การวนซ้ำในภาษา Python

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ภาษา Python มีคำสั่งวนซ้ำที่ใช้ควบคุมการทำงานซ้ำๆ หลายแบบ คำสั่งวนซ้ำที่นิยมใช้มากที่สุดคือ for loop และ while loop

1. คำสั่ง for loop

for loop ใช้สำหรับการวนอ่านค่าภายในออบเจ็ค เช่น ลิสต์ อาร์เรย์ ทิวป์ หรือสตริง

รูปแบบการเขียน:

for ตัวแปร in ออบเจ็ค:
  # บล็อกคำสั่งจะทำงานซ้ำสำหรับค่าแต่ละค่าในออบเจ็ค

ตัวอย่าง:

# วนอ่านค่าในลิสต์
numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
for number in numbers:
  print(number)

ผลลัพธ์:

1
2
3
4
5

for loop ยังสามารถใช้ร่วมกับฟังก์ชัน range เพื่อกำหนดจำนวนรอบการวนซ้ำได้อีกด้วย

ตัวอย่าง:

# วนซ้ำ 5 รอบ
for i in range(5):
  print(i)

ผลลัพธ์:

0
1
2
3
4

2. คำสั่ง while loop

while loop ใช้สำหรับการวนซ้ำไปเรื่อยๆ จนกว่าเงื่อนไขจะเป็นเท็จ

รูปแบบการเขียน:

while เงื่อนไข:
  # บล็อกคำสั่งจะทำงานซ้ำจนกว่าเงื่อนไขจะเป็นเท็จ

ตัวอย่าง:

# วนซ้ำจนกว่าค่าตัวแปร i จะมากกว่า 10
i = 0
while i <= 10:
  print(i)
  i += 1

ผลลัพธ์:

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3. คำสั่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวนซ้ำ

 • break: ใช้สำหรับหยุดการวนซ้ำ
 • continue: ใช้สำหรับข้ามการวนซ้ำไปรอบถัดไป
 • pass: ใช้สำหรับเมื่อไม่มีคำสั่งภายใน for หรือ while

ตัวอย่างการใช้งานการวนซ้ำที่ซับซ้อน

ตัวอย่าง:

# วนซ้ำสองชั้นเพื่อหาค่า x และ y ที่ทวีคูณกันได้ 100
for x in range(1, 21):
  for y in range(1, 21):
    if x * y == 100:
      print(f"ค่า x = {x}, ค่า y = {y}")
      break

ผลลัพธ์:

ค่า x = 5, ค่า y = 20