สรุปเรื่องการสร้างฟังก์ชันในภาษา Python

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

สรุปเนื้อหาเรื่องการสร้างฟังก์ชันในภาษา Python

ฟังก์ชัน (Function) ในภาษา Python คือส่วนของโค้ดหรือโปรแกรมที่ทำงานเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ช่วยให้เราสามารถเขียนโค้ดซ้ำๆ ได้โดยไม่ต้องเขียนใหม่หลายครั้ง ช่วยให้โค้ดมีโครงสร้างชัดเจน อ่านง่าย และจัดการง่ายขึ้น

การสร้างฟังก์ชัน

ใช้คำสั่ง def ตามด้วยชื่อฟังก์ชัน วงเล็บ () อาร์กิวเมนต์ (ถ้ามี) และสองจุด :

def ชื่อฟังก์ชัน(arg1, arg2, ...):
 # บล็อกโค้ดของฟังก์ชัน

ตัวอย่าง:

def สวัสดี(ชื่อ):
 print("สวัสดี", ชื่อ, "!")

สวัสดี("บาร์ด") # ผลลัพธ์: สวัสดี บาร์ด!

อาร์กิวเมนต์:

 • เป็นตัวแปรที่ส่งค่าเข้ามาในฟังก์ชัน
 • ประกาศในวงเล็บ () หลังชื่อฟังก์ชัน
 • แยกอาร์กิวเมนต์ด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)
 • สามารถมีอาร์กิวเมนต์หลายตัว
 • ตัวอย่าง: def ฟังก์ชัน(arg1, arg2)

ค่าส่งกลับ:

 • ฟังก์ชันสามารถส่งค่ากลับได้
 • ใช้คำสั่ง return ตามด้วยค่าที่ต้องการส่งกลับ
 • ตัวอย่าง: def ฟังก์ชัน(): return 10

การเรียกใช้ฟังก์ชัน:

 • เขียนชื่อฟังก์ชันตามด้วยวงเล็บ ()
 • ใส่ค่าอาร์กิวเมนต์ (ถ้ามี) ในวงเล็บ ()
 • แยกค่าอาร์กิวเมนต์ด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)
 • ตัวอย่าง: ฟังก์ชัน(arg1, arg2)

ประเภทของฟังก์ชัน

 • ฟังก์ชันไม่มีค่าส่งกลับ: ทำงานเพื่อทำงานบางอย่าง แต่ไม่มีค่าส่งกลับ
 • ฟังก์ชันมีค่าส่งกลับ: ทำงานเพื่อทำงานบางอย่าง และส่งค่ากลับ

ประโยชน์ของฟังก์ชัน

 • การนำโค้ดกลับมาใช้ใหม่: เขียนฟังก์ชันหนึ่งครั้ง เรียกใช้หลายครั้ง
 • โครงสร้างโค้ด: ทำให้โค้ดมีโครงสร้างชัดเจน อ่านง่าย
 • การจัดการโค้ด: ง่ายต่อการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ตรวจสอบ
 • การแบ่งโมดูล: แบ่งโค้ดเป็นโมดูลแยกต่างหาก

ตัวอย่างเพิ่มเติม

 • ฟังก์ชันหาค่ากำลังสอง:
def กำลังสอง(x):
 return x * x

ผลลัพธ์ = กำลังสอง(5)
print(ผลลัพธ์) # ผลลัพธ์: 25
 • ฟังก์ชันตรวจสอบว่าจำนวนเป็นจำนวนคู่หรือคี่:
def ตรวจสอบคู่คี่(x):
 if x % 2 == 0:
  return "คู่"
 else:
  return "คี่"

จำนวน = int(input("ใส่จำนวน: "))
ผลลัพธ์ = ตรวจสอบคู่คี่(จำนวน)
print(ผลลัพธ์)