ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.3 (ปลายภาค)

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ข้อสอบปลายภาค วิชา สังคมศึกษา ป.3 จำนวน 40 ข้อ พร้อมเฉลย

1.   จุดมุ่งหมายของศาสนาคือข้อใด

   ก. สอนให้ศาสนิกชนมุ่งทำความดี

   ข. สอนให้ศาสนิกชนหมั่นฝึกสมาธิ

   ค. สอนให้ศาสนิกชนหมั่นประกอบพิธีกรรม

   ง. สอนให้ศาสนิกชนบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา

2.   วันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานตรงกับวันใด

   ก. วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

   ข. วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

   ค. วันแรม 15 ค่ำ เดือน 6

   ง. วันแรม 15 ค่ำ เดือน 8

3.   ข้อใดเป็นคติเตือนใจที่ได้จากเรื่อมหาวณิชชาดก

    ก. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

    ข. น้ำขึ้นให้รีบตัก

    ค. ใกล้เกลือกินด่าง

    ง. โลภมากลาภหาย

4.   พระไตรปิฎกมีความสำคัญอย่างไร

    ก. เป็นที่รวบรวมหลักคำสอนของคริสต์ศาสนา

    ข. เป็นที่รวบรวมหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม

    ค. เป็นที่รวบรวมหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา

    ง. เป็นที่รวบรวมหลักคำสอนของศาสนาพราหมณ์–ฮินดู

5.   การทำความดีตามหลักโอวาท 3 คือการปฏิบัติตนตามข้อใด

    ก. เบญจศีล

     ข. เบญจธรรม

     ค. เบญจศีล–เบญจธรรม

    ง. ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส

6.   ข้อใดคือศาสนสถานของศาสนาอิสลาม

    ก. วัด

    ข. มัสยิด

    ค. โบสถ์คริสต์

    ง. โบสถ์พราหมณ์

7.   เราได้คุณธรรมข้อใดจากการศึกษาประวัติของสามเณรสังกิจจะ

    ก. ความอดทน

    ข. ความรับผิดชอบ

    ค. ความใฝ่เรียนใฝ่รู้

    ง. ความขยันหมั่นเพียร

8.   สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เป็นชาวพุทธตัวอย่างในเรื่องอะไร

   ก. ความอดทน

   ข. ความกตัญญู

   ค. ความเสียสละ

   ง. ความเพียรพยายาม

9.   เอเต มะยัง ภันเต สุจิรปรินิพพุตัมปิ…” เป็นคำกล่าวขึ้นต้นของพิธีอะไร

      ก. พิธีทอดกฐิน

      ข. พิธีถวายสังฆทาน

      ค. พิธีบูชาพระรัตนตรัย

      ง. พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

10.   การกราบพระสงฆ์และพระพุทธรูปเราควรกราบอย่างไร

        ก. กราบ 1 ครั้ง แบมือ

        ข. กราบ 3 ครั้ง แบมือ

        ค. กราบ 1 ครั้ง ไม่แบมือ

        ง. กราบ 3 ครั้ง ไม่แบมือ

11.   สิ่งใดต่อไปนี้เราไม่ควรเตรียมไว้ต้อนรับพระสงฆ์เมื่อนิมนต์ท่านมาประกอบพิธีที่บ้าน

        ก. น้ำชา กาแฟ

        ข. น้ำร้อน น้ำเย็น

        ค. หมากพลูและบุหรี่

        ง. ถูกทุกข้อ

12.   เราฝึกสมาธิเพื่ออะไร

        ก. เพื่อทำจิตใจให้สงบ

        ข. เพื่อให้หายจากโรค

        ค. เพื่อลดความเห็นแก่ตัว

        ง. เพื่อให้มีอำนาจวิเศษ เหนือคนอื่น

13.   ประโยชน์ของการปฏิบัติตามประเพณีและวัฒนธรรมของครอบครัวคืออะไร

        ก. สมาชิกทะเลาะกัน

        ข. สมาชิกสามัคคีกัน

        ค. ครอบครัวแตกแยก

        ง. ครอบครัวร่ำรวยขึ้น

14.   ใครเป็นพุทธศาสนิกชน

        ก. อุ๊สารภาพบาป

        ข. รินทำละหมาด

        ค. ปิ่นรักษาศีล 8

        ง. นิดไปประกอบพิธีฮัจน์

15.   ใครปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตย

        ก. อ้อนขายเสียง

        ข. ไผ่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชน

        ค. วีไม่ไปเลือกตั้งเพราะไม่มีผู้สมัครที่ชอบ

        ง. ก้องเปิดวิทยุเสียงดังให้เพื่อนบ้านได้ยิน

16.   การออกเสียงโดยตรง เป็นการตัดสินใจด้วยความคิดของใคร

        ก. เพื่อน

        ข. ตัวเอง

        ค. ตัวแทน

        ง. พ่อแม่หรือครู

17.   ข้อใดเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มากที่สุด

        ก. เสื้อผ้า

        ข. รถยนต์

        ค. คอมพิวเตอร์

        ง. โทรศัพท์เคลื่อนที่

18.   บุคคลใดมีพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสม

        ก. แจ่มแบ่งเงินค่าขนมไว้หยอดกระปุกออมสิน

        ข. นิดนำเงินที่แม่ให้ตอนวันเกิดไปฝากธนาคาร

        ค. นุ้ยเลือกซื้อของเล่นที่มีประโยชน์และมีราคาไม่แพง

        ง. โต้งไม่กินข้าวกลางวันเพราะต้องการเก็บเงินไว้ซื้อของเล่น

19.   ข้อใดคือจุดมุ่งหมายในการพัฒนาประเทศของรัฐ

        ก. เป็นผู้นำทางด้านการค้าของโลก

        ข. สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

        ค. ได้รับคำยกย่องชมเชยจากประเทศเพื่อนบ้าน

        ง.  สร้างความมั่นคงทางด้านการเมืองให้กับประเทศ

20.   ข้อใดเป็นสินค้าและบริการจากรัฐ

        ก. น้ำประปา

        ข. หมู่บ้านจัดสรร

        ค. โทรศัพท์มือถือ

        ง. ห้างสรรพสินค้า

21.  ถ้าต้องการเทียบพุทธศักราชเป็นคริสต์ศักราชจะต้องทำอย่างไร

        ก.  เอา พ.ศ. – 543

        ข.  เอา พ.ศ. + 543

        ค.  เอา พ.ศ. + 544

        ง.  เอา พ.ศ.  – 544

22.  ใครเป็นคนตั้งพุทธศักราช

      ก.  พุทธสาวก

      ข.  พุทธสาวิกา

      ค.  พระพุทธเจ้า

      ง.  พุทธศาสนิกชน

23.  พุทธศักราชเขียนย่อว่าอย่างไร

    ก.  พศ

    ข.  พศ.

    ค.  พ.ศ

    ง.  พ.ศ.

24.  ถ้าต้องการเทียบคริสต์ศักราชเป็นพุทธศักราชทำได้อย่างไร

    ก. เอา ค.ศ. – 543

    ข. เอา ค.ศ. + 543

    ค. เอา ค.ศ. + 544

    ง. เอา ค.ศ.  – 544

25.  วิชัยเกิด พ.ศ. 2500 ตรงกับ ค.ศ. ใด

    ก. ค.ศ. 1957

    ข. ค.ศ. 1958

    ค. ค.ศ. 1959

    ง. ค.ศ. 1960

26.  ศักราชใดที่นิยมใช้กันทั่วโลก

   ก. มหาศักราช

   ข. พุทธศักราช

   ค. คริสต์ศักราช

   ง. ฮิจเราะห์ศักราช

27.  ข้อใดเป็นเอกสารของโรงเรียน

       ก. หนังสือรุ่น

       ข. สถิติของโรงเรียน

       ค. ป้ายประวัติโรงเรียน

       ง. ถูกทุกข้อ

28.   ถ้าอยากรู้ว่าโรงเรียนมีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นบ้างจะค้นข้อมูลได้จากที่ไหน

    ก. ภาพถ่าย

    ข. สถิติของโรงเรียน

    ค. คำบอกเล่าของผู้รู้

    ง. ป้ายประวัติโรงเรียน

29.  หลักฐานชิ้นใดที่บอกข้อมูลจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

    ก. ป้ายสถิติของโรงเรียน

    ข. หนังสือเรียนของนักเรียน

    ค. ป้ายประกาศของโรงเรียน

    ง. หนังสือประวัติของโรงเรียน

30.  นักเรียนศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนเพื่ออะไร

     ก. เพื่อจัดทำเป็นรายงาน

     ข. เพื่อพัฒนาชุมชนในอนาคต

     ค. เพื่อเรียนรู้ประวัติความเป็นมา

     ง. เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชนตนเอง

31.  สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในชุมชนคืออะไร

      ก. โบราณสถาน

      ข. ที่ว่าการอำเภอ

      ค. ศูนย์วัฒนธรรม

      ง. ศาลากลางจังหวัด

32.  ปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานของชุมชน

      ก. ปัจจัยทางสังคมและปัจจัยทางการศึกษา

      ข. ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม

      ค. ปัจจัยทางด้านสังคมและปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม

      ง. ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางด้านความปลอดภัย

33.  บริเวณใดที่มีคนตั้งถิ่นฐานอยู่หนาแน่น

      ก. เชิงเขา

      ข. ที่ราบสูง

      ค. บนภูเขาสูง

      ง. ที่ราบลุ่มแม่น้ำ

34.  ข้อใดเป็นปัจจัยทางสังคม

       ก. ภูมิอากาศ

       ข. ภูมิประเทศ

       ค. ความปลอดภัย

       ง. ทรัพยากรธรรมชาติ

35.  ข้อใดเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ

      ก. กีตาร์

      ข. เสื้อผ้า

      ค. ต้มยำกุ้ง

      ง. กฎหมาย

36.  วัฒนธรรมมีความสำคัญต่อชุมชนอย่างไร

      ก. บ่งบอกวิถีชีวิต

      ข. ทำให้ชาติยอมรับ

       ค. แสดงความทันสมัย

       ง. แสดงถึงความแตกต่าง

37.  เพราะเหตุใดวัฒนธรรมแต่ละภาคจึงไม่เหมือนกัน

     ก. ศาสนา

     ข. ความเชื่อ

     ค. สภาพแวดล้อม

     ง. ถูกทุกข้อ

38. ข้อใดเป็นวัฒนธรรมของชุมชนในจังหวัดเลยที่แตกต่างจากชุมชนอื่น ๆ

      ก. ลอยกระทง

      ข. แห่ผีตาโขน

      ค. ทำบุญใส่บาตร

      ง. เวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

39.  ใครเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย

      ก. พ่อขุนบานเมือง

      ข. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

      ค. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

      ง. ถูกทุกข้อ

40. พ่อขุนผาเมืองเป็นเจ้าเมืองใด

      ก. เมืองราด

      ข. เมืองสุโขทัย

      ค. เมืองเชียงใหม่

      ง. เมืองพิษณุโลก

เฉลยข้อสอบ

ข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบ
1ก.2ก.3ง.4ค.5ข.
6ค.7ค.8ง.9ง.10ข.
11ก.12ก.13ข.14ค.15ข.
16ข.17ก.18ง.19ข.20ก.
21ก.22ง.23ง.24ข.25ก.
26ค.27ง.28ก.29ก.30ค.
31ก.32ข.33ง.34ค.35ง.
36ก.37ค.38ข.39ข.40ก.

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง