ข้อสอบภาษาไทย ป.3 (ปลายภาค)

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ข้อสอบปลายภาควิชาภาษาไทย ชั้น ป.3 จำนวน 40 ข้อ พร้อมเฉลย

1.ข้อใดมีมาตราตัวสะกดแม่กดมากที่สุด

    ก. กองกรวดวางเรียงราย

    ข. บนภูซางมีต้นยางสูงใหญ่

    ค. กิ๊กกับกุ๊กไปตกปลาที่แม่น้ำกก

    ง. เกดแบกกระจาดไปตลาดซื้อผักกาด

2. ข้อใดอ่านออกเสียงมาตราตัวสะกดในแม่ ก กา มากที่สุด

    ก. ปูแสมไต่ต้นโกงกาง

    ข. ดูให้แน่ว่าเสียงนกมาแต่ไหน

    ค. ปลาดำผุดดำว่ายในลำคลอง

    ง. ลิงกระโดดหย็องแหย็งเข้าป่าไป

3. ข้อกล่าวเกี่ยวกับวรรณยุกต์ไทยได้ถูกต้อง

    ก. วรรณยุกต์ในการแต่งกลอน

    ข. วรรณยุกต์ไทยมี ๔ รูป ๕ เสียง

    ค. รูปวรรณยุกต์จะวางไว้ใต้ตัวพยัญชนะ

    ง. คำไทยทุกคำออกเสียงตรงตามวรรณยุกต์

4. ข้อใดอ่านถูกต้อง

    ก. เสด็จ อ่านว่า สะ-เด็ด

    ข. สำเร็จ อ่านว่า สำ-เร็ด

    ค. เคล็ดลับ อ่านว่า คะ-เล็ด-ลับ

    ง. เอร็ดอร่อย อ่านว่า อะ-เร็ด-อะ-ร่อย

5. ข้อใดอ่านออกเสียงมาตราตัวสะกดเดียวกัน

     ก. สวด  เสด็จ

    ข. เฉลี่ย ละเอียด

    ค. สงบ  เสงี่ยม

    ง. ธูป  เทศน์

6. ประโยคใดไม่มีคำที่ออกเสียงอย่าง    อักษรนำ

    ก. พรไปซื้อพริกตอนพลบค่ำ

    ข. หมาหมอบข้างหมอรอทำหมัน

    ค. หนูนอนเหน็บหนาวริมหนองน้ำใส

    ง. ตาตลับเป็นคนติดตลกชอบเดินตลาด

7. “ตาซื้อเรือยาวลำใหม่ดูใหญ่กว่าเก่า” ข้อความนี้นี้มีคำวิเศษณ์กี่คำ  

     ก.  2  คำ

     ข.  3  คำ

     ค.  4  คำ       

     ง.  5  คำ

8. ข้อใดเขียนถูกต้อง

    ก. อ่อนเยา

    ข. อ่อนเยาร์

    ค. อ่อนเยาว์

    ง. อ่อนเยาน์

9. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของอักษรย่อ

      ก.  เขียนคำได้สั้นลง

      ข. เขียนได้เร็วมากขึ้น

      ค. เขียนได้สวยมากขึ้น

      ง. เขียนได้ในเวลาที่จำกัด

10. ข้อใดอ่านอักษรย่อไม่ถูกต้อง

      ก. รร.    = โรงเรียน

      ข. ร.ต.  = ร้อยตรี

      ค. อ.     = นายอำเภอ

      ง. ป.    = ประถมศึกษา

11.“แม่ทำสเต็กทูน่าให้ลูกกิน” ข้อความนี้มีคำภาษาต่างประเทศกี่คำ

      ก.  2 คำ

      ข.   3 คำ

      ค.   4 คำ

      ง.   5  คำ

12. ข้อใดไม่มีคำทับศัพท์ในประโยค

       ก. พ่อส่งอีเมล์ติดต่อธุรกิจ

       ข. ตาขึ้นลิฟต์แทนการเดินขึ้นตึกสูง

       ค. พี่ใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นหาข้อมูล

      ง. น้าขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้ออาหารหน้าปากซอย

13. ข้อใดเป็นการเลือกอ่านหนังสือที่มีประโยชน์ไม่ถูกต้อง

      ก. เลือกอ่านแต่เล่มบาง ๆ

      ข. เลือกเรื่องที่ตนเองสนใจ

      ค. เลือกเล่มที่ผู้แต่งมีชื่อเสียง

      ง. เลือกเล่มที่คุณครูแนะนำให้อ่าน

14. “คนดีมีสัจจะ” ข้อความนี้มีคำเป็นและคำตายอย่างละกี่คำ

      ก. คำเป็น 1 คำ คำตาย 4 คำ

      ข. คำเป็น 4 คำ คำตาย 1 คำ

      ค. คำเป็น 2 คำ คำตาย 3 คำ

      ง. คำเป็น 3 คำ คำตาย 2 คำ

15. ข้อใดกล่าวถึงคำตายไม่ถูกต้อง

      ก. ประสมด้วยสระเสียงสั้น

      ข. ประสมด้วยสระเสียงยาว

      ค. มีสะกดในมาตราแม่ก กา

      ง. มีตัวสะกดในมาตราแม่กก กด กบ

16. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับพจนานุกรมถูกต้อง

      ก. ใช้เป็นหนังสืออ้างอิงการพูด

      ข. เป็นหนังสือรวบรวมคาถาบาลี

      ค. เป็นหนังสืออ้างอิงการอ่านและการเขียน

      ง.  เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นเพื่อใช้เป็นแบบเรียนสำหรับคนต่างชาติ

17. ข้อใดเรียงลำดับคำตามพจนานุกรมถูกต้อง

      ก. ถุง ถัง ถู

      ข. ทุบ เท ทิ้ง

      ค. ซ้อน ซ่อม ซัก

      ง. ปิด เปิด ปลอก

 18. การเรียงลำดับเรื่องราวมีข้อดีอย่างไร

        ก. เนื้อเรื่องไม่สับสน

        ข. เรื่องน่าอ่านเข้าใจง่าย

        ค. เรื่องมีความชัดเจน

        ง. ถูกทุกข้อ  

19. ข้อไม่ใช่วิธีการเขียนเล่าเรื่อง

      ก. เรียบเรียงความคิดก่อนเขียน

      ข. เขียนให้มีความตลกขบขัน

     ค. เชื่อมโยงเนื้อหาให้ต่อเนื่องกัน

     ง. ตั้งชื่อเรื่องให้สัมพันธ์กับเนื้อหา

20. ข้อใดไม่ใช่คำขวัญที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

      ก. ไร้ป่าไร้ฝน ไร้คนไร้ชีวิต

      ข. ทิ้งขยะถูกที่ สะอาดดีทั่วทั้งเมือง

       ค. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้ สร้างนิสัยการประหยัด

        ง. ชาติไทยจะรุ่งเรือง พลเมืองต้องมีวินัย

21. การฟังการดูให้ได้ประโยชน์จะต้องทำอย่างไร

      ก. ตั้งใจฟัง

      ข. จดบันทึกสาระสำคัญ

      ค. นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้

      ง.  ถูกทุกข้อ

22. ข้อใดเป็นมารยาทในการพูด

      ก. ออกเสียงตามสะดวก

      ข. พูดคุยด้วยเสียงที่ดังมาก

      ค. พูดจาก้าวร้าวหยาบคาบ

      ง. ใช้ถ้อยคำสุภาพเหมาะสมกับผู้ฟัง

23. ข้อใดเป็นมารยาทที่สำคัญที่สุดของการพูด

      ก. ไม่พูดโกหกเสแสร้ง

       ข. ไม่ทักทายด้วยคำหยาบ

      ค. ไม่แสดงความสนิทสนมจนเกินไป

      ง. ไม่ทักทายด้วยคำหรือพูดเรื่องสะเทือนใจผู้ฟัง

24. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการพูดแสดงความคิดเห็น

      ก. โต้เถียงเพื่อเอาชนะ

      ข. ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์

      ค. มีข้อมูลความรู้ในเรื่องที่พูด

      ง. ใช้ถ้อยคำและน้ำเสียงที่สุภาพ

25. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเล่าเรื่อง

      ก. เขียนเรื่องไปตามที่ใจคิด

      ข. เขียนเรื่องเกี่ยวกับตัวบุคคล

      ค. เขียนเรื่องราวต่าง ๆ ตามที่พบเห็น

      ง. เขียนเรื่องไปตามคำบอกของผู้ใหญ่

26. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะของคำคล้องจอง

      ก. คำที่มีเสียงสระต่างกัน และมีตัว  สะกดต่างกัน

      ข. คำที่มีเสียงสระต่างกัน แต่มีตัวสะกดเหมือนกัน

      ค. คำที่มีเสียงสระเหมือนกัน แต่มีตัวสะกดต่างกัน

      ง. คำที่มีเสียงสระเหมือนกัน และมีตัวสะกดเหมือนกัน

27. ข้อใดเป็นคำคล้องจองของคำว่า “ช่วยเหลือ”

      ก. ดูแล

      ข. เกื้อกูล

      ค. ยามยาก

      ง. ผองเพื่อน

 28. แผนภูมิและแผนผังมีประโยชน์ในเรื่องใด

      ก. ประหยัดเวลา

      ข. ดึงดูดความสนใจ

      ค. เข้าเรื่องได้รวดเร็ว

      ง. ถูกทุกข้อ

29. ถ้านักเรียนต้องการแสดงที่ตั้งของอาคารต่าง ๆ ในโรงเรียนควรเลือกข้อใด

      ก. แผนที่

      ข. แผนผัง

      ค. แผนภาพความคิด

      ง. แผนภูมิกราฟแท่ง

30. สำนวนและคำขวัญมีลักษณะเหมือนกันในเรื่องใด

       ก. ใช้สอนให้ประพฤติดี

      ข. ใช้ประกอบการสนทนา

      ค. ให้ข้อคิดหรือคติเตือนใจ

      ง. ใช้เปรียบเทียบเรื่องต่าง ๆ

31. คำขวัญในข้อใดที่นักเรียนควรยึดถือปฏิบัติมากที่สุด

      ก. เมาแล้วขับ อาจดับชีวิต

      ข. ตั้งใจ  พากเพียร เรียนวิชา

      ค. รักประชาธิปไตย ร่วมใจออกไปใช้สิทธิ์

      ง. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ไม่เผาผลาญพลังงานชาติ

32. ระโยชน์ของการเขียนบันทึกเหตุการณ์ประจำวันคือข้อใด

      ก. เพื่อเตือนความทรงจำ

      ข. เพื่อฝึกฝนทักษะการเขียน

      ค. สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ที่พบ

       ง. ถูกทุกข้อ

33. ข้อใดเป็นภาษาถิ่นใต้

      ก. อู้

      ข. เว้า

      ค. พูด

      ง. แหลง

34. “แอ่วกาด” เป็นภาษาถิ่นใด

       ก. ถิ่นใต้

       ข. ถิ่นเหนือ

       ค. ถิ่นกลาง

       ง. ถิ่นอีสาน

35. ข้อใดไม่ใช่เป็นประโยชน์ของการละเล่นประเภทต่าง ๆ

      ก. ฝึกทักษะการอ่าน

      ข. ฝึกทักษะทางภาษา

      ค. ทำให้ร่างกายแข็งแรง

      ง. สร้างความสามัคคีปรองดอง

36. “ย่ำค่ำ” คือเวลาในข้อใด

      ก. 06.00นาฬิกา

      ข. 12.00 นาฬิกา

      ค. 18.00 นาฬิกา

       ง. 24.00 นาฬิกา

37. ข้อใดมีพยัญชนะที่ไม่อ่านออกเสียงเหมือนกับคำว่า “พรหม”

      ก. บาตร

      ข. สารท

      ค. ปฏิบัติ

      ง. กษัตริย์

38. จากข้อ 37 ตัวพยัญชนะที่ไม่อ่านออกเสียงอยู่ในอักษรหมู่ใด

      ก. อักษรสูง

      ข. อักษรต่ำ

      ค. อักษรกลาง

      ง. ถูกทุกข้อ

39. ข้อใดกล่าวถึงการเขียนประกาศทางการถูกต้องที่สุด

      ก. เขียนบอกรายละเอียดให้มากที่สุด

      ข.  การเขียนประกาศนิยมเขียนด้วยภาษาพูด

      ค. ต้องใส่หมายเลขโทรศัพท์เพื่อขอ ทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

      ง. ระบุชื่อและตำแหน่งของผู้ประกาศไว้ที่ท้ายประกาศ

40. สิ่งความสำคัญที่จะต้องระบุไว้ในประกาศให้ชัดเจนคือข้อใด

      ก. ชื่อผู้ประกาศ

      ข. วันเดือนปีที่ออกประกาศ

      ค. ระยะเวลาสิ้นสุดของประกาศ          

      ง. รายละเอียดในการจัดทำประกาศ

เฉลยข้อสอบ

ข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบ
1ค.2ค.3ง.4ง.5ข.
6ง.7ค.8ง.9ข.10ง.
11ก.12ก.13ค.14ค.15ข.
16ง.17ง.18ก.19ง.20ค.
21ก.22ค.23ก.24ง.25ค.
26ก.27ค.28ง.29ง.30ค.
31ง.32ข.33ค.34ข.35ค.
36ก.37ง.38ง.39ค.40ก.

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง