ข้อสอบสังคมศึกษา ป.3 (กลางภาค)

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ข้อสอบกลางภาค สังคมศึกษา ป.3 จำนวน 40 ข้อ พร้อมเฉลย

1.     ชาวพุทธได้สร้างสิ่งใดเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้า

      ก. วัด

      ข.โบราณวัตถุ

      ค. พระพุทธรูป

      ง. โบราณสถาน

2.   พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกแก่ใคร

      ก.  ปัญจวัคคีย์

      ข.  อาฬารดาบส

      ค. อุททกดาบส

      ง. พระเจ้าพิมพิสาร

3.   ธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มีชื่อว่าอะไร

      ก. อริยสัจ 4

      ข. อิทธิบาท 4  

      ค. สังคหวัตถุ 4

      ง. พรหมวิหาร 4

4.  อารามทูสกชาดกกล่าวถึงความไม่ฉลาดของใคร

    ก.  ลิง       

    ข.  สิงโต    

    ค. จระเข้

    ง. พญานาค

5.  นายกองเกวียนในเรื่องมหาวณิชชาดกได้รับการช่วยเหลือและได้ทรัพย์สมบัติเพราะมีคุณธรรมข้อใด

    ก.  ความอดทน

    ข. ความกตัญญู

    ค. ความรับผิดชอบ

    ง. ความมีระเบียบวินัย

6.  ชาวพุทธกราบไหว้พระพุทธรูปเพื่ออะไร

   ก.  เพื่อจะได้เป็นคนดี

   ข.  เพื่อให้พระช่วยคุ้มครอง

   ค. เพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้า

   ง. เพื่อให้คนที่เห็นยกย่องนับถือ

7.  จวบชอบพูดโกหก แสดงว่าจวบปฏิบัติตนผิดศีลข้อใด

   ก.  ข้อ 1     

   ข.  ข้อ 2    

   ค. ข้อ 4

   ง. ข้อ 5

8.  การทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นคือการปฏิบัติตนตามหลักอัตถะ 3 ในข้อใด

    ก. ปรัตถะ

    ข.  อัตตัตถะ

    ค. อุภยัตถะ

    ง. ถูกทุกข้อ

9. อั้มมีจิตใจคับแคบและเห็นแก่ตัว แสดงว่าอั้มขาดฆราวาสธรรมข้อใด

   ก. ทมะ      

   ข.  ขันติ       

   ค. สัจจะ

   ง. จาคะ

10.  เมื่อทำสิ่งที่ไม่ดีต่อเพื่อน เราควรแก้ไขอย่างไร

      ก. บอกว่าคนอื่นบอกให้ทำ

      ข.  ทำเฉย ๆ เพื่อให้เพื่อลืม

      ค. หาเหตุผลเพื่อมาแก้ตัวกับเพื่อ

     ง. ขอโทษเพื่อนและตั้งใจว่าจะไม่ทำอีก

11. บุคคลที่เราควรแสดงความกตัญญูกตเวทีเป็นอันดับแรกคือใคร

   ก. พ่อแม่

   ข.  พระสงฆ์

   ค. ครูอาจารย์

   ง. ญาติผู้ใหญ่

12. ถ้าต้องการมีสติ–สัมปชัญญะจะต้องรักษาศีลข้อใด

   ก. ข้อ 2

   ข. ข้อ 3

   ค. ข้อ 4

    ง.  ข้อ  5

13. ถ้าต้องการหลักฐานอ้างอิงเพื่อยืนยันหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ควรค้นคว้าจากหนังสือใด

    ก. อริยสงฆ์

    ข. พุทธประวัติ

    ค. บทสวดมนต์

    ง.  พระไตรปิฎก

14. พุทธศาสนสุภาษิตว่า ททมาโนปิโย โหติ มีความหมายตรงกับข้อใด

     ก. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก

     ข. ผู้ให้มักให้ของที่รัก

      ค. ผู้ให้มักได้ของอันเป็นที่รัก

      ง. ผู้ให้ย่อมให้ด้วยความเต็มใจ

15. ใครปฏิบัติตนตามพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า โมกโข กลฺยาณิยา สาธุ

   ก. มิวพูดจาไพเราะ

   ข. แตงคิดจะทำความดี

   ค. ส้มแตงกายเหมาะสม

   ง. แป้นมีความรับผิดชอบ

16. ข้อใดคือคัมภีร์สำคัญของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู

   ก. ไบเบิล

   ข. พระเวท

   ค. อัลกุรอาน

   ง. พระไตรปิฎก

17.  เหตุการณ์ใดแสดงถึงความกล้าหาญ  ของสามเณรสังกิจจะ

       ก. ไปอยู่ป่าเพื่อปฏิบัติธรรม

       ข.  ขออาสาไปกับโจร 500 คน

       ค.  เดินทางไปอยู่ป่ากับพระภิกษุ 30 รูป

       ง.  ถูกทุกข้อ

18.   การที่สามเณรสังกิจจะทำให้โจร 500 คน บวชในพระพุทธศาสนาได้ แสดงให้เห็นถึงคุณธรรมข้อใด

        ก. กตัญญู

        ข. เสียสละ

        ค. กล้าหาญ

        ง. รับผิดชอบ

19.   ข้อใดไม่ใช่ผลดีของการนำคุณธรรมเรื่อง ความใฝ่เรียนใฝ่รู้มาปฏิบัติ

        ก. มีเพื่อนมากขึ้น

        ข. มีความรู้มากขึ้น

        ค. เป็นที่รักของพ่อแม่

        ง. ทันคนและทันเหตุการณ์

20.   คุณธรรมข้อใดที่เราจะได้รับจากการศึกษาพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมากที่สุด

        ก. ความกล้าหาญ

        ข. ความประหยัด

        ค. ความกตัญญูกตเวที

        ง. ความอ่อนน้อมถ่อมตน

21.   ข้อใดเป็นหน้าที่ของชาวพุทธ

        ก. ฉลองวันขึ้นปีใหม่

        ข. ทำบุญสะเดาะเคราะห์

        ค. เวียนเทียนในวันวิสาขบูชา

        ง. เล่นสาดน้ำในวัน สงกรานต์

22.    ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นขั้นตอนของพิธีอะไร

         1. บูชาพระรัตนตรัย

         2. อาราธนาศีลและสมาทานศีล

         3. กล่าวคำปฏิญาณตน

         4.  ฟังโอวาทจากพระอาจารย์

         5.  กรวดน้ำและรับพร

        ก. พิธีอาราธนาศีล

        ข. พิธีถวายสังฆทาน

        ค. พิธีบูชาพระรัตนตรัย

        ง. พิธีแสดงตนเป็นพุทธ มามกะ

23.  ผู้ที่สามารถแสดงตนเป็นพุทธมามกะได้ต้องมีอายุเท่าไร

        ก. 5 ปีขึ้นไป

        ข. 7 ปีขึ้นไป

        ค. 10 ปีขึ้นไป

        ง. 15 ปีขึ้นไป

24.  การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ใช้  กราบใคร

       ก. พ่อแม่

       ข. พระสงฆ์

       ค. ครูอาจารย์

       ง. ญาติผู้ใหญ่

25.  การลุกขึ้นยืนรับพระสงฆ์” ใช้ในกรณีใด

        ก. เข้าไปหาพระสงฆ์

        ข. พระสงฆ์เดินเข้ามาในงานพิธี

        ค. พระสงฆ์กำลังแสดงธรรมอยู่

        ง. ขออนุญาตพระสงฆ์นั่งเก้าอี้

26.  ข้อใดไม่ใชหลักการประเคนของถวายพระสงฆ์

        ก. ยกสิ่งของให้สูงจากพื้น

        ข. ประเคนแล้วอย่าจับต้องอีก

        ค. จัดของใส่ถาดประเคนรวม ๆ กันไป

        ง. ควรนั่งห่างจากพระสงฆ์ประมาณ 1 ศอก

27.   ใครปฏิบัติเหมาะสมเมื่ออยู่ในวัด

        ก. ดำกางร่มเดินเข้าไปในวิหาร

        ข. แดงสวมหมวกเข้าไปในโบสถ์

        ค. เขียวนำเพื่อน ๆ วิ่งเล่นรอบศาลาการเปรียญ

        ง. ขาวทานขนมเสร็จแล้วทิ้งเปลือกขนมลงในถังขยะ

28.   ศีลข้อ 4 ห้ามเราทำอะไร

        ก. ฆ่าสัตว์

        ข. ลักขโมย

        ค. พูดโกหก

        ง. ดื่มสุราและของมึนเมา

29.  การจุดเทียนบนโต๊ะหมู่บูชาสอนให้เราระลึกถึงอะไร

        ก. พระธรรม

        ข. พระสงฆ์

        ค. พระพุทธเจ้า

        ง. พระรัตนตรัย

30.  หลังจากสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วเราควรแผ่เมตตา คำแผ่เมตตาขึ้นต้นว่าอย่างไร

        ก. นะโม ตัสสะ

        ข. สัพเพ สัตตา

        ค. มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง

        ง. อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ

31.  ถ้าเราไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสืออาจเกิดผลตามข้อใด

       ก. อ่านได้ช้า

       ข. อ่านเข้าใจ

       ค. อ่านไม่รู้เรื่อง

       ง. อ่านแต่เรื่องดี ๆ

32.  ข้อใดเป็นวัฒนธรรมในครอบครัว

       ก. การกราบน้อง

       ข. การไหว้พ่อแม่

       ค. การยืนตรงเคารพธงชาติ

       ง. การคำนับพระบรมฉายาลักษณ์

33.   กิจกรรมใดควรปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมของครอบครัว

       ก. ตำหนิกัน

       ข. ทะเลาะกัน

       ค. ซูบซิบนินทาเพื่อนบ้าน

       ง. รับประทานอาหารร่วมกัน

34.   ปัจจุบันคนไทยนิยมใช้อะไรรับประทานอาหาร

       ก. มือ

       ข. ตะเกียบ

       ค. มีดและส้อม

       ง. ช้อนและส้อม

35.   เราควรใช้ภาษาถิ่นเมื่อใด

       ก. ติดต่อราชการ

       ข. พูดกับเพื่อนบ้าน

       ค. เขียนจดหมายโต้ตอบเพื่อน

       ง. พูดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

36.   เพราะอะไรบางคนจึงมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่แตกต่างจากเรา

       ก. อยู่ต่างท้องถิ่นกัน

       ข. นับถือศาสนาต่างกัน

       ค. มาจากครอบครัวที่ต่างกัน

       ง. ถูกทุกข้อ

37.   รัชกาลที่ 7 ทรงมีความเกี่ยวข้องกับวันใดมากที่สุด

       ก. วันจักรี

       ข. วันปิยมหาราช

       ค. วันพ่อแห่งชาติ

       ง. วันรัฐธรรมนูญ

38.   วันใดที่พระพุทธศาสนามีองค์ประกอบครบทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์เป็นครั้งแรก

       ก. วันมาฆบูชา

       ข. วันวิสาขบูชา

       ค. วันเข้าพรรษา

       ง. วันอาสาฬหบูชา

39.   วันใดเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามหลักสากล

       ก. วันที่ 1 มกราคม

       ข. วันที่ 13 เมษายน

       ค. วันที่ 1 พฤษภาคม

       ง. วันที่ 31 ธันวาคม

40.   ผู้ที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นน่าจะเป็นคนอย่างไร

       ก. มีฐานะดี

       ข. มีชื่อเสียง

       ค. เห็นแก่ตัว

       ง. เห็นแก่ส่วนรวม

เฉลยข้อสอบ

ข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบ
1ค.2ก.3ก.4ก.5ข.
6ค.7ค.8ก.9ง.10ง.
11ก.12ง.13ง.14ก.15ก.
16ข.17ข.18ง.19ก.20ก.
21ค.22ง.23ข.24ข.25ข.
26ค.27ง.28ค.29ก.30ข.
31ค.32ข.33ง.34ง.35ข.
36ง.37ง.38ง.39ก.40ง.

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง