ข้อสอบบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ม.2

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ข้อสอบวิชาภาษาไทย เรื่อง บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ชั้น ม.2 จำนวน 10 ข้อ พร้อมเฉลย

1) บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก เป็นพระราชนิพนธ์ของใคร

   ก. รัชกาลที่ 1

   ข. รัชกาลที่ 2

   ค. รัชกาลที่ 3

   ง. รัชกาลที่ 4

2) “นนทก” เป็นจุดกำเนิดของตัวละครใดในเรื่องรามเกียรติ์

   ก. พระราม

   ข. ทศกัณฐ์

   ค. นางมณโฑ

   ง. พระลักษณ์

3) บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก แต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทใด

   ก. กลอนสภา

   ข. กลอนบทละคร

   ค. กาพย์ยานี 11

   ง. กาพย์สุรางคนางค์ 28

4) เมื่อกล่าวถึงกษัตริย์จะใช้คำขึ้นต้นบทกลอนว่าอะไร

   ก. บัดนั้น

   ข. เมื่อนั้น

   ค. ครั้งนั้น

   ง. มาจะกล่าวบทไป

5) ข้อใดอ่านแบ่งวรรคตอนได้ถูกต้อง

   ก. ตั้งแต่/พระสนมรูว/ญาณประทาน/ให้ล้าง/เท้าเทวา

   ข. อยู่บันได/ไกรลาส/เป็นนิจสุราฤทธิ์/ตบหัวแล้วลูบหลัง

   ค. บ้างให้ตักน้ำ/ล้างบาทาบ้างออเส้น/เกศาวุ่นไป

   ง. จนผมโกร๋น/โล้นเกลี้ยง/ถึงเพียงหูดูเลาใน/น้ำแล้ง/ร้องไห้

6) ข้อใดไม่ใช่พระนามของพระนารายณ์

   ก. พระสีกร

   ข. พระจักรา

   ค. เจ้าไต่โลกา

   ง. พระหริวงศ์

7) “ภูวนัย ธรณินทร์ นฤบาล ___” ควรเติมคำใดลงในช่องว่างเพื่อให้มีความหมายสัมพันธ์กัน

   ก. นรา

   ข. ธเนศ

   ค. ภูวดล

   ง. บดินทร์

8) จากคำที่กำหนดให้ในข้อ 7. มีความหมายตรงกับข้อใด

   ก. คน

   ข. แผ่นดิน

   ค. พระนารายณ์

   ง. พระเจ้าแผ่นดิน

9) “บ้างให้ตักน้ำล้างบาทา      บ้างถอนเส้นเกศาวุ่นไป

จนผมโกร๋นโล้นเกลี้ยงถึงเพียงหู    ดูเงาในน้ำแล้วร้องไห้”

บทร้อยกรองนี้ดีเด่นในด้านใด

   ก. ใช้คำน้อยแต่กินความมาก

   ข. บรรยายชัดเจนเห็นภาพพจน์

   ค. เล่นคำเพื่อเน้นความให้ชัดเจน

   ง. ข้อ ก. และ  ค. ถูกต้อง

10) “ตัวข้ามีมือแต่สองมือ   ฤาจะสู้ทั้งที่กรได้

แม้นสี่เหมือนพระองค์ทรงชัย    ที่ไหนจะทำได้ดั่งนี้”

จากบทร้อยกรอง เป็นการพูดลักษณะใด

   ก. ท้าทาย

   ข. ตัดพ้อต่อว่า

   ค. ประชดประชัน

   ง. ว่ากล่าวตักเตือน

เฉลยข้อสอบ

ข้อคำตอบข้อคำตอบ
1ข.6ค.
2ข.7ง.
3ข.8ง.
4ข.9ข.
5ข.10ข.

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง