ข้อสอบหลังเรียน วิทยาศาสตร์ ม.2

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ข้อสอบหลังเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 จำนวน 10 ข้อ พร้อมเฉลย และตัวชี้วัด

1.  การเคลื่อนที่ครั้งนี้มีความเร็วเท่าไร (ว 2.2 ม.2/14)

      1.  3.33 m/s                                          2.  0.33 m/s

      3.  1 m/s                                              4.  2 m/s

2.  รถวิ่งมาด้วยความเร็วคงที่ 20 เมตรต่อวินาที2 จากนั้นเหยียบห้ามล้อทันทีแล้วหยุดในเวลา 5 วินาที รถคันนี้มีความหน่วงเกิดขึ้นเท่าไร (ว 2.2 ม.2/14)

      1.  2 เมตรต่อวินาที2                                      

      2.  3 เมตรต่อวินาที2

      3.  4 เมตรต่อวินาที2                                

      4.  5 เมตรต่อวินาที2

3.  ข้อใดเรียงลำดับโครงสร้างของโลกได้ถูกต้อง (ว 2.3 ม.2/4)

      1.  แก่นโลกชั้นใน → แก่นโลกชั้นนอก → เนื้อโลก → เปลือกโลก

      2.  เปลือกโลก → แก่นโลกชั้นใน → เนื้อโลก → แก่นโลกชั้นนอก

      3.  แก่นโลกชั้นใน → เนื้อโลก → แก่นโลกชั้นนอก → เปลือกโลก

      4.  เปลือกโลก → แก่นโลกชั้นใน → แก่นโลกชั้นนอก → เนื้อโลก

4.  การเกิดหินงอกหินย้อยในถ้ำเกิดจากสาเหตุใด (ว 2.3 ม.2/5)

      1.  การกัดกร่อนของฝนกรด                         2.  แรงโน้มถ่วงโลก

      3.  การผุพังของหินในถ้ำ                             4.  สิ่งที่ก่อสร้างโดยช่างปั้น

5.  “ดินที่มีขนาดอนุภาคเล็กละเอียด ยึดติดเป็นก้อน ทำให้เนื้อดินแน่น อุ้มน้ำได้ดี เหมาะสมต่อการน้ำมาปลูกพืชที่ต้องการน้ำมาก นิยมนำมาทำเป็นเครื่องปั้นดินเผา” ข้อความที่กล่าวมาหมายถึงดินชนิดใด     (ว 2.3 ม.2/6, 7)

      1.  ดินชั้นล่าง                                          2.  ดินเหนียว

      3.  ดินทราย                                           4.  ดินร่วน

6.  น้ำบนโลกมีน้ำจืดอยู่ร้อยละ 3 อยากทราบว่าแหล่งน้ำจืดในข้อใดมีปริมาณมากที่สุดบนโลก (ว 2.3 ม.2/8)

      1.  น้ำบาดานชั้นตื้น                                  2.  น้ำแข็ง

      3.  น้ำบาดานชั้นลึก                                  4.  แม่น้ำ

7.  ข้อใดเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างถูกต้อง (ว 2.3 ม.2/9)

      1.  ช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้

      2.  ให้ความรู้ในการใช้สารเคมีต่อเกษตรกร

      3.  กำจัดสิ่งปฏิกูลอย่าให้สะสมอยู่ในแหล่งน้ำ

      4.  ถูกต้องทุกข้อ

8.  ข้อใดเป็นลักษณะของถ่านหิน (ว 3.2 ม.2/1)

      ก.  หินตะกอน                                         ข.  ซากพืชฃ

      ค. สีน้ำตาลถึงดำ                                     ง.  ผิวมันและผิวด้าน

      1.  ข้อ ข เท่านั้น                                      2.  ข้อ ก และ ข

      3.  ข้อ ก ข และ ค                                    4.  ถูกต้องทุกข้อ

9.  ข้อใดเป็นการนำแก๊สมีเทนที่ได้จากการแยกแก๊สธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ (ว 3.2 ม.2/2)

      ก.  ใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า

      ข.  ใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม

      ค. ผลิตเป็นแก๊สธรรมชาติอัด (CNG) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์

      ง.  ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยเคมี

      1.  ข้อ ค เท่านั้น                                      2.  ข้อ ก และ ข

      3.  ข้อ ก ข และ ง                                    4.  ถูกต้องทุกข้อ

10.  ข้อใดไม่ใช่พลังงานทดแทน (ว 3.2 ม.2/3)

      1.  พลังงานไฟฟ้าจากถ่านหิน                      

      2.  พลังงานชีวภาพ

      3.  พลังงานชีวมวล                                  

      4.  พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์สุริยะ

เฉลยข้อสอบ

ข้อคำตอบข้อคำตอบ
1.26.2
2.37.4
3.18.4
4.19.4
5.210.1