ข้อสอบการงานอาชีพ ป.3 (ปลายภาค)

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ข้อสอบปลายภาค วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป.3 จำนวน 40 ข้อ พร้อมเฉลย

1.“แก้มเลือกใส่เสื้อผ้าที่มีลายดอกเล็ก ๆ เพราะเหมาะสมกับตนเอง” นักเรียนคิดว่าแก้มมีรูปร่างอย่างไร

    ก. เตี้ย

    ข. อ้วน

    ค. ผอม

    ง. สูงใหญ่

2. ข้อใดคือขั้นตอนสุดท้ายของการทำความสะอาดรองเท้าหนัง

    ก. เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำ

   ข. ปัดด้วยแปรงปัดฝุ่น

    ค.  ขัดด้วยน้ำยาขัดรองเท้า

    ง.  วางรองเท้าแล้วผึ่งให้แห้ง

3.  กระเป๋านักเรียนแบบกระเป๋าเป้ควรทำความสะอาดอย่างไร

    ก. ซักด้วยน้ำสะอาด

    ข. ขัดด้วยน้ำยาขัดหนัง

   ค. วางตากกลางแดดจัด

    ง. เช็ดด้วยผ้าขนหนูชุบน้ำ  

4. ควรกวาดพื้นบ้านอย่างไรไม่ให้  ฝุ่นฟุ้งกระจาย

    ก. กวาดตามกระแสลม

    ข. กวาดตามยาวของพื้น

    ค. กวาดตามขวางของพื้น

    ง. กวาดตามแนวทแยงมุม

5. การกวาดเพดานควรจับด้าม ไม้กวาดอย่างไร

    ก. จับด้วยมือขวาข้างเดียว

    ข. จับด้วยมือซ้ายข้างเดียว

    ค. จับด้วยมือขวาและมือซ้าย

    ง. จับตามความถนัดของตนเอง

6. ในการถูบ้านด้วยไม้ถูพื้นข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้อง

    ก. จับไม้ถูพื้นด้วยมือซ้าย

    ข. ถูบ้านตามความยาวของพื้น

    ค. ถูพื้นด้านในออกมาด้านนอก

    ง. จับไม้ถูพื้นตรงส่วนที่เป็นด้าม

7. ถ้าประตูห้องเรียนมีฝุ่นเกาะควรทำความสะอาดอย่างไรเป็นขั้นตอนแรก

    ก. เช็ดถูด้วยผ้าแห้ง

    ข. ปัดด้วยไม้กวาดขนไก่

    ค. ปัดด้วยไม้กวาดดอกหญ้า

    ง. เช็ดถูด้วยผ้าชุบน้ำบิดหมาด

8. เราควรจัดเรียงหนังสือเรียนในกระเป๋านักเรียนอย่างไร

    ก. เรียงตามสี

    ข. เรียงตามขนาด

    ค. เรียงตามความสูง

    ง.  เรียงตามความชอบ

9. เครื่องมือใดใช้ขุดหลุมขนาดใหญ่หรือย่อยดิน

    ก. จอบ

    ข. เสียม

    ค. ช้อนปลูก

    ง. ส้อมพรวน        

10. กรรไกรตัดกิ่งมีหน้าที่ใช้ทำอะไร

      ก. ตัดภาชนะปลูกพืช

     ข. ตัดกิ่งพืชขนาดเล็ก

      ค. ตัดรากพืชสีน้ำตาล

      ง. ตัดต้นไม้และดอกไม้

11. ในการเตรียมดินปลูกผักสวนครัว ถ้าต้องการให้ดินร่วนซุยควรทำอย่างไร

      ก. ใส่ปุ๋ยคอก

     ข. รดน้ำให้ชุ่ม

      ค.  ถอนวัชพืชทิ้ง

      ง. ตากดินให้ถูกแสงแดด

12. วิธีการใดช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ผักสวนครัวที่ปลูก

      ก. การรดน้ำ

     ข. การใส่ปุ๋ย

      ค. การพรวนดิน

      ง. การกำจัดวัชพืช

13. ข้อใดไม่ใช่วิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืช

      ก. การถอนวัชพืชทิ้ง

     ข. การปรับปรุงพันธุ์พืช

      ค. การจับแมลงไปทำลาย

      ง. การปลูกพืชหมุนเวียน

14. เพราะเหตุใดจึงต้องนำเมล็ดพริกขี้หนูมาแช่น้ำก่อนนำไปปลูก

       ก. เพื่อให้เมล็ดสะอาด

      ข. เพื่อให้เมล็ดมีสีเขียว

       ค. เพื่อให้เมล็ดงอกเร็วขึ้น

      ง. เพื่อให้เมล็ดมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น

15. “โป้งพบว่าต้นโหระพาแตกกิ่งไม่มากจึงเด็ดดอกทิ้ง” ตรงกับกระบวนการทำงานขั้นตอนใด

      ก. การวางแผน

    ข. การปฏิบัติงาน

     ค. การปรับปรุงแก้ไข

    ง. การตรวจสอบผลงาน    

16. เครื่องมือชนิดใดมีลักษณะการใช้งานเหมือนกันทั้งหมด

      ก. กาว มีด ปากกา

     ข. ดินสอ ยางลบ เลื่อย

      ค. กรรไกร มีด คัตเตอร์

      ง. สีเมจิก แลกเกอร์ กาว

17. ก่อนทำงานประดิษฐ์ควรทำสิ่งใดเป็นลำดับแรก

       ก. แต่งกายให้รัดกุม

      ข. เลือกสถานที่ปฏิบัติงาน

       ค. ตรวจสอบสภาพเครื่องมือ

       ง. จัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน

18. “แกะขาข้างที่ยาวไม่เท่ากับข้างอื่น ๆ ออก แล้วนำไปตัดให้มีความยาวเท่ากับขาข้างอื่น ๆ” ตรงกับกระบวนการทำงานขั้นตอนใด

      ก. การปฏิบัติ

     ข. การออกแบบ

      ค. การปรับปรุงแก้ไข

     ง. การตรวจสอบผลการปฏิบัติ

19. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการติดตัวหุ่นกับถุงกระดาษ

      ก. ติดกาวด้านหลังหุ่นกับก้นถุง

     ข. ติดกาวด้านหน้าหุ่นกับก้นถุง

      ค. ติดกาวด้านหน้าหุ่นกับปากถุง

     ง.  ติดกาวด้านหลังหุ่นกับปากถุง

20. วัสดุชนิดใดใช้สำหรับตกแต่งกรอบรูป จากไม้ไอศกรีม

     ก. กิ่งไม้

    ข. ขนนก 

     ค. ก้อนหิน

    ง. เมล็ดพืช

21. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเย็บกระดุมเสื้อ

      ก. ร้อยด้าย 3 เส้น

    ข.  ผูกเงื่อนด้านหลังกระดุมเมื่อเย็บเสร็จ

     ค.  แทงเข็มขึ้นลงจนด้ายเต็มทุกรูกระดุม

    ง. เย็บกระดุมตรงตำแหน่งใหม่ที่ไม่ใช่รอยเดิม

22. เทคโนโลยีเกิดจากสิ่งใด

      ก. ความทันสมัย

     ข. ความสวยงาม

      ค. ความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

      ง. ความต้องการแก้ปัญหาของมนุษย์

23. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเทคโนโลยี

       ก. ช่วยเพิ่มผลผลิต

      ข. ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต

       ค. ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย

       ง. ช่วยเพิ่มทรัพยากรธรรมชาติ

24. ข้อใดจัดเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่เพิ่มความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต

      ก. โทรทัศน์

     ข. เครื่องซักผ้า

      ค. ยารักษาโรค

      ง. กล้องส่องทางไกล

25. การใช้เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมจัดเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีข้อใด

     ก. เพิ่มผลผลิต

    ข. เพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์

     ค. เพิ่มความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต

    ง. ช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ

26. “การนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น” จัดเป็นขั้นตอนใดของกระบวนการเทคโนโลยี

      ก. ประเมินผล

     ข. ปรับปรุงหรือพัฒนา

      ค. เลือกวิธีการแก้ปัญหา

      ง. ปัญหาหรือความต้องการ          

 

27. “การสร้างทางเลือกหลาย ๆ ทางเลือก” ตรงกับขั้นตอนใดของกระบวนการเทคโนโลยี

      ก. ออกแบบและปฏิบัติ

     ข. เลือกวิธีการแก้ปัญหา

      ค. แสวงหาวิธีการแก้ปัญหา

      ง. ปัญหาหรือความต้องการ

28. “ร่างแบบบนกระดาษกล่อง” ตรงกับขั้นตอนใดของกระบวนการเทคโนโลยี

      ก. ประเมินผล

      ข. ออกแบบและปฏิบัติ

      ค. ปรับปรุงและพัฒนา

      ง. ปัญหาหรือความต้องการ

29. ข้อใดไม่จัดเป็นส่วนปะกอบของการออกแบบ

      ก. พื้นผิว

     ข. ทิศทาง

      ค. แสงและเงา

      ง. รูปแบบและเทคนิค

30. ในการร่างแบบเราใช้แสงและเงาเพื่อวัตถุประสงค์ใด

      ก.  เพื่อจัดภาพให้อยู่กึ่งกลาง

     ข. เพื่อให้เห็นว่าจะใช้วัสดุชนิดใด

      ค. เพื่อแสดงลักษณะใกล้เคียงผลงานที่เสร็จแล้ว

      ง. เพื่อให้มองเห็นภาพด้านกว้าง ด้านยาว และด้านลึก

31. วัสดุที่นำมาสร้างหน้ากากควรมีคุณสมบัติอย่างไร

      ก. มีความคม

     ข. เปียกน้ำได้ง่าย

      ค. มีความแข็งแรง 

     ง. ตัดหรือเจาะได้ยาก

32. “สังเกตเห็นวัสดุที่ตกแต่งหน้ากาก หลุด” ตรงกับขั้นตอนใดของกระบวนการเทคโนโลยี

     ก. ประเมินผล

    ข. ปรับปรุงหรือพัฒนา

     ค. ออกแบบและปฏิบัติ

    ง. เลือกวิธีการแก้ปัญหา   

33. ถ้าต้องการให้หน้ากากโดนน้ำแล้วไม่เปียก ควรปรับปรุงหรือพัฒนาอย่างไร

      ก. ทาด้วยเชลแล็ก

     ข. ติดด้วยเทปกาว

      ค. ห่อด้วยพลาสติก

      ง. พ่นด้วยแลกเกอร์

34. เพราะเหตุใดจึงเลือกไม้ไผ่มาสร้างไม้แขวนเสื้อ

       ก. เปียกน้ำได้

      ข. มีความแข็งแรง

       ค. กำหนดขนาดได้

       ง. ถูกทุกข้อ

35. ข้อใดเป็นการปรับปรุงไม้แขวนเสื้อให้มีความสวยงามและคงทน

      ก. ทาด้วยสี

     ข. ทาด้วยเชลแล็ก

      ค. ขัดด้วยน้ำยาขัดเงา

     ง.  ขัดด้วยกระดาษทราย

36. “นำเชลแล็กมาทาไม้แขวนเสื้อ” ตรงกับขั้นตอนใดของกระบวนการเทคโนโลยี

      ก. ประเมินผล

     ข. ปรับปรุงหรือพัฒนา

      ค. ออกแบบและปฏิบัติ

      ง. เลือกวิธีการแก้ปัญหา

37. การใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี ควรคำนึงถึงสิ่งใด

      ก. ความแข็งแรง

     ข. ความสามารถ

      ค. ความปลอดภัย

     ง. ความสร้างสรรค์

38. ใครใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีไม่ถูกต้อง

     ก. ไอซ์ปิดหัวแก๊สเมื่อเลิกใช้งาน

    ข. แตงโมเก็บสารเคมีให้พ้นมือเด็ก

     ค. เจนนี่นั่งดูโทรทัศน์ห่างประมาณ 1 เมตร

    ง. ชมพู่ถอดปลั๊กเตารีดเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว     

39. ข้อใดเป็นวิธีการใช้เตารีดที่ถูกต้อง

       ก. วางไว้บนที่รีดผ้าเมื่อใช้เสร็จ

      ข. เมื่อใช้เสร็จแล้วรีบเก็บทันที

       ค. เมื่อเสียบปลั๊กแล้วรีบเก็บทันที

      ง. เมื่อเสียบปลั๊กแล้วไม่ควรวางบนพื้น

40. เมื่อใช้เตาแก๊สเสร็จแล้วควรทำอย่างไร

     ก. เปิดวาล์วแก๊สทิ้งไว้

    ข. เปลี่ยนวาล์วเตาแก๊สใหม่

     ค. ปิดวาล์วแก๊สให้เรียบร้อย

     ง. ดึงสายเตาแก๊สออกจากถัง

เฉลยข้อสอบ

ข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบ
1ข.2ต.3ง.4ข.5ต.
6ก.7ข.8ต.9ข.10ข.
11ก.12ต.13ข.14ต.15ต.
16ต.17ต.18ต.19ก.20ง.
21ข.22ง.23ง.24ข.25ก.
26ข.27ต.28ข.29ง.30ต.
31ต.32ก.33ง.34ง.35ข.
36ข.37ต.38ต.39ง.40ต.

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง