ข้อสอบ การฟังและการดูให้สัมฤทธิ์ผล ม.4

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ข้อสอบ วิชาภาษาไทย เรื่อง การฟังและการดูให้สัมฤทธิ์ผล ชั้น ม.4 จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลย

1. การฟังและการดูในข้อใดสำคัญที่สุด

   ก. ฟังและดูเพื่อความบันเทิงส่วนตัว

   ข. ฟังและดูเพื่อเป็นความรู้ในการศึกษา

   ค. ฟังและดูเพื่อเป็นมารยาทในการเข้าสังคม

   ง. ฟังและดูเพื่อความเข้าใจในการสื่อสาร

2. การฟังนิทานชาดก เป็นการฟังเพื่อจุดมุ่งหมายใด

   ก. เพื่อความรู้

   ข. เพื่อคติชีวิต

   ค. เพื่อจรรโลงใจ

   ง. เพื่อความเพลิดเพลิน

3. ข้อใดเป็นการฟังและการดูเพื่อความรู้

   ก. ฟังคอนเสิร์ต

   ข. ชมรายการทอล์กโชว์

   ค. ชมวิดีทัศน์ประวัติการละครไทย

   ง. ฟังการขับเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน

4. การฟังและการดูรายการใดมีประโยชน์ต่อตัวผู้ฟังมากที่สุด

   ก. เล่าข่าวประจำวัน

   ข. อาหารเพื่อสุขภาพ

   ค. การพยากรณ์อากาศประจำวัน

   ง. วิเคราะห์ความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก

5. ข้อใดจัดอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของระดับการฟังที่สัมฤทธิ์ผล

   ก. นุ่นฟังข่าวจากวิทยุ ทั้งวันแล้วเชื่อว่า ข่าวนั้นจะเป็นจริง

   ข. นัดอ่านนวนิยายเรื่องหนึ่ง แล้วมีความคิดเห็นว่านวนิยายเรื่องนั้นไม่มีคุณค่าเลย

   ค. แนนฟังพระบรมราโชวาทของในหลวงแล้วเข้าใจว่าพระองค์ มีพระราชประสงค์ให้คนไทยมีความสามัคคีกัน

   ง.  น้อยพิจารณาเรื่องที่วิทยากรบรรยายแล้วเห็นว่าวิทยากรให้ความรู้อย่างละเอียดและครบถ้วนทุกหัวข้อ

6. การรับสารจากสื่อใดน่าเชื่อถือมากที่สุด

   ก. วิทยุ

   ข. โทรทัศน์

   ค. อินเตอร์เน็ต

   ง. หนังสือพิมพ์

7. การดูภาพยนตร์เพื่อวิจารณ์ตัวละครเป็นการดูอย่างมีวิจารณญาณในขั้นใด

   ก. ตีความ

   ข. วิเคราะห์

   ค. จับประเด็น

   ง. ประเมินค่า

8. “จอยแนะนำให้จุ๋มดูละครเรื่องหนึ่ง เพราะเป็นเรื่องที่สะท้อนสังคมยุคปัจจุบันได้ดีมาก และผู้แสดงก็แสดงได้ดี” การดูของจอย อยู่ในขั้นใดของการดูอย่างมีวิจารณญาณ

   ก. ตีความ

   ข. เข้าใจเรื่อง

   ค. ประเมินค่า

   ง. จับประเด็น

9. การฟังและการดูในข้อใดต้องใช้วิจารณญาณมากที่สุด

   ก. ข่าว

   ข. โต้วาที

   ค. โฆษณา

   ง. อภิปรายรัฐบาล

10. “ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค Covid19” ข้อมูลใดที่ผู้ฟังและดูต้องรู้มากที่สุด

   ก. พื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ

   ข. วิธีการดูและและป้องกันโรค

   ค. ยาและวัคซีนสำหรับรักษา

   ง. สถิติการรอดชีวิตและเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อ

อ่านข้อความแล้วตอบคำถามข้อ 11 – 13

“ทุกวันนี้ศึกไกลยังไม่ห่วง แต่หวั่นทรวงศึกใกล้ไล่ข่มเหง ถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเอง จะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง”

ธิดาฟังบทประพันธ์นี้ทางวิทยุกระจายเสียงแล้วบอกนลินีนี้ว่า “กลอนบทนี้เพราะดีนะเพราะเตือนให้คนไทยมีความ สามัคคีฟังแล้วรู้สึกรักชาติเกิดความห่วงใยอยากจะรักษาเอกราชของชาติไทยไว้ตลอดไป”

11. การที่ธิดาพูดเช่นนี้ แสดงว่ามีทักษะการฟังระดับใด

   ก. ตีความได้ และวิเคราะห์ได้

   ข. ตีความได้ และประเมินค่าได้

   ค. จับประเด็นได้ และวิเคราะห์ได้

   ง. จับประเด็นได้ และประเมินค่าได้

12. บทประพันธ์ที่ธิดาฟังนี้ จัดเป็นสารประเภทใด

   ก. ให้ความรู้

   ข. โน้มน้าวใจ

   ค. จรรโลงใจ

   ง. ให้ความบันเทิง

13. บทประพันธ์นี้นำไปประกอบการพูดประเภทใด และหัวข้อเรื่องใดได้เหมาะสมที่สุด

   ก. การอภิปรายเรื่อง “สามัคคีคือพลังสร้างสรรค์ชาติ”

   ข. การสัมมนาเรื่อง “เอกลักษณ์และเอกราชของชาติไทย”

   ค. การสนทนาเรื่อง “เพลงชาติไทย : สัญลักษณ์ของชาติไทย”

   ง. ปาฐกถาเรื่อง “แม้ชาติย่อยยับอับจน บุคคลจะสุขอยู่ได้อย่างไร”

14. การฟังและการดูที่ผู้ฟังและดูสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้ จัดอยู่ในขั้นตอนใด

   ก. ตีความ

   ข. วิเคราะห์

   ค. เข้าใจเรื่อง

   ง. จับประเด็น

15. การฟังและการดูสื่อโฆษณาต้องใช้ระดับชั้นของการฟังที่สัมฤทธิ์ผลในข้อใดประกอบมากที่สุด

   ก. เข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟัง

   ข. รู้จักประเมินคุณค่าของเรื่องที่ฟัง

   ค. รู้จักพิจารณาความน่าเชื่อถือของเรื่องที่ฟัง

   ง. รู้จักพิจารณาความครบถ้วนของเรื่องที่ฟัง

16. สถานการณ์ใดที่แสดงว่าการฟังและการดูสัมฤทธิ์ผล

   ก. อ้อนไปชมคอนเสิร์ตแล้วนั่งหลับ

   ข. อาร์มดูภาพยนตร์แล้วเล่าให้เพื่อนฟังไม่ถูก

   ค. แอมฟังเพลงแล้วบอกสาระสำคัญของเพลงที่ฟังไม่ได้

   ง. แอ๋วฟังวิเคราะห์ข่าวแล้วเชื่อว่าเป็นข่าวที่หลอกลวงประชาชน

17. ข้อใดทำให้การฟังไม่สัมฤทธิ์ผลมากที่สุด

   ก. ผู้ฟังและดูมีข้อมูลไม่เพียงพอในเรื่องที่ฟัง

   ข. ผู้ฟังและดูไม่มีความรู้เกี่ยวกับหลักการฟังและการดู

   ค. ผู้ฟังและดูมีจุดมุ่งหมายในการฟังและดูไม่ตรงกับเรื่องที่ฟังและดู

   ง. ผู้ฟังและดูขาดเหตุผลในการแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์

18. ข้อใดเป็นหลักการสำคัญของการแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู

   ก. เน้นการกระทำ

   ข. เน้นข้อเท็จจริง

   ค. เน้นความถูกผิด

   ง. เน้นเหตุผลรองรับ

ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 19 – 20

   ก. ตุ่นยืนชะโงกหน้าฟังนายที่นั่งอยู่กับพื้นพูด

   ข. ตาลสวมเสื้อสายเดี่ยวและกางเกงขาสั้นไปดูคอนเสิร์ต

   ค. ตั้งเอนหลังฟังครูสอนหน้าชั้นเรียน

   ง. ต้นส่งเสียงตะโกนเมื่อชอบใจในการแสดงทอล์กโชว์

19. ใครปฏิบัติตนในการฟังและการดูได้เหมาะสมมากที่สุด

   ก. ข้อ ก

   ข. ข้อ ข

   ค. ข้อ ค

   ง. ข้อ ง

20. ข้อใดเป็นการแสดงมารยาทในการฟังและการดูที่ต่างจากข้ออื่น

   ก. ข้อ ก

   ข. ข้อ ข

   ค. ข้อ ค

   ง. ข้อ ง

เฉลยข้อสอบ

ข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบ
161116
271217
381318
491419
5101520

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง