แบบฝึกหัด การสร้างฟังก์ชัน (Python) พร้อมเฉลย

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ตัวอย่างแบบฝึกหัดเรื่องการสร้างฟังก์ชัน ในภาษา Python พร้อมเฉลย

1. ฟังก์ชันทักทาย

สร้างฟังก์ชันชื่อ greet() ที่รับชื่อเป็นอาร์กิวเมนต์ ฟังก์ชันนี้ควรพิมพ์ข้อความทักทาย เช่น “สวัสดีครับ/ค่ะ [ชื่อ]”

ตัวอย่างการใช้งาน:

greet("บอย")
greet("พิม")

เฉลย:

def greet(name):
 """ฟังก์ชันทักทาย

 Args:
   name: ชื่อบุคคล

 Returns:
   ไม่มี
 """
 print(f"สวัสดีครับ/ค่ะ {name}")

# ตัวอย่างการใช้งาน
greet("บอย")
greet("พิม")

2. ฟังก์ชันตรวจสอบความเป็นคู่

สร้างฟังก์ชันชื่อ is_even() ที่รับจำนวนเต็มเป็นอาร์กิวเมนต์ ฟังก์ชันนี้ควรส่งกลับ True หากจำนวนที่ป้อนเป็นเลขคู่ และส่งกลับ False หากจำนวนที่ป้อนเป็นเลขคี่

ตัวอย่างการใช้งาน:

is_even(8)
is_even(9)

เฉลย:

def is_even(num):
 """ตรวจสอบว่าจำนวนเป็นเลขคู่หรือไม่

 Args:
   num: จำนวนเต็ม

 Returns:
   True: จำนวนเป็นเลขคู่
   False: จำนวนเป็นเลขคี่
 """
 return num % 2 == 0

# ตัวอย่างการใช้งาน
is_even(8)
is_even(9)

3. ฟังก์ชันหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส

สร้างฟังก์ชันชื่อ calculate_square_area() ที่รับความยาวด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นอาร์กิวเมนต์ ฟังก์ชันนี้ควรส่งกลับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ตัวอย่างการใช้งาน:

calculate_square_area(5)
calculate_square_area(10)

เฉลย:

def calculate_square_area(side_length):
 """หาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส

 Args:
   side_length: ความยาวด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัส

 Returns:
   พื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัส
 """
 return side_length * side_length

# ตัวอย่างการใช้งาน
calculate_square_area(5)
calculate_square_area(10)

4. ฟังก์ชันแปลงอุณหภูมิจากเซลเซียสเป็นฟาเรนไฮต์

สร้างฟังก์ชันชื่อ convert_celsius_to_fahrenheit() ที่รับอุณหภูมิในหน่วยเซลเซียสเป็นอาร์กิวเมนต์ ฟังก์ชันนี้ควรส่งกลับอุณหภูมิที่แปลงเป็นหน่วยฟาเรนไฮต์

ตัวอย่างการใช้งาน:

convert_celsius_to_fahrenheit(0)
convert_celsius_to_fahrenheit(20)

เฉลย:

def convert_celsius_to_fahrenheit(celsius):
 """แปลงอุณหภูมิจากเซลเซียสเป็นฟาเรนไฮต์

 Args:
   celsius: อุณหภูมิในหน่วยเซลเซียส

 Returns:
   อุณหภูมิในหน่วยฟาเรนไฮต์
 """
 return celsius * 9/5 + 32

# ตัวอย่างการใช้งาน
convert_celsius_to_fahrenheit(0)
convert_celsius_to_fahrenheit(20)

5. ฟังก์ชันหาตัวหารร่วมมากที่สุด

สร้างฟังก์ชันชื่อ find_gcd() ที่รับจำนวนเต็มสองตัวเป็นอาร์กิวเมนต์ ฟังก์ชันนี้ควรส่งกลับตัวหารร่วมมากที่สุดของสองจำนวนนั้น

ตัวอย่างการใช้งาน:

find_gcd(8, 12)
find_gcd(17, 5)

เฉลย:

def find_gcd(x, y):

 """
 ฟังก์ชันนี้หาตัวหารร่วมมากที่สุด (GCD) ของสองจำนวนเต็ม

 Args:
  x (int): จำนวนเต็มตัวแรก
  y (int): จำนวนเต็มตัวที่สอง

 Returns:
  int: ตัวหารร่วมมากที่สุดของ x และ y

 ตัวอย่าง:
  >>> find_gcd(8, 12)
  4
  >>> find_gcd(17, 5)
  1
 """

 while(y):
  x, y = y, x % y

 return x

# ตัวอย่างการใช้งาน
num1 = 8
num2 = 12
gcd = find_gcd(num1, num2)
print(f"ตัวหารร่วมมากที่สุดของ {num1} และ {num2} คือ {gcd}")