ข้อสอบสังคมศึกษา ป.4

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชั้น ป.4 จำนวน 40 ข้อ พร้อมเฉลยด้านล่าง สำหรับใช้เป็นแนวทางในการฝึกฝน

1.           ใครมีหน้าที่โดยตรงในการเป็นผู้นำทางจิตใจของชาวพุทธ

               ก. ครู

               ข. พ่อแม่

               ค. นักเรียน

               ง. พระสงฆ์

 2.          ชาดกเรื่องใดให้ข้อคิดและคุณธรรมเกี่ยวกับการคบมิตร

               ก. กุฏิทูสกชาดก

               ข. มหาอุกกุสชาดก

               ค. วัณณาโรหชาดก

               ง. มหาอุกกุสชาดก

 3.          คริสต์ศาสนาสอนให้รักเพื่อนบ้าน คำว่าเพื่อบ้านหมายถึงข้อใด

               ก. คนที่เรารัก

               ข. คนที่เรารู้จัก

               ค. มนุษย์ทั้งโลก

               ง. คนที่อยู่บ้านใกล้กับเรา

 4.          “เมื่อจะทำอะไร มุกจะมุ่งมั่นและจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ตนทำเพียงเรื่องเดียว” แสดงว่ามุกมีไตรสิกขาข้อใด

               ก. ศีล

               ข. สมาธิ

               ค. ปัญญา

               ง. ศีล สมาธิ ปัญญา

 5.          เราควรแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่เพราะเหตุผลใดมากที่สุด  

               ก. พ่อแม่มีจิตใจดี

               ข. พ่อแม่มีพระคุณต่อเรา

               ค. พ่อแม่มีอายุมากกว่าเรา

               ง. พ่อแม่มีความรู้มากกว่าเรา

 6.          ก่อนที่จะมาบวชเป็นพระภิกษุ พระอุรุเวลกัสสปะเป็นอะไรมาก่อน

               ก. ฤาษี

               ข. ชฎิล

               ค. ปริพาชก

               ง. พระอรหันต์

 7.          วันที่ 24 กันยายนของทุกปีเป็นวันอะไร

               ก. วันครู

               ข. วันมหิดล

               ค. วันครอบครัว

               ง. วันสิ่งแวดล้อม

 8.          สิ่งก่อสร้างที่สำคัญที่สุดภายในวัดคืออะไร

               ก. เจดีย์

               ข. วิหาร

               ค. โบสถ์

               ง. ศาลาการเปรียญ

 9.          วิธีการบำรุงรักษาวัดในข้อใดเหมาะสมกับเรามากที่สุด

               ก. ช่วยกันปรับปรุงสภาพวัดให้สวยงาม

               ข. ซ่อมแซมบูรณะสิ่งปลูกสร้างภายในวัด

               ค. บริจาคเงินและที่ดินให้วัดปลูกสิ่งก่อสร้าง

               ง. ช่วยกันรักษาความสะอาดภายในบริเวณวัด

10.         การกระทำในข้อใดไม่แสดงความเคารพต่อศาสนสถาน

               ก. สวมหมวกเข้าไปในโบสถ์

               ข. ใส่แว่นตาเดินชมโบราณสถาน

               ค. เดินเล่นรอบ ๆ พระวิหารของวัด

               ง. เก็บเศษวัสดุหน้าศาลาการเปรียญไปทิ้ง

11.         เราควรใช้โทรศัพท์สาธารณะอย่างไร

               ก. ไม่ใช้เลย

               ข. ห้ามคนอื่นใช้

               ค. ใช้ให้มากที่สุด

               ง. ใช้อย่างถูกวิธีและทะนุถนอม

12.         ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่สมาชิกของชุมชนควรปฏิบัติ

               ก. ไร่วมประชุมหมู่บ้าน

               ข. แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมหมู่บ้าน

               ค. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องของหมู่บ้าน

               ง. ต่อต้านการตัดสินใจของผู้ใหญ่บ้านทุกเรื่อง

13.         แม่พาอ้อนไปฟังพระเทศน์ที่วัด แสดงว่าอ้อนได้รับสิทธิใด

               ก. สิทธิที่จะมีชีวิต

               ข. สิทธิที่จะมีส่วนร่วม

               ค. สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา

               ง. สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง

14.         ข้อใดไม่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

               ก. ความมั่งมี

               ข. ความสามัคคี

               ค. ความซื่อสัตย์

               ง. ความรับผิดชอบ

15.         เมื่อพบเห็นการผู้สมัครรับเลือกตั้งทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเราควรทำอย่างไร

               ก. ไม่ต้องสนใจ

               ข. แจ้งเจ้าหน้าที่

               ค. เข้าไปขัดขวางทันที

               ง. บอกให้ผู้สมัครคนอื่นทำตามบ้าง

16.         พระมหากษัตริย์ทรงมีความสำคัญต่อสังคมไทยอย่างไร

               ก. ทรงเป็นผู้บริหารสูงสุดของชาติ

               ข. ทรงเป็นผู้แทนเจรจาการค้าของชาติ

               ค. ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน

               ง. ทรงเป็นองค์พิพากษาตัดสินคดีความต่าง ๆ

17.         “นิดตัดสินใจติดตั้งเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอากาศร้อน” จากข้อความนี้การซื้อสินค้าของนิดขึ้นอยู่กับปัจจัยใด

               ก. ฤดูกาล

               ข. การโฆษณา

               ค. การคาดคะเนราคาสินค้า

               ง. จำนวนสมาชิกในครอบครัว

18.         “ประชาชนนิยมนำเงินไปฝากธนาคารมากกว่านำไปซื้อสิ่งของเนื่องจากสิ่งของอาจมีราคาลดลงเรื่อย ๆ” จากข้อความนี้เงินทำหน้าที่ใด

               ก. เป็นหน่วยวัดมูลค่า

               ข. เป็นเครื่องรักษามูลค่า

               ค. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน

               ง. เป็นมาตรฐานการชำระหนี้ในอนาคต

19.         ข้อใดเป็นการดำเนินชีวิตตามทางสายกลาง

               ก. มีเก็บออม

               ข. มีมากใช้มาก

               ค. มีน้อยใช้มาก

               ง. มีไม่พอขอยืมคนอื่น

20.         ข้อใดไม่ใช่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน

               ก. การช่วยเพื่อนบ้านเกี่ยวข้าว

               ข. การรวมกลุ่มขุดลอกคลองในหมู่บ้าน

               ค. การกู้ยืมเงินจากธนาคารมาลงทุนการ ค้า

               ง. การนำผลผลิตที่ตนมีไปแลกกับของเพื่อน

21.         “พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อ พ.ศ. 1826”  เหตุการณ์นี้เกิดใน    พุทธศตวรรษที่เท่าไร

               ก. พุทธศตวรรษที่ 17

               ข. พุทธศตวรรษที่ 18

               ค. พุทธศตวรรษที่ 19

               ง. พุทธศตวรรษที่ 1820

22.         พ.ศ. 1901–2000 เป็นพุทธศตวรรษที่เท่าไร

               ก. พุทธศตวรรษที่ 1

               ข. พุทธศตวรรษที่ 15

               ค. พุทธศตวรรษที่ 19

               ง. พุทธศตวรรษที่ 20

23.         ทศวรรษ 1960 สิ้นสุดในศักราชใด

               ก. 1969 

               ข. 1970

               ค. 1979

               ง. 1980

24.         พระนางซูสีไทเฮาเกิด ค.ศ. 1835 ตรงกับคริสต์ศตวรรษที่เท่าไร

               ก. คริสต์ศตวรรษที่ 17

               ข. คริสต์ศตวรรษที่ 18

               ค. คริสต์ศตวรรษที่ 19

               ง. คริสต์ศตวรรษที่ 1830

25.         นักประวัติศาสตร์ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์เป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์กับยุคประวัติศาสตร์

               ก. การมีตัวหนังสือใช้

               ข. การมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

               ค. ช่วงเวลาการก่อตั้งราชธานี

               ง. การประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้

26.         ข้อใดเป็นยุคหินทั้งหมด

               ก. ยุคโลหะ ยุคเหล็ก ยุคสำริด

               ข. ยุคสำริด ยุคหินเก่า ยุคหินกลาง

               ค. ยุคหินกลาง ยุคโลหะ ยุคหินใหม่

               ง. ยุคหินเก่า ยุคหินกลาง ยุคหินใหม่

27.         ยุคใดที่มีอายุประมาณ 500,000– 4,000 ปีมาแล้ว

               ก. ยุคหิน    

               ข. ยุคโลหะ 

               ค. ยุคเหล็ก

               ง. ยุคสำริด

28.         เครื่องมือที่สำคัญที่สุดที่นักประวัติศาสตร์ใช้อธิบายเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์คืออะไร

               ก. ช่วงเวลา

               ข. ยุคสมัย

               ค. วิธีการทางประวัติศาสตร์

               ง. หลักฐานทางประวัติศาสตร์

29.         หนังสือประวัติศาสตร์จัดเป็นหลักฐานประเภทใด

               ก. หลักฐานชั้นต้น

               ข. หลักฐานที่ไม่ใช่วัตถุ

               ค. หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร

               ง. หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

30.         ใครเป็นผู้ที่รู้เรื่องราวในท้องถิ่นมากที่สุด

               ก. นายอำเภอ

               ข. ผู้อำนวยการ

               ค. ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน

               ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

31.         ข้อใดกล่าวถึงมนุษย์สมัยหินได้ถูกต้อง

               ก. อาศัยอยู่ในถ้ำหรือเพิงผา

               ข. มีการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน

               ค. ดำรงชีวิตด้วยการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์

               ง. รู้จักทำเครื่องมือเครื่องใช้จากสำริด หรือเหล็ก

32.         มนุษย์ยุคใดที่รู้จักการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ไว้เป็นอาหาร

               ก. ยุคหินเก่า    

               ข. ยุคหินกลาง 

               ค. ยุคหินใหม่

               ง. ยุคโลหะ

33.         ยุคก่อนประวัติศาสตร์หมายถึงอะไร

               ก. ยุคที่มนุษย์ยังไม่รู้จักใช้ไฟ

               ข. ยุคที่มนุษย์รู้จักใช้ตัวหนังสือ

               ค. ยุคที่มนุษย์รู้จักใช้เครื่องมือหิน

               ง. ยุคที่มนุษย์ยังไม่มีการใช้ตัวหนังสือบันทึกเรื่องราว

34.         หลักฐานใดที่ขุดพบที่แหล่งโบราณคดีบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี

               ก. ขวานเหล็ก

               ข. กำไลสำริด

               ค. หม้อสามขา

               ง. ภาชนะดินเผาลายเขียนสี

35.         เครื่องมือหินกะเทาะยุคหินกลางพบที่ไหน

               ก. บ้านวังไฮ จังหวัดลำพูน

               ข. บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

               ค. ออบหลวง จังหวัดเชียงใหม่

               ง. บ้านดอนตาเพชร จังหวัดกาญจนบุรี

36.         พ่อขุนผาเมืองอภิเษกพ่อขุนบางกลางหาวเป็นพระมหากษัตริย์ปกครองสุโขทัยมีพระนามว่าอะไร

               ก. พ่อขุนบานเมือง

               ข. พ่อขุนศรีนาวนำถุม

               ค. พ่อขุนบางกลางหาว

               ง. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

37.         อาณาจักรสุโขทัยเจริญสุงสุดในสมัยใด

               ก. พระยาเลอไทย

               ข. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

               ค. พระมหาธรรมราชาที่ 1

               ง. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

38.         อะไรคือสาเหตุที่ทำให้พ่อขุนศรีอินทราทิตย์เฉลิมพระนามโอรสเป็นพระรามคำแหง

               ก. ชนช้างชนะขุนสามชน

               ข. สร้างวัดเพื่อให้พระสงฆ์ปฏิบัติธรรม

               ค. มีความรู้ความสามารถในการปกครอง

               ง. ทรงนิมนต์พระสงฆ์มาสั่งสอน ประชาชน

39.         เพราะเหตุใดการค้าในสมัยสุโขทัยจึงมีความเจริญอย่างรวดเร็ว

               ก. มีการค้าอย่างเสรี

               ข. มีที่ค้าขายจำนวนมาก

               ค. ชาติตะวันตกเข้ามาค้าขายกันมาก

               ง. มีการเก็บภาษีสินค้าบางชนิดเท่านั้น

40.         จกอบ หมายถึงอะไร

               ก. ภาษีอากร

               ข. ภาษีการค้า

               ค. ภาษีปากเรือ

               ง. ภาษีผ่านด่าน

เฉลยข้อสอบ

ข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบ
1ง.2ง.3ค.4ข.5ข.
6ข.7ข.8ค.9ง.10ก.
11ง.12ง.13ค.14ก.15ข.
16ค.17ก.18ข.19ก.20ค.
21ข.22ง.23ก.24ค.25ก.
26ง.27ก.28ง.29ค.30ค.
31ก.32ง.33ง.34ค.35ค.
36ง.37ง.38ก.39ก.40ง.

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง