ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.6

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ข้อสอบวิชาพระพุทธศาสนาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 40 ข้อ พร้อมเฉลยด้านล่างข้อสอบ

1. “พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย” หมายความว่าอย่างไร

           ก.    มีคำสอนที่แตกต่างจากศาสนาอื่น

           ข.    มีคำสอนที่ทำให้คนไทยกลายเป็นผู้นำ

           ค.    มีคำสอนที่มุ่งแต่ประโยชน์ของชาติไทย

           ง.    มีคำสอนที่หล่อหลอมให้คนไทยมีลักษณะเหมือนกัน

     2.   ข้อใดไม่ได้เกิดจากรากฐานทางวัฒนธรรมไทย

           ก.    ไม้กางเขน

           ข.    ภาพวาดพุทธประวัติ

           ค.    ศาลาการเปรียญ

           ง.    ไตรภูมิพระร่วง

     3.   ข้อต่อไปนี้เป็นบทบาทของวัด ยกเว้นข้อใด

           ก.    เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย

           ข.    เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียน

           ค.    เป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่เร่ร่อน 

           ง.    เป็นสถานที่ใช้ประกอบศาสนกิจ

     4.   ปัจฉิมโอวาท กล่าวถึงเรื่องใด

           ก.    หนทางหลุดพ้นจากความทุกข์

           ข.    ความไม่เที่ยงแท้ของสังขาร

           ค.    การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

           ง.    การทำความดี ละเว้นความชั่ว

     5.   ข้อใดคือจุดมุ่งหมายหลักของการสร้างสังเวชนียสถาน

           ก.    เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า

           ข.    เพื่อสร้างแข่งขันกับศาสนสถานของศาสนาอื่นๆ

           ค.    เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้ประเทศ

           ง.    เพื่อให้ศาสนิกชนเห็นถึงความเจริญของพระพุทธศาสนา

     6.   วันถวายพระเพลิงของพระพุทธเจ้า คือวันใด

           ก.    วันอาสาฬหบูชา 

           ข.    วันอัฎฐมีบูชา

           ค.    วันวิสาขบูชา

           ง.    วันมาฆบูชา

     7.   จากประวัติพุทธสาวก ข้อใดตรงกับคุณธรรมของพระราธะ

           ก.    มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ 

           ข.    ประกอบอาชีพด้วยความสุจริต

           ค.    อดทนต่อความยากลำบาก 

           ง.    เชื่อฟังคำสอนของคุณครู

     8.   จากเรื่องทีฆีติโกสลชาดก เพราะเหตุใดทีฆาวุกุมารจึงไม่ทำร้ายพระเจ้าพรหมทัต

           ก.    พระเจ้าพรหมทัตมีทหารอารักขาอย่างหนาแน่น

           ข.    ระลึกถึงโอวาทของบิดามารดา

           ค.    สงสารพระเจ้าพรหมทัต

           ง.    กลัวถูกทหารจับได้

     9.   จ คติธรรมที่ได้จากเรื่อง สัพพทาฐิชาดก คืออะไร

           ก.    ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

           ข.    ความโลภทำให้เสื่อมลาภ

           ค.    เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร

           ง.    ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

   10.   ข้อใดไม่ใช่พระราชกรณียกิจที่สำคัญของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

           ก.    ทรงปกครองบ้านเมืองแบบพ่อปกครองลูก

           ข.    ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย

           ค.    โปรดให้สร้างเขื่อนกั้นน้ำ (สรีดภงส์)

           ง.    ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทย

   11.   ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

           ก.    ทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชในสมัยกรุงศรีอยุธยา

           ข.    ทรงบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อทรงมีพระชนมายุ 12 พรรษา

           ค.    ทรงเป็นประธานสงฆ์ในการส่งสมณทูตไปเชื่อมไมตรีกับศรีลังกา

           ง.    ทรงนิพนธ์วรรณคดีหลายเรื่อง เช่น ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก ลิลิตตะเลงพ่าย เป็นต้น

   12.   บุคคลในข้อใด ที่กระทำผิดศีลข้อที่ 4

           ก.    วินชอบแกล้งสัตว์ตัวเล็กๆ

           ข.    ปิ่นทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ

           ค.    ต่ายหยิบตุ๊กตาของเพื่อนมาเล่นโดยไม่บอก           

           ง.    นิดทำแจกันแตกแต่บอกคุณแม่ว่าไม่ได้เป็นคนทำ

   13.   ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับไตรสิกขา

           ก.    การควบคุมความประพฤติทางกาย                 

           ข.    บำเพ็ญประโยชน์สม่ำเสมอ

           ค.    ฝึกฝนตนเองให้เกิดความรู้                               

           ง.    หมั่นทำจิตใจให้สงบ

   14.   ข้อใดไม่ถูกต้อง

           ก.    ทุกข์ หมายถึง สภาพที่ทนได้ยาก ทำให้เกิดความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ        

           ข.    สมุทัย หมายถึง ตัณหาหรือความอยาก

           ค.    นิโรธ หมายถึง ภาวะที่ตัณหาดับสิ้น               

           ง.    มรรค หมายถึง สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์

   15.   ข้อใดเป็นมโนกรรม

           ก.    ลักทรัพย์ 

           ข.    ฆ่าสัตว์

           ค.    พยาบาทปองร้าย 

           ง.    พูดเพ้อเจ้อ

   16.   ถ้านักเรียนถูกเพื่อนแกล้ง นักเรียนควรทำอย่างไร

           ก.    แกล้งเพื่อนกลับ

           ข.    ให้อภัยที่เพื่อนแกล้ง

           ค.    ทำเฉยๆ ไม่ยุ่งด้วย

           ง.    รีบไปฟ้องคุณครูให้ลงโทษเพื่อน

   17.   ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้กล่าวถึงกุศลมูล

           ก.    มีความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่

           ข.    มีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น

           ค.    มีความต้องการอยากร่ำรวย

           ง.    มีความรอบคอบรู้จักคิด

   18.   บุคคลจะเป็นผู้มีวิริยะพละได้จะต้องปฏิบัติตนอย่างไร

           ก.    เมตตากรุณา

           ข.    รู้จักพูดอย่างมีเหตุผล

           ค.    ช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น 

           ง.    ขยันหมั่นเพียร

   19.   ใครปฏิบัติตนอย่างมีสติ

           ก.    แป้งคุยโทรศัพท์ขณะลงจากรถโดยสาร

           ข.    ก้อยมองทางก่อนข้ามถนน

           ค.    จอยวิ่งเล่นกับเพื่อนบนบันได                          

           ง.    กมลเล่นฟุตบอลริมถนน

   20.   ทุกข์ในข้อใดต่างจากข้ออื่น

           ก.    คุณตาซึมเศร้ากับอาการป่วยของตนเอง

           ข.    น้องนิดร้องไห้เสียใจที่ลูกหมาหายไป

           ค.    คุณป้ากังวลใจกับอายุที่เพิ่มมากขึ้น

           ง.    คุณย่าเศร้าโศกกับการตายของคุณปู่

   21.   ข้อใดเป็นการกระทำโดยไม่เจตนา

           ก.    พิมลจับนกมาขังไว้ในกรง                               

           ข.    อัมรินทร์วางแผนทำร้ายเพื่อน

           ค.    นราธรขโมยเงินในกระเป๋าคุณแม่                   

           ง.    อักษรมองไม่เห็นสุนัขจึงเผลอไปเหยียบ

   22.   ใครปฏิบัติตนได้ตรงกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า ยถาวาที ตถาการี

           ก.    เจี๊ยบขยันหมั่นเพียร                                           

           ข.    หนุ่มรักษาคำพูด

           ค.    มาลีกตัญญูกตเวที                                              

           ง.    กิ๊กประกอบอาชีพที่สุจริต

   23.   ธงไชย แมคอินไตย์ เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องใดเด่นชัดที่สุด

           ก.    ความกตัญญูกตเวที                                           

           ข.    ความเมตตา

           ค.    ความยุติธรรม                                                     

           ง.    ความประหยัด

   24.   นักเรียนคิดว่าการกระทำใดต่อไปนี้ควรใช้สติสัมปชัญญะมากที่สุด

           ก.    หั่นเนื้อไก่                                                            

           ข.    กระโดดวิ่งข้ามรั้ว

           ค.    ใช้มีดแกะสลักผลไม้                                         

           ง.    ขับรถขึ้นเขาขณะฝนตก

   25.   ข้อใดเป็นปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติ

           ก.    นักเรียนตั้งใจเรียนหนังสือ

           ข.    คุณปู่คิดพิจารณาถึงการเกิด แก่ เจ็บ ตาย

           ค.    เกษตรกรตั้งใจฟังสิ่งที่วิทยากรให้ความรู้

           ง.    นักวิทยาศาสตร์ทำการทดลองจนประสบความสำเร็จ

   26.   การบริหารจิตและเจริญปัญญามีประโยชน์หลายข้อ ยกเว้นข้อใด

           ก.    มีประสิทธิภาพในการทำงาน                           

           ข.    มีความสุภาพอ่อนโยน

           ค.    ผิวพรรณอ่อนนุ่ม                                               

           ง.    จิตใจสงบ

   27.   ข้อใดคือประโยชน์ของการสวดมนต์ไหว้พระ

           ก.    ไม่ฟุ้งซ่าน                                                           

           ข.    มีฐานะดีขึ้น

           ค.    เป็นที่ยอมรับ                                                       

           ง.    มีชื่อเสียง

   28.   ถ้านักเรียนจะฝึกการเดินอย่างมีสติ จะต้องเดินอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด

           ก.    เดินอย่างคล่องแคล่ว                                         

           ข.    เดินอย่างช้าๆ

           ค.    เดินไปคุยไป                                                       

           ง.    ขณะเดินกำหนดรู้ว่าเดินอยู่

29.   การปฏิบัติตนอย่างไรที่จะไม่นำไปสู่ความเสื่อม

           ก.    เชื่อคำชักชวนของผู้อื่น                                     

           ข.    ไม่คบคนชั่วเป็นมิตร

           ค.    เลียนแบบพฤติกรรมผู้อื่น                                 

           ง.    เที่ยวสถานบันเทิงเป็นบางวัน

   30.   ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับหลักธรรมของศาสนา

           ก.    พระพุทธศาสนาสอนให้ปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา                

           ข.    ศาสนาอิสลามสอนให้ศรัทธาในวันพิพากษาโลก

           ค.    ศาสนาคริสต์สอนให้เคารพพระยะโฮวา               

           ง.    ถูกทุกข้อ

   31.   วันใดเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า

           ก.    วันมาฆบูชา

           ข.    วันวิสาขบูชา

           ค.    วันเข้าพรรษา 

           ง.    วันอาสาฬหบูชา

   32.   เพราะเหตุใดจึงมีบัญญัติพระวินัยให้พระสงฆ์จำพรรษาในฤดูฝน

           ก.    เพราะการเดินทางยากลำบากเนื่องจากน้ำหลาก

           ข.    เพราะกลัวพระสงฆ์จะไม่สบายจนทำให้ขาดผู้เผยแผ่ศาสนา

           ค.    เพราะช่วงฤดูฝนประชาชนจะย้ายถิ่นฐานจึงทำการเผยแผ่ศาสนาได้ยาก

           ง.    เพราะในสมัยพุทธกาลพระสงฆ์เดินทางผ่านพื้นที่เพาะปลูกและเหยียบย่ำจนทำให้ต้นกล้าเสียหาย

   33.   ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการบวช

           ก.    ได้ศึกษาเรียนรู้หลักคำสอนพระธรรมวินัย

           ข.    ได้จัดงานใหญ่ทำให้มีผู้คนรู้จักมากขึ้น

           ค.    ทดแทนบุญคุณของบิดามารดา

           ง.    ช่วยรักษาประเพณีวัฒนธรรมไทย

   34.   สถานที่ใดที่ใช้ในการประกอบพิธีอุปสมบท

           ก.    กุฏิ

           ข.    วิหาร

           ค.    โบสถ์

           ง.    เจดีย์

   35.   บุคคลใดที่ปฏิบัติตนเหมาะสมขณะอยู่ในวัดมากที่สุด

           ก.    จ๋าใส่เสื้อรัดรูป และนุ่งกระโปรงยาวไปทำบุญ

           ข.    นิดรีบไปถึงวัดก่อนที่การประกอบศาสนพิธีจะเริ่ม

           ค.    ฝนคุยโทรศัพท์เบาๆ ขณะฟังพระเทศนา

           ง.    แก้วส่งเสียงดังขณะอยู่ในวัด

   36.   ข้อใดเป็นมรรยาทที่ดีของชาวพุทธ

           ก.    พูดคุยกันขณะฟังธรรม

           ข.    ถวายวัตถุอนามาสแด่พระสงฆ์

           ค.    ประเคนอาหารโดยยกด้วยมือทั้งสองข้าง

           ง.    คุยโทรศัพท์ขณะฟังพระสวด

   37.   การเข้าร่วมศาสนพิธี พิธีกรรมและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีประโยชน์อย่างไรมากที่สุด

           ก.    ช่วยขัดเกลากิเลสในจิตใจให้เบาลง

           ข.    ทำให้ได้พบปะสังสรรค์กับผู้อื่น

           ค.    ทำให้เกิดความสามัคคี

           ง.    ได้รับการยกย่องชมเชย

   38.   ข้อใดไม่ใช่ข้อปฏิบัติในการทำบุญงานศพ

           ก.    ไม่ตั้งศพรวมกับที่ตั้งพระพุทธรูป

           ข.    ไม่ตั้งขันน้ำพระพุทธมนต์

           ค.    เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม

           ง.    มีการอาราธนาพระปริตร

   39.   ใครที่ถือว่าไม่ใช่พุทธมามกะ                                   

           ก.    ตุ้ยนุ้ยปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า

           ข.    หทัยประกาศยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา

           ค.    กมลยึดถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง

           ง.    วสันต์นับถือพระเจ้า

   40.   นักเรียนควรปฏิบัติหน้าที่เป็นพุทธมามกะที่ดีได้ตามข้อใด

           ก.    รักษาศีล 5

           ข.    การละหมาด

           ค.    เข้ารับฟังมิสซาในโบสถ์                                  

           ง.    สารภาพบาปกับบาทหลวง

เฉลยข้อสอบ

ข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบ
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง