สรุป คุณธรรมสำหรับครู

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

สรุปเนื้อหาเรื่อง คุณธรรมสำหรับครู PAT5 สอบครูผู้ช่วย

คุณธรรม หมายถึง สภาพของความดีที่อยู่ในตัวบุคคล

คุณธรรมที่ครูต้องปฏิบัติตาม

คุณธรรมสำหรับครู มีทั้งหมด 8 ข้อ คือ

 1. ขยัน – ตั้งใจ พากเพียร พยายาม
 2. ประหยัด – รู้จักอดออม
 3. ซื้อสัตย์ – ประพฤติตรง ไม่เอนเอียง จริงใจ ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม
 4. มีวินัย – ยึดมั่นในระเบียบแบบแผน
 5. สุภาพ – เรียบร้อย อ่อนโยน กริยามารยาทดี
 6. สะอาด – ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย และ ใจ
 7. สามัคคี – พร้อมเพรียง กลมเกลียว
 8. มีน้ำใจ – ไม่เห็นแก่ตัว ช่วยเหลือผู้อื่น

กัลยาณมิตรธรรม 7 (ปูชนียบุคคล) มีทั้งหมด 7 ข้อ คือ

 1. ปีโย – น่ารัก
 2. ครุ – หนักแน่น
 3. ภาวนีโย – น่าเจริญใจ น่ายกย่อง
 4. วัตตา (วตฺตา จ) – พูดได้ดี มีเหตุผล
 5. วะจะ (วจนกฺขโม) – อดทนต่อถ้อยคำ
 6. คัมภี (คมฺภีรญฺจ กถํ กตฺตา) – สามารถอธิบายเรื่องซับซ้อน ให้เข้าใจ
 7. โน (จฏฺฐาเน นิโยชเย) – ไม่แนะนำเรื่องเหลวไหล ชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย 

สังคหวัตถุ 4 (สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ)

 1. ทาน – การให้ ให้คำแนะนำ
 2. ปิยวาจา – พูดด้วยถ้อยคำสุภาพ อ่อนหวาน
 3. อัตถจริยา – ทำตัวเป็นประโยชน์
 4. สมานัตตา – ทำตัวเสมอต้นเสมอปลาย

พรหมวิหาร 4 ธรรมประจำใจในการใช้ชีวิต แนวปฏิบัติของผู้ที่ปกครอง และอยู่ร่วมกับผู้อื่น

 1. เมตตา – ความรักใคร่ ปรารถนาดี
 2. กรุณา – ความสงสาร ช่วยเหลือ เอ็นดู
 3. มุทิตา – ความยินดี ชื่นชม เมื่อผู้อื่นได้ดี
 4. อุเบกขา – ความเป็นกลาง ไม่เอนเอียงด้วยความรักหรือชัง

อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ ที่ทำให้ผู้เข้าถึงกลายเป็นผู้ประเสริฐ

 1. ทุกข์ – ความทุกข์ สภาพที่ทนได้ยาก⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀
 2. สมุทัย – สาเหตุของความทุกข์ ⠀⠀ ⠀ ⠀
 3. นิโรธ – การดับทุกข์
 4. มรรค – ทางสายกลาง แนวทางนำไปสู่การดับทุกข์⠀

อิทธิบาท 4 หลักธรรมเพื่อความสำเร็จของงาน

 1. ฉันทะ – รักและพอใจในสิ่งที่ทำ
 2. วิริยะ – ขยันพากเพียรอย่างต่อเนื่อง
 3. จิตตะ – เอาใจใส่ มุ่งมั่น รับผิดชอบ
 4. วิมังสา – ไตร่ตรองถึงเหตุและผลด้วยปัญญา

ฆราวาสธรรม 4

 1. สัจจะ – ซื่อสัตย์
 2. ทมะ – ฝึกตน
 3. ขันติ – อดทน
 4. จาคะ – สียสละ

 

พละธรรม 5 คือ กำลังห้าประการได้แก่

 1. ศรัทธาพละ – เชื่อ ด้วยปัญญา
 2. วิริยะพละ – พากเพียร
 3. สติพละ – รู้สึก ระลึกได้
 4. สมาธิพละ – มุ่งมั่น ตั้งใจ
 5. ปัญญาพละ – รอบรู้ เข้าใจ

คุณธรรมที่ควรหลีกเลี่ยง

อคติ 4 คือ ความลำเอียง มี 4 ข้อ 

 1. ฉันทาคติ – ลําเอียงเพราะรัก
 2. โทสาคติ – ลําเอียงเพราะชัง
 3. โมหาคติ – ลําเอียงเพราะหลงผิด
 4. ภยาคติ – ลําเอียงเพราะกลัว

อบายมุข 6 ได้แก่ 

 1. ติดสุรา
 2. เที่ยวกลางคืน
 3. ดูการละเล่น 
 4. ติดพนัน
 5. คบคนชั่ว 
 6. เกียจคร้าน

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง