ข้อสอบพระพุทธศาสนา ม.1

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ตัวอย่างข้อสอบในเนื้อหา พระพุทธศาสนา ชั้น ม.1 จำนวน 50 ข้อ สำหรับนักเรียนชั้นม1 ที่ต้องการหาข้อสอบเพื่อทบทวนบทเรียน หรือนักเรียนชั้น ป6 ที่ต้องการแนวข้อสอบเข้าม1 พร้อมเฉลยด้านล่าง

1.    การทำสังคายนาพระธรรมวินัยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

        ก.    ชี้แจงวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์

        ข.    พิจารณาพระธรรมวินัยฉบับใหม่                   

        ค.    เผยแพร่พระพุทธศาสนาไปต่างประเทศ

        ง.    สร้างความเข้าใจในพระธรรมวินัยให้ถูกต้อง

2.    ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากการทำสังคายนาครั้งที่ 3

        ก.    มีการบันทึกพระไตรปิฎกเป็นลายลักษณ์อักษร

        ข.    จัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสังคายนาแจกจ่ายประชาชน

        ค.    พระผู้ใหญ่ถูกถอดและจับสึกเพราะประพฤติย่อหย่อนในพระธรรมวินัย

        ง.    พระเจ้าอโศกมหาราชส่งคณะสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังดินแดนต่างๆ

3.    การทำสังคายนาในประเทศไทยครั้งแรก มีมูลเหตุมาจากอะไร

        ก.   พระเถระผู้ใหญ่ประพฤติผิดวินัย

        ข.    ชำระอักษรในพระไตรปิฎกที่ยังบกพร่อง

        ค.    จารึกพุทธวจนะเป็นลายลักษณ์อักษร

        ง.    วางรากฐานพระพุทธศาสนาให้มั่นคง

4.    เหตุการณ์ใดทำให้น่าเชื่อว่าพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทแบบลังกาวงศ์เจริญรุ่งเรืองในจังหวัดนครศรีธรรมราช

        ก.    สร้างวัดเจดีย์เจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่ เลียนแบบเจดีย์พุทธคยาที่อินเดีย

        ข.    พระเจ้ากือนาส่งราชทูตมาอาราธนาพระสุมนเถระไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา

        ค.    ความเชื่อเรื่องกรรมในวรรณคดีเรื่องไตรภูมิพระร่วงบทราชนิพนธ์ของพระมหาธรรมราชาที่ 1

           (พระยาลิไทย)

        ง.    พ่อขุนรามคำแหงมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้นิมนต์พระเถระจากนครศรีธรรมราชมาเทศนาสั่งสอนธรรมชาวสุโขทัย

5.    ธรรมยุติกนิกายถือกำเนิดขึ้นในสมัยใด

        ก.    พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว         

        ข.    พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

        ค.    พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว      

        ง.   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

6.    ข้อใดแสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาช่วยพัฒนาตนและครอบครัว

        ก.    นารีลอกการบ้านเพื่อนเป็นประจำ                 

        ข.    ยายมาเคี่ยวเข็ญเพื่อพาหลานไปทำบุญที่วัดทุกวันพระ

        ค.    ลุงสีเมาสุราอาละวาดเพื่อนบ้านเป็นประจำจนทุกคนระอา           

        ง.    วินอยากเป็นวิศวกร เขาจึงใช้เวลาหลังเลิกเรียนนั่งอ่านหนังสือที่ห้องสมุด

7.    พระนางสิริมหามายาทรงสุบินเห็นช้างเผือก คำที่ขีดเส้นใต้หมายถึงข้อใด

        ก.    ผู้ยิ่งใหญ่                                                             

        ข.    มีเทวดามารองรับ

        ค.    เป็นที่รักยิ่งของประชาชน                               

        ง.    สัญลักษณ์แห่งพระปัญญาบารมี

8.    ข้อใดเป็นแนวทางที่พระสิทธัตถะแสวงหาแนวทางตรัสรู้ตามความเชื่อของคนในสมัยนั้น

        ก.    อดอาหาร – ทรมานตนเอง                               

        ข.    ฝึกโยคะ – บำเพ็ญตบะ

        ค.    บำเพ็ญทุกกรกิริยา – ฝึกสมาธิ                         

        ง.    ธุดงค์ – จาริกแสวงบุญ

9.    เหตุการณ์ใดที่ทำให้พระสิทธัตถะพบทางสายกลาง

        ก.    เทวดามาน้อมรับ

        ข.    ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต                               

        ค.    พระอินทร์เทียบสายพิณให้ฟัง                        

        ง.    มีสายน้ำร้อนและสายน้ำเย็นตกลงมาจากอวกาศ

10.  พระอุบาลีได้รับการยกย่องเป็นเอตทัคคะในด้านใด

        ก.    จำพระธรรมวินัยได้ดี                                       

        ข.    มีความกตัญญูกตเวที

        ก.    มีความซื่อสัตย์สุจริต                                        

        ง.    มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด 

11.  อนาถบิณฑิกเศรษฐี เป็นผู้ที่มีคุณธรรมเด่นในด้านใด

        ก.    มีคารวธรรม                                                       

        ข.    มีขันติธรรมสูง

        ค.    ใจบุญสุนทาน                                                    

        ง.    มีความสามารถในการถ่ายทอดพระธรรม

12.  บุคคลใดนำคุณธรรมที่เป็นแบบอย่างของนางสุชาดามาใช้ในชีวิตคู่

        ก.    ชมพู่ให้เงินแม่ของสามีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว

        ข.    มะเหมี่ยวมักจะมีปากเสียงกับน้องของสามีเป็นประจำ

        ค.    แตงกวานำความลับของครอบครัวสามีมาเล่าให้ผักบุ้งฟัง

        ง.    ผักบุ้งนำความลับของครอบครัวแตงกวามาเล่าให้คะน้าฟัง

13.  คุณธรรมข้อใดของพระเจ้าอโศกมหาราชที่ควรยึดเป็นแบบอย่าง

        ก.    มีขันติธรรมสูง                                                  

        ข.    สถาปนาระบบธรรมราชา

        ค.    สำเร็จโทษพระญาติ                                         

        ง.    มีความสามารถในการถ่ายทอดพระธรรม

14.  ข้อใดแสดงให้เห็นว่าพระโสณะและพระอุตตระเป็นผู้มีความสามารถในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

        ก.    เดินทางมาสุวรรณภูมิ                                       

        ข.    ได้รับเลือกให้เป็นพระธรรมทูต

        ค.    แสดงธรรมเทศนาเรื่องพรหมชาลสูตรได้     

        ง.    ชาวสุวรรณภูมินำชื่อท่านมาตั้งเป็นบุตรหลานของตน

15.  ข้อใดแสดงถึงผลดีที่ได้รับจากการนำข้อคิดในชาดกเรื่องอัมพชาดกมาใช้ในการดำเนินชีวิต

        ก.    มีคนนับหน้าถือตา                                            

        ข.    ร่ำรวยในทรัพย์สินเงินทอง

        ค.    มีบริวารเพื่อนฝูงห้อมล้อมมากมาย                

        ง.    มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

16.  ข้อใดกล่าวถึงพระสงฆ์ถูกต้อง

        ก.    ถ้าไม่มีพระสงฆ์คนก็ไม่รู้จักพระธรรม

        ข.    พระพุทธเจ้าทรงค้นพบพระธรรมและนำมาเผยแผ่

        ค.    ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่มีผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา

        ง.    พระสงฆ์คือผู้ค้นพบพระธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

17.  คำสั่งและคำสอนจัดอยู่ในข้อใด

        ก.    พระรัตนตรัย                                                     

        ข.    พระพุทธ

        ค.    พระธรรม                                                           

        ง.    พระสงฆ์

18.  เหตุใดจึงกล่าวว่าอริยสัจ 4 คือหัวใจของพระพุทธศาสนา

        ก.    ประมวลคำสอนของพระพุทธเจ้า

        ข.    เป็นความจริงอันประเสริฐของชีวิต

        ค.    เป็นหลักธรรมที่มีความจริงมากกว่าหลักธรรมอื่น

        ง.    เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นครั้งแรก

ให้นักเรียนอ่านกรณีศึกษาแล้วตอบคำถามข้อ 19 – 20

        โอ๊ตให้คุณแม่ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ ทั้งๆ ที่เครื่องเก่าก็ยังใช้ได้ดี คุณแม่จึงไม่ซื้อ     เครื่องใหม่ให้ โอ๊ตเสียใจมาก

19.  สาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงของโอ๊ตสอดคล้องกับข้อใด

        ก.    กรรม                                                                   

        ค.    ตัณหา

        ค.    ขันธ์ 5                                                                 

        ง.    ปธาน 4

20.  โอ๊ตควรมีวิธีการดับทุกข์อย่างไร

        ก.    ไม่พูดกับแม่                                                       

        ข.    หนีออกจากบ้าน

        ค.    คิดทบทวนเหตุผลของคุณแม่                         

        ง.    ประท้วงไม่ยอมรับประทานอาหาร

21.  ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน คำที่ขีดเส้นใต้ เป็นคุณทางด้านใดของพระพุทธเจ้า

        ก.    พระวิสุทธิคุณ                                                   

        ข.    พระกรุณาคุณ

        ค.    พระเมตตาคุณ                                                   

        ง.    พระปัญญาคุณ

22.  ไตรสิกขา การศึกษาและอบรมประกอบด้วยอะไรบ้าง

        ก.    ทาน ศีล ภาวนา                                                 

        ข.    ศีล สมาธิ ปัญญา

        ค.    นิโรธ สมุทัย มรรค                                           

        ง.    ภาวนา สมาธิ ปัญญา

23.  ข้อใดเป็นผลที่ได้รับจากการคบบัณฑิต

        ก.    เป็นคนพาล                                                        

        ข.    ถูกตำหนิว่าร้าย

        ค.    ถูกเอารัดเอาเปรียบ                                           

        ง.    มีการแลกเปลี่ยนความรู้

24.  แตงโมประพฤติตนตามหลักธรรมอริยสัจ 4 อยู่เสมอ แตงโมน่าจะมีพฤติกรรมใด

        ก.    ขับรถเร็ว                                                            

        ข.    แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง

        ค.    มองโลกในแง่ร้าย                                             

        ง.    ไม่ไว้วางใจผู้อื่น

25.  “คบคนเช่นใดย่อมเป็นเช่นนั้น” มีความสัมพันธ์กับข้อใด

        ก.    เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง                                         

        ข.    รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

        ค.    ความดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง               

        ง.    คบคนพาล พาลไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล

26.  ข้อใดต่อไปนี้ตรงกับพุทธศาสนสุภาษิต “จงเตือนตนด้วยตนเอง”

        ก.    แก้ว ซื้อรองเท้าบ่อยมาก แต่ชอบบ่นว่าเงินไม่พอใช้

        ข.    กุ้ง ชอบทำหน้าบึ้งใส่เพื่อนร่วมงาน จนไม่มีใครอยากคุยด้วย

        ค.    ตุ้ม ชอบไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อนจนดึก ทำให้ไปเรียนไม่ไหว

        ง.    ไก่ ระลึกอยู่เสมอว่าเงินทองหามาได้ด้วยความลำบาก จึงต้องใช้จ่ายอย่างประหยัด

27.  บ้านของใครต่อไปนี้น่าอยู่มากที่สุด

ก.    คุณแม่สั่งห้ามเฟิร์นพูดคุยกับเพื่อนในห้องที่มีฐานะยากจนกว่า

        ข.    คุณพ่อกับคุณแม่จะเล่าเรื่องขำขันให้เมย์ฟังทุกวัน หลังจากรับประทานอาหารเย็น

        ค.    ส้มต้องรับประทานอาหารเย็นคนเดียวเกือบทุกวันเพราะพ่อกับแม่ยังไม่กลับมาจากทำงาน

        ง.    คุณพ่อของขิงเป็นนักธุรกิจ มีภารกิจรัดตัวมาก แต่จะปลีกเวลาโทรศัพท์มาหาขิงเป็นประจำ

28.  ใบตองเก็บกระเป๋าเอกสารจากในรถแท็กซี่ เปิดดูข้างในมีเอกสารต่างๆ และมีเงินสดจำนวนมากพอที่จะทำให้ใบตองสามารถซื้อเสื้อผ้าสวย       ๆ ได้มากมาย ถ้านักเรียนเป็นใบตองจะทำอย่างไร

        ก.    แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ                                         

        ข.    นำเงินไปซื้อเสื้อผ้า

        ค.    วางไว้ที่เดิมทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น                        

        ง.    นำกลับไปกลับไปเก็บไว้บ้าน

29.  วัดมีความผูกพันกับสังคมไทยอย่างไร

        ก.    เป็นสถานที่ร้องทุกข์                                        

        ข.    เป็นที่พักของผู้ยากไร้

        ค.    เป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน                        

        ง.    เป็นแหล่งซื้อขายสินค้า

30.  เพราะเหตุใดพุทธศาสนิกชนจึงควรเรียนรู้วิถีชีวิตของพระสงฆ์

        ก.    เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า

        ข.    เพื่อยึดถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต

        ค.    เป็นบุคคลสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนา

        ง.    เพื่อเข้าใจวิถีชีวิตของพระสงฆ์และปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม

31.  การปฏิบัติวิปัสสนาธุระของพระสงฆ์ มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร

        ก.    นำไปขจัดกิเลส                                                 

        ข.    เผยแผ่หลักธรรม

        ค.    ศึกษาพระคัมภีร์                                                

        ง.    บรรลุในพระธรรมวินัย

32.  ข้อใดกล่าวถึงกิจของสงฆ์ได้สัมพันธ์กัน

        ก.    คันถธุระ – การศึกษาพระคัมภีร์                     

        ข.    วิปัสสนาธุระ – แสดงหลักธรรม

        ค.    มุขปาฐะ – การศึกษาปริยัติธรรม                   

        ง.    ปาฐกถาธรรม – การศึกษาปริยัติธรรม

33.  ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในการสนทนากับพระสงฆ์

        ก.    พูดและทำตัวใกล้ชิด                                        

        ข.    แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

        ค.    นำเรื่องส่วนตัวไปปรึกษา                               

        ง.    นำอาหารไปถวายพระทุกวัน

34.  ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการไปวัด

        ก.    บำเพ็ญกุศล                                                       

        ข.    ศึกษาธรรม

        ค.    ปฏิบัติธรรม                                                       

        ง.    ตัดกรรม เสริมชะตา

35.  “คุณแม่ไปงานสวดพระอภิธรรม” คุณแม่ไปงานใด

        ก.    งานศพ                                                               

        ข.    งานบวช

        ค.    งานแต่งงาน                                                       

        ง.    งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่

36.  การเจริญพระพุทธมนต์ มีวัตถุประสงค์ใด

        ก.    เพื่อทดแทนคุณบิดามารดา                             

        ข.    สั่งสอนธรรมแก่พุทธศาสนิกชน

        ค.    ขจัดปัดเป่าป้องกันภยันตรายต่างๆ                

        ง.    สนทนาธรรมโดยการถาม – ตอบหัวข้อธรรม

37.  มิตรแท้มีลักษณะอย่างไร

        ก.    มิตรมีน้ำใจ – มิตรหัวประจบ                          

        ข.    มิตรอุปการะ – มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข

        ค.    มิตรแนะนำประโยชน์ – มิตรหวังผลประโยชน์  

        ง.    มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข – มิตรชวนไปในทางเสื่อม

38.  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาข้อใดที่จัดเป็นวันสำคัญสากลของโลก

        ก.    วันมาฆบูชา                                                       

        ข.    วันวิสาขบูชา

        ค.    วันอาสฬหบูชา                                                 

        ง.    วันเข้าพรรษา

39.  พระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาคือข้อใด

        ก.    พระอานนท์                                                       

        ข.    พระโมคคัลลานะ

        ค.    พระสารีบุตร                                                     

        ง.    พระอัญญาโกณฑัญญะ

40.  “จาตุรงคสันนิบาต” เป็นเหตุการณ์ที่เกิดในวันสำคัญทางศาสนาในข้อใด

        ก.    วันอัฐมีบูชา                                                       

        ข.    วันเข้าพรรษา

        ค.    วันมาฆบูชา                                                       

        ง.    วันเทโวโรหณะ

41.  วันอัฏฐมีบูชาตรงกับวันใด

        ก.    วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6                                        

        ข.    วันแรม 15 ค่ำ เดือน 8

        ค.    วันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8                                           

        ง.    วันแรม 8 ค่ำ เดือน 6

42.  ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางศาสนาได้ถูกต้อง

        ก.    ป่านชวนเพื่อนไปเวียนเทียนที่วัดใกล้บ้านในวันออกพรรษา

        ข.    ลุงดำเตรียมสุราไว้ดื่มบนรถ เมื่อไปทอดกฐินที่วัดต่างจังหวัด

        ค.    คุณแม่ชวนปอไปตักบาตรเทโวโรหณะในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11

        ง.    ป้าแดงไปวัดทุกวันพระ ก่อนกลับบ้านจะนำอาหารที่วัดกลับมาด้วยทุกครั้ง

43.  ข้อใดเป็นการบริหารจิต

        ก.    การพัฒนาปัญญา                                              

        ข.    การฝึกจิตให้มีสมาธิ

        ค.    การลดความเครียดทางจิต                               

        ง.    การควบคุมจิตให้เป็นไปตามต้องการ

44.  สถานที่ใดต่อไปนี้ที่บ้านของอ้อยที่เหมาะแก่การฝึกสมาธิมากที่สุด

        ก.    ห้องนอน                                                            

        ข.    ห้องน้ำ

        ค.    ระเบียงบ้าน                                                       

        ง.    ห้องรับแขก

45.  ท่านั่งที่ดีในการฝึกสมาธิคือข้อใด

        ก.    นั่งพับเพียบ                                                       

        ข.    นั่งขัดสมาธิ

        ค.    นั่งบนเก้าอี้หรือม้านั่ง                                      

        ง.    นั่งบนพื้นที่ปูด้วยอาสนะ

46.  ถ้านักเรียนฝึกสมาธิเป็นประจำ จะทำให้เกิดอะไรขึ้นกับตนเอง

        ก.    พูดจาสุภาพอ่อนโยน                                       

        ข.    มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

        ค.    จิตใจสงบเยือกเย็น มีสมาธิในการเรียนมากขึ้น

        ง.    มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่งกายสะอาดขึ้น

47.  การฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญจัดเป็นการพัฒนาปัญญาประเภทใด

        ก.    สุตมยปัญญา                                                      

        ข.    จินตามยปัญญา

        ค.   ภาวนามยปัญญา                                                

        ง.    วิจารณปัญญา

48.  ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนา

        ก.    พระพุทธศาสนา – บวชเป็นพระ                    

        ข.    ศาสนาอิสลาม – การให้ทาน

        ค.    ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู – นิพพาน                   

        ง.    คริสต์ศาสนา – การเข้าสู่อาณาจักรพระเจ้า

49.  …ศาสนาทั้งหลายนั้นหัวใจเป็นอันเดียวกัน คือมุ่งหมายที่จะสร้างสันติสุข สันติภาพของโลก โดยหลักเกณฑ์เหมือนกันคือ ให้รักผู้อื่น ข้อความที่ขีดเส้นใต้มีผลดีต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างไร

        ก.    คนร่ำรวยขึ้น                                                      

        ข.    อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

        ค.    แบ่งชนชั้นได้ง่ายขึ้น                                        

        ง.    ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

50.  บุคคลต่อไปนี้นำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการดำรงชีวิต ยกเว้น ข้อใด

        ก.    นูรีซันนำหลักคำสอนจากคัมภีร์อัลกุรอานมาใช้ในการดำเนินชีวิต

        ข.    จอห์นนักท่องเที่ยวจากยุโรป ท่องเที่ยวจนเงินหมดจึงขโมยสร้อยของเพื่อนไปขาย

        ค.    รุ่งนำหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักทางสายกลาง

        ง.    มีนาย้ายตามคุณพ่อไปอยู่ที่จังหวัดนราธิวาส เธอสนใจศึกษาพิธีกรรมต่างๆ ของศาสนาอิสลาม

เฉลยข้อสอบ

ข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบ
1.ง.11.ค.21.ก.31.ก.41.ง.
2.ง.12.ก.22.ข.32.ก.42.ค.
3.ข.13.ข.23.ง.33.ข.43.ข.
4.ง.14.ค.24.ข.34.ง.44.ก.
5.ก.15.ง.25.ง.35.ก.45.ข.
6.ง.16.ข.26.ง.36.ค.46.ค.
7.ง.17.ค.27.ข.37.ข.47.
8.ข.18.ก.28.ก.38.ค.48.ง.
9.ค.19.ข.29.ค.39.ง.49.ข.
10.ก.20.ค.30.ง.40.ค.50.ง.

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง