สรุป เรื่องย่อ โคลงสุภาษิตอิศปปกรณำ

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

สรุปเนื้อหาเรื่อง โคลงสุภาษิตอิศปปกรณำ วิชาภาษาไทย

โคลงสุภาษิตอิศปปกรณำ เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงแปลและแต่งโคลงสุภาษิตประกอบนิทานอีสป จำนวน 24 เรื่อง

ที่มา

 • นิทานอีสป เป็นนิทานพื้นบ้านที่เล่าขานกันมายาวนาน แต่งโดย อีสป นักเล่านิทานชาวกรีก นิทานเหล่านี้มักใช้สัตว์เป็นตัวละคร เพื่อสอนคติธรรมและข้อคิดต่างๆ
 • รัชกาลที่ 5 ทรงเห็นว่านิทานอีสปมีประโยชน์ จึงทรงแปลและแต่งโคลงสุภาษิตประกอบ เพื่อเผยแพร่คติธรรมและข้อคิดต่างๆ ให้กับคนไทย

เนื้อหา

โคลงสุภาษิตอิศปปกรณำ แบ่งออกเป็น 24 เรื่อง แต่ละเรื่องมีเนื้อหาสอนคติธรรมที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น

 • เรื่องกาขโมยองุ่น สอนให้รู้จักสำนึกผิดชอบชั่วดี
 • เรื่องนกกระจอกเทศกับไข่ สอนให้รู้จักอดทนรอคอย
 • เรื่องสุนัขกับเงา สอนให้รู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมี
 • เรื่องกากับนกนางแอ่น สอนให้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น
 • เรื่องลิงกับเต่า สอนให้รู้จักคิดก่อนทำ

รูปแบบ

โคลงสุภาษิตอิศปปกรณำ แต่ละเรื่อง ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

 1. คำนำ อธิบายเนื้อเรื่องของนิทานอีสป
 2. โคลงสุภาษิต แต่งเป็นโคลงสี่สุภาพ จำนวน 4 บท สอนคติธรรมและข้อคิดต่างๆ
 3. คำส่งท้าย อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคติธรรมและข้อคิดที่ได้จากนิทาน

คุณค่า

โคลงสุภาษิตอิศปปกรณำ มีคุณค่าดังนี้

 • เป็นแหล่งคติธรรมและข้อคิด สอนให้รู้จักดำรงชีวิตอย่างถูกต้อง
 • เป็นวรรณคดีไทยที่มีค่า แสดงถึงฝีพระปรีชาสามารถทางภาษาและวรรณกรรมของรัชกาลที่ 5
 • เป็นสื่อการเรียนรู้ เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนในการอ่านและเรียนรู้คติธรรม

ตัวอย่างโคลงสุภาษิต

กาคาบองุ่นมา กินในสวนเจ้าของ เจ้าของมาเห็นจึง โยนก้อนขว้างไป กาตกใจกลัว องุ่นหล่นจากปาก กาจึงว่าข้าพเจ้า เสียของฟรี

คติธรรม

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้จักสำนึกผิดชอบชั่วดี กาขโมยองุ่นของผู้อื่น สุดท้ายก็ต้องสูญเสียสิ่งที่ได้มา

ประโยชน์

โคลงสุภาษิตอิศปปกรณำ มีประโยชน์ดังนี้

 • ช่วยให้เด็กและเยาวชน เรียนรู้คติธรรมและข้อคิดต่างๆ
 • ช่วยให้ผู้ใหญ่ ได้ทบทวนคติธรรมและข้อคิดต่างๆ
 • ช่วยให้ครอบครัว ใช้เป็นสื่อในการอบรมสั่งสอนลูกหลาน

สรุป

โคลงสุภาษิตอิศปปกรณำ เป็นวรรณคดีไทยที่มีคุณค่า สอนให้รู้จักคติธรรมและข้อคิดต่างๆ เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน รวมไปถึงผู้ใหญ่ทุกเพศทุกวัย

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง