ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ข้อสอบ วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4 จำนวน 40 ข้อ พร้อมเฉลยด้านท้าย

1. การกำหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายในการทำงานตรงกับกระบวนการทำงานข้อใด

    ก. การวางแผน

    ข.  การปฏิบัติงาน

    ค.  การปรับปรุงแก้ไข

    ง.  การตรวจสอบผลงาน

2. ใครมีวิธีการใช้น้ำแบบประหยัด

    ก. โต้งซักผ้าทุกวัน

    ข.  บิวอาบน้ำจากฝักบัว

    ค.  เจนล้างจานทีละใบใต้ก๊อกน้ำ

    ง.  เก๋เปิดน้ำทิ้งไว้ให้ไหลนองพื้น

3. การสังเกตความสะอาดของผ้าที่

    ซักตรงกับข้อใด

    ก. การวางแผน

    ข.  การปฏิบัติงาน

    ค.  การปรับปรุงแก้ไข

    ง.  การตรวจสอบผลงาน   

4. หมวกสานมีวิธีการทำความสะอาด อย่างไร

    ก. ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ด

    ข.  ใช้แปรงปัดฝุ่นออก

    ค.  ใช้น้ำสบู่ทำความสะอาด

    ง.  ใช้แปรงลวดขัดให้สะอาด

5. การเก็บเสื้อ กางเกง และเสื้อชั้นในวางไว้ในตู้เสื้อผ้าโดยแยกเป็นชั้น ๆมีผลดีอย่างไร

    ก. เพื่อให้สะอาด

    ข.  เพื่อให้สวยงาม

    ค.  เพื่อให้หยิบใช้ได้สะดวก

    ง.  ถูกทุกข้อ

6. การจัดโต๊ะเขียนหนังสือควรจัดวางหนังสืออย่างไร

   ก. วางหันสันหนังสือออก

   ข.  วางไว้ในลิ้นชักของโต๊ะ

   ค.  วางเรียงตามสีของหนังสือ

   ง.  วางไว้มุมใดมุมหนึ่งของโต๊ะ

7. “สำเนาจัดกระเป๋านักเรียนเสร็จแล้วพบว่ากระเป๋าตุง ปิดไม่ได้” สำเนาควรทำอย่างไร

   ก. แบ่งหนังสือออกมาใส่ถุง

   ข.  คัดหนังสือเล่มใหญ่ออกไป

   ค.  คัดสมุดออกวางไว้บนโต๊ะ

   ง.  นำเครื่องเขียนทุกชนิดออกจากกระเป๋า

8. ใครรับประทานอาหารไม่ถูกวิธี

    ก. แซนใช้ช้อนกลางตักกับข้าว

    ข.  เซนตักอาหารพอดีขอบช้อน

    ค.  แซมมี่พูดคุยขณะเคี้ยวอาหาร

    ง.  ซันคายเศษอาหารใส่กระดาษเช็ดปาก

9. ไม้ดอกมีลักษณะเด่นอย่างไร

     ก. รากยาว

     ข.  มีสีสดใส

     ค.  ลำต้นตรง

     ง.  ใบสวยงาม   

10. เราควรเลือกเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองลักษณะใดไปเพาะปลูก

      ก. เมล็ดเล็ก

      ข.  เมล็ดมีกลิ่นหอม

      ค.  ไม่มีรอยแมลงกัดกิน

      ง.  มีรากงอกออกจากเมล็ด

11. การพ่นยาฆ่าปุ๋ยละลายน้ำทางใบจะมีผลต่อบอนสีอย่างไร

      ก. ใบมีสีซีด

      ข.  ใบมีรอยไหม้

      ค.  ใบจะฉีกขาด

      ง.  ใบจะม้วนงอ

12. “จากการตรวจสอบต้นบอนสีปรากฏว่าลำต้นมีสีซีด” จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร

      ก. ถอนต้นที่มีสีซีดทิ้ง

      ข.  รดน้ำบ่อย ๆ ทุกวัน

      ค.  ใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีเพิ่ม

      ง.  นำไปวางกลางแดดในเวลาเช้า

13. เครื่องมือใดใช้สำหรับเกลี่ยดินในแปลงปลูกบานชื่น

       ก. จอบ        

       ข.  เสียม

       ค.  พลั่ว         

       ง.  คราด

14. “นารินสังเกตเห็นต้นบานชื่นมีลักษณะแคระแกร็น” นารินปฏิบัติขั้นตอนใดของกระบวนการทำงาน

      ก. การวางแผน 

      ข.  การปฏิบัติงาน

      ค.  การปรับปรุงแก้ไข

      ง.  การตรวจสอบผลงาน

15. สว่านใช้สำหรับทำอะไร

     ก. เจาะรู

     ข.  ขันนอต

     ค.  ตอกตะปู

     ง.  แต่งผิวไม้     

16. การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทำงานในบ้านมีประโยชน์อย่างไร

      ก. ช่วยผ่อนแรง

      ข.  ทำให้งานเสร็จเร็ว

      ค.  ลดการเกิดอุบัติเหตุ

      ง.  ถูกทุกข้อ

17. ถ้าพู่กันมีสีติดแห้งและเกาะกันเป็นก้อนควรแก้ไขอย่างไร

      ก. นำไปผึ่งแดด

      ข.  นำไปล้างน้ำสบู่

      ค.  นำไปแช่ในทินเนอร์

      ง.  นำไปแช่ในด่างทับทิม

18. วิธีใดเป็นการซ่อมแซมไม้กวาดทางมะพร้าวไม่ให้เลื่อนหลุดจากด้าม

      ก. ใช้เชือกพันให้แน่น

      ข.  ใช้เทปกาวพันให้แน่น

      ค.  ใช้ไขควงขันนอตให้แน่น

      ง.  ใช้ลวดพันแล้วตอกตะปูให้แน่น

19. ข้อใดไม่ใช่หลักการประดิษฐ์ของใช้และของตกแต่ง

      ก. ความสะดวกสบาย   

      ข.  ความต้องการใช้งาน

      ค.  ความคงทน แข็งแรง

      ง.  ความสามารถในการประดิษฐ์

20. ขั้นตอนแรกของการทำงานประดิษฐ์คือข้อใด

      ก. การวางแผนงาน

      ข.  การเตรียมอุปกรณ์

      ค.  การร่างแบบชิ้นงาน

      ง.  การตรวจสอบผลงาน

21. เอกสารส่วนตัวมีลักษณะอย่างไร

      ก. ใช้เฉพาะบุคคล

      ข.  ใช้ในราชการเท่านั้น

      ค.  ใช้ร่วมกันในครอบครัว

      ง.  ใช้เป็นหลักฐานทางการเงิน

22. การจัดเก็บเอกสารมีประโยชน์

      อย่างไร

      ก. ค้นหาง่าย

      ข.  เอกสารไม่ชำรุด

      ค.  เป็นระเบียบเรียบร้อย

      ง.  ถูกทุกข้อ

23. เอกสารส่วนตัวข้อใดต่างจากพวก

      ก. ใบความรู้

      ข.  ประกาศนียบัตร

      ค.  บัตรสมาชิกห้องสมุด

      ง.  หนังสือเชิญผู้ปกครอง

24. ข้อใดไม่ใช่เอกสารประจำตัวที่เป็นกระดาษพิมพ์ 

      ก. ใบงาน

      ข.  ประกาศนียบัตร

      ค.  หนังสือเชิญผู้ปกครอง

      ง.  บัตรประจำตัวนักเรียน

25. เอกสารส่วนตัวที่เป็นแผ่นการ์ดมีลักษณะอย่างไร

      ก. ทำด้วยกระดาษสี

      ข.  ทำด้วยพลาสติกใส

      ค.  ทำด้วยกระดาษ A4

      ง.  ทำด้วยพลาสติกแข็ง

26. สิ่งใดไม่ใช่อุปกรณ์ในการจัดเก็บเอกสารส่วนตัว

      ก. แฟ้ม

      ข.  ตู้เอกสาร

      ค.  ซองเอกสาร

      ง.  ลิ้นชักโต๊ะทำงาน

27. บัตรประจำตัวผู้ป่วยควรจัดเก็บอย่างไร

      ก. ใส่กระเป๋าเงิน

      ข.  ใส่ถุงพลาสติก

      ค.  ใส่ซองเก็บเอกสาร

      ง.  ใส่ในลิ้นชักตู้เอกสาร

28. การจัดเก็บประกาศนียบัตรข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้อง

      ก. เก็บใส่แฟ้ม

      ข.  เก็บใส่ตู้เอกสาร

      ค.  เก็บใส่ซองเอกสาร

      ง.  เก็บโดยม้วนวางไว้

29. “เรไรเรียงใบความรู้จัดเก็บในแฟ้ม”เรไรปฏิบัติตามกระบวนการทำงานขั้นตอนใด

      ก. การวางแผน

      ข.  การปฏิบัติงาน

      ค.  การปรับปรุงแก้ไข

     ง.  การตรวจสอบผลงาน

  

30. “เรไรพบว่าใบความรู้ที่อยู่ในแฟ้มเรียงสลับกัน จึงจัดเรียงใหม่”เรไรปฏิบัติตามกระบวนการทำงาน  ขั้นตอนใด

     ก. การวางแผน

     ข.  การปฏิบัติงาน

     ค.  การปรับปรุงแก้ไข

     ง.  การตรวจสอบผลงาน

31. สแกนเนอร์สามารถบันทึกข้อมูลชนิดใด

      ก. ภาพและเสียง

      ข.  เสียงและตัวเลข

      ค.  ข้อความและภาพ

      ง.  ตัวเลขและตัวอักษร

32. อุปกรณ์ใดทำหน้าที่เป็นหน่วยรับข้อมูล

      ก. ซีพียู

      ข.  เมาส์

      ค.  ลำโพง

      ง.  เครื่องพิมพ์

33. ซีพียูจัดอยู่ในข้อใด

      ก. หน่วยรับข้อมูล

      ข.  หน่วยแสดงผล

      ค.  หน่วยเก็บข้อมูล

      ง.  หน่วยประมวลผล

34. อุปกรณ์ใดสามรถเก็บข้อมูลได้น้อยที่สุด

      ก. แผ่นซีดี

      ข.  แผ่นดีวีดี

      ค.  ฮาร์ดดิสก์

      ง.  ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์

35. หน่วยใดของคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่รับสิ่งนำเข้า

      ก. หน่วยความจำ

      ข.  หน่วยแสดงผล

      ค.  หน่วยรับข้อมูล

     ง.   หน่วยประมวลผล

36. หน่วยความจำสำรองทำหน้าที่อะไร

      ก. รวบรวมข้อมูล

      ข.  ประมวลผลข้อมูล

      ค.  ส่งข้อมูลจากหน่วยความจำหลัก

      ง.  ส่งข้อมูลไปให้หน่วยความจำหลัก

37. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหน่วยประมวลผล

       ก. ทำงานตามคำสั่งของผู้ใช้

       ข.  สามารถคำนวณได้ถูกต้องและรวดเร็ว

       ค.  อุปกรณ์สำคัญของหน่วยนี้คือสแกนเนอร์

       ง.  เปรียบเสมือนสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์

38. อุปกรณ์ใดไม่มีในหน่วยแสดงผล

      ก. ลำโพง

      ข.  จอภาพ

      ค.  ไมโครโฟน

      ง.  เครื่องพิมพ์

39. หน่วยรับข้อมูลจะทำงานเมื่อใด

      ก. เปิดเครื่อง

      ข.  คลิกเมาส์

      ค.  กดคีย์บอร์ด

      ง.  ผู้ใช้ป้อนข้อมูล

40. ถ้าต้องการนำเสนอข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ควรใช้โปรแกรมใด

      ก. ไมโครซอฟต์เวิร์ด

      ข.  ไมโครซอฟต์เอ็กเซล

      ค.  ไมโครซอฟต์แอกเซส

      ง.  ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์

เฉลยข้อสอบ

ข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบ
1ก.11ข.21ก.31ค.
2ข.12ง.22ง.32ข.
3ง.13ง.23ค.33ง.
4ข.14ง.24ง.34ก.
5ง.15ก.25ง.35ค.
6ก.16ง.26ง.36ง.
7ก.17ค.27ก.37ค.
8ค.18ข.28ง.38ค.
9ข.19ก.29ข.39ง.
10ค.20ก.30ค.40ง.

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง