ข้อสอบพระพุทธศาสนา ม.2 (กลางภาค)

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ข้อสอบกลางภาค วิชา พระพุทธศาสนา ชั้น ม.2 จำนวน 40 ข้อ พร้อมเฉลย

  1. กษัตริย์พระองค์ใดในสมัยพุทธกาลที่ริเริ่มในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่ประเทศต่าง ๆ

       ก.  พระเจ้าพิมพิสาร

       ข.  พระเจ้าสุทโธทนะ

       ค.  พระเจ้าปเสนทิโกศล

       ง.  พระเจ้าอโศกมหาราช

  2. กษัตริย์พระองค์ใดที่นับถือพระพุทธศาสนา และได้ส่งราชสาส์นไปขอพระไตรปิฎกจากกษัตริย์แห่งเมืองสะเทิมจนต้องทำสงครามกัน

       ก.  พระเจ้ามังระ  

       ข.  พระเจ้าอนุรุทธ

       ค.  พระเจ้ามินดง

       ง.  พระเจ้าบุเรงนอง

  3. พระพุทธศาสนาในดินแดนกัมพูชาถูกศาสนาพราหมณ์เบียดเบียนแทบจะสูญสิ้นในยุคสมัยใด

       ก.  อาณาจักรฟูนัน

       ข.  อาณาจักรเจนละ

       ค.  พระเจ้าชัยวรมันที่ 2

       ง.  พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2

  4. กลุ่มประเทศใดที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา

       ก.  พม่า ลาว มาเลเซีย

       ข.  ลาว เวียดนาม สิงคโปร์

       ค.  ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย

       ง.  ไทย กัมพูชา เวียดนาม

  5. ประธานาธิบดีคนใดของเวียดนามที่ได้ออกประกาศห้ามชาวพุทธประดับธงธรรมจักรในวันวิสาขบูชา

       ก.  โฮ จิ มินห์

       ข.  เหงียน เกา กี

       ค.  โง ดินห์ เสี่ยม

       ง.  เดือง วัน มินห์

  6. สิ่งก่อสร้างที่สำคัญที่ยืนยันความเป็นชาวพุทธของพม่าคืออะไร

       ก.  เจดีย์ศรีสองรัก

       ข.  เจดีย์ชเวดากอง

       ค.  เจดีย์ไชยมงคล

       ง.  เจดีย์วัดเจ็ดยอด

  7. คุณธรรมที่ที่ช่วยส่งเสริมปรารถนาดีต่อกัน ให้ความเคารพกันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน คือข้อใด

       ก.  อิทธิบาท 4

       ข.  สังคหวัตถุ 4

       ค.  ฆราวาสธรรม 4

       ง.  สาราณียธรรม 6

  8. การที่คนไทยมีนิสัยรักสงบ มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อดทน รู้จักให้อภัย เป็นสิ่งที่ตกทอดมาจากข้อใด

       ก.  การสั่งสมวัฒนธรรม

       ข.  การอบรมจากครอบครัว

       ค.  การผสมผสานกับศาสนาต่าง ๆ

       ง.  การวางรากฐานของพระพุทธศาสนา

  9. ข้อใดคือลักษณะที่สำคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้านได้

       ก.  สอนให้รู้จักปล่อยวาง

       ข.  สอนให้พึ่งพาอาศัยกัน

       ค.  สอนให้รู้จักช่วยตนเอง

       ง.  สอนให้ยึดทางสายกลาง 

10. “อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย”ข้อความนี้ตรงกับหลักสังคหวัตถุข้อใด

       ก.  ปิยวาจา

       ข.  อัตถจริยา

       ค.  มธุรสวาจา

       ง.  สมานัตตตา

11. พุทธประวัติเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับประวัติพระ  ศาสดาของศาสนาใด

       ก.  คริสต์ศาสนา   

       ข.  พระพุทธศาสนา  

       ค.  ศาสนาอิสลาม

       ง.  ศาสนาพราหมณ์

12. เพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา

       ก.  ถูกมารมารบกวน

       ข.  ถูกปัญจวัคคีย์รบกวน

       ค.  พระวรกายไม่แข็งแรง

       ง.  ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางแห่งการตรัสรู้

13. พระสิทธัตถะทรงต่อสู้กับมารด้วยวิธีการใด

       ก.  แผ่เมตตาให้แก่มารทั้งหลาย

       ข.  ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหว

       ค.  ตั้งพระทัยเด็ดเดี่ยวมั่นคงต่อสัจอธิษฐาน

       ง.  ปฏิบัติพระองค์ปกติไม่สนใจกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

14. การตัดสินใจสั่งสอนธรรมที่ตรัสรู้แก่ชาวโลกของพระพุทธเจ้าแสดงให้เห็นถึงคุณธรรมข้อใดของพระองค์

       ก.  ธรรมคุณ     

       ข.  วิสุทธิคุณ     

       ค.  ปัญญาคุณ

       ง.  กรุณาคุณ

15. ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์มีชื่อว่าอะไร

       ก.  สติปัฏฐานสูตร

       ข.  อนัตตลักขณสูตร

       ค.  อาทิตตปริยายสูตร

       ง.  ธัมมจักกัปปวัตนสูตร

16. ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเกี่ยวข้องกับพระสิทธัตถะอย่างไร

       ก.  เป็นสถานที่ที่พระสิทธัตถะทรงแสดงปฐมเทศนา

       ข.  เป็นสถานที่ที่พระสิทธัตถะทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา

       ค.  เป็นสถานที่ที่พระสิทธัตถะทรงทำพิธีออกผนวช

       ง.  เป็นสถานที่ที่พระสิทธัตถะทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์

17. พระภิกษุสงฆ์สนทนากันเกี่ยวกับเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าจึงยกเรื่องมิตตวินทุกชาดกมาเล่าให้ฟัง

       ก.  ภริยาของเศรษฐี

       ข.  ลูกชายของเศรษฐี

       ค.  พระภิกษุว่ายากรูปหนึ่ง

       ง.  เศรษฐีที่เป็นพระอริยบุคคล

18. “คนชั่วเห็นอะไรที่ดี ๆ มักไม่เห็นความสำคัญ แต่กลับไปบูชาหรือชอบในสิ่งที่ชั่วร้าย” คำกล่าวนี้       สอดคล้องกับข้อใด

       ก.  กระต่ายตื่นตูม

       ข.  สีซอให้ควายฟัง

       ค.  เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง

       ง.  เห็นกงจักรเป็นดอกบัว

19. พระฤๅษีต้อนรับพระเจ้าพรหมทัตด้วยสิ่งใด

       ก.  กล่าวสั่งสอนธรรม

       ข.  ผลไม้ป่านานาชนิด

       ค.  กล่าวคำที่สุภาพนิ่มนวล

       ง.  ผักและผลไม้ป่านานาชนิด

20. พระฤๅษีได้บอกกับพระราชาที่ทรงปลอมพระองค์ว่าผลไม้มีรสหวานอร่อยดีเป็นเพราะสาเหตุใด

       ก.  พื้นดินอุดมสมบูรณ์

       ข.  ประชาชนประพฤติธรรม

       ค.  ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล

       ง.  พระราชาครองราชย์โดยธรรม 

21. ผู้ที่ค้นพบหลักธรรมแล้วนำมาสั่งสอนให้ชาวโลกรู้และปฏิบัติตาม ในพระพุทธศาสนาหมายถึงข้อใด

       ก.  พระพุทธ

       ข.  พระธรรม

       ค.  พระสงฆ์

       ง.  พระสาวก

22. ข้อใดไม่ใช่คุณค่าของพระธรรม

       ก.  ไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา

       ข.  เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

       ค.  วิญญูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตน

       ง.  เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะเห็นได้ด้วยตนเอง

23. “พระธรรมควรเรียกให้มาดู” มีความหมายตรงกับข้อใด

       ก.  สันทิฏฐิโก

       ข.  เอหิปัสสิโก

       ค.  โอปะนะยิโก

       ง.  สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม

24. หลักธรรมในข้อใดไม่สัมพันธ์กัน

       ก.  นิโรธ – สุข 2

       ข.  ทุกข์ – อายตนะ

       ค.  สมุทัย – สติปัฏฐาน 4

       ง.  มรรค – กุศลกรรมบถ 10

25หลักธรรมข้อใดสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาในเรื่องการเรียนของเราได้

       ก.  อริยสัจ 4

       ข.  มงคล 38

       ค.  อบายมุข 4

       ง.  ดรุณธรรม 6

26แนนเสียใจมากที่สอบตกในวิชาที่ตนเองชอบ พฤติกรรมของแนนจัดอยู่ในข้อใดของอริยสัจ 4

       ก.  ทุกข์

       ข.  สมุทัย

       ค.  นิโรธ

       ง.  มรรค

27. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า ทุกข์ประจำ ได้ถูกต้องที่สุด

       ก.  ความทุกข์ที่ติดตัวมาแต่เกิด

       ข.  ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับสภาพร่างกาย

       ค.  ความทุกข์ที่มีผลต่อร่างกายและจิตใจ

       ง.  ความทุกข์ที่เกิดได้กับทุกคนตามธรรมชาติ

28. เมื่อตาเห็นรูปสวย ๆ งาม ๆ เกิดความพอใจ แสดงว่าเวทนาใดเกิดขึ้น

       ก.  สุข

       ข.  ทุกข์

       ค.  เฉย ๆ

       ง.  ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

29.  ข้อใดกล่าวถึงอายตนะได้ถูกต้อง

       ก.  มี 2 ประเภท คือ อายตนะที่เป็นสุขและเป็นทุกข์

       ข.  เป็นหลักธรรมที่สรุปลงในหัวข้อสมุทัย: ธรรมที่ควรละ

       ค.  เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนเรามีความสุขหรือความทุกข์

       ง.  ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ เป็นอายตนะที่เรียกว่าอารมณ์

30. พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญกับหลักอริยสัจ 4 มากที่สุดเพราะทรงต้องการอะไร

       ก.  ให้คนละชั่วทำความดี

       ข.  ให้คนรู้จักการแก้ปัญหา

       ค.  ให้คนยอมรับความเป็นจริง

       ง.  ให้คนหันมานับถือพระพุทธศาสนามากขึ้น

31.  อายตนะคู่ใดไม่สัมพันธ์กัน

       ก.  หู–รส

       ข.  ตา–รูป

       ค.  จมูก–กลิ่น

       ง.  กาย–สัมผัส

32สาวิกาเป็นผู้หญิงที่มีบุคลิกภาพดี รูปร่างหน้าตาสวย ทำการสิ่งใดก็ประสบผลสำเร็จ ถ้าวิเคราะห์              ตามหลักพระพุทธศาสนาสาวิกามีสมบัติเด่นข้อใด

       ก.  คติสมบัติ

       ข.  อุปธิสมบัติ

       ค.  กาลสมบัติ

       ง.  ปโยคสมบัติ

33. กรรมชั่วที่นำผู้ปฏิบัติไปสู่ความเดือดร้อนเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ มีชื่อเรียกว่าอะไร

       ก.  กายกรรม

       ข.  มโนกรรม

       ค.  กุศลกรรมบถ

       ง.  อกุศลกรรมบถ

34การฉ้อโกงทรัพย์สินสิ่งของของผู้อื่น จัดเป็นกรรมประเภทใด

       ก.  วจีกรรม

       ข.  กายกรรม

       ค.  มโนกรรม

       ง.  กุศลกรรม

35. “โจรปล้น 10 ครั้ง ยังไม่เท่ากับไฟไหม้ครั้งเดียว ไฟไหม้ 10 ครั้ง ยังไม่เท่ากับการเล่นการพนันครั้ง        เดียว” ข้อความนี้กำลังกล่าวถึงอะไร

       ก.  สถิติโจรปล้นบ้าน

       ข.  จำนวนครั้งที่ไฟไหม้บ้าน

       ค.  โทษของของการเล่นการพนัน

       ง.  เปรียบโจรปล้นและไฟไหม้กับการเล่นการพนัน

36. การหมกหมุ่นมัวเมาอยู่กับอบายมุขประเภทใดทำให้สติปัญญาและความละอายลดน้อยลง

       ก.  การเป็นนักเลงสุรา

       ข.  การเป็นนักเลงหญิง

       ค.  การคบคนชั่วเป็นมิตร

       ง.  การเป็นนักเลงการพนัน

37. การตั้งสติกำหนดอะไรจัดเป็นเวทนานุปัสสนาสติปํฏฐาน

       ก.  สภาพหรืออาการของจิต

       ข.  การเคลื่อนไหวของร่างกาย

       ค.  สิ่งที่ปรากฏกับกายหรือจิต

       ง.  ความรู้สึกสุข ทุกข์ หรือเฉย ๆ

38.  การปฏิบัติตนในข้อใดที่ได้ชื่อว่าเป็นข้อปฏิบัติหนึ่งของการรักษาวงศ์ตระกูลให้ดำรงอยู่ได้นาน

       ก.  การมีระเบียบวินัย

       ข.  การได้คนดีเป็นแบบอย่าง

       ค.  การมีลูกหลานไว้สืบตระกูล

       ง.  การรู้จักประมาณในการใช้จ่าย

39. “แสวงหาพัสดุที่หายไป บูรณะซ่อมแซมพัสดุที่เก่าชำรุดรู้จักประมาณในการใช้จ่าย และตั้งคนมีศีล  ธรรมเป็นพ่อบ้านแม่เรือน” เป็นหลักปฏิบัติของหลักธรรมข้อใด

       ก.  อิทธิบาท 4

       ข.  สังคหวัตถุ 4

       ค.  ฆราวาสธรรม 4

       ง.  กุลจิรัฏฐิติธรรม 4

40. ความสุขที่เกิดจากการได้ลิ้มชิมรสอาหารที่อร่อยคือความสุขชนิดใด

       ก.  สันติสุข

       ข.  สามิสสุข

       ค.  อามิสสุข

       ง.  นิรามิสสุข

เฉลยข้อสอบ

ข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบ
1ง.2ข.3ข.4ง.5ค.
6ข.7ง.8ง.9ง.10ก.
11ข.12ง.13ค.14ง.15ง.
16ข.17ค.18ง.19ข.20ง.
21ก.22ข.23ข.24ค.25ก.
26ก.27ง.28ก.29ค.30ข.
31ก.32ข.33ง.34ข.35ค.
36ก.37ง.38ง.39ง.40ข.

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง