สรุป เรื่องย่อ ทุกข์ของชาวนาในบทกวี ม.4

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

สรุปเรื่อง ทุกข์ของชาวนาในบทกวี วิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม.4

พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื้อหาโดยย่อ

 • บทความนี้วิเคราะห์บทกวีจากสองวัฒนธรรม คือ บทกวีไทยเรื่อง “เปิบข้าว” ของจิตร ภูมิศักดิ์ และบทกวีจีนสมัยราชวงศ์ถังของหลี่เซิน
 • เนื้อหาของบทกวีทั้งสองสะท้อนให้เห็นถึงความทุกข์ยากของชาวนาที่ต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติ การถูกเอารัดเอาเปรียบจากระบบสังคม และความยากจน
 • แม้ว่าบทกวีทั้งสองจะมาจากคนละวัฒนธรรมและคนละยุคสมัย แต่เนื้อหาแก่นแท้กลับมีความคล้ายคลึงกัน
 • สะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตที่ยากลำบากของชาวนาที่เป็นกลุ่มคนสำคัญในการผลิตอาหาร แต่กลับไม่ได้รับความเป็นธรรมและโอกาสที่ดีในชีวิต

ประเด็นสำคัญ

 • ความยากลำบากจากภัยธรรมชาติ: ชาวนาต้องเผชิญกับภัยแล้ง น้ำท่วม โรคระบาด และแมลงศัตรูพืช ซึ่งล้วนส่งผลต่อผลผลิตและความเป็นอยู่
 • การถูกเอารัดเอาเปรียบ: ชาวนาต้องเผชิญกับปัญหาการถูกกดขี่จากผู้มีอำนาจ
 • ความยากจน: ชาวนาส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ และต้องทำงานหนักเพื่อเลี้ยงชีพ
 • การขาดโอกาส: ชาวนาไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา การเข้าถึงเทคโนโลยี และสวัสดิการต่างๆ

ข้อคิด

 • บทความนี้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการช่วยเหลือชาวนา
 • รัฐควรมีนโยบายและมาตรการที่ช่วยให้ชาวนาสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้น
 • สังคมควรให้ความสำคัญกับบทบาทของชาวนาในฐานะผู้ผลิตอาหาร
 • ควรส่งเสริมให้ชาวนาเข้าถึงแหล่งทุนทรัพย์ เทคโนโลยี และความรู้
 • ควรสร้างความเป็นธรรมและโอกาสที่เท่าเทียมกันให้กับชาวนา

เพิ่มเติม

 • บทความนี้ยังได้เปรียบเทียบสภาพชีวิตของชาวนาในปัจจุบันกับชาวนาในอดีต
 • พบว่าแม้กาลเวลาจะเปลี่ยนแปลงไป แต่ปัญหาความทุกข์ยากของชาวนายังคงอยู่
 • บทความนี้จึงเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนา