ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.5

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ ป.5 จำนวน 50 ข้อ พร้อมเฉลย ด้านล่าง สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษา หรือฝึกซ้อมทำข้อสอบเพื่อเตรียมความพร้อม

ใช้บทสนทนาต่อไปนี้ ตอบข้อ 1 – 3

May: Can you have a pencil,                1.               ?

Ben:  Yes, here you are.

May:                2.                 .

Ben:   You’re                3.                .

   1.  a.  OK                                                   

      b.  too

      c.  please 

      d.  cost

   2.  a.  Goodbye.                                           

      b.  Thank you.

      c.  All right. 

      d.  Never mind.

    3.  a.  sorry                                                

      b.  all right

      c.  kind

      d.  welcome

    4.  Betty: What do you                              in the sky?

      Anna: I see the moon.

      a.  see                                                      

      b.  hear

      c.  listen                                                

      d.  touch

    5.  Mark:                              ?

      Harry: I have got thirty-two teeth.

      a.  How old are you?                                

      b.  How many teeth have you got?

      c.  How do you do?                                  

      d.  How far is it?

   6.  Kendoesn’t like to study. He likes to play outside.His favourite subject is                 .

      a.  maths                                               

      b.  English

      c.  P.E.                                                  

      d.  Science

   7.  Do you have science on Tuesday?

      a.  No, I don’t.                                         

      b.  Yes, you do.

      c.  I like science.                                      

      d.  I like Tuesday.

   8.  Alan doesn’t                              her homework.

      a.  done                                                

      b. did

      c.  does                                                 

      d.  do

   9.  A: What does Lisa have on Friday morning?

      B:                                                ?  

      a.  No, she doesn’t.                                  

      b.  She has maths and P.E.

      c.  He has maths and P.E.                         

      d.  Yes, she does.

10.  Tim: Where do you have P.E.?

      Ted:                               .

         a.  In the library.                                      

      b.  In the lab.

      c.  In the gym.                                         

      d.  In the classroom.

11.  Ben:                                                 .

      Bill: I go to school by car.

      a.  How do you want?                               

      b.  How old are you?

      c.  How do you do?                                  

      d.  How do you go to school?

12.  Alan: Do you have class at ten o’clock?

      Dan:                                                                                         .

         a.  Yes, I do.                                           

      b.  No, I haven’t.

      c.  Yes, I have.                                        

      d.  I have science.

13.  We                                to school every day.

      a.  going                                                

      b.  goes

      c.  went                                                 

      d.  go

14.  Aiko is from Japan. She’s                                .

      a.  Canadian                                           

      b.  American

      c.  Japanese                                          

      d.  Chinese

15. The                                flag is red. It’s got a big and four smaller stars on it.

      a.  Japanese                                          

      b.  Chinese

      c.  Canadian                                           

      d.  American

   ใช้บทสนทนาต่อไปนี้ ตอบข้อ 16 – 19

16.  a.  do                                                   

      b.  does

      c.  did                                                   

      d.  done

17.  a.  in                                                    

      b.  on

      c.  at                                                    

      d.  next

18.  a.  What                                                

      b.  Where

      c.  When                                               

      d.  Who

19.  a.   teacher                                             

      b.  reporter

      c.  pilot                                                  

      d.  nurse

20.  She interviews and talks to people. She sometimes writes new stories. She works at a TV station. What is she?

      a.   She’s a pilot.                                       

      b.  She’s a reporter.

      c.  She’s a dentist.                                   

      d.  She’s a doctor.

ใช้บทสนทนาต่อไปนี้ ตอบข้อ 21 – 23

Tom:  What’s for your lunch?

Susan:      I                  21.                   a sandwich.

Tom:  Is there                  22.                   fruit?

Susan:      Yes, there is.

Tom:  What’s your                  23.                  ?

Susan:      I have water.

21.  a.   has                                                      

      b.  had

      c.  have                                                 

      d.  having

22.  a.   any                                                      

      b.  some

      c.  the                                                   

      d.  a

23.  a.  eat                                                   

      b.  drink

      c.  has                                                      

      d.  am

24.  Lee: Do you always have a toothache?

      Lek:                                    .

         a.  Yes, I do.                                           

      b.  Yes, she does.

      c.  No, you don’t.                                     

      d.  No, you do.

ใช้บทสนทนาต่อไปนี้ ตอบข้อ 25 – 27

Doctor: What’s                  25.                   with you?

Girl: I have a                  26.                   .

Doctor: You                   27.                   do some exercises.

25.  a.  right                                                 

      b.  wrong

      c.  does                                                 

      d.  anything

26.  a.  toothache                                          

      b.  stomachache

      c.  cold                                                  

      d.  sore throat

27.  a.   are                                                                       

      b.   does

      c.  would                                               

      d.  should

28.  Nancy:                                     .

      Dan: I’m 140 cm tall.

      a.  How much do you weigh?                      

      b.  How old are you?

      c.  How tall are you?                                

      d.  How do you do?

ใช้ข้อมูลที่กำหนดให้ ตอบข้อ 29 – 32

animalheightweight
elephant4 metres5,000 kilos
tiger120 centimetres75 kilos
giraffe5 metres1,000 kilos
rhino2 metres1,300 kilos

29.  Which animal is the heaviest?

      a.  Elephant.                                           

      b.  Tiger.

      c.  Giraffe.                                              

      d.  Rhino.

30.  Which animal is the tallest?

         a.  Elephant.                                           

      b.  Tiger.

      c.  Giraffe.                                              

      d.  Rhino.

31.  Which animal is the lightest?

         a.  Elephant.                                           

      b.  Tiger.

      c.  Giraffe.                                              

      d.  Rhino.

32.  Which animal is the biggest?

      a.  Elephant.                                           

      b.  Tiger.

      c.  Giraffe.                                              

      d.  Rhino.

33. This animal is blue. It’s a mammal. It lives in the ocean. It is the biggest animal in the world. It is about 34 metres long. What animal is it?

      a.  cheetah                                             

      b.  ostrich

      c.  elephant                                            

      d.  blue whale

34.  This animal is a bird. It’s very small. It’s the lightest bird in the world. What animal is it?

      a.  humming bird                                      

      b.  ostrich

      c.  eagle                                                

      d.  penguin

35.  Teacher: What do you do to help our planet?

      Student:                                              .

         a.  I take a bath every day.

         b.  I have a dinner.

         c.  I put rubbish in the bin.

         d.  I go to school by car.

36.  I                       to help our planet.

      a.  write on paper                                    

      b.  writing on paper

      c.  recycling paper                                   

      d.  recycle paper

เลือกคำที่กำหนดให้ เติมในข้อ 37-41 ให้ได้ใจความสมบูรณ์

      a.  Don’t                                                

      b.  Recycle

      c.  Switch off                                           

      d.  Unplug

37.                       glass bottles.

38.                        the TV.

39.                       cut down trees.

40.                        the lights.

41.                         throw away the cans.

42.  Ann: What are you going to do to help our planet?

      John:                                               .

         a.  I recycle glass.

         b.  I recycling glass.

         c.  I will recycle glass.

         d.  I’m going to recycle glass.

ใช้บทสนทนาต่อไปนี้ ตอบข้อ 43 – 45

Bill: What do you like doing in your                  43.                 ?

Pat: Ilike playing board games. How about you?

Bill: I like                 44.                  coins.

Pat: Do you                  45.                  painting?

Bill: Yes, I do.

43.  a.  over time                                           

      b.  free time

      c.  time                                                  

      d.  day

44.  a.  collect                                               

      b.  collects

      c.  collecting                                           

      d.  collected

45.  a.   likes                                                                     

      b.   liked

      c.  will like                                              

      d.  like

46.  Helen: Tom joins the football club                      he likes playing football.

      a.  because                                            

      b.  and

      c.  but                                                   

      d.  or

47.  Harry: Can you go to the club on Saturdays?

      Betty:                                              .

      a.  Yes, I do.                                           

      b.  Yes, I did.

      c.  Yes, I am.                                          

      d.  Yes, I can.

ใช้บทสนทนาต่อไปนี้ ตอบข้อ 48 – 50

Mike: Is Sally going to               48.               ?

Peter: No, she isn’t.

Mike: What is she               49.               to do?

Peter: She’s going to put on a               50.               .

48.  a.  taking photos                                      

      b.  takes photos

      c.  take photos                                        

      d.  took photos

49.  a.  doing                                                

      b.  going

      c.  goes                                                 

      d.  go

50.  a.  fashion showing                                  

      b.  fashion showed

      c.  fashion shows                                     

      d.  fashion show

เฉลยข้อสอบ

ข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบ
1c2b3d4a5b
6c7a8d9b10c
11d12a13d14c15d
16b17c18a19d20b
21c22a23b24a25b
26c27d28c29a30c
31b32a33d34a35c
36d37b38d39a40c
41a42d43b44c45d
46a47d48c49b50d

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง