ข้อสอบกลางภาค ภาษาไทย ป.6

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ข้อสอบกลางภาควิชา ภาษาไทย ชั้น ป.6 จำนวน 40 ข้อ พร้อมเฉลย

1. ข้อใดไม่มีอักษรนำ

     ก. อย่าหมายพึ่งผู้ใดให้เขาหยัน

     ข. อย่าหยามเหยียดพาลหาว่างานต่ำ

     ค. ทรัพย์ในดินสินในน้ำออกคล่ำไป

     ง. แหลมทองไทยพร้อมจะช่วยอำนวย เอย

2. “แม้นลูกดีก็จะมีศรีสง่า

     ญาติวงศ์พงศาก็ผ่องใส

     ถึงเพื่อนบ้านฐานถิ่นที่ใกล้ไกล

     ก็มีใจสรรเสริญเจริญพร”

     ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับบทกลอนนี้

     ก. สง่า เป็นอักษรนำ อ่านว่า สะ-หง่า    

     ข. ไกล เป็นอักษรนำ อ่านว่า  กะ-ไล          

     ค. เจริญ เป็นอักษรนำ อ่านว่า  เจิน

      ง. สรรเสริญ  เป็นอักษรนำ อ่านว่า สัน-สะ-เหริน

3. อักษรควบในข้อใดอ่านออกเสียงต่างจากข้ออื่น

     ก. สรง                   

     ข. สระ       

     ค. กล้า       

     ง. ทราย

4. ข้อใดอ่านถูกต้อง

     ก. สรวล   อ่านว่า สะ-รวน

     ข. ไตร่ตรอง อ่านว่า ไตร่-ตรอง

     ค. ปลอดโปร่ง  อ่านว่า ปะ-หรอด-โปร่ง

      ง. หาดทราย อ่านว่า หาด-ทาย

5. ใครเลือกสถานที่คัดลายมือได้เหมาะสมที่สุด

  ก. ปายนั่งคัดลายมือบนสนามหญ้า

  ข. กิ่งคัดลายมือโดยวางสมุดไว้บนตัก

  ค. จ้อนกำดินสอนั่งคัดลายมือบนพื้น

  ง. แมวนั่งคัดลายมือบนโต๊ะที่มีโคมไฟอยู่ด้านบน

6.  จากข้อความด้านล่าง อ่านว่า อย่างไร

  ก. วันจันทร์ เดือน 5 ขึ้น 3 ค่ำ

  ข. วันอังคาร เดือน 3 ขึ้น 5 ค่ำ

  ค. วันจันทร์ เดือน 5 แรม 3 ค่ำ

  ง. วันอังคาร เดือน 3 แรม 5 ค่ำ

7. อักษรตัวใดต้องคัดให้สูงเป็นสองเท่าของตัวอักษร

  ก. สระอิ               

  ข. สระไอ            

  ค. สระอือ

  ง. สระเอา

8. ควรเติมตัวการันต์ข้อใดในคำต่อไปนี้

     สวรร__   กาญจ__  วิจาร__

      ก.  ณ์  ค์  น์   

      ข. ค์  น์  ณ์  

      ค. ณ์  ย์  น์

      ง. น์  ย์  ณ์

9. “พระลักษมณ์ ”อ่านว่าอย่างไร

     ก. พฺระ-ลัก

     ข. พฺระ-ลัก 

     ค. พฺระ-ลัก-สะ-มะ

     ง. พฺระ-ลัก-สะ-มะ      

10. ข้อใดใช้เครื่องหมายวรรคตอนผิด

     ก. ก. (กริยา)

     ข. ค่าอาหาร   50  บาท ค่ารถเมล์  30   ”

     ค. ฉันชอบกินข้าวผัด/ราดหน้า/ต้มยำกุ้ง

     ง. พยัญชนะไทยมี 44 ตัว คือ ก  ข ฃ ค ฅ ฯลฯ ฮ

11. กลอนเสภามีลักษณะบังคับในการแต่งตรงกับข้อใด

     ก. กลอนสี่ 

     ข. กลอนสุภาพ  

     ค. กลอนแปด

     ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.    

12. ข้อใดอ่านแบ่งวรรคถูกต้อง

ก. แล้วพยักกวัก/เรียกอ้าย/เด็กเด็ก

   ลูกเล็กเล็ก/หลบลอบ/ค่อยหมอบก้ม

ข. แล้วพยัก/กวักเรียก/อ้ายเด็กเด็ก

   ลูกเล็กเล็ก/หลบลอบ/ค่อยหมอบก้ม

ค. แล้วพยัก/กวักเรียกอ้าย/เด็กเด็ก

   ลูกเล็ก/เล็กหลบลอบ/ค่อยหมอบก้ม

ง. แล้วพยัก/กวักเรียกอ้าย/เด็กเด็ก

   ลูกเล็กเล็ก/หลบลอบ/ค่อยหมอบก้ม

13. “ภาพจิตรกรรมฝาผนัง”ไม่มีเสียงวรรณยุกต์ใด

    ก. เอก               

    ข.โท                 

    ค. ตรี

    ง. จัตวา

14. จากข้อความในข้อ 13 ข้อใดเป็นคำตาย

    ก. ผนัง                

    ข. ภาพ                

    ค. ฝา

    ง. กรรม

15. “พาเที่ยวพระอารามหลวง” ข้อความนี้มีคำที่มีรูปวรรณยุกต์ตรงกับเสียงวรรณยุกต์กี่คำ

    ก. 2 คำ

    ข. 3 คำ

    ค. 4 คำ     

    ง. 5 คำ

16. ข้อใดมีจำนวนพยางค์ต่างจากพวก

    ก. ประสบการณ์  

    ข. จิตรกรรม

    ค. ศาสนิกชน      

    ง. ศาสนา

17. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของแผนที่

    ก. ทำให้รู้ที่ตั้งของสถานที่ต่าง ๆ

    ข. ช่วยในการบอกเส้นทาง

    ค. ให้ข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนประชากร

   ง.  แสดงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

18.  น้ำต้องการให้เพื่อน ๆ รู้ว่าในแต่ละเดือนมีเงินห้องเป็นจำนวนเท่าใด น้ำควรแสดงข้อมูลในรูปแบบตามข้อใด

    ก. กราฟ    

    ข. แผนภูมิแท่ง

    ค. แผนภูมิรูปภาพ

    ง. ถูกทุกข้อ

19. ข้อใดสอนแตกต่างไปจากพวก

     ก. จะพูดจาปราศรัยกับใครนั้น อย่าตะคั้นตะคอกให้เคืองหู

     ข. แม้นพูดดีมีคนเขาเมตตา จะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความ

     ค. ไม่ควรซื้อก็อย่าไปพิไรซื้อ ให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งคาวหวาน

     ง. เมื่อไม่ชอบก็อย่าตอบเนื้อความตาม มันจะลามเล่นเลยเหมือนเคยเป็น

20. ข้อใดไม่ใช่คำสอนของเรื่อง สุภาษิตสอนหญิง

     ก. สอนเรื่องการวางตน

     ข. สอนเรื่องความกตัญญู

    ค. สอนเรื่องความขยันหมั่นเพียร

    ง. ไม่มีข้อใดถูก

21. ประโยคในข้อใดแตกต่างจากพวก

    ก. คุณแม่คะหนูอยากกินขนมเค้กค่ะ

    ข. น้องช่วยเก็บลูกฟุตบอลให้พี่หน่อยครับ

    ค. เด็ก ๆ กรุณามาเข้าแถวให้เรียบร้อยนะครับ

    ง. ทุก ๆ ท่านโปรดเดินเข้ามาตามลำดับนะคะ

22. ข้อใดเป็นสุภาษิต

    ก. นกสองหัว

    ข. ขมิ้นกับปูน

    ค. จับปลาสองมือ

    ง. ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน

23. ข้อใดไม่ใช่คำพังเพย

    ก. เด็กเลี้ยงแกะ

    ข. ลิงได้แก้ว

    ค. ไก่ได้พลอย

    ง. อย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัว

24. ข้อใดไม่ใช่ แนวปฏิบัติในการเขียนเรื่อง

     ก. รวมรวบความรู้ ความคิด

     ข. เลือกเรื่องที่ตรงตามความสนใจ

     ค. เลือกใช้ถ้อยคำที่สื่อความหมายชัดเจน

     ง. วางโครงเรื่องให้เหมาะสมโดยไม่ต้องใส่รายละเอียด

25. ข้อใดเป็นการเขียนที่ผิดมารยาทน้อยที่สุด

     ก. เขียนให้ร้ายผู้อื่น

     ข. เขียนสะกดคำผิด

     ค. เขียนด้วยภาษาหยาบคาย

     ง. เขียนปลอมแปลงลายมือผู้อื่น

26. “คุณยายซื้อไส้อั่วแสนอร่อยมาจากเชียงใหม่”  

       ข้อใดเป็นส่วนขยายกรรมของประโยคนี้

    ก. ไส้อั่ว

    ข. คุณยาย

    ค. เชียงใหม่

    ง. แสนอร่อย

27. ภาษาถิ่นในข้อใดไม่เข้าพวก

    ก. อู้บ่จ้าง

    ข. หรอยจังหู

    ค. แหลงชัด ๆ

    ง. เป็นพันพรือ

28. ข้อใดเป็นคำโฆษณา

    ก. ประหยัดน้ำประหยัดไฟ ช่วยโลกได้จริง ๆ

    ข. เด็กยุคใหม่ไม่กล้ำกรายยาเสพติด

    ค. บ้านเมืองจะสะอาด ถ้าคนในชาติร่วมมือกัน

    ง. เปิดปุ๊บ ติดปั๊บ เล่นแผ่นไม่  สะดุด ต้องเครื่องเล่นดีวีดีโซเน่

29. “รถยนต์ ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงในการ____” 

       ควรเติมคำใดลงในช่องว่าง

    ก. ขับขี่

    ข. ผลักดัน

    ค. ขับเคลื่อน

    ง. เร่งปฏิกิริยา

30. ประโยคในข้อใดเป็นประโยคความรวมที่มีเนื้อความเป็นเหตุเป็นผลกัน

      ก. นอกจากลมจะช่วยให้เราเย็นสบายแล้ว ยังช่วยผลิตไฟฟ้าให้เราได้อีกด้วย

      ข. แม้ว่าน้ำจะไม่มีวันหมดไปจากโลก แต่เราก็ควรช่วยกันประหยัด

      ค. การผลิตกระแสไฟฟ้าในปัจจุบันจะใช้พลังงานจากน้ำหรือพลังงานจากถ่านหินก็ได้

      ง. เพราะในปัจจุบันมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก การไฟฟ้าจึงต้องจ่ายไฟให้ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

31. “โลกของเราร้อนขึ้นทุกวันเป็นผลพวงมาจาก 

        ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ที่ก่อให้เกิดภาวะ

       เรือนกระจก ลดการปล่อยก๊าซ

       คาร์บอนไดออกไซค์เสียแต่วันนี้ เพื่อคุณภาพ

       ชีวิตที่ดีของลูกหลานในอนาคต”

      ข้อความนี้เป็นการเขียนเชิญชวนให้ทำอะไร

        ก. หยุดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์

        ข. ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์

        ค. สอนลูกหลานให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์

        ง. เพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ลูกหลานในอนาคต

32. เกณฑ์ในการตัดสินการโต้วาทีที่สำคัญที่สุดตรงกับข้อใด

         ก. การรักษาเวลาในการพูด

         ข. ยกเหตุผลมาหักล้างได้อย่างน่าเชื่อถือ

         ค. ค้นหาข้อมูลมาดี

         ง. พูดด้วยน้ำเสียงชัดเจนคล่องแคล่ว

33. ข้อใดไม่ใช่สมุหนาม

     ก. โขลงช้างเดินหากินตามชายป่า

     ข. ช้างลงอาบน้ำกันเป็นโขลง 

     ค. ปางช้างนี้เลี้ยงช้างไว้หลายโขลง

     ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

34. ข้อใดมีกริยานุเคราะห์

     ก. พี่กินข้าวเสียหน่อยนะ

     ข. พ่อออกกำลังกายทุกเช้า

     ค. พ่อช่วยลูกแมวข้างถนนไม่ให้ถูกรถทับ

     ง. น้อง น่าจะลงไปช่วยแม่ทำกับข้าวหน่อยนะ

35. ข้อใดไม่มีคำที่มีความหมายโดยนัย

     ก. พระทำวัตรเช้าและเย็นเป็นกิจวัตร

     ข. นักเรียนถูกครูเทศน์เสียหลายกัณฑ์

     ค. ดาราคนนี้เคยเป็นดาวมหาวิทยาลัย 

     ง. ถึงจะยากเย็นเพียงไร ผมก็จะพยายามไปให้ถึงดวงดาวให้ได้

36. “จะเข้าเรียนที่นี่ได้ ต้องจ่าย ค่าน้ำร้อนน้ำชา มากมาย”

     คำที่พิมพ์ตัวหนาไม่ได้มีความหมายตรงกับข้อใด

     ก. จ่ายเงินใต้โต๊ะ

     ข. จ่ายเงินค่าแป๊ะเจี๊ยะ

     ค. จ่ายเงินค่าเครื่องดื่ม

     ง. จ่ายค่าอำนวยความสะดวก

37. ถ้าเรียงลำดับตามพจนานุกรมคำใดอยู่ท้ายสุด

     ก. โกง

     ข. เก้ง

     ค. กรุบ

     ง. กรอบ

38. ใครเป็นผู้มีความฉลาดหลักแหลมที่สุดในเรื่องนี้ เพราะอะไร

    ก. นายชม เพราะหลอกพ่อของตนได้สำเร็จ

    ข. นายวัด เพราะเป็นได้รับการยกย่องว่าเป็นหมอผีที่เก่งที่สุด

    ค. ปริก เพราะแต่งตัวเป็นผีตักน้ำ จนชาวบ้านหลงเชื่อไปตาม ๆ กัน

    ง. นายทองอิน เพราะช่างสังเกตสิ่ผิดปกติและคิดหาเหตุผลมาเชื่อมโยงกัน   

      

39. ข้อใดเป็นคำประสม

    ก. ศึกษา              

     ข. สั่งเสีย

     ค. สั่งสอน

     ง. ว่ากล่าว

40. ข้อใดไม่ใช่โครงเรื่องของการเขียนเรียงความเรื่อง “สัตว์เลี้ยงของฉัน”  

   ก. การดำรงชีวิตในป่า

   ข. อาหารที่เหมาะกับสายพันธุ์

   ค. การดูแลรักษาความสะอาด

   ง. ลักษณะนิสัยของสายพันธุ์

เฉลยข้อสอบ

ข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบ
1ค.2ก.3ค.4ข.5ง.
6ก.7ข.8ข.9ก.10ค.
11ง.12ข.13ค.14ข.15ค.
16ค.17ค.18ง.19ค.20ง.
21ก.22ง.23ง.24ง.25ข.
26ง.27ก.28ง.29ค.30ง.
31ข.32ข.33ค.34ง.35ก.
36ค.37ก.38ง.39ข.40ก.

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง