ข้อสอบ โคลงพระราชพงศาวดาร ม.2

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ข้อสอบวิชาภาษาไทย เรื่อง โคลงพระราชพงศาวดาร ชั้น ม.2 จำนวน 10 ข้อ พร้อมเฉลย

1) บทร้อยกรองเรื่อง โคลงภาพพระสุริโยทัยขาดคอข้าง ได้มาจากไหน

   ก. นารีเรือนงาม

   ข. นางในวรรณคดี

   ค. โคลงภาพพระราชพงศาวดาร

   ง. ประชุมพงสาวดารกรุงศรีอยุทธยา

2) เหตุการณ์ในบทร้อยกรองพระสุริโยทัยขาดคอช้างเกิดขึ้นในรัชกาลใด

   ก. สมเด็จพระมหินทราธิราช

   ข. สมเด็จพระไชยราชาธิราช

   ค. สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ

   ง. สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช

3) สมเด็จพระสุริโยทัยทรงแสดงวีรธรรมในเรื่องใด

   ก. ทรงชนช้างกับข้าศึก

   ข. ทรงไสช้างไล่ตามข้าศึก

   ค. ทรงไสช้างเข้าชนช้างข้าศึกร่วมกับพระราชสวามี

   ง. ทรงไสช้างเข้ากันพระราชสวามีมิให้เป็นอันตราย

4) วีรกรรมของบุคคลใดสัมพันธ์กับพระสุริโยทัย

   ก. สมเด็จพระนเรศวร

   ข. พระเจ้าตากสินมหาราช

   ค. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

   ง. ข้อ    ก. และ    ข. ถูกต้อง

5) คำไวพจน์ข้อใดต่างจากพวก

   ก. คชาธร ไอยรา

   ข. คเชนทร หัตถี

   ค. กุญชร คชสาร

   ง. พารา นคเรศ

6) บทร้อยกรองพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต แต่งด้วยคำประพันธ์ชนิดใด

   ก. กาพย์ยานี

   ข. กลอนเสภา

   ค. โคลงสอง

   ง. โคลงสี่สุภาพ

7) พันท้ายนรสิงห์ มีชื่อเสียงดีเด่นในเรื่องใด

   ก. ความขยัน

   ข. ความซื่อสัตย์

   ค. ความรับผิดชอบ

   ง. ข้อ ข. และ ค. ถูกต้อง

อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบคำถามข้อ 8 – 10
ภูมิปลอมกลับตั้ง   ขอบรรลัยพ่อ
จำสั่งเพชฌฆาตฟัน    ปาดเกล้า
โขนเรือกับหัวพัน   เซ่นที่ ศาลแล
ศาลสืบกฤติคุณเค้า    คติไว้ในสยาม

8) “กิตติคุณ” มีความหมายตรงกับข้อใด

   ก. บุญคุณ

   ข. ชื่อเสียงในด้านดี

   ค. ความเมตตากรุณา

   ง. ความซื่อสัตย์สุจริต

9) ข้อใดสัมพันธ์กับคำว่า “ภูมี”

   ก. นรเรศ บุรี

   ข. อริราช ไพรี

   ค. ภูวดล ภูวไนย

   ง. บังอร นงคราญ

10) บทร้อยกรองนี้สรุปความได้ตามข้อใด

   ก. สมเด็จพระเจ้าเสือทรงพระราชทานอภัยโทษ

   ข. พันท้ายนรสิงห์ยืนยันขอรับโทษตามประเพณี

   ค. สมเด็จพระเจ้าเสือสั่งเพชฌฆาตใช้ตัดศีรษะหุ่นเหมือนแทนพันท้ายนรสิงห์

   ง. สมเด็จพระเจ้าเสือจำสั่งให้ประหารพันท้ายนรสิงห์และเอาศีรษะกับโขนเรือพระที่นั่งเซ่นไว้ด้วยกันบนศาล

เฉลยข้อสอบ

ข้อคำตอบข้อคำตอบ
1ค.6ง.
2ค.7ง.
3ง.8ข.
4ค.9ค.
5ง.10ง.

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง