ข้อสอบ กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ ม.3 (ก่อนเรียน)

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

แบบทดสอบก่อนเรียน วิชาเศรษฐศาสตร์ เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ ชั้น ม.3 จำนวน 10 ข้อ พร้อมเฉลย

1. “ตลาดสี่มุมเมืองจะมีสินค้าจากเกษตรกรนำมาขายจำนวนมาก ส่วนตลาดรถยนต์จะมีอยู่ในตัวเมืองของทุกจังหวัด” ข้อความดังกล่าวเป็นการแบ่งลักษณะของตลาดตามข้อใด

   ก. แบ่งตามชนิดของสินค้า

   ข. แบ่งตามลักษณะการขายสินค้า

   ค. แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้สินค้า

   ง. แบ่งตามลักษณะการแข่งขันที่มีอยู่ในตลาด

2. ข้อความใดสอดคล้างกับลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์

   ก. ก้อยซึ่งเป็นแม่บ้านมักจะซื้อผงซักฟอกหลายยี่ห้อเปลี่ยนกันไป เพราะคุณภาพและราคาใกล้เคียงกัน

   ข. ตลาดนัดกลางของจังหวัดจะมีคนนิยมไปซื้อของจำนวนมาก แต่มีสินค้าจำนวนน้อย

   ค. บริษัท สหรุ่งเรือง ผลิตเตารีดไฟฟ้ารุ่นใหม่ออกมาซึ่งมีราคาแพงกว่าเตารีดของบริษัทอื่น

   ง. ในวันขึ้นปีใหม่ร้านค้าที่เก่งเป็นเจ้าของ ประกาศลดราคาสินค้าถูกกว่าเดิม 50 เปอร์เซ็นต์

3. ข้อดีของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ คืออะไร

   ก. ผู้ผลิตสามารถกำหนดราคาสินค้าได้สูง

   ข. ผู้บริโภคและผู้ผลิตร่วมมือกันกำหนดราคาสินค้า

   ค. ผู้บริโภคมีโอกาสในการเลือกซื้อสินค้าราคาที่ต่ำที่สุด

   ง. ผู้ผลิตสินค้ามีการแข่งขันกันอย่างเสรีเพื่อขายสินค้าให้ได้มากที่สุด

4. “ถ้าราคาสินค้าและบริการใดๆ เพิ่มขึ้น ความต้องการซื้อสินค้าและบริการนั้นจะลดน้อยลง ถ้าราคาสินค้าหรือบริการใดๆ ลดลง ความต้องการซื้อสินค้าและบริการนั้นจะเพิ่มขึ้น” ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับข้อใด

   ก. กฎของอุปสงค์

   ข. กฎของอุปทาน

   ค. ตัวกำหนดอุปสงค์

   ง. ตัวกำหนดอุปทาน

5. ข้อความเกี่ยวกับปัจจัยกำหนดอุปทานข้อใดถูกต้อง

   ก. ถ้าราคาสินค้าสูงขึ้น ผู้ผลิตจะลดจำนวนการผลิตลง

   ข. ถ้าหากสินค้ามีราคาถูกลง ผู้ลติจะได้กำไรน้อยลงทำให้ลดการผลิตลง

   ค. จำนวนผู้ผลิตถ้ามีมากขึ้น ทำให้อุปทานเพิ่มขึ้นถ้าผู้ผลิตลดน้อยลง จะทำให้อุปทานลดลง

   ง. ช่วงภาวะน้ำมันราคาแพง ผู้ผลิตรถยนต์จะผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ประหยัดน้ำมัน

6. การปรับตัวที่ทำให้ปริมาณซื้อและปริมาณขายเท่ากันพอดี ณ ระดับราคาใดราคาหนึ่งนั้น สอดคล้องกับข้อความใด

   ก. อุปทาน

   ข. อุปสงค์

   ค. กลไกราคา

   ง. ราคาดุลยภาพ

7. “ถ้าในตลาดมีผู้ขายเพียงรายเดียว อาจกำหนดราคาสินค้าให้สูงได้” ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับปัจจัยการกำหนดราคาในข้อใด

   ก. กลุ่มเป้าหมาย

   ข. สภาวะทางเศรษฐกิจ

   ค. การแข่งขันของตลาด

   ง. ต้นทุนการผลิตและจำหน่าย

8. การกำหนดราคาในทางปฏิบัติมีวัตถุประสงค์หลายประการ ยกเว้นข้อใด

   ก. เพื่อให้ราคาสินค้าเท่าเทียมกัน

   ข. เพื่อขยายตลาดให้กว้างขวาง

   ค. เพื่อสร้างยอดขาย

   ง. เพื่อสร้างกำไร

9. ข้อเสียของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ คืออะไร

   ก. ผู้บริโภคเป็นผู้กำหนดราคาสินค้า

   ข. ผู้ผลิตไม่มีการแข่งขันกันอย่างแท้จริง

   ค. ผู้ผลิตได้กำไรเป็นอัตราส่วนที่ค่อนข้างมาก

   ง. ผู้ผลิตสินค้าพยายามลดต้นทุนทำให้คุณภาพสินค้าต่ำ

10. ข้อใดคือความหมายของกลไกราคา

   ก. การผลิตที่มีความสมดุลกับการบริโภค

   ข. ราคาสินค้าและการผลิตถูกกำหนดโดยความต้องการของผู้บริโภค

   ค. ปริมาณสินค้าที่ผู้บริโภคและผู้ผลิตมีความต้องการเท่ากัน

   ง. การเปลี่ยนแปลงในระดับราคาสินค้า ซึ่งเกิดจากแรงผลักของอุปสงค์และอุปทาน

เฉลยข้อสอบ

ข้อคำตอบข้อคำตอบ
1ก.6ง.
2ก.7ค.
3ค.8ก.
4ก.9ข.
5ค.10ง.

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง