ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.3 ตามตัวชี้วัด

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ข้อสอบ วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3 จำนวน 40 ข้อ พร้อมเฉลย และตัวชี้วัดรายข้อ

1.    ในทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิด เช่น หญ้า ต้นไม้ กวาง กระต่าย แมลง มด เสือ และงู โดยสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้สิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับแหล่งที่อยู่อาศัยด้วยเรียกความสัมพันธ์ดังกล่าวว่าอย่างไร (มฐ. ว 1.1 ม.3/1)

      1.  โซ่อาหาร                                          2.  ระบบนิเวศ

      3.  กลุ่มสิ่งมีชีวิต                                      4.  สายใยอาหาร

2.    ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยทางกายภาพในระบบนิเวศ (มฐ. ว 1.1 ม.3/1)

      1.  น้ำ                                                  2.  ดิน

      3.  ป่าไม้                                               4.  อุณหภูมิ

3.    ข้อใดคือความหมายของประชากร (มฐ. ว 1.1 ม.3/1)

      1.  สิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกในช่วงเวลาหนึ่ง

      2.  สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อยู่ในแหล่งที่อยู่เดียวกันในช่วงเวลาหนึ่ง

      3.  สิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดที่อยู่ในแหล่งที่อยู่เดียวกันในช่วงเวลาหนึ่ง

      4.  สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่กระจายอยู่ตามแหล่งต่างๆ ทั่วโลกในช่วงเวลาหนึ่ง

4.    เหตุใดตั๊กแตนบางชนิดจึงมีรูปร่างเหมือนใบไม้ (มฐ. ว 1.1 ม.3/1)

      1.  ตั๊กแตนมีการปรับตัวทางด้านสรีระ

      2.  ตั๊กแตนมีการปรับตัวทางด้านรูปร่าง

      3.  ตั๊กแตนสามารถเปลี่ยนรูปร่างให้กลายเป็นใบไม้ได้

      4.  ตั๊กแตนมีการปรับตัวทางด้านพฤติกรรมและการแสดงออก

5.    ข้อใดไม่ใช่พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิ (มฐ. ว 1.1 ม.3/6)

      1.  การจำศีลของกบ

      2.  การอพยพย้ายถิ่นของนก

      3.  หมีขั้วโลกมีขนยาวปกคลุม

      4.  การหันตามดวงอาทิตย์ของดอกทานตะวัน

6.    ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตรูปแบบใดที่มีผลต่อการควบคุมสมดุลของจำนวนประชากร (มฐ. ว 1.1
ม.3/10)

      1.  ภาวะปรสิต                                        2.  ภาวะล่าเหยื่อ

      3.  ภาวะพึ่งพากัน                                    4.  ภาวะการได้รับประโยชน์ร่วมกัน

7.    ข้อใดคือการอยู่ร่วมกันที่มีความสัมพันธ์แบบ -, – (มฐ. ว 1.1 ม.3/2)

      ก.  ภาวะอิงอาศัย                                     ข.  ภาวะพึ่งพากัน

      ค. ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกัน

      1.  ข้อ ก เท่านั้น                                      2.  ข้อ ข เท่านั้น

      3.  ข้อ ข และ ค                                      4.  ข้อ ก ข และ ค

8.    ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตคู่ใดที่เหมือนกัน (มฐ. ว 1.1 ม.3/2)

      ก.  เห็บบนตัวสุนัข                                    ข.  กาฝากบนต้นไม้ใหญ่

      ค. กล้วยไม้บนต้นไม้ใหญ่                            ง.  แบคทีเรียในรากพืชตระกูลถั่ว

      1.  ข้อ ก และ ข                                       2.  ข้อ ข และ ค

      3.  ข้อ ก และ ง                                       4.  ข้อ ข และ ง

9.    ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตใดที่แตกต่างจากข้ออื่น (มฐ. ว 1.1 ม.3/2)

      1.  พยาธิในลำไส้หนู                                  2.  โพรโทซัวในลำไส้ปลวก

      3.  ราที่อาศัยอยู่ร่วมกับสาหร่าย                    4.  แบคทีเรียไรโซเบียมในรากพืชตระกูลถั่ว

10.  ปัจจัยใดที่สำคัญที่สุดที่ทำให้สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศมีความสัมพันธ์กัน (มฐ. ว 1.1 ม.3/4)

      1.  อาหาร                                             2.  พลังงาน

      3.  ที่อยู่อาศัย                                         4.  การหมุนเวียนของสาร

11.  สิ่งมีชีวิตในข้อใดที่จัดเป็นผู้บริโภคประเภทเดียวกัน (มฐ. ว 1.1 ม.3/4)

      1.  ไก่ วัว จิ้งจก                                       2.  เสือ แรด สิงโต

      3.  กบ คางคก ยีราฟ                                 4.  ม้า แกะ กระต่าย

12.  นกพิราบกินข้าวสารเป็นอาหารและยังสามารถกินหนอนเป็นอาหารได้ด้วยควรจัดอยู่ในผู้บริโภคกลุ่มใด (มฐ. ว 1.1 ม.3/4)

      1.  ผู้บริโภคพืช                                        2.  ผู้บริโภคสัตว์

      3.  ผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์                          4.  ผู้บริโภคซากพืชซากสัตว์

13.  สิ่งมีชีวิตที่สามารถเปลี่ยนสารอนินทรีย์ให้เป็นสารอินทรีย์คือข้อใด (มฐ. ว 1.1 ม.3/4)

      1.  ผู้ผลิต                                              2.  ผู้บริโภค

      3.  ผู้ย่อยสลาย                                        4.  ถูกต้องทั้งข้อ 1 และ 3

14.  สิ่งมีชีวิตใดที่ได้รับพลังงานน้อยที่สุดในพีระมิดพลังงาน (มฐ. ว 1.1 ม.3/3)

      1.  ผู้ผลิต                                              2.  ผู้บริโภคลำดับ 1

      3.  ผู้บริโภคลำดับสุดท้าย                           4.  ผู้ย่อยสลายอินทรียสาร

15.  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโซ่อาหาร (มฐ. ว 1.1 ม.3/3)

      1.  การเขียนโซ่อาหารนั้นต้องหันหัวลูกศรเข้าหาผู้ที่กิน

      2.  แสดงความสัมพันธ์ด้านการบริโภคของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆ

      3.  แสดงความสัมพันธ์ด้านการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลก

      4.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

16.  ถ้ากระต่ายกินหญ้าที่มีพลังงานรวม 200 กิโลแคลอรี สุดท้ายเหยี่ยวจะได้รับพลังงานที่ส่งต่อมาถึงเท่าไร (มฐ. ว 1.1 ม.3/3)

      1.  0.2 แคลอรี                                        2.  200 แคลอรี

      3.  2 กิโลแคลอรี                                      4.  20 กิโลแคลอรี

17.  วัฏจักรของสารใดไม่จำเป็นต้องหมุนเวียนผ่านสิ่งมีชีวิต (มฐ. ว 1.1 ม.3/6)

      1.  วัฏจักรน้ำ                                          2.  วัฏจักรคาร์บอน

      3.  วัฏจักรไนโตรเจน                                 4.  วัฏจักรฟอสฟอรัส

18.  วัฏจักรคาร์บอนในธรรมชาติแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกนำไปใช้ในกระบวนการใด (มฐ. ว 1.1 ม.3/6)

      1.  กระบวนการหายใจ                               2.  กระบวนการคายน้ำ

      3.  กระบวนการย่อยสลาย                           4.  กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

19.  การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจ และการขับถ่ายเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดวัฏจักรใด (มฐ. ว 1.1
ม.3/6)

      1.  วัฏจักรน้ำ                                          2.  วัฏจักรคาร์บอน

      3.  วัฏจักรไนโตรเจน                                 4.  วัฏจักรฟอสฟอรัส

20.  ข้อใดไม่ใช่บทบาทของแบคทีเรียต่อการหมุนเวียนไนโตรเจน (มฐ. ว 1.1 ม.3/6)

      1.  ให้พลังงานที่จำเป็นต่อการหมุนเวียนไนโตรเจน

      2.  เปลี่ยนไนโตรเจนในอากาศให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

      3.  เปลี่ยนสารประกอบไนโตรเจนให้กลับไปเป็นไนโตรเจนอิสระในบรรยากาศ

      4.  ทำให้มีการหมุนเวียนของไนโตรเจนจากภายนอกเข้าสู่สิ่งมีชีวิตและกลับคืนสู่ธรรมชาติ

21.  ข้อใดจัดเรียงองค์ประกอบในนิวเคลียสจากใหญ่ไปเล็กได้ถูกต้อง (มฐ. ว 1.3 ม.3/1)

      1.  โครโมโซม → ยีน → ดีเอ็นเอ                 2.  โครโมโซม → ดีเอ็นเอ → ยีน

      3.  ดีเอ็นเอ → โครโมโซม → ยีน                 4.  ดีเอ็นเอ → ยีน → โครโมโซม

22.  การแบ่งเซลล์แบบใดที่ทำให้จำนวนโครโมโซมในเซลล์ลดลงครึ่งหนึ่งจากเซลล์เดิม (มฐ. ว 1.3 ม.3/4)

      1.  ไมโทซิส                                            2.  ไมโอซิส I

      3.  ไมโอซิส II                                          4.  ถูกต้องทุกข้อ

23.  ในการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสระยะใดที่โครมาทิดถูกดึงไปยังขั้วของเซลล์ (มฐ. ว 1.3 ม.3/4)

      1.  โพรเฟส                                            2.  เมทาเฟส

      3.  แอนาเฟส                                          4.  เทโลเฟส

24.  ข้อใดไม่ถูกต้อง (มฐ. ว 1.3 ม.3/4)

      1.  การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสจะมีขั้นตอนการแบ่งเซลล์ 2 ขั้นตอน

      2.  การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเป็นการแบ่งเพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ร่างกาย

      3.  การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเมื่อแบ่งเสร็จแล้วจะมีจำนวนโครโมโซมเท่าเดิม

      4.  การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเมื่อแบ่งในแต่ละครั้งเสร็จแล้วจะได้เซลล์สืบพันธุ์ 2 เซลล์

25.  ข้อใดไม่ถูกต้อง (มฐ. ว 1.3 ม.3/2)

      1.  ลักษณะเด่นสามารถปรากฏได้เมื่อมีแอลลีลเด่นเพียงแอลลีลเดียว

      2.  ลักษณะเด่นสามารถปรากฏได้เมื่อแอลลีลเด่นเข้าคู่กัน 2 แอลลีล

      3.  ลักษณะด้อยสามารถปรากฏได้เมื่อมีแอลลีลด้อยเพียงแอลลีลเดียว

      4.  ลักษณะด้อยสามารถปรากฏได้เมื่อแอลลีลด้อยเข้าคู่กัน 2 แอลลีล

26.  ลักษณะความผิดปกติทางพันธุกรรมข้อใดที่เกิดจากความผิดปกติของยีนเด่นบนออโตโซม (มฐ. ว 1.3
ม.3/5)

      1.  ตาบอดสี                                           2.  ฮีโมฟิเลีย

      3.  ทาลัสซีเมีย                                         4.  ท้าวแสนปม

27.  ลักษณะผิดปกติทางพันธุกรรมข้อใดที่เกิดจากความผิดปกติของยีนด้อยบนออโตโซม (มฐ. ว 1.3 ม.3/5)

      1.  คนแคระ                                           2.  ผิวเผือก

      3.  G-6-PD                                            4.  กล้ามเนื้อแขนขาลีบ

28.  ลักษณะผิดปกติทางพันธุกรรมข้อใดที่มีโอกาสเกิดในเพศชายมากกว่าเพศหญิง (มฐ. ว 1.3 ม.3/5)

      1.  ตาบอดสี                                           2.  ทาลัสซีเมีย

      3.  ท้าวแสนปม                                        4.  เซลล์เม็ดเลือดแดงเป็นรูปเคียว

29.  สามีภรรยาคู่หนึ่งไปตรวจภาวะของการเป็นโรคทาลัสซีเมีย ปรากฏว่ามีภาวะเป็นพาหะของโรคทั้งคู่
อยากทราบว่าอัตราส่วนที่สามีภรรยาคู่นี้จะมีลูกที่เป็นปกติและเป็นโรคทาลัสซีเมียเป็นเท่าไร (มฐ. ว 1.3 ม.3/3)

      1.  1 : 1                                               2.  1 : 3

      3.  3 : 1                                               4.  4 : 0

30.  ครอบครัวหนึ่งมีลูกที่มีหมู่เลือด O พ่อและแม่ของครอบครัวนี้ควรมีลักษณะหมู่เลือดตามข้อใด (มฐ. ว 1.3 ม.3/3)

      1.  IAIB × IAIB                                          2.  IAIA × IAi

      3.  IAIB × IBi                                            4.  IAi × IBi

31.  จากข้อ 30 พ่อและแม่คู่นี้มีโอกาสมีลูกที่มีหมู่เลือด A ร้อยละเท่าไร (มฐ. ว 1.3 ม.3/3)

      1.  25                                                  2.  50

      3.  75                                                  4.  100

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 32-33

ฮีโมฟิเลียเป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากแอลลีลด้อย ถ้าที่เป็นปกติแต่งงานกับหญิงที่เป็นพาหะของโรคฮีโมฟิเลีย

      กำหนดให้ ⚫ = แอลลีลเด่น                        🞅 = แอลลีลด้อย

32.  ข้อใดคือลักษณะการเข้าคู่ของแอลลีลของลูกที่เกิด (มฐ. ว 1.3 ม.3/2)

      1. XX🞅  XX🞅  XY  XY

      2. XX🞅  X🞅X🞅  X🞅Y  X🞅

      3. XX  XX🞅  XY  XY

      4. XX  XX🞅  X🞅Y  XY

33.  โรคทางพันธุกรรมใดที่ผู้ป่วยจะมีจำนวนโครโมโซมเท่ากับคนปกติ (มฐ. ว 1.3 ม.3/5)

      1.  กลุ่มอาการดาวน์                                  2.  กลุ่มอาการพาทัว

      3.  กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด                              4.  กลุ่มอาการคริดูชาต์

พิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 34-40

“เมนเดลเลือกถั่วลันเตาต้นสูงผสมกับถั่วลันเตาต้นเตี้ย โดยเรียกรุ่นนี้ว่ารุ่นพ่อแม่หรือรุ่น P เมื่อผสมกันจะได้รุ่นลูกออกมา เรียกว่า รุ่น F1 หลังจากนั้นเมนเดลนำลูกรุ่น F1 มาผสมพันธุ์ภายในดอกเดียวกัน (self cross) ออกมาเป็นรุ่นหลานหรือรุ่น F2

34.  ลักษณะความสูงของลำต้นถั่วลันเตาในรุ่น F1 มีลักษณะอย่างไร (มฐ. ว 1.3 ม.3/2)

      1.  ลำต้นสูงทั้งหมด                                   2.  ลำต้นเตี้ยทั้งหมด

      3.  ลำต้นสูงร้อยละ 50                               4.  ลำต้นสูงร้อยละ 75

35.  อัตราส่วนของจีโนไทป์ในรุ่น F2 เป็นอย่างไร (มฐ. ว 1.3 ม.3/3)

      1.  4 : 0                                               2.  3 : 1

      3.  2 : 2                                               4.  1 : 2 : 1

36.  อัตราส่วนของฟีโนไทป์ในรุ่น F2 เป็นอย่างไร (มฐ. ว 1.3 ม.3/3)

      1.  4 : 0                                               2.  3 : 1

      3.  2 : 2                                               4.  1 : 2 : 1

37.  การทดลองของเมนเดลในรุ่น F2 ต้นพ่อและแม่มีลักษณะลำต้นเป็นอย่างไร (มฐ. ว 1.3 ม.3/2)

      1.  สูงพันธุ์แท้ทั้งคู่                                    2.  สูงพันทางทั้งคู่

      3.  สูงพันธุ์แท้กับสูงพันทาง                          4.  สูงพันธุ์แท้กับเตี้ย

38.  ถ้าผสมถั่วลันเตาฝักอวบสีเขียวพันธุ์แท้กับฝักแฟบสีเหลืองพันธุ์แท้จะได้รุ่นลูกที่มีลักษณะอย่างไร (เมื่อฝักอวบและฝักสีเขียวเป็นลักษณะเด่น) (มฐ. ว 1.3 ม.3/2)

      1.  ฝักอวบสีเขียว                                     2.  ฝักอวบสีเหลือง

      3.  ผักแฟบสีเขียว                                     4.  ฝักแฟบสีเหลือง

39.  จากข้อ 38 ถ้านำรุ่นลูกมาผสมกันเองจะได้อัตราส่วนฟีโนไทป์เป็นอย่างไร (มฐ. ว 1.3 ม.3/3)

      1. ฝักอวบสีเหลือง : ฝักอวบสีเขียว : ฝักแฟบสีเหลือง : ฝักแฟบสีเขียว = 9 : 3 : 3 : 1

      2. ฝักอวบสีเหลือง : ฝักอวบสีเขียว : ฝักแฟบสีเหลือง : ฝักแฟบสีเขียว = 1 : 3 : 3 : 9

      3. ฝักอวบสีเหลือง : ฝักอวบสีเขียว : ฝักแฟบสีเหลือง : ฝักแฟบสีเขียว = 3 : 9 : 3 : 1

      4. ฝักอวบสีเหลือง : ฝักอวบสีเขียว : ฝักแฟบสีเหลือง : ฝักแฟบสีเขียว = 3 : 9 : 1 : 3

40.  จากข้อ 39 รุ่นลูกฝักอวบสีเหลืองและฝักแฟบสีเขียวควรมีจีโนไทป์แบบใด ตามลำดับ (ถ้าให้ฝักอวบแทนด้วย F ฝักแฟบแทนด้วย f ฝักสีเขียวแทนด้วย G และฝักสีเหลืองแทนด้วย g) (มฐ. ว 1.3 ม.3/3)

      1. FFGG, ffgg                                         2. FFgg, ffGG

      3. ffGG, FFgg                                         4. Ffgg, FFGG

เฉลยข้อสอบ

ข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบ
  1  2  2  3  3  2  4  2  5  4
  6  2  7  3  8  1  9  110  2
11  412  313  114  315  3
16  317  118  419  220  1
21  222  223  324  425  3
26  427  228  129  330  4
31  132  433  434  135  4
36  237  238  139  440  2

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง