สรุป เรื่องย่อ ลิลิตตะเลงพ่าย

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

สรุปเนื้อหาเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย วิชาภาษาไทย ชั้น ม.5

ผู้แต่ง: สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส และ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์

ประเภท: ลิลิต

ความยาว: ๔๓๙ บท

ปีที่แต่ง: พ.ศ. ๒๓๗๕

เนื้อหา:

ลิลิตตะเลงพ่าย แบ่งเนื้อหาออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้

๑. บทนำ

 • เริ่มต้นด้วยการสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์
 • กล่าวถึงพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงคุณธรรม
 • ยกย่องวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

๒. เนื้อเรื่อง

 • กล่าวถึงการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๑ ให้แก่พม่า
 • กองทัพพม่ารุกเข้าตีกรุงศรีอยุธยาอีกครั้ง
 • สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพ และรวบรวมไพร่พล
 • เกิดศึกสำคัญหลายครั้ง เช่น ยุทธหัตถี ยุทธนาวีที่แม่กลอง ยุทธนาวีที่วิเศษไชยชาญ
 • กองทัพไทยได้รับชัยชนะ ขับไล่พม่าออกจากแผ่นดินไทย

๓. บทส่งท้าย

 • กล่าวถึงความเจริญรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 • สรรเสริญพระเกียรติและพระคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

แก่นเรื่อง:

ลิลิตตะเลงพ่าย เน้นการสดุดีวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้กอบกู้เอกราชให้แก่ชาติ แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญ ความเสียสละ และความรักชาติของพระองค์ นอกจากนี้ ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีของคนไทยในยามบ้านเมืองตกอยู่ในอันตราย

ความสำคัญ:

ลิลิตตะเลงพ่าย ถือเป็นวรรณคดีไทยที่มีคุณค่าทางวรรณศิลป์และคุณค่าทางประวัติศาสตร์

 • ด้านวรรณศิลป์: ใช้ภาษาไทยโบราณที่สละสลวย งดงาม เต็มไปด้วยโวหารอุปมาอุปไมย
 • ด้านประวัติศาสตร์: เป็นหลักฐานสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย เช่น ศึกยุทธหัตถี ยุทธนาวีที่แม่กลอง ยุทธนาวีที่วิเศษไชยชาญ