สรุป เรื่องย่อ โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

สรุปเรื่อง โคลงสุภาษิต นฤทุมนาการ วิชาภาษาไทย ชั้น ม.2

โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นโคลงสี่สุภาพจำนวน 12 บท เนื้อหาแปลมาจากภาษาอังกฤษ กล่าวถึงกิจ 10 ประการ ที่ผู้ประพฤติตามจะไม่มีวันเสียใจ เรียกว่า “ทศนฤทุมนาการ” ซึ่งหมายถึง กิจ 10 ประการที่ผู้ประพฤติยังไม่เคยเสียใจ

สาระสำคัญ

โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. บทนำ (โคลง 1)

 • กล่าวถึงผู้รู้ได้ไตร่ตรองแล้วจึงกล่าวคำสอนเป็นแนวทางที่ควรประพฤติ 10 ประการ ชื่อว่า “ทศนฤทุมนาการ”

2. เนื้อเรื่อง (โคลง 10)

 • อธิบายกิจ 10 ประการที่ผู้ประพฤติตามจะไม่มีวันเสียใจ ประกอบด้วย
  1. เพราะความดีทั่วไป – ทำดีกับทุกคน โดยไม่เลือก
  2. เพราะไม่พูดจาร้ายต่อใครเลย – พูดแต่คำที่ดี ไม่พูดนินทาว่าร้ายผู้อื่น
  3. เพราะถามฟังความก่อนตัดสิน – ถามไถ่หาความจริงก่อนตัดสินใจ
  4. เพราะคิดเสียก่อนจึงพูด – ไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนพูด
  5. เพราะอดพูดในเวลาโกรธ – เก็บอารมณ์ไว้ก่อน พูดเมื่อใจเย็น
  6. เพราะได้กรุณาต่อคนที่ถึงอับจน – ช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้
  7. เพราะขอโทษบรรดาที่ได้ผิด – ยอมรับผิดและขอโทษเมื่อทำผิด
  8. เพราะอดกลั้นต่อผู้อื่น – อดทนต่อผู้อื่น ไม่โกรธง่าย
  9. เพราะไม่ฟังคำคนพูดเพศนินทา – ไม่ฟังคำนินทาว่าร้าย
  10. เพราะไม่หลงเชื่อข่าวร้าย – ตรวจสอบความจริงก่อนเชื่อข่าว

1. เพราะความดีทั่วไป

 • หมายถึง การทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่เลือกคบหาสมาคม
 • ผลลัพธ์: จะได้รับความรักและเคารพจากผู้อื่น

2. เพราะไม่พูดจาร้ายต่อใครเลย

 • หมายถึง การเว้นจากการพูดคำหยาบคาย ส่อเสียด หรือพูดเพ้อเจ้อ
 • ผลลัพธ์: จะได้รับความนับถือและไว้วางใจจากผู้อื่น

3. เพราะถามฟังความก่อนตัดสิน

 • หมายถึง การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างตั้งใจ พิจารณาไตร่ตรองก่อนตัดสินใจ
 • ผลลัพธ์: จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วน รอบด้าน ช่วยให้ตัดสินใจได้ถูกต้อง

4. เพราะคิดเสียก่อนจึงพูด

 • หมายถึง การคิดก่อนพูด ไตร่ตรองคำพูดให้รอบคอบ ไม่พูดจารีบร้อน
 • ผลลัพธ์: จะได้พูดคำที่เหมาะสม ไม่ผิดพลาด หรือสร้างความเสียใจให้ผู้อื่น

5. เพราะอดพูดในเวลาโกรธ

 • หมายถึง การควบคุมอารมณ์ ไม่พูดจาขณะโกรธ เพราะอาจพูดคำที่รุนแรงหรือทำร้ายจิตใจผู้อื่น
 • ผลลัพธ์: จะหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาท ปัญหาความขัดแย้ง และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

6. เพราะได้กรุณาต่อคนที่ถึงอับจน

 • หมายถึง การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบความยากลำบากโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
 • ผลลัพธ์: จะได้รับความสุขใจ และสร้างความประทับใจให้กับผู้อื่น

7. เพราะขอโทษบรรดาที่ได้ผิด

 • หมายถึง การกล้ารับผิดชอบต่อความผิดพลาดของตัวเอง และขอโทษต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ
 • ผลลัพธ์: จะได้รับการอภัย และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

8. เพราะอดกลั้นต่อผู้อื่น

 • หมายถึง การอดทนต่อความไม่ดีหรือความผิดพลาดของผู้อื่น ไม่โกรธหรืออาฆาตแค้น
 • ผลลัพธ์: จะมีจิตใจที่สงบสุข และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

9. เพราะไม่ฟังคำคนพูดเพศนินทา

 • หมายถึง การไม่ใส่ใจคำพูดนินทาว่าร้าย ไม่นำมาคิดหรือเก็บมาใส่ใจ
 • ผลลัพธ์: จะมีจิตใจที่สงบสุข และไม่เกิดความทุกข์

10. เพราะไม่หลงเชื่อข่าวร้าย

 • หมายถึง การมีวิจารณญาณ พิจารณาข่าวสารอย่างรอบคอบ ไม่เชื่อข่าวลือหรือข่าวเท็จ
 • ผลลัพธ์: จะหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด และตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

โดยสรุป โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ สอนให้ผู้อ่านประพฤติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรม จริยธรรม และหลักคำสอน เน้นการทำความดี พูดดี คิดดี กระทำดี ซึ่งจะนำไปสู่ความสุข ความสำเร็จ และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

3. บทสรุป (โคลง 1)

 • แนะนำให้ทุกคนพิจารณาและนำไปปฏิบัติ ถึงแม้จะทำตามได้ไม่ครบถ้วน แต่ทำได้บ้างก็ยังดี

คติข้อคิด

โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ ให้คติข้อคิดสอนให้เราดำเนินชีวิตด้วยความมีสติ รู้คิด รู้พูด รู้ทำ มุ่งเน้นการทำความดี ควบคุมอารมณ์ รู้จักให้อภัย และอดทน ซึ่งจะเป็นแนวทางนำไปสู่ความสุขและความสำเร็จในชีวิต

ประโยชน์

โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการมีประโยชน์ดังนี้

 • เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
 • ช่วยให้เรารู้จักคิด รู้พูด รู้ทำ
 • ช่วยให้เรามีสติ รู้จักควบคุมอารมณ์
 • ช่วยให้เรารู้จักให้อภัย และอดทน
 • ช่วยให้เรามีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิต

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง