ข้อสอบสังคมศึกษา ม.2 (กลางภาค)

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ข้อสอบกลางภาควิชา สังคมศึกษา ม.2 จำนวน 40 ข้อ พร้อมเฉลย

 1.   ภาพถ่ายทางอากาศเริ่มมีการนำมาใช้ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 1 ในงานด้านใด

       ก. ด้านโบราณคดี

       ข. ด้านธรณีวิทยา

       ค. ด้านวางผังเมือง

       ง. ด้านยุทธศาสตร์

  2.  ภาพถ่ายทางอากาศแต่ละภาพจะมีชายขอบทับซ้อนกันทางแนวนอนร้อยละเท่าไร

       ก. ร้อยละ 20

       ข. ร้อยละ 40

       ค. ร้อยละ 60

       ง. ร้อยละ 80

  3.  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใดที่ได้มาจากการบันทึกภาพด้วยกระบวนการรีโมทเซนซิง

       ก. แผนที่

       ข. ลูกโลก

       ค. ภาพจากดาวเทียม

       ง. ภาพถ่ายทางอากาศ

  4.  ในการวิเคราะห์ข้อมูลดินจากการรีโมตเซนซิงไม่ต้องอาศัยปัจจัยใด

       ก. ความชื้นในดิน

       ข. ความยาวช่วงคลื่น

       ค. ความขรุขระของพื้นที่

       ง. ปริมาณเหล็กออกไซด์ในดิน

  5.  ดาวเทียมดวงใดที่ใช้ในการสำรวจด้านอุตุนิยมวิทยาโดยเฉพาะ

       ก. ดาวเทียมมอส

       ข. ดาวเทียมโนอา

       ค. ดาวเทียมไออาร์เอส

       ง. ดาวเทียมแลนด์แซต

  6.  ข้อใดกล่าวถึงลักษณะของภาพจากดาวเทียมได้ถูกต้อง

       ก. จำกัดเฉพาะบางพื้นที่

       ข. ใช้งบประมาณสูงมาก

       ค. มีความรวดเร็วและทันสมัย

       ง. ขาดความแม่นยำและแก้ไขได้ยาก

  7.  แผนที่แสดงการกระจายของประชากรจัดเป็นแผนที่ชนิดใด

       ก. แผนที่เล่ม

       ข. แผนที่รัฐกิจ

       ค. แผนที่เฉพาะเรื่อง

       ง. แผนที่ภูมิประเทศ

  8.  ดินแดนที่อยู่ระหว่างเส้นทรอปิกออฟแคนเซอร์ถึงเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล อยู่ในเขตภูมิอากาศใด

       ก. เขตร้อน

       ข. เขตหนาว

       ค. เขตอบอุ่น

       ง. เขตขั้วโลก

  9.  เส้นสมมติที่ลากแบ่งโลกออกเป็นซีกโลกตะวันออกและซีกโลกตะวันตก มีค่าลองจิจูดเท่าไร

       ก. 0 องศา

       ข. 90 องศา

       ค. 180 องศา

       ง. 360 องศา

10.  ถ้าทุก 15 องศา มีเวลาต่างกัน 1 ชั่วโมง ดังนั้น ดินแดนที่อยู่ตรงกับเส้นวันที่จะมีเวลาท้องถิ่นต่างกับที่เมืองกรีนิชกี่ชั่วโมง

       ก. 6 ชั่วโมง

       ข. 12 ชั่วโมง

       ค. 18 ชั่วโมง

       ง. 24 ชั่วโมง

11.  การบอกทิศทางแบบแบริงบอกได้ไม่เกินกี่องศา

       ก. 45 องศา

       ข. 90 องศา

       ค. 180 องศา

       ง. 270 องศา

12.  ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบที่สำคัญของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

       ก. แผนที่

       ข. ผู้ปฏิบัติงาน

       ค. เครื่องคอมพิวเตอร์

       ง. ห้องสำหรับปฏิบัติงาน

13.  นักเรียนจะสามารถค้นข้อมูลจากแหล่งใดเมื่อต้องใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลน้อยที่สุด

       ก. ห้องสมุด

       ข. อินเทอร์เน็ต

       ค. สถานที่ราชการ

       ง. ถูกทุกข้อ

14.  ข้อใดเป็นพรมแดนธรรมชาติที่กั้นระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป

       ก. ทะเลดำ ทะเลแดง ทะเลอาหรับ

       ข. ทะเลอาหรับ ทะเลแดง เทือกเขายูรัล

       ค. ทะเลแคสเปียน ทะเลอาหรับ เทือกเขายูรัล

       ง. ทะเลแคสเปียน เทือกเขาคอเคซัส เทือกเขายูรัล

15.  ลักษณะภูมิประเทศเป็นเขตเทือกเขาสูงและที่ราบสูง คือลักษณะเด่นของบริเวณใดในทวีปเอเชีย

       ก. ตอนใต้

       ข. ตอนกลาง

       ค. ตอนเหนือ

       ง. ไม่มีข้อใดถูก

16.  เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำในข้อใดอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด

       ก. ที่ราบลุ่มแม่น้ำแดง ที่ราบลุ่มแม่น้ำอิรวดี

       ข. ที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง ที่ราบลุ่มแม่น้ำไทกริส

       ค. ที่ราบลุ่มแม่น้ำหวางเหอ ที่ราบลุ่มแม่น้ำสินธุ

       ง. ที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ราบลุ่มแม่น้ำฉางเจียง

17.  มหาสมุทรอะไรมีขนาดกว้างใหญ่และลึกที่สุดในโลก

       ก. มหาสุมทรอินเดีย

       ข. มหาสมุทรแปซิฟิก

       ค. มหาสมุทรแอตแลนติก

       ง. มหาสุมทรแอนตาร์กติก

18.  แอ่งทาริมอยู่ในเขตลักษณะภูมิประเทศแบบใดของทวีปเอเชีย

       ก. เขตเทือกเขาสูง

       ข. เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ

       ค. เขตที่ราบต่ำตอนเหนือ

       ง. เขตที่ราบสูงตอนกลางทวีป

19.  ภูมิอากาศแบบป่าฝนเขตร้อนของภูมิภาคเอเชียใต้อยู่ในบริเวณใด

       ก. บริเวณภาคเหนือของประเทศปากีสถาน

       ข. บริเวณทางภาคเหนือของประเทศเนปาล

       ค. บริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศศรีลังกา

       ง. บริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของประเทศอินเดีย

20.  ภาษาในข้อใดอยู่ในตระกูลภาษาเดียวกัน

       ก. ภาษาไทย ภาษาลาว ภาษาอัสสัม

       ข. ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน

       ค. ภาษาจีน ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า

       ง. ภาษามาเลย์ ภาษาอาหรับ ภาษาอุซเบก

21.  ประเทศใดที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นพวกผิวขาวเชื้อสายนิกรอยด์

       ก. พม่า

       ข. ทิเบต

       ค. ศรีลังกา

       ง. เวียดนาม

22.  ดีบุกผลิตได้มากที่สุดในโลกในภูมิภาคใด

       ก. เอเชียใต้

       ข. เอเชียกลาง

       ค. เอเชียตะวันออก

       ง. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

23.  ประเทศในข้อใดมีภูมิประเทศคล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่

       ก. ไทย พม่า มาเลเซีย

       ข. มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม

       ค. บรูไนดารุสซาลาม สิงคโปร์ มาเลเซีย

       ง. ฟิลิปปินส์ เวียดนาม บรูไนดารุสซาลาม

24.  ป่าไม้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมากในบริเวณใด

       ก. ที่ราบสูงทิเบต

       ข. คาบสมุทรเกาหลี

       ค. ตอนกลางของจีน

       ง. ภาคตะวันออกของจีน

25.  ประเทศใดในภูมิภาคเอเชียใต้ที่ปลูกฝ้ายได้มากที่สุด

       ก. ภูฏาน

       ข. เนปาล

       ค. อินเดีย

       ง. ศรีลังกา

26.  ประเทศใดในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้มีปริมาณการผลิตน้ำมันมากที่สุดในปัจจุบัน

       ก. อิรัก

       ข. คูเวต

       ค. อิหร่าน

       ง. ซาอุดีอาระเบีย

27.  ประเทศในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้มีประชากรส่วนใหญ่เป็นพวกเชื้อสายใด

       ก. นิกรอยด์

       ข. คอเคซอยด์

       ค. มองโกลอยด์

       ง. มองโกลอยด์เหนือ

28.  ชาวอังกฤษกลุ่มแรกที่เดินทางเข้าไปอาศัยในดินแดนออสเตรเลียคือคนกลุ่มใด

       ก. ทหาร

       ข. นักโทษ

       ค. นักการเมือง

       ง. เชื้อพระวงศ์

29.  ทิศตะวันออกของทวีปออสเตรเลียจดกับทะเลอะไร

       ก. ทะเลจีนใต้

       ข. ทะเลติมอร์

       ค. ทะเลแทสมัน

       ง. ทะเลอาราฟูรา

30.  เทือกเขาใดที่อยู่ในเขตที่ราบสูงทางภาคตะวันออกของทวีปออสเตรเลีย

       ก. ดาร์ลิง

       ข. มัสเกรฟ

       ค. คิมเบอร์ลีย์

       ง. เกรตดิไวดิง

31.  แท่งหินเอเยอร์ร็อกตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบใดในทวีปออสเตรเลีย

       ก. ทะเลทราย

       ข. กึ่งทะเลทราย

       ค. ทุ่งหญ้าสะวันนา

       ง. ภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก

32.  เขตการปกครองอิสระที่รัฐบาลของประเทศออสเตรเลียจัดให้เป็นที่อยู่ของชาวพื้นเมืองเดิมคือเขตใด

       ก. แทสเมเนีย

       ข. เซาท์ออสเตรเลีย

       ค. นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี

       ง. ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี

33.  แหล่งปลูกข้าวสาลีที่สำคัญที่สุดของประเทศออสเตรเลียอยู่ในบริเวณใด

       ก. เขตเกรตดิไวดิง

       ข. คาบสมุทรเคปยอร์ก

       ค. ลุ่มแม่น้ำเมอร์รีย์และดาร์ลิง

       ง. ที่ราบรอบอ่าวคาร์เพนแทเรีย

34.  ข้อใดกล่าวถึงลักษณะภูมิประเทศของเกาะใต้ ในประเทศนิวซีแลนด์ ได้ถูกต้อง

       ก. มีชายฝั่งแบบฟยอร์ด

       ข. มีที่ราบลุ่มแม่น้ำขนาดเล็ก

       ค. มีภูเขาสูงและภูเขาไฟที่ยังทรงพลังอยู่

       ง. มีพื้นที่เป็นที่ราบกว้างใหญ่และที่ราบชายฝั่งทะเล

35.  ลมใดที่นำความชื้นมาสู่ประเทศนิวซีแลนด์ ทำให้มีฝนตกตลอดทั้งปี

       ก. ลมค้า

       ข. ลมมรสุม

       ค. ลมประจำตะวันตก

       ง. ลมประจำตะวันออก

36.  เวลลิงตัน นอกจากจะเป็นเมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์แล้ว ยังมีความสำคัญอย่างไร

       ก. เป็นเมืองท่าสำคัญ

       ข. เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด

       ค. เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า

       ง. เป็นเมืองศูนย์กลางด้านการเกษตร

37.  ประเทศปาปัวนิวกินีมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นแบบใด

       ก. ภูเขา

       ข. ที่ราบ

       ค. ที่ราบสูง

       ง. ที่ราบลุ่มแม่น้ำ

38.  ลักษณะภูมิประเทศในข้อใดไม่พบเห็นในโอเชียเนีย

       ก. ภูเขาไฟ

       ข. ที่ราบสูง

       ค. ภูเขาหินใหม่

       ง. หมู่เกาะภาคพื้นทวีป

39.  ข้อใดเป็นความหมายของเศรษฐศาสตร์

       ก. ศาสตร์ที่ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากร

       ข. ศาสตร์ที่ว่าด้วยพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์

       ค. ศาสตร์ที่ว่าด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์

       ง. ศาสตร์ที่ว่าด้วยการผลิตและการบริโภคสินค้าและบริการ

40.  ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายทางเศรษฐศาสตร์

       ก. การมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

       ข. ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

       ค. การรักษาความมั่นคงของประเทศ

       ง. การกระจายรายได้ให้เกิดความเป็นธรรม

เฉลยข้อสอบ

ข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบ
1ง.2ค.3ค.4ข.5ข.
6ค.7ค.8ค.9ค.10ข.
11ข.12ง.13ข.14ง.15ข.
16ก.17ข.18ง.19ง.20ก.
21ค.22ง.23ค.24ข.25ค.
26ง.27ข.28ข.29ค.30ง.
31ก.32ง.33ค.34ก.35ค.
36ก.37ก.38ข.39ค.40ค.

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง