ข้อสอบ การใช้ภาษาในการสื่อสาร ม.4

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ข้อสอบ วิชาภาษาไทย เรื่อง การใช้ภาษาในการสื่อสาร ชั้น ม.4 จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลย

1. ข้อใดเรียงลำดับองค์ประกอบของการสื่อสารตามวิธีการสื่อสารถูกต้อง

   ก. ผู้ส่งสาร สาร ผู้รับสาร สื่อ

   ข. ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร สื่อ สาร

   ค. ผู้ส่งสาร สื่อ สาร ผู้รับสาร

   ง. ผู้ส่งสาร สาร สื่อ ผู้รับสาร

อ่านสถานการณ์การสื่อสารที่กำหนดแล้วตอบคำถามข้อ 2 – 4

“โอ๋ส่งอีเมลภาพงานวันเกิดของตาให้ลุงที่อยู่ต่างประเทศ”

2. “โอ๋” เป็นองค์ประกอบใดของการสื่อสารในสถานการณ์นี้

   ก. สื่อ

   ข. สาร

   ค. ผู้รับสาร

   ง. ผู้ส่งสาร

3. สถานการณ์นี้ ผู้ส่งสารและผู้รับสารใช้อะไรเป็นสื่อในการสื่อสาร

   ก. อีเมล

   ข. จดหมาย

   ค. อินเตอร์เน็ต

   ง. คอมพิวเตอร์

4. สารในสถานการณ์นี้คือข้อใด

   ก. ภาพ

   ข. อีเมล

   ค. งานวันเกิดของตา

   ง. ลุงที่อยู่ต่างประเทศ

5. “คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล” ข้อความนี้มีจุดมุ่งหมายใด

   ก. เตือนสติ

   ข. ให้ความรู้

   ค. แนะให้ทำ

   ง. จรรโลงใจ

6. ข้อใดเป็นการส่างสารด้วยอวัจนภาษา

   ก. คนใช้โทรศัพท์นัดหมายแพทย์ที่ตรวจรักษา

   ข. ผู้ชมปรบมือให้นักเรียนแสดงบนเวทีเมื่อการแสดงจบ

   ค. ชมรมถ่ายภาพแจ้งข่าวทริปถ่ายภาพครั้งต่อไปผ่านเว็บไซต์

   ง. บริษัทส่งจดหมายแสดงความขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการ

7. สถานการณ์ในการสื่อสารข้อใดมีปฏิกริยาตอบสนองต่างจากข้ออื่น

   ก. ฉันดูข่าวจากโทรทัศน์ทุกวัน

   ข. ลุงอธิบายวิธีการใช้กล้องตัวนี้ให้ฉันฟัง

   ค. พ่อฟังวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้องจากรายการวิทยุ

   ง. แม่อ่านขั้นตอนการทำอาหารในหนังสือคู่มือการทำอาหาร

8. “พี่ส่งอีเมลให้ฉันไม่สำเร็จ เพราะเครือข่ายอินเตอร์เน็ตล่ม” สถานการณ์นี้ข้อใดคือสาเหตุของการสื่อสารที่ไม่สัมฤทธิ์ผล

   ก. สื่อ

   ข. สาร

   ค. ผู้รับสาร

   ง. ผู้ส่งสาร

9. ในการพูดคุยโทรศัพท์ระหว่างกัน อะไรจัดเป็นสาร

   ก. ผู้โทร

   ข. คำพูด

   ค. ผู้รับสาย

   ง. โทรศัพท์

10. ข้อใดที่ผู้ส่งสารควรพิจารณาเป็นอันดับแรกเมื่อเกิดอุปสรรคในการสื่อสาร

   ก. ความบกพร่องของสื่อ

   ข. ความบกพร่องของตนเอง

   ค. ความบกพร่องของตัวสาร

   ง. ความบกพร่องของผู้รับสาร

11. สารในข้อใดเป็นอุปสรรคในการสื่อสารมากที่สุด

   ก. สารไม่ชัดเจน

   ข. ไม่เป็นที่น่าสนใจแก่ผู้รับสาร

   ค. ห่างไกลจากประสบการณ์ของผู้รับสาร

   ง. มีความซับซ้อนลึกซึ้งเกินสติปัญญาของผู้รับสาร

12. ข้อใดทำให้การสื่อสารไม่สัมฤทธิ์ผลมากที่สุด

   ก. ผู้ส่งสารไม่เข้าใจสารดีพอ

   ข. ผู้ส่งสารมีอคติต่อผู้รับสาร

   ค. ผู้รับสารมีความรู้มากกว่าผู้ส่งสาร

   ง. ผู้รับสารขาดความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านหรือฟัง

13. สถานการณ์การสื่อสารในข้อใดไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ

   ก. นุ่นชวนเพื่อนมาติวหนังสือสอบ

   ข. นกชวนพ่อไปตลาดต้นไม้ในวันหยุด

   ค. แนนชวนน้องไปเที่ยวสวนสนุกช่วงปิดเทอม

   ง. นิดชวนเพื่อนที่พ่อกำลังป่วยไปเที่ยวต่างจังหวัด

14. ข้อความใดใช้คำเหมาะสมแก่บุคคล

   ก. หนูทำได้ดีมาก ครูขอชื่นชม

   ข. ลุงรักมันกำลังปลูกต้นอะไรหลังบ้าน

   ค. นายแสน ผู้อำนวยการเขาเรียกพบแน่ะ

   ง. ขอบพระคุณน้องมากนะคะ ที่มาอุดหนุนร้านพี่

15. “ขณะนี้…..กำลัง….เราต้อง……ให้พร้อมไว้เสมอ” ควรเติมข้อความใดในช่องว่าง

   ก.  เหตุการณ์ ตึงเครียด รักษากำลัง

   ข. เหตุการณ์ เคร่งเครียด เตรียมกำลัง

   ค. สถานการณ์ ตึงเครียด เตรียมกำลัง

   ง. สถานการณ์ เคร่งเครียด รักษากำลัง

16. “เหตุการณ์มันฉุกเฉิน เตรียมอะไรไม่ทันเลย ตัดสินใจไปโดยประสบการณ์ไม่ได้ปรึกษาใครเลย” คำที่พิมพ์ตัวหนาใช้ได้ถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องควรเปลี่ยนเป็นคำใด

   ก. ถูกต้อง

   ข. ไม่ถูกต้อง ควรเปลี่ยนเป็น ฉุกละหุก พลการ

   ค. ไม่ถูกต้อง ควรเปลี่ยนเป็น ชุลมุน กับเหตุการณ์

   ง. ไม่ถูกต้อง ควรเปลี่ยนเป็น วุ่นวาย กับ คาดการ

17. ข้อใดใช้คำ “ปี๋” เพื่อบรรยายความรู้สึกได้ถูกต้อง

   ก. ยาถ้วนนี้ขมปี๋

   ข. ลูกตาลเชื่อมถุงนี้หวานปี๋

   ค. ลูกหมาตัวนี้วิ่งไปคลุกฝุ่นมาตัวดำปี๋

   ง. ข้อ ก. และ ค. ถูกต้อง

18. ข้อใดใช้คำที่ทำให้มองเห็นภาพชัดเจน

   ก. อีกชั่วอึดใจก็จะถึงแล้ว

   ข. ชัยชนะอยู่ใกล้แค่เอื้อม

   ค. ห่านกันแค่คืบเท่านั้นเอง

   ง. ที่นี่ใหญ่โตมโหฬารจริงๆ

19. “ถ้ำนี้…..แถมอากาศยัง…..น่ากลัวจัง” ควรเติมคำในข้อใดลงในช่องว่าง

   ก. มืดสนิท อุดอู้

   ข. สว่างจ้า เย็นเฉียบ

   ค. สว่างโร่ ร้อนอบอ้าว

   ง. มืดตึ๊ดตื๋อ เย็นยะเยือก

20. ข้อใดใช้อวัยวะในการรับรู้เหมือน “พ่อแม่รักเรามาก จนยอมตายแทนได้นะ”

   ก. ดอกราตรีส่งกลิ่นหอมฉุนตลอดคืน

   ข. หน้าตาของเด็กคนนี้เหมือนแม่เขามาก

   ค. อากาศร้อนอบอ้าวเหมือนฝนกำลังจะตก

   ง. เด็กคนนี้มีไหวพริบดี กล้าแสดงออกมีความมั่นใจดีมาก

เฉลยข้อสอบ

ข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบ
1.6.11.16.
2.7.12.17.
3.8.13.18.
4.9.14.19.
5.10.15.20.

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง