สรุป เรื่องย่อ ขัตติยพันธกรณี

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

สรุป เนื้อหา เรื่องย่อ เรื่อง ขัตติยพันธกรณี วิชาภาษาไทย

ประเภท: กวีนิพนธ์

ผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

เนื้อหาโดยย่อ:

เรื่อง ขัตติยพันธกรณี เป็นบทกวีที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนแรก: เป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ความยาวประมาณ 40 บท เนื้อหาแสดงถึงความทรงจำในวัยเด็ก ความประทับใจในพระราชธรรมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และความรู้สึกกังวลต่อสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนั้น ซึ่งกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112

ส่วนที่สอง: เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ความยาวประมาณ 80 บท เนื้อหาเป็นการปลอบโยนพระราชหฤทัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยยกตัวอย่างพระมหากษัตริย์ในอดีตที่ทรงเผชิญกับปัญหาและทรงผ่านพ้นมาได้ พร้อมทั้งให้กำลังใจและความหวังว่าพระองค์จะทรงนำพาประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้

แก่นเรื่อง:

 • ความรับผิดชอบของกษัตริย์: กษัตริย์มีพันธะที่จะปกครองดูแล rakyat และรักษาบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุข
 • ความเสียสละ: กษัตริย์ต้องยอมเสียสละความสุขส่วนตัว แม้กระทั่งชีวิต เพื่อประโยชน์ของ rakyat และประเทศชาติ
 • ความอดทน: กษัตริย์ต้องอดทนต่ออุปสรรคและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
 • ความกล้าหาญ: กษัตริย์ต้องกล้าหาญในการตัดสินใจและเผชิญหน้ากับปัญหา

คติสอนใจ:

 • หน้าที่ของผู้นำ: ผู้นำที่ดีต้องมีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน และกล้าหาญ
 • การเผชิญปัญหา: เมื่อประสบปัญหา ควรใช้สติในการแก้ปัญหา อย่าท้อแท้หรือสิ้นหวัง
 • กำลังใจ: กำลังใจจากผู้อื่น เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ไปได้

คุณค่าของวรรณคดี:

 • ด้านเนื้อหา: สะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบ ความเสียสละ ความอดทน และความกล้าหาญ ของกษัตริย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับผู้นำ
 • ด้านภาษา: ใช้ภาษาไทยที่สละสลวย งดงาม และแฝงไปด้วยคติสอนใจ
 • ด้านคุณค่าทางสังคม: ปลูกฝังให้ผู้อ่านมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง และรู้จักหน้าที่ของตนเอง

ความประทับใจ:

ขัตติยพันธกรณี เป็นวรรณคดีที่ทรงคุณค่า ทั้งเนื้อหาและภาษา สะท้อนให้เห็นถึงพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อรักษาบ้านเมือง และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้นำในยุคต่อมา

นอกจากนี้ เรื่องขัตติยพันธกรณียังมีประโยชน์ต่อผู้อ่านในหลายๆ ด้าน เช่น

 • ช่วยให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของกษัตริย์
 • ปลูกฝังให้มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง
 • เป็นแนวทางในการเผชิญปัญหา
 • สร้างกำลังใจให้ผู้อ่านที่กำลังท้อแท้

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง