรา

         ค.  ทวีปแอนตาร์กติกา                                       

         ง.  ทวีปแอฟริกา

34.  ลักษณะภูมิประเทศของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียมีลักษณะอย่างไร

         ก.  เป็นดินแดนตั้งอยู่ต่อเนื่องกับขั้วโลกเหนือ

         ข.  เป็นหมู่เกาะและเกาะที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก

         ค.  เป็นผืนแผ่นดินที่เชื่อมต่อกับทวีปอเมริกาใต้

         ง.   เป็นดินแดนที่ตั้งอยู่ทางซีกโลกเหนือ

35.  “ เกรตแบร์ริเออร์รีฟ”  มีความหมายตรงกับข้อใด

         ก.   ชื่อหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดีย

         ข.   แนวเทือกเขาที่ยาวที่สุดของทวีป

         ค.   แนวปะการังขนาดใหญ่ที่สุดของโลก

          ง.   ทะเลสาบขนาดใหญ่ของทวีป

36.  ข้อใดกล่าวถึงลักษณะภูมิประเทศของหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกกำเนิดได้ถูกต้อง

         ก.  เกิดจากการกัดเซาะของคลื่น                                  

         ข.   เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ

         ค.  เกิดจากการพังทลายของธารน้ำแข็ง                        

         ง.   เกิดจากการทับถมของตะกอน

37.  นักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งได้เดินทางไปยังบริเวณด้านตะวันออกของออสเตรเลีย   นักเรียนคิดว่าจะพบลักษณะภูมิประเทศแบบใด

         ก.  ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์                                 

         ข.   แนวเทือกเขาสูง

         ค.  ที่ราบลุ่มแม่น้ำ                                                 

         ง.  ทะเลทรายขนาดใหญ่

38.  ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับภูมิประเทศของประเทศนิวซีแลนด์ไม่ถูกต้อง

         ก.   ยอดเขาที่มีความสูงที่สุดในทวีปอยู่ในเกาะใต้

         ข.   ด้านตะวันตกของเกาะเหนือเป็นเขตภูเขาไฟ

         ค.   แนวเทือกเขาที่เกาะใต้เป็นเขตที่มีฝนตกชุกตลอดปี

         ง.   เกาะใต้มีแนวเทือกเขาวางตัวด้านตะวันออกเฉียงเหนือ

39.  พื้นที่ในข้อใดที่สามารถปลูกองุ่น  ส้ม  และมะกอก   ได้ผลดี

          ก.   พื้นที่ที่มีภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้น                                           

          ข.  พื้นที่ที่มีภูมิอากาศแบบมรสุม

          ค.  พื้นที่ที่มีภูมิอากาศแบบสะวันนา                              

           ง.  พื้นที่ที่มีภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน

 40.  ทำเลที่ตั้งของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียมีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติในข้อใดมากที่สุด

          ก.  มีทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์                

          ข.   มีทรัพยากรแร่ธาตุจำนวนมาก

          ค.   มีสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์                         

          ง .  มีพันธุ์พืชหลากหลายชนิด

41.  การเปลี่ยนแปลงประชากรในทวีปออสเตรเลียมีลักษณะเช่นใด

          ก.   มีประชากรลดน้อยลงทุกพื้นที่                      

          ข.   มีประชากรอพยพมาหางานทำในเมือง

          ค.   มีประชากรตั้งถิ่นฐานรอบเกาะมากขึ้น       

          ง.   ประชากรเพิ่มมากขึ้นแทบทุกเกาะ

42.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

           ก.  การดำเนินชีวิตได้รับวัฒนธรรมตะวันตกเข้าผสมผสานจนกลายเป็นวิถีชีวิตประจำวัน

          ข.  ชนพื้นเมืองมีอัตราการเพิ่มมากขึ้นและกระจายอยู่ในทุกพื้นที่

          ค.  ชนพื้นเมืองอย่างชาวเมารีและชาวแอบอริจินีสมีการปรับเปลี่ยนชีวิตเป็นแบบคนเมือง

          ง.   ประชากรส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ

43.  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของทวีปออสเตรเลียและปรากฏการณ์เอลนิโญเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไร

         ก.  ไม่เกี่ยวข้องกัน เพราะปรากฏการณ์ธรรมชาติไม่ส่งผลต่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ

         ข. ไม่เกี่ยวข้องกันเพราะปรากฏการณ์นี้ไม่เป็นปัจจัยในการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ

         ค.  เกี่ยวข้องกันเพราะการเกิดปรากฏการณ์นี้จะทำให้เกิดรายได้ทางการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

         ง.   เกี่ยวข้องกันเพราะสร้างความเสียหายแก่พื้นที่เกษตรกรรมและปศุสัตว์อย่างมาก

44.  สภาวะโลกร้อนส่งผลต่อการเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียอย่างไร

         ก.   การเพาะปลูกได้ผลผลิตมากขึ้น  เพราะอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ

         ข.    การทำปศุสัตว์มีการขยายพื้นที่อย่างรวดเร็วเพราะมีอุณหภูมิที่เหมาะสม

         ค.   การทำประมงได้ปริมาณมากขึ้นเพราะการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ

         ง.    พื้นที่เกาะถูกน้ำท่วมเพราะสภาวะอากาศผิดปกติทำให้น้ำทะเลเพิ่มปริมาณ

45.  ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

         ก.  อนุสัญญาแรมซาร์เป็นอนุสัญญาเกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่ท้องทะเล

         ข.  อนุสัญญาไซเตสเป็นอนุสัญญาเกี่ยวกับการลดสภาวะโลกร้อน

         ค.  พิธีสารเกียวโตเป็นความร่วมมือในการลดปริมาณการปล่อยแก๊สเรือนกระจก

         ง.   ข้อตกลงเอเชียแปซิฟิกเป็นความร่วมมือในการกำหนดการจับสัตว์น้ำ

46.  ภัยในข้อใดที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่เกิดไฟป่าด้วย

         ก.  วาตภัย                                                                            

         ข. อุทกภัย

         ค.  ภัยแล้ง                                                                            

         ง. สึนามิ

47.  การเกิดคลื่นสึนามิมีลักษณะตรงกับข้อใด

       ก. คลื่นทะเลที่เกิดจากการพัดของกระแสลม

       ข. คลื่นทะเลขนาดใหญ่ที่เกิดจากแผ่นดินไหว

       ค. คลื่นทะเลที่เกิดจากฝนตกฟ้าคะนอง

       ง  คลื่นทะเลที่เกิดจากปลาดุกยักษ์พลิกตัว

48.  แผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลักษณะใด

         ก.  พื้นที่น้ำท่วมถึง                                              

         ข.  พื้นที่ลาดชันมาก

         ค.  พื้นที่ชายฝั่งทะเล                                           

         ง.  พื้นที่ลอนลาด

49.  การเกิดภูเขาไฟปะทุมีสาเหตุจากข้อใด

         ก.   การเคลื่อนตัวของคลื่นยักษ์ใต้ท้องมหาสมุทร

         ข.   การเคลื่อนตัวของพายุกลางมหาสมุทร

         ค.  การเคลื่อนตัวของดินโคลนที่ถล่ม

         ง.    การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก

50.  พื้นที่ในข้อใดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยมากที่สุด

         ก.  พื้นที่เนินเขา                                              

         ข.  พื้นที่ลาดชัน

         ค.  บริเวณปากแม่น้ำ                                        

         ง.  ที่ราบระหว่างเขา

เฉลยข้อสอบ

ข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบ
1.ค.11.ง.21.ก.31.ง.41.ข.
2.ง.12.ข.22.ก.32.ข.42.ข.
3.ง.13.ก.23.ข.33.ค.43.ง.
4.ข.14.ง.24.ก.34.ข.44.ง.
5.ค.15.ค.25.ก.35.ค.45.ค.
6.ง.16.ก.26.ก.36.ข.46.ค.
7.ข.17.ง.27.ค.37.ข.47.ข.
8.ข.18.ง.28.ค.38.ค.48.ข.
9.ข.19.ก.29.ข.39.ง.49.ง.
10.ก.20.ค.30.ค.40.ค.50.ค.

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง