ข้อสอบกลางภาค วิทยาศาสตร์ ม.2

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ข้อสอบกลางภาค วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลย

1.  ขณะมีประจำเดือนเพศหญิงควรรับประทานอาหารในข้อใดเพื่อชดเชยการเสียเลือด (ว 1.2 ม.2/15)

      1.  ข้าวซ้อมมือ                                       

      2.  เครื่องในสัตว์

      3.  น้ำหวาน                                          

      4.  เนื้อสัตว์ติดมัน

2.  สารผสมในข้อใดสามารถแยกออกจากกันได้ด้วยวิธีการละลายน้ำ กรอง แล้วนำไประเหยแห้ง (ว 2.1    ม.2/1)

      1.  การบูรกับผงถ่าน

      2.  กำมะถันและน้ำตาลทราย

      3.  ทรายและตะไบเหล็ก

      4.  จุนสีกับเนฟทาลีน

3.  ข้อใดเป็นการแยกสารโดยการตกผลึก (ว 2.1 ม.2/2)

      1.  การทำนาเกลือ                                   

      2.  การแยกน้ำมันดิบ

      3.  การทำน้ำมันหอมระเหยจากพืช                

      4.  การสกัดสีจากดอกกระเจี๊ยบ

4.  ข้อใดเรียงลำดับกระบวนการที่เกิดขึ้นในการกลั่นได้ถูกต้อง (ว 2.1 ม.2/1)

      1.  การระเหย การเดือด การควบแน่น

      2.  การเดือด การระเหย การกลายเป็นไอ

      3.  การเดือด การกลายเป็นไอ การควบแน่น

      4.  การเดือด การควบแน่น การกลายเป็นไอ

ใช้ข้อมูลจากตารางต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 25-27

สีตัวอย่างสีที่แยกได้ระยะทางที่สารเคลื่อนที่ (cm)ระยะทางที่ตัวทำละลาย เคลื่อนที่ (cm)
สี Aสีแดง 18.010
สีน้ำเงิน5.510
สีเหลือง2.810
สี Bสีแดง 2X20
สีม่วง1220

5.  จากตารางข้อใดสรุปถูกต้อง (ว 2.1 ม.2/2)

      1.  สี A มีสารองค์ประกอบ 3 ชนิด

      2.  สี B เป็นสารบริสุทธิ์

      3.  สีน้ำเงินดูดซับได้ดีกว่าสีแดง

      4.  สีเหลืองละลายในตัวทำละลายได้ดีที่สุด

6.  สีที่แยกได้สีใดละลายในตัวทำละลายได้ดีที่สุด (ว 2.1 ม.2/2)

      1.  สีน้ำเงิน                                            2.  สีแดง 1

      3.  สีม่วง                                               4.  สีเหลือง

7   ข้อใดกล่าวถึงสารสีเหลืองได้ถูกต้อง (ว 2.1 ม.2/2)

      1.  ละลายในตัวทำละลายได้น้อยและถูกดูดซับได้มาก

      2.  ละลายในตัวทำละลายได้มากและถูกดูดซับได้น้อย

      3.  ละลายในตัวทำละลายได้มากและถูกดูดซับได้มาก

      4.  ละลายในตัวทำละลายได้มากและถูกดูดซับได้น้อย

8.  สารใดนิยมใช้ในการสกัดด้วยตัวทำละลาย (ว 2.1 ม.2/2)

      1.  น้ำ     

      2.  เอทานอล

      3.  เฮกเซน  

      4.  โทลูอีน

9.  เมล็ดพืชใดไม่นิยมนำมาสกัดด้วยตัวทำละลาย (ว 2.1 ม.2/2)

      1.  เมล็ดทานตะวัน                                  

      2.  ถั่วแดง

      3.  รำข้าว                                             

      4.  ถั่วเหลือง

10.  การทำยาดองเหล้าเป็นการสกัดสารด้วยวิธีใด (ว 2.1 ม.2/2)

      1.  การกลั่น                                          

      2.  การสกัดด้วยไอน้ำ

      3.  การสกัดด้วยตัวทำละลาย                       

      4.  การตกผลึก

11.  หากพบดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์เพิ่งค้นพบและตรวจสอบอากาศของดาวเคราะห์ดวงนั้น พบว่า มีแก๊สเพียง 3 ชนิด ได้แก่ แก๊สออกซิเจนร้อยละ 30 แก๊สไฮโดรเจนร้อยละ 30 และแก๊สคลอรีนร้อยละ 40 อยากทราบว่าแก๊สชนิดใดเป็นตัวทำละลาย (ว 2.1 ม.2/4)

      1.  แก๊สคลอรีน                                       

      2.  แก๊สออกซิเจน

      3.  แก๊สไฮโดรเจน                                    

      4.  แก๊สออกซิเจนและแก๊สไฮโดรเจน

12.  สารละลายใดไม่ได้มีน้ำเป็นตัวทำละลาย (ว 2.1 ม.2/4)

      1.  น้ำเกลือ                                            2.  น้ำอัดลม

      3.  น้ำส้มสายชู                                        4.  แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค

13.  ข้อใดถูกต้อง(ว 2.1 ม.2/4)

      ก.  สารละลายเป็นของผสมที่มีองค์ประกอบของสารมากกว่า 1 ชนิด

      ข.  สารเนื้อเดียวทุกชนิดเป็นสารละลาย

      1.  ข้อ ก                                              

      2.  ข้อ ข

      3.  ข้อ ก และ ข                                      

      4.  ไม่ถูกต้องทั้งข้อ ก และ ข

14   สารประกอบที่มีชื่อว่า กรดแอซีติก หากนำมาละลายในน้ำตามสัดส่วนที่ต้องการแล้วจะได้สารละลายที่มีชื่อว่าอย่างไร (ว 2.1 ม.2/6)

      1.  น้ำส้มสายชู                                       

      2.  น้ำมะนาว

      3.  น้ำมะขาม 

      4.  น้ำเชื่อม

15.  สารละลายกลูโคสเข้มข้นร้อยละ 5 โดยมวล มีความหมายว่าอย่างไร (ว 2.1 ม.2/5)

      1.  ในสารละลาย 95 กรัม มีกลูโคสละลายอยู่ 5 กรัม

      2.  ในน้ำ 100 กรัม มีกลูโคสละลายอยู่ 5 กรัม

      3.  ในสารละลาย 100 กรัม มีกลูโคสละลายอยู่ 5 กรัม

      4.  ในน้ำ 5 กรัม มีกลูโคสละลายอยู่ 95 กรัม

16.  เมื่อละลายน้ำตาลกลูโคส 30 กรัม ลงในน้ำกลั่น 120 กรัม สารละลายที่ได้มีความเข้มข้นร้อยละโดยมวลเท่าไร (ว 2.1 ม.2/5)

      1.  30                                                  2.  25

      3.  20                                                  4.  15

17.  สารละลายกรดไนตริก เข้มข้นร้อยละ 40 โดยมวล มีกรดไนตริกอยู่ 20 กรัม จะมีสารละลายไนตริกปริมาตรเท่าไร (ว 2.1 ม.2/5)

      1.  30 กรัม                                            2.  50 กรัม

      3.  60 กรัม                                            4.  80 กรัม

18.  จากตัวเลือกที่กำหนดให้ข้อใดคือปริมาณสเกลาร์ทั้งหมด (ว 2.2 ม.2/1)

      1.  ระยะเวลา น้ำหนัก มวล

      2.  การกระจัด อัตราเร็ว อุณหภูมิ

      3.  พลังงาน กระแสไฟฟ้า ความดัน

      4.  ความเร็ว ระยะทาง เวลา

19.  ข้อใดที่แสดงว่าเวกเตอร์มีค่าเป็นศูนย์ (ว 2.2 ม.2/1)

      1.  โยนวัตถุแล้วติดอยู่บนต้นไม้

      2.  ปล่อยวัตถุจากระเบียง

      3.  วิ่งรอบสนาม 10 รอบ

      4.  พุ่งแหลนไปได้ไกล 70 เมตร

20.  ข้อใดกว่าได้ถูกต้อง (ว 2.2 ม.2/1)

      1.  ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่ต้องบอกขนาดและทิศทาง

      2.  เวกเตอร์ลัพธ์คือผลรวมของเวกเตอร์ย่อย ๆ ตามที่ได้กำหนดมา

      3.  นิเสธเวกเตอร์คือเวกเตอร์ที่มีขนาดไม่เท่ากันแต่มีทิศตรงกันข้าม

      4.  เวกเตอร์ศูนย์เป็นเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่าใดก็ได้ แต่ไม่มีทิศทาง

เฉลยข้อสอบ

ข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบ
1222314353
62718392103
111124131141153
163172183193202

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง