ข้อสอบ ธรรมชาติของภาษา ม.4

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ข้อสอบ วิชาภาษาไทย เรื่อง ธรรมชาติของภาษา ชั้น ม.4 จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลย

1. ข้อใดเป็นภาษาที่ใช้ต่างจากข้ออื่น

   ก. เสียงพูด

   ข. สัญญาณมือ

   ค. ภาษาท่าทาง

   ง. ป้ายสัญลักษณ์

2. ความหมายของภาษาตามหลักภาษาศาสตร์ หมายถึงข้อใด

   ก. ภาษาท่าทางที่แสดงความรู้สึก

   ข. ภาษาที่ใช้สัญลักษณ์แทนเสียง

   ค. ภาษาของสัตว์ที่เลียนเสียงพูดของมนุษย์

   ง. ภาษาพูดที่ใช้สื่อสารและภาษาเขียนที่เป็นตัวถ่ายทอดภาษาพูด

3. หน่วยที่เล็กที่สุดในภาษา คือข้อใด

   ก. หน่วยคำ

   ข. หน่วยเสียง

   ค. หน่วยประโยค

   ง. หน่วยความหมาย

4. “ฉันชอบดอกกุหลาบสีขาวที่อยู่ในสวนหลังบ้านที่พ่อปลูกเมื่อหลายเดือนก่อน” ข้อใดเป็นประโยคหลังของประโยคนี้

   ก. ฉันชอบดอกกุหลาบ

   ข. ฉันชอบดอกกุหลาบสีขาว

   ค. ดอกกุหลาบสีขาวที่อยู่ในสวนหลังบ้าน

   ง. ดอกกุหลาบที่พ่อปลูกเมื่อหลายเดือยก่อน

5. จากข้อ 4. จัดเป็นธรรมขาติของภาษาในข้อใด

   ก. ภาษามีการเปลี่ยนแปลง

   ข. ภาษาใช้เสียงสื่อความหมาย

   ค. ภาษามีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างและเหมือนกัน

   ง. ภาษาประกอบด้วยหน่วยเล็ก ซึ่งประกอบกันเป็นหน่วยใหญ่ขึ้น

6. ข้อใดเป็นชื่อที่ใช้เรียกภาษาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

   ก. ภาษาตาย

   ข. ภาษาคงที่

   ค. ภาษาหยุดนิ่ง

   ง. ภาษาไม่พัฒนา

7. ข้อใดเป็นลักษณะที่แตกต่างระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ

   ก. มีสำนวน

   ข. มีคำชนิดต่างๆ

   ค. มีคำลักษณะนาม

   ง. เรียงประโยคแบบประธาน กริยา กรรม

8. ข้อใดเป็นตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงภาษาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม

   ก. กำเนิด

   ข. สารบัญ

   ค. มะพร้าว

   ง. คอนโดมีเนียม

9. สำนวนไทยในข้อใดใช้คำไทยทุกคำ

   ก. กินโต๊ะ

   ข. จูงจมูก

   ค. ตบหัวลูบหลัง

   ง. พระอิฐพระปูน

10. ข้อใดไม่ใช่ประโยคที่ได้รับอิทธิพลจากภาษาต่างประเทศ

   ก. เขาถูกคุณครูทำโทษ

   ข. เราว่อนตัวอยู่ในเสื้อคลุมสีดำ

   ค. เมื่อเข้าบ้านมาเขาก็พบแม่นั่งรออยู่แล้ว

   ง. ประเทศไทยส่งออกผลผลิตทางการเกษตรปีละจำนวนมาก

11. ข้อใดใช้คำภาษาต่างประเทศได้เหมาะสม

   ก. หล่อนมีรูปร่างสวยงาม ผิวสีแทน เนียนละเอียด

   ข. ในวันขึ้นปีใหม่ ทุกคนจะส่งการ์ดอวยพรให้แก่กัน

   ค. รถคันนี้เหมาะสำหรับผู้หญิง เพราะใช้เกียร์อัตโนมัติ

   ง. ทุกวันนี้บริษัทไม่มีนโยบายให้มีการเพิ่มออเดอร์สินค้าต่างประเทศ

12. ข้อใดเกี่ยวข้องกับบทบาทของภาษาน้อยที่สุด

   ก. สื่อความหมาย

   ข. พัฒนาความคิด

   ค. บอกลักษณะนิสัยใจคอ

   ง. แสดงความคิดเห็นให้ปรากฏ

13. ข้อใดมีคำที่ออกเสียงพยัญชนะทุกตัว

   ก. สององค์ลงจากอาชา

   ข. เสด็จมากับหมู่กิดาหยัน

   ค. เสนาแวดล้อมแน่นอนันต์

   ง. จรจรัลมาสมรภูมิชัย

14. ข้อใดประสมสระเสียงสั้นทั้งหมด

   ก. บทจร

   ข. ยุรยาตร

   ค. สุริย์วงศ์

   ง. บรรณาการ

15. ข้อใดมีเสียงสระประสมมากที่สุด (ไม่นับคำซ้ำ)

   ก. ฉันเขียนจดหมายฉบับนี้เพื่อแจ้งให้ทราบ

   ข. การแต่งงานเป็นผัวเมียตามกฎหมาย

   ค. ฉันสุขใจที่ได้เห็นหน้าเมียผู้ร่วมใจร่วมชีวิต

   ง. ขอให้ท่านช่วยเป็นธุระเพื่อจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อย

16. คำที่พิมพ์ตัวหนาในข้อใดใช้สระต่างจากข้ออื่น

   ก. กวีใช้คำเพื่อความรู้สึก

   ข. ดวงจันทร์ไม่งามเท่าหน้านาง

   ค. โวหารที่ใช้สำนวนเปรียบเกินจริง

   ง. หัวใจชายหนุ่มเป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6

17. ข้อใดที่รูปสระท้ายพยางค์หน้าออกเสียงทุกคำ

   ก. ภูมิปัญญา เกียรติบัตร คุณวุฒิ

   ข. นิตยสาร พรหมบุตร ภูมิฐาน

   ค. เกียรตินิยม ภูมิฐาน เมรุมาศ

   ง. สมมุติฐาน สัญลักษณ์ ยุทธหัตถี

18. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะสะกดมากที่สุด (ไม่นับคำซ้ำ)

   ก. เอียงอกเทอออกอ้าง อวดองค์ อรเอย

   ข. เมรุชุบสมุทรดินลง เลขแต้ม

   ค. อากาศจักรานผจง จารึก พอฤๅ

   ง. โฉมแม่หยาดฟ้าแย้ม อยู่ร้อนฤๅเห็น

19. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ครบทั้ง 5 เสียง

   ก. ถึงไปก็ไม่อยู่นาน

   ข. เยาวมาลย์อย่าโศกเศร้าหมอง

   ค. พระจุมพิตชิดเชยปรางทอง

   ง. กรประกองนพมลขึ้นบนเพลา

20. ข้อใดเป็นประโยคที่เน้นประธาน

   ก. เด็กถูกหมากัด

   ข. หมาตัวใหญ่กัดเด็กผู้หญิง

   ค. เด็กผู้หญิงถูกหมาข้างบ้านกัด

   ง. เด็กผู้หญิงข้างบ้านถูกหมากัด

เฉลยข้อสอบ

ข้อคำตอบข้อคำตอบ
1.11.
2.12.
3.13.
4.14.
5.15.
6.16.
7.17.
8.18.
9.19.
10.20.

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง