ข้อสอบกลางภาค ภาษาอังกฤษ ป.6

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ข้อสอบกลางภาค ภาษาอังกฤษ ป.6 จำนวน 40 ข้อ พร้อมเฉลย

1. คำใดออกเสียงสระแตกต่างไปจากกลุ่ม

     a. out

     b. group

     c. count

     d. blouse

2.คำใดออกเสียงพยัญชนะท้ายแตกต่างไปจากกลุ่ม

     a. tent

     b. sent

     c. lend

     d. went

3.คำใดออกเสียงสระแตกต่างไปจากกลุ่ม

   a. late

    b. rain

   c. train

   d. again

4. คำใดมีความหมายตรงกับภาพ

     a. Careful.

     b. Be careful

     c. Please careful.

     d. Don’t be careful

5. คำใดมีความหมายตรงกับภาพ

    a.  plane

    b.  train

    c.  skytrain

   d.  subway

6.   ___________is my favorite food.

     a. Chicken

     b. An elephant

    c. A wardrobe

    d. A blue dress

7. ___________ is for taking photos.

     a. A radio

     b. A record

     c. A camera

     d. A computer

8. Oranges, apples, pineapples are___________.

     a. food

     b. fruits

     c. clothes

     d. vegetables

9. คำใดมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า afraid

     a. sad

     b. tired

     c. sorry

     d. scared

10. คำใดตรงข้ามกับคำว่า bored

     a. excited

     b. pleased

     c. surprised

     d. interested

11. What is furniture?

     a. sofa

     b. paper

     c. necklace

     d. computer

12. Which one is a tool?

     a. pot

     b. spoon

     c. hammer

     d. pencil case

13. What is the day before Friday?

     a. Sunday

     b. Saturday

     c. Thursday

     d. Wednesday

14. We are very happy today. We___________and  laugh.

     a. cry

     b. sleep

     c. smile

     d. bother

15. A: I failed my English test.                        

      B: Oh, ___________.

     a. Thank you

     b. That’s good

     c. Congratulations

     d. I am sorry to hear that

16.  A:Give me the book,please?

     B:  ___________.

     a. It’s me

     b. Here it is

     c. You are here

     d. Here you are

17. A: Nice to meet you.

     B: ___________ .

    a. Goodbye

    b. I’m OK.

    c. See you soon

    d. Nice to meet you ,too

18. A: Sorry.  I’m late.

     B : ___________ .

   a. Sure

   b.  All  right

   c. Of course

   d. That’s  OK

19. A:How much is it?

    B: It’s   ___________ .

   a. delicious

   b. very cheap

   c. not expensive

   d. 25 baht,please.

20.  A: 086 752 4278.

    B:  Hello. Can I Speak to Ann,please?

    A: ___________                    

    B:  Thanks.

   a.  Pardon?

   b.  I’m sorry.

   c.  Please speak up.

   d.  Wait a moment,please.

21. Sam is my ___________ friend.

    a. best

    b. well

    c. most

     d. better than

22. Why didn’t your brother come to school yesterday?

    a. No, he didn’t.

    b. Yes, he was sick.

    c. Because I was sick.

    d. Because he was sick.

23. I ___________Wipawee a letter yesterday afternoon.

    a. sent

    b. will send

    c. am sending

    d. am going to send

24. What ___________ his mother___________ last night?

    a. did, do

    b. did, did

    c. does, do

    d. did, does

25. A: The carpenters___________the chairs yesterday.

   B: Err…They made them 3 days ago.

    a. don’t make

    b. didn’t make

    c. wasn’t make

    d. doesn’t make

26. A:  ___________ ?

     B: She watched movie.

    a. What did it do yesterday

    b. What did he do yesterday

    c. What did she do yesterday

    d. What did they do yesterday

27. In summer it  ___________  hot, but in winter it ___________cold.

    a. is, is

     b. is, are

     c. are, is

     d. are, are

28. Students often___________ mistakes on tense usage when they do this exercise.

      a. make

      b. makes

      c. is making

      d. are making

29. The last train this ___________ station at 6:30 a.m.

    a. leave

    b. leaves

    c. will leave

     d. is leaving

30. I always ___________ lottery tickets but I never ___________ anything.

     a. buy, win

     b. buys, wins

     c. buy, wins

     d. buys, win

31. When it___________, people usually ___________  indoors.

    a. rain, stay

    b. rains, stay

    c. rain, stays

   d. rains, stays

32. ___________ recognize that man? I think I have

    seen him before,  but I ___________ his name.

    a. You do, don’t remember

    b. Do you, don’t remember

    c. You are, ’m not remembering

    d. Are you, ’m not remembering

33. He is ___________his friends.

   a. worse

   b. the worst

   c. as bad as

   d. as worse than

34. This book is ___________ my book.

   a. as new

   b. the newest

   c. newer than

   d. than news

35. I am ___________ man in the world.

   a. happy than

   b.  more happier

   c. the happiest

   d. the most happy

ข้อ 36–40 อ่านจดหมายแล้วตอบคำถาม

Dear June,

How are you? Now, it is very cool here in London. Yesterday, I didn’t go to school. I had a fever and I slept all day. I want to see the doctor today. Next week we will have a fair at school and I don’t want to miss it. If you have time, please come.

                                                  Love,

                                                    Nina

36. This letter is from___________ .

      a. June

      b. Nina

     c. doctor

    d. school

37. The weather is ___________ .

     a. hot 

    b. fine

    c. cool

    d. cold

38. Why didn’t Nina go to school?

     a. She had a cold.

     b. She had a fever.

    c. It was a holiday.

   d. She had a toothache.

39. Nina  ___________all day yesterday.

   a. slept

   b. learned

   c. see the doctor

   d. did her homework

40. Nina asked June to___________next week.

   a. write her

   b. come to fair

   c. see the doctor   

   d. go to her school 

เฉลยข้อสอบ

ข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบ
1b.2c.3a.4b.5c.
6a.7c.8b.9d.10a.
11a.12c.13c.14c.15d.
16d.17d.18d.19d.20d.
21a.22d.23a.24a.25b.
26c.27a.28a.29b.30a.
31b.32b.33b.34c.35c.
36b.37c.38b.39a.40d.

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง