ข้อสอบ เศรษฐกิจพอเพียง ม.2

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ข้อสอบวิชา สังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ชั้น ม.2 จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลย

1) “ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น” ข้อความนี้หมายถึงข้อใด

ก. ความพอเพียง

ข. ความมีเหตุผล

ค. ความพอประมาณ

ง. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

2) “เมื่อจะทำอะไรอำพลมักคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ” จากข้อความนี้อำพลมีคุณลักษณะตามข้อใด

ก. ความพอเพียง

ข. ความมีเหตุผล

ค. ความพอประมาณ

ง. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

3) ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของเงื่อนไขคุณธรรม

ก. มีความเพียร

ข. มีความอดทน

ค. มีความซื่อสัตย์สุจริต

ง. มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ

4) บุคคลใดไม่ได้ดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ก. มาลีตั้งใจเรียนจนสอบได้ที่ 1 ทุกปี

ข. แพรวเป็นคนทันสมัย สวมใส่เสื้อผ้าตามแฟชั่น

ค. มงคลน้ำเงินที่เก็บได้ส่งตำรวจเพื่อตามหาเจ้าของ

ง. สุดาเก็บเงินที่พ่อแม่ให้ไว้ส่วนหนึ่งเพื่อใช้จ่ายยามจำเป็น

5) เศรษฐกิจพอเพียงเน้นเรื่องใดเป็นหลัก

ก. การพึ่งตนเอง

ข. การรวมกลุ่มของชาวบ้าน

ค. การช่วยเหลือกันในชุมชน

ง. การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่

6) ข้อใดกล่าวผิด

ก. ความพอเพียงประกอบด้วยความพอประมาณและความมีเหตุผล

ข. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีแนวคิดจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย

ค. เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ

ง. หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้ผู้ปฏิบัติรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

7) ข้อใดคือผลที่คาดว่าจะได้รับจากการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้

ก. การมีเศรษฐกิจที่ล้าหลัง

ข. การค้ามีความเจริญก้าวหน้า

ค. การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน

ง. การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี

8) ข้อใดเป็นกิจกรรมการผลิตของกลุ่มอาชีพด้านการเกษตร

ก. การทอเสื่อ

ข. การทอผ้าไหม

ค. การทำผ้าบาติก

ง. การผลิตสมุนไพรแปรรูป

9) ข้อใดเป็นปัญหาของการผลติสินค้าและบริการด้านอุตสาหกรรมในครัวเรือน และหัตถกรรมไทย

ก. ดินเสื่อมสภาพ

ข. ขาดแคลนเงินทุน

ค. ขาดแคลนที่ดินทำกิน

ง. สารเคมีตกค้างในผลผลิต

10) แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาใช้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้หรือไม่ อย่างไร

ก. ได้ โดยนำมาใช้ในการลดต้นทุนการผลติและจำหน่ายสินค้าในราคาที่สูงขึ้น

ข. ได้ โดยการผลิตอย่างพอประมาณ ไม่ขยายการลงทุน หรือเพิ่มการลงทุนที่เกินตัว

ค. ไม่ได้ เพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของการทำเกษตรกรรม

ง. ไม่ได้ เพราะการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมุ่งแสวงหากำไรสูงสุด

11) ข้อในดกล่างถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้องที่สุด

ก. แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน

ข. แนวทางในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ค. หลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อนำไปสึ่วามพอเพียง

ง. รูปแบบการพัฒนาประเทศเมื่อประสบกับปัญหาเศรษฐกิจ

12) ข้อใดคือหลักการของการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

ก. การไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

ข. การคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำอย่างรอบคอบ

ค. การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงที่จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล

ง. การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น

13) บุคคลใดดำเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ก. เก่งลอกการบ้านเพื่อนส่งครู

ข. โต้งนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เก็บได้ไปขาย

ค. จอมกู้เงินธนาคารมาซื้อรถยนต์ราคาแพง

ง. ปุ้มนำผักสวนครัวที่ปลูกไว้ไปแบ่งให้เพื่อนบ้าน

14) “มานะทำนาเพียงเพื่อให้มีข้าวไว้บริโภคตลอดทั้งปี หากมีเหลือจึงขาย” จากข้อความนี้มานะดำเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้านใด

ก. ความมีเหตุผล

ข. ความประหยัด

ค. ความพอประมาณ

ง. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

15) ข้อใดเป็นคุณลักษณะของความพอเพียง

ก. ความเสียสละ

ข. ความมีเหตุผล

ค. ความซื่อสัตย์สุจริต

ง. ความรู้ความสามารถ

16) “เศรษกิจพอเพียงประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข” จากข้อความนี้ 2 เงื่อนไขมีอะไรบ้าง

ก. เสียสละ อดทน

ข. มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

ค. ความรู้ คุณธรรม

ง. แบ่งปัน รับผิดชอบ

17) ข้อต่อไปนี้คือสาเหตุของปัญหาการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นยกเว้นข้อใด

ก. การผลิดเพื่อการค้า

ข. การผลิตเพื่อใช้ในครัวเรือน

ค. การคำนึงถึงผลตอบแทนมากกว่าสิ่งอื่นๆ

ง. การนำทรัพยากรการผลิตที่มีในท้องถิ่นมาใช้เป็นส่วนใหญ่

18) ข้อใดไม่ใช่อาชีพด้านการเกษตร

ก. การทอเสื่อ

ข. การปลูกกาแฟ

ค. การทำไร่นาสวนผสม

ง. การผลิตสมุนไพรแปรรูป

19) ข้อใดคือแนวทางในการแก้ปัญหาดินเสื่อมสภาพที่เหมาะสมที่สุด

ก. การปลูกพืชชนิดเดียวกันตลอดทั้งปี

ข. การเผาฟางหรือตอข้าวแทนการไถกลบ

ค. การปลูกพืชหมุนเวียนหลายๆ ชนิดในพื้นที่

ง. การใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงในปริมาณที่น้อยลง

20) หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงควรนำมาใช้ในการจัดการทางการเกษตรด้านในมากที่สุด

ก. การผลิต

ข. การบริโภค

ค. การแลกเปลี่ยน

ง. การจำหน่ายจ่ายแจก

เฉลยข้อสอบ

ข้อคำตอบข้อคำตอบ
1ค.11ค.
2ข.12ง.
3ง.13ง.
4ข.14ค.
5ก.15ข.
6ก.16ค.
7ค.17ข.
8ง.18ก.
9ข.19ค.
10ข.20ก.

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง