สรุป เรื่องย่อ มงคลสูตรคำฉันท์

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

สรุปเนื้อหาวรรณคดี คำสอน เรื่อง มงคลสูตรคำฉันท์ วิชาภาษาไทย ม.4

มงคลสูตรคำฉันท์ เป็นบทประพันธ์ประเภทคำฉันท์ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่ออธิบายความหมายใน มงคลสูตร พระสูตรหนึ่งในพระไตรปิฏก ซึ่งกล่าวถึงข้อประพฤติปฏิบัติที่เป็นมงคล 38 ประการ แบ่งออกเป็น 11 คาถา

เนื้อหาโดยย่อ ของมงคลสูตรคำฉันท์มีดังนี้

 • คาถาที่ 1 : เน้นการคบค้าสมาคมกับบุคคลที่ดี งดเว้นการคบค้าสมาคมกับบุคคลที่ไม่ดี
 • คาถาที่ 2 : เน้นการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีล ๕
 • คาถาที่ 3 : เน้นการฟังธรรมะ ศึกษาธรรมะ
 • คาถาที่ 4 : เน้นการทำความเพียร
 • คาถาที่ 5 : เน้นการเลี้ยงดูบุตรหลานให้ดี
 • คาถาที่ 6 : เน้นการประกอบอาชีพสุจริต
 • คาถาที่ 7 : เน้นการสะสมทรัพย์สมบัติด้วยความสุจริต
 • คาถาที่ 8 : เน้นการใช้จ่ายทรัพย์สมบัติด้วยความเหมาะสม
 • คาถาที่ 9 : เน้นการประพฤติปฏิบัติตนให้เคารพในบิดามารดา
 • คาถาที่ 10 : เน้นการประพฤติปฏิบัติตนให้เคารพในปู่ย่าตายาย
 • คาถาที่ 11 : เน้นการประพฤติปฏิบัติตนให้เคารพในสมณะ

สาระสำคัญ ของมงคลสูตรคำฉันท์ :

 • เน้นการประพฤติปฏิบัติตนให้ดีงาม
 • เน้นการคบค้าสมาคมกับบุคคลที่ดี
 • เน้นการฟังธรรมะ ศึกษาธรรมะ
 • เน้นการประกอบอาชีพสุจริต
 • เน้นการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
 • เน้นการเคารพในบุคคลที่ควรเคารพ

ประโยชน์ ของมงคลสูตรคำฉันท์ :

 • เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้ดีงาม
 • เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
 • เป็นแนวทางในการสร้างสังคมให้น่าอยู่

มงคลสูตรคำฉันท์ เป็นบทประพันธ์ที่มีคุณค่าทางวรรณศิลป์และคุณค่าทางจริยธรรม เป็นบทประพันธ์ที่ควรค่าแก่การศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง