ข้อสอบสังคมศึกษา ม.2 (ปลายภาค)

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ข้อสอบปลายภาค วิชา สังคมศึกษา ชั้น ม.2 จำนวน 40 ข้อ พร้อมเฉลย

1.มาตราส่วนของภาพถ่ายทางอากาศจะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งใด

ก. ระดับความสูง

ข. คุณสมบัติของฟิล์ม

ค.  ความสามารถของกล้อง

ง.  ความชำนาญของผู้ถ่ายภาพ

2.ข้อใดเป็นประโยชน์จากภาพจากดาวเทียมในด้านการเกษตร

ก. การจำแนกชนิดป่า

ข. การวางแผนการใช้ที่ดิน

ค.  การพัฒนาสาธารณูปโภค

ง.  การวิเคราะห์โครงสร้างธรณีวิทยา

3.ข้อใดบอกลักษณะของแผนที่เฉพาะเรื่องได้ถูกต้อง

ก. แสดงเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

ข. แสดงเฉพาะอาณาเขตประเทศ

ค.  แสดงลักษณะภูมิประเทศเท่านั้น

ง.  แสดงข้อมูลที่เป็นตารางและแผนภูมิ

4.ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในข้อใดให้ความหมายได้ถูกต้องที่สุด

ก. เป็นระบบที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่

ข. เป็นระบบที่ใช้จัดเก็บข้อมูลพื้นที่อย่างเดียว

ค.  เป็นระบบที่ใช้ในการถ่ายภาพจากดาวเทียม

ง.  เป็นระบบที่ใช้ตรวจสอบความสามารถของบุคลากร

5.ทวีปเอเชียมีความแตกต่างจากทวีปอื่นอย่างเด่นชัดในเรื่องใด

ก. มีเนื้อที่อยู่ในซีกโลกเหนือเกือบทั้งหมด

ข. มีภูเขาไฟระเบิดและแผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อย

ค.  มีชายฝั่งทะเลที่เว้าแหว่งและมีหมู่เกาะจำนวนมาก

ง.  มีภูมิอากาศหลายลักษณะและมีภูมิอากาศแบบมรสุมอย่างเด่นชัด

6.อาณาเขตของทวีปเอเชียในข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. ทิศใต้จดมหาสมุทรอินเดีย

ข. ทิศเหนือจดมหาสมุทรอาร์กติก

ค.  ทิศตะวันออกจดมหาสมุทรแปซิฟิก

ง.  ทิศตะวันตกจดมหาสมุทรแอตแลนติก

7.ข้อใดกล่าวถึงทวีปเอเชียได้ถูกต้อง

ก. ทวีปเอเชียมีพื้นที่มากกว่าทวีปใด ๆ

ข. บริเวณทะเลสาบเดดซีเป็นเขตที่มีฝนตกมากที่สุด

ค.  ทวีปเอเชียมีประชากรมากเป็นอันดับ 2 รองจากทวีปอเมริกา

ง.  ทิศตะวันออกของทวีปเอเชียติดต่อกับทะเลแดงและคลองสุเอซ

8.ทะเลอะไรไม่ใช่แนวแบ่งทวีปเอเชียกับทวีปอื่น

ก. ทะเลดำ

ข. ทะเลแดง

ค.  ทะเลเหลือง

ง.  ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

  9.สาเหตุใดที่ทำให้ทวีปเอเชียมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันอย่างตรงกันข้าม

ก. พื้นที่ทวีปอันกว้างใหญ่

ข. พื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ทางซีกโลกเหนือ

ค.  มหาสมุทรตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกและทิศใต้

ง.  พื้นที่ล้อมรอบด้วยทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา

10.เกรตแบร์ริเออร์รีฟ เป็นแนวปะการังที่ยาวที่สุดในโลก อยู่ในน่านน้ำใดของประเทศออสเตรเลีย

ก. ทะเลติมอร์

ข. ทะเลคอรัล

ค.  ทะเลแทสมัน

ง.  ทะเลอาราฟูรา

11.พื้นที่บริเวณใดในประเทศนิวซีแลนด์ที่มีการปลูกข้าวสาลีมากที่สุด

ก. ทะเลสาบเทาโป

ข. ที่ราบลุ่มอ่าวเพลนที

ค.  ที่ราบแคนเทอร์เบอรี

ง.  คาบสมุทรโอกแลนด์

12.เมืองท่าใดของประเทศปาปัวนิวกินีที่เป็นเมืองหลวงของประเทศ

ก. แล

ข. บูโลโล

ค.  ราเบาล์

ง.  พอร์ตมอร์สบี

13.วิชาเศรษฐศาสตร์มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานรัฐบาลอย่างไร

ก. วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจเพื่อใช้กำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม

ข. วิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคเพื่อกำหนดการผลิตในปริมาณที่เหมาะสม

ค.  วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจให้ประชาชนทราบเพื่อให้ประชาชนร่วมมือต่อส่วนรวม

ง.  วิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจเพื่อกำหนดแนวทางการจัดบริการสาธารณูปโภคให้เหมาะสม

14.กฎอุปสงค์หรือกฎของความต้องการซื้อแสดงให้เห็นพฤติกรรมของผู้บริโภคในลักษณะใด

ก. ผู้บริโภคมีรายได้น้อย

ข. ผู้บริโภคต้องการซื้อสินค้าราคาถูก

ค.  ผู้บริโภคต้องการซื้อสินค้าในช่วงลดราคา

ง.  ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าได้หลายชนิดแต่จ่ายเงินน้อย

15.ข้อใดเป็นตัวกำหนดที่สำคัญที่สุดของอุปทานของสินค้า

ก. ราคาสินค้า

ข. กรรมวิธีการผลิต

ค.  ราคาของปัจจัยการผลิต

ง.  การคาดคะเนของราคาสินค้า

16.การนำเครื่องจักรมาใช้ในการผลิตก่อให้เกิดผลดีต่อผู้ผลิตอย่างไร

ก. ลดต้นทุนการผลิต

ข. เพิ่มต้นทุนการผลิต

ค.  ลดปัจจัยทุนและแรงงาน

ง.  เพิ่มปัจจัยทุนและแรงงาน

17.ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่ต้องมีการคุ้มครองผู้บริโภค

ก. ให้ผู้บริโภคมีโอกาสซื้อสินค้าในราคาถูก

ข. ให้ผู้บริโภคได้รับความพอใจในการบริโภค

ค.  ให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยในการบริโภค

ง.  ให้ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกซื้อสินค้าตามที่ต้องการ

18.ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมคือระบบเศรษฐกิจที่ตรงกับข้อใดมากที่สุด

ก. มีความเท่าเทียมกันในรายได้

ข. มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างเสรี

ค.  มีการใช้ทรัพยากรอย่างรอบคอบและประหยัด

ง.  มีการจำกัดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและปัจจัยการผลิต

19.ข้อใดคือการรวมกลุ่มของสมาชิกเพื่อดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ก. สหกรณ์

ข. กลุ่มสหภาพ

ค.  กองทุนหมู่บ้าน

ง.  ธนาคารประชาชน

20.บุคคลใดที่นำความรู้การเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนไปประยุกต์ใช้อย่างถูกวิธี

ก. กล้านำเงินที่ได้จากการขายผลไม้ไปเล่นเกมคอมพิวเตอร์

ข. โหน่งไม่ยอมไปเรียนหนังสือเพราะต้องการช่วยพ่อทำสวน

ค.  นิดใช้เวลาหลังเลิกเรียนปลูกผักขายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว

ง.  มิตรแอบจับปลาในบ่อของเพื่อนบ้านไปขายเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว

21.ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของธนาคารกลาง

ก. รับฝากเงินจากรัฐบาล

ข. รับฝากเงินจากธนาคารพาณิชย์

ค.  รักษาทุนสำรองเงินตราของประเทศ

ง.  ผลิตเหรียญกษาปณ์ออกใช้หมุนเวียน

22.หน้าที่ที่สำคัญของธนาคารพาณิชย์คืออะไร

ก. รับฝากเงินและให้กู้ยืมเงิน

ข. ซื้อ–ขายเงินตราต่างประเทศ

ค.  ให้เช่าตู้นิรภัยเพื่อเก็บของมีค่าของลูกค้า

ง.  รับชำระค่าไฟฟ้า โทรศัพท์ และค่าทะเบียนรถยนต์

23.ธนาคารใดไม่ไช่ธนาคารพาณิชย์

ก. ธนาคารกรุงเทพ

ข. ธนาคารกรุงไทย

ค.  ธนาคารไทยพาณิชย์

ง.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์

24.เหตุใดธนาคารแห่งประเทศไทยจึงต้องรักษาเสถียรภาพทางการเงิน

ก. เพื่อระดมเงินทุนระยะยาว

ข. เพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุน

ค.  เพื่อรักษาค่าเงินบาทให้มีเสถียรภาพ

ง.  เพื่อรักษาตลาดเงินตราต่างประเทศให้มีเสถียรภาพ

25.หากมีธนบัตรชำรุดสามารถนำไปแลกเปลี่ยนได้ที่ใด

ก. ธนาคารออมสิน

ข. ธนาคารพาณิชย์

ค.  ธนาคารแห่งประเทศไทย

ง.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

26.ข้อใดคือธนาคารต่างประเทศที่เข้ามาตั้งในประเทศไทยเป็นธนาคารแรก

ก. ธนาคารยูโอบี

ข. ธนาคารซิตี้แบงค์

ค.  ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้

ง.  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

27.บริษัทแบงก์สยามกัมมาจล ทุนจำกัด ปัจจุบันคือธนาคารใด

ก. ธนาคารพาณิชย์

ข. ธนาคารไทยพาณิชย์

ค.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ง.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

28.ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ก. การระดมเงินออม

ข. การบริการทางการเงิน

ค.  การรับประกันความเสี่ยง

ง.  การเชื่อมโยงการค้าและการลงทุน

29.ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนแก่บุคคลกลุ่มใด

ก. นักลงทุน

ข. เกษตรกร

ค.  ประชาชนที่มีรายได้น้อย

ง.  ผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อม

30.ข้อใดเป็นเครื่องชี้ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ก. อัตราการตายลดลง

ข. ระดับราคาสินค้าสูงขึ้น

ค.  รายได้จากการส่งออกสูงขึ้น

ง.  ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น

31.ข้อใดกล่าวถึงแผนฯ ฉบับที่ 10 ได้ถูกต้อง

ก. ส่งเสริมการก่อสร้างสาธารณูปโภค

ข. อนุรักษ์และจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค.  นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนา

ง.  เพิ่มการจ้างงานและส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรกรรม

32.หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดทำแผนฯ ของประเทศ

ก. สำนักงบประมาณ

ข. สำนักยานกรัฐมนตรี

ค.  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ง.  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

33.ข้อใดไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นทางเศรษฐกิจ

ก. ไฟฟ้า

ข. ประปา

ค.  เส้นทางหลวง

ง.  โทรศัพท์มือถือ

34.การพัฒนาประเทศโดยมีเป้าหมายทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้หลุดพ้นจากความยากจนได้ เป็นเหตุสำคัญของการพัฒนาในข้อใด

ก. การพัฒนาคน

ข. การพัฒนาสังคม

ค.  การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ง.  การพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

35.แผนฯ ฉบับที่ 10 ให้ความสำคัญกับบุคคลกลุ่มใดในการดำเนินการตามแผนฯ

ก. รัฐบาล

ข. ประชาชน

ค.  นายกรัฐมนตรี

ง.  สภาผู้แทนราษฎร

36.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอย่างไร

ก. ทำให้การวางแผนเศรษฐกิจเป็นระบบ

ข. เป็นการส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาคเอกชนและรัฐ

ค.  ช่วยกระจายรายได้และสร้างความเป็นธรรมทางการเมืองและสังคม

ง.  สนับสนุนและส่งเสริมกิจการรัฐวิสาหกิจให้พัฒนาและขยายตัวมากขึ้น

37.จุดมุ่งหมายสำคัญของประเทศที่กำลังพัฒนาเป็นอย่างไร

ก. มุ่งให้ร่ำรวยเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว

ข. เพื่อเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจและการค้า

ค.  เพื่อให้มาตรฐานการครองชีพของประชากรดีขึ้น

ง.  เพื่อให้ประชากรในประเทศมีโอกาสซื้อสินค้าในราคาถูก

38.พลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยควรมีคุณสมบัติตามข้อใดมากที่สุด

ก. มีฐานะดี

ข. มีชื่อเสียง

ค.  มีบุคลิกดี

ง.  มีคุณธรรมจริยธรรม

39.นักเรียนช่วยกันถางหญ้าที่ขึ้นอยู่ริมกำแพงโรงเรียน แสดงว่าเป็นพลเมืองดีในข้อใด

ก. มีความอดทน

ข. มีความประหยัด

3 มีความรับผิดชอบ

ง.  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

40.ใครปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามกฎหมาย

ก. ป้อมไปทำบุญที่วัดทุกวันพระ

ข. รินเข้าแถวเคารพธงชาติที่โรงเรียนทุกเช้า

ค.  หน่อยใส่หมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์

ง.  แหวนเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาทำอาหารขายให้ลูกค้า

เฉลยข้อสอบ

ข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบ
1ก.2ข.3ก.4ก.5ง.
6ง.7ก.8ค.9ก.10ข.
11ค.12ง.13ก.14ง.15ก.
16ก.17ก.18ข.19ก.20ค.
21ง.22ก.23ง.24ค.25ค.
26ค.27ข.28ค.29ก.30ง.
31ง.32ง.33ง.34ก.35ข.
36ข.37ค.38ง.39ง.40ค.

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง