ข้อสอบบทเสภาสามัคคีเสวก ม.2

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ข้อสอบวิชาภาษาไทย เรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมมาและสามัคคีเสวก จำนวน 10 ข้อ พร้อมเฉลย

1) บทเสภาวิศวกรรม มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องใด

   ก. อาวุธ

   ข. การช่าง

   ค. การก่อสร้าง

   ง. ข้อ ข. และ ข้อ ค. ถูกต้อง

2) “อันชาติใดไร้ช่างชำนาญศิลป์   เหมือนนารินไร้โฉมบรรโลมสง่า” บทร้อยกรองนี้มีใจความสำคัญว่าอย่างไร

   ก. ช่างที่มีฝีมือเหมือนผู้หญิงที่มีเสน่ห์

   ข. ช่างที่ไม่มีฝีมือเหมือนผู้หญิงที่สวยแต่ไม่มีเสน่ห์

   ค. บ้านเมืองใดไม่มีงานศิลปะ ก็เหมือนผู้หญิงที่ขาดความงาม

   ง. บ้านเมืองใดไม่มีช่างที่เก่งในด้านศิลปะก็เหมือนผู้หญิงที่อัปลักษณ์

3) “ทั้งช่างปั้นช่างเขียนเพียรวิชา   อีกช่างสถาปนาถูกทำนอง” บทร้อยกรองนี้มีช่างในสาขาใดบ้าง

   ก. วิศวกร จิตรกร สถาปนิก

   ข. โยธา จิตรกร ประติมากร

   ค. วิศวกร ประติมากร จิตรกร

   ง. ประติมากร จิตรกร สถาปนิก

4) “ช่วยบำรุงช่างไทยให้ถาวร   อย่าให้ย่อยกว่าเขาเราจะอาย” ข้อความที่พิมพ์ตัวหนาบ่งบอกจุดประสงค์ใด

   ก. ผู้ปกครอง

   ข. ความเจริญรุ่งเรือง

   ค. รูปแบบการปกครอง

   ง. ภาพลักษณ์ของบ้านเมือง

5) บทร้อยกรองนี้มีความหมายสัมพันธ์กัน ยกเว้นข้อใด

   ก. สมเป็นเมืองใหญ่โตมโหฬาร  พอไม่อายเพื่อนบ้านจึ่งจะดี

   ข. ใครดูถูกผู้ชำนาญในการช่าง  ความคิดขวางเฉไฉไม่เข้าเรื่อง

   ค. เพราะการช่างนี้สำคัญอันวิเศษ  ทุกประเทศนานาทั้งน้อยใหญ่

   ง. เราช่วยช่างเหมือนอย่างช่วยบ้านเมือง ให้ประเทืองเทศไทยอันไพศาล

6) บทเสภาสามัคคีเสวกไม่ได้เน้นความสำคัญของเรื่องใด

   ก. ความสามัคคี

   ข. ความซื่อตรง

   ค. ความกล้าหาญ

   ง. ความจงรักภักดี

7) “ควรนึกว่าบรรดาข้าพระบาท ล้วนเป็นราชบริพารพระทรงศรี” คำที่พิมพ์ตัวหนาหมายถึงข้อใด

   ก. ประชาชน

   ข. ข้าราชการ

   ค. พระมหากษัตริย์

   ง. พระบรมวงศานุวงศ์

8) ข้อใดมีความหมายไม่สัมพันธ์กับคำว่า “กัปปิตัน”

   ก. ราชเสวี

   ข. พระภูธร

   ค. ทรงธรรม์

   ง. พระทรงศรี

9) ข้อใดไม่ได้ส่งผลให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง

   ก. แม้ลูกเรืออวดดีมีทิฐิ  และเริ่มริโกยุ่งโยเส

   ข. เหล่าเสวกตกที่กะลาสี  ควริคดถึงหน้าที่นั้นเป็นใหญ่

   ค. รักษาตนเคร่งคงตรงวินัย  สมานใจจงรักพระจักรี

   ง. ไม่ควรเลือกที่รักมักที่ชัง สามัคคีเป็นกำลังพลังศรี

10) ข้อใดเป็นสาเหตุของการแตกความสามัคคี

   ก. แม้ลูกเรืออวดดีมีทิฐิ

   ข. แม้ไม่ถือเคร่งคงตรงวินัย

   ค. แม้ต่างคนต่างเถียงเกี่ยงแก่งแย่ง

   ง. ถูกต้องทุกข้อ

เฉลยข้อสอบ

ข้อคำตอบข้อคำตอบ
1ง.6ค.
2ค.7ข.
3ง.8ก.
4ข.9ก.
5ข.10ง.

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง